مدل کسب و کار، بهداشت و سلامت، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

ر سال………………………………………………………………….
115
جدول 4-5: نسبت توليد شادلي به کل توليد داخلي……………………………………………………
115
جدول 4-6: ميزان آشنايي و مصرف آبميوه هاي شادلي………………………………………………
116
جدول 4-7: نمودار ميزان آشنايي با محصولات ارگانيک……………………………………………..
117
جدول 4-8: ميزان مصرف محصولات ارگانيک………………………………………………………….
118
جدول 4-9: علت عدم مصرف محصولات ارگانيک……………………………………………………
119
جدول 4-10: ميزان آشنايي با آبميوه هاي ارگانيک شادلي……………………………………………
121
جدول 4-11: بازار هدف کنسانتره و آبميوه هاي شادلي………………………………………………
122
جدول 4-12: رقباي اصلي شادلي…………………………………………………………………………….
123
جدول 4-13: انواع محصولات شادلي، سن ