منبع پایان نامه درباره استان خوزستان، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

3-6- جامعه آماري و نمونه آماري 150
3-6-1- جامعه آماري 150
3-6-2- روش نمونه گيري 150
3-6-3- تعيين حجم نمونه 150
3-7- روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها 150
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه 152
4-1- آمار توصيفي 152

4-2-آمار استنباطي 165

فصل پنجم نتيجه و پيشنهادات
5-1- مقدمه 191
5-2- نتيجه گيري ازتحليل فرضيه ها 192
5-3) پيشنهاداتي با توجه به موضوع تحقيق 199
(4-5پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي 201

منابع و مأخذ 202
ضمايم وپيوستها …..1

فهرست جداول
جدول 2-1- تعاريف سرمايه اجتماعي 35
جدول 2-2- مزايا و معايب سرمايه اجتماعي 43
جدول 2-3- منابع سرمايه اجتماعي 41
جدول 2-4- جمع بندي نظرات بورديو ، كلمن ، پاتنام 67
جدول 4-1 توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 173
جدول 4-2 توزيع فراواني مدرک تحصيلي پاسخ دهندگان 174
جدول 4-3:توزيع فراواني سابقه کار پاسخ دهندگان 175
جدول 4-4 توزيع فراواني پست پاسخ دهندگان 176
جدول 4-5 توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 177
جدول4-6 توزيع فراواني نوع استخدام پاسخ دهندگان 178
جدول4-7 توزيع فراواني اعتماد پاسخ دهندگان 179
جدول4-8 توزيع فراواني رهبري و مشارکت مدني پاسخ دهندگان 180
جدول 4-9 توزيع فراواني مشارکت سياسي پاسخ دهندگان 181
جدول 4-10 توزيع فراواني تنوع در معاشرتها و دوستي ها پاسخ دهندگان 182
جدول 4-11 توزيع فراواني توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي پاسخ دهندگان 183
جدول 4-12 توزيع فراواني سرمايه اجتماعي پاسخ دهندگان ………………………………………………………………..184
جدول 4-13نتايج ضريب همبستگي فرضيه اصلي…………………………………………………………………………………..185
جدول 4-14نتايج ضريب همبستگي فرضيه اول……………………………………………………………………..186
جدول 15-4نتايج ضريب همبستگي فرضيه دوم…………………………………………………………………186
جدول 16-4 نتايج ضريب همبستگي فرضيه سوم………………………………………………………………..187
جدول17-4 نتايج ضريب همبستگي فرضيه چهارم………………………………………………………………188
جدول 18-4 نتايج ضريب همبستگي فرضيه پنجم……………………………………………………………….189
جدول 15-4نتايج ضريب همبستگس فرضيه دوم

فهرست نمودارها
نمودار2-1 شبكه هاي متداخل 49
نمودار2-2 شبكه فرهنگ تعاوني 49
نمودار2-3 شبكه نوع حمايتي 50
نمودار2-4.شبكه كارآفرين 51
نمودار2-5.شبكه بسته 52
نمودار 2-6 اعتماد و مديريت دانش………………………………………………………………………………………92
نمودار2-7 رابطه سرمايه اجتماعي بين گروهي و حکمراني 44
نمودار2-8 ارتباط بين شدت نيازها ي رشد و خصوصيات شغل 110
نمودار 2-9- عوامل موثر بر رضايت شغلي بر اساس نظرات پول سپکتر 109
نمودار 2-10- مدل رضات شغلي بر اساس نظرات پول سپکتر 112
نمودار4-1 توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 153
نمودار4-2 توزيع فراواني مدرک تحصيلي پاسخ دهندگان 154
نمودار4-3:توزيع فراواني سابقه کار پاسخ دهندگان 154
نمودار4-4 توزيع فراواني پست پاسخ دهندگان 155
نمودار4-5 توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 156
نمودار4-6 توزيع فراواني نوع استخدام پاسخ دهندگان 157.
نمودار4-7 توزيع فراواني اعتماد پاسخ دهندگان 158
نمودار4-8 توزيع فراواني رهبري و مشارکت مدني پاسخ دهندگان 159
نمودار 4-9 توزيع فراواني مشارکت سياسي پاسخ دهندگان 160
نمودار 4-10 توزيع فراواني تنوع در معاشرتها و دوستي ها پاسخ دهندگان 161
نمودار 4-11 توزيع فراواني توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي پاسخ دهندگان 162
نمودار4-12 توزيع فراواني سرمايه اجتماعي پاسخ دهندگان 163

تشكر و قدرداني
حمد و ثنا خداوندي را سزاست كه انسان را با قلم آموخت تا بتواند در سايه علم و معرفت به كمال دست يابد و با انجام احكام و دستورات الهي ،انساني كامل گردد.
در تهيه و تدوين اين پايان نامه از راهنمايي و همكاري و مساعدت اساتيد محترم بهره مند گرديدم كه بدينوسيله از ‌آنان تشكر و سپاسگزاري مي نمايم و از خداوند متعال براي همه اين عزيزان سلامتي و موفقيت روز افزون خواستارم.
وظيفه شاگردي خود مي دانم كه از زحمات و مساعدت هاي بي دريغ ا ستاد گرانقدر و بزرگوارم جناب آقاي دكترمجيد ضماهني كه با راهنمايي عالمانه و صميمانه ايشان اين كار به سر منزل مقصود رسيد، تشكر و قدرداني كنم.
همچنين از استاد محترم جناب آقاي سيد علي اكبر احمدي با وجود مشغله فراوان زحمت مشاوره اين پايان نامه را تقبل نمودند و با دقت نظر خود نكات مهمي را به من آموختند تقدير و تشكر نمايم.
از پدر و مادر عزيزم نيز كه مشوق من در اين راه بودند و با محبت بي دريغ خويش شرايط پيشرفت مرا فراهم نمودند كمال سپاس و تشكر را دارم.
همچنين از پرسنل كتابخانه تربيت مدرس كه نهايت همكاري را با دانشجويان داشته و منابع و اطلاعات را چه به صورت نوشتاري و چه به صورت اينترنتي در اختيار دانشجويان قرار ميدهند نهايت سپاس و قدرداني را دارم.
از پرسنل زحمت كش جهادكشاورزي استان خوزستان كه نهايت همكاري را در توزيع و تكميل و جمع آوري پرسشنامه هاي تحقيق را داشته اند نهايت تشكر و سپاس را دارم.

چكيده
سرمايه اجتماعي1 از مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسي هاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن مطرح گرديده است. سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از هنجارهاي موجود در سيستم اجتماعي كه از يك طرف موجب ارتقاي تبادلات و سطح همكاري اعضاي آن جامعه و از طرف ديگر موجب پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادلات و ارتباطات مي گردد تعريف كرده اند. كوهن و پروساك اعتقاد دارند كه سرمايه اجتماعي مي تواند به توسعه اقتصادي كمك نمايد. برخي از مزاياي مورد اشاره اين افراد به شرح ذيل مي باشد: اشترك گذاشتن بهتر دانش ، ايجاد روابط مبتني بر اعتماد ،ايجاد روح تعاون (درون سازمان ،بين سازمان و مشتريان و شركا) كاهش نرخ جابه جايي ،كاهش هزينه هاي استخدام ،كمك به آموزش ،ابقاي دانش سازماني ،كاهش تغييرات نيروي كار ،افزايش فعاليت هاي مرتبط با ثبات سازماني و درك مشترك (كوهن و پروساك ،2001).كلارك سون سرمايه اجتماعي را به عنوان فرايند حل مشكل توصيف مي نمايد. يك شخص به تنهايي نمي تواند سرمايه اجتماعي را ايجاد نمايد ،ولي منبعي است براي افرادي كه در شبكه روابط اجتماعي كم و بيش بلند مدت قرار مي گيرند. اهميت سرمايه اجتماعي سازماني در اين است كه سبب اجتماع افرادي مي شود (گروه ها ،تيم ها ،سازمان هاو…)كه با همديگر به طور موفقيت آميز كارها را به پايان مي رسانند. سرمايه اجتماعي سازماني احساس انسجام را از طريق اعتماد و همكاري ايجاد مي نمايد.(رحماني،1387:81)
در دنياي كنوني ،هر كس در هر سمت سازماني و با هر نوع تحصيلات و شغلي به طور دائم در حال تصميم گيري براي حوزه كاري يا زندگي خود است. سطح اين تصميمات يكسان نيست. بعضي ازاين تصميم گيري ها در سطح فردي است ،گاهي براي سازمان و مؤسسه مربوط و در پاره اي از موارد در سطح ملي و گاهي در سطح جهاني ،به منظور تصميم گيري درباره اين موضوعات يا افراد ،در هر سطحي بايد آنها را شناخت و براي شناخت آنها بايد اطلاعاتي درباره جنبه هاي مختلف و ويژگي هاي آنها به دست آورد.
اين پژوهش به بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي کارکنان در سازمان مي‌پردازد. اين تحقيق در پنج فصل تنظيم شده است. فصل اول به کليات تحقيق مي‌پردازد ،در فصل دوم مروري بر مباني نظري موضوع صورت مي‌گيرد ،درفصل سوم روش تحقيق مرور شده است و در فصل چهارم آزمون‌هاي آماري و نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه‌ها و يافته‌هاي جانبي پژوهش بيان شده است و در فصل پنجم به نتيجه گيري و پيشنهادات مي‌پردازد.
در اين تحقيق شاخصهاي رضايت شغلي درابعاد ،عوامل سازماني ،عوامل فردي ،ماهيت كار ،محيط كار ،مورد بررسي قرار مي‌گيرد ،سرمايه اجتماعي نيز در سطح فردي و با ابعاد قابليت اعتماد ؛مشارکت و رهبري مدني ؛ بخشش و روحيه داوطلبي ؛توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي ؛تنوع در معاشرت‌ها و دوستي‌ها و مشارکت سياسي سنجيده مي‌شود. تحقيق حاضر براساس هدف ،جزء تحقيقات کاربردي محسوب شده واز نظر گردآوري داده‌ها از نوع تحقيقات توصيفي – همبستگي است. براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع ،از روش کتابخانه اي و شبکه‌هاي اينترنتي و براي گردآوري داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. با مطالعه پژوهش ها به اين نتيجه رسيديم که مناسبترين نوع مقياس اندازه گيري نگرش ها استفاده از طيف ليکرت است که با استفاده از فرمول کرونباخ با ضريب برابر87/0روايي آن تائيد شد.آزمون مورد استفاده براي بررسي و تحليل نتايج اطلاعات جمع آوري شده ضريب همبستگي پيرسون مي‌باشد. نتايج حاکي از تأييد فرضيه اصلي وپنج فرضيه فرعي آن مي باشد ،يعني ميان رضايت شغلي کارکنان و مرتبه سرمايه اجتماعي آنان در سازمان رابطه معني داري وجود دارد.

واژه گان کليدي:سرمايه اجتماعي، رضايت شغلي، عوامل فردي، عوامل سازماني

فصل اول
كليات تحقيق

1-1- مقدمه
نظريه روابط انساني معتقد است ،هرچه افراد در سازمان رضايت اجتماعي بيشتري داشته باشند سازمان کارايي بيشتري خواهد داشت. کارگران در سازمان بيروح ،رسمي عقلايي که فقط نيازهاي اقتصادي آنها را ارضا مي کند احساس خوشبختي و رضايت نخواهند کرد .اين نظريه معتقد نيست که تنها با تقسيم کار و توزيع قدرت به کاراترين شيوه اي که به وسيله ماهيت کار تعيين مي شود مي توان کارايي را افزايش داد مانند مديريت علمي بلکه با توجه به نيازهاي اجتماعي افراد ،گروهاي غير رسمي ،مشارکت گروهي در تصميم گيري و برقراري ارتباط ميان رهبري و اعضاي سازمان حداکثر رضايت کارکنان فراهم خواهد گرديد و در نتيجه همکاري آنان جلب خواهد شد و کارايي سازمان افزايش خواهد يافت مکتب روابط انساني به اين امر معتقد است که تعادل کامل ميان هدفهاي سازمان و نيازهاي کارگران را بايد آگاهانه به وجود آورد .(منوچهر صبوري،1379 :120) .
واين بيکر در تعريف سرمايه اجتماعي مي گويد “سرمايه اجتماعي منابعي است که از درون شبکه هاي کسب و کار ي افردي در دسترس است با توجه به اين تعربف نتيجه مي گيريم که شبکه هاي کسب کار شامل شبکه هاي رسمي و غير رسمي مي باشد و اتحاديه هاي کارگري آشکارترين نمونه هاي شبکه هاي غير رسمي يا اجتماعي است که در سازمانها براي تأمين خواسته هاي افراد و تأمين رضايت اجتماعي ،برقراري ارتباط ،کنترل اجتماعي رفتار گروه به وجود آمده اند.
در سلسله مراتب نيازهاي مازلو2 بر اهميت نيازهاي تعلق که از طريق تعامل اجتماعي ارضا مي شود تاکيد مي گردد طبق نظر مازلو اين نياز بايد قبل از اين که فرد به نيازهاي سطح بالاتر احترام و خود شکوفايي برسد ارضا شود ،هرزبرگ در نظريه خود به اهميت تعامل اجتماعي در کاهش نارضايتي و اين که چنين ارتباطي مي تواند موجب رضايت شود اشاره مي کند .بدين ترتيب از آغاز جنبش روابط انساني يعني مطالعات هاثورن3 ،تعامل اجتماعي در محل کارمرکز ثقل انديشه روابط انساني است .(کاترين ميلر،28:1998).

1-2- تشريح و بيان موضوع
بر طبق نظر كلمن4 يكي از نظريه پردازان سرمايهْ اجتماعي ،يكي ازشكل هاي سرمايهْ اجتماعي ظرفيت اطلاعات براي انتقال و حركت در ساختارهاي اجتماعي است تا بتوان پايه اي را براي كنش فراهم نمود .بر اين اساس سازمان ها مي توانند با تضمين جريان يافتن آزاد اطلاعات كافي ميان افرادي كه قدرت تصميم گيري دارند مشاركت كاركنان را افزايش دهند . سازمان هايي كه علاقه مند به رقابت با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ظلم و ستم Next Entries پایان نامه درباره ظلم و ستم، ترس از خدا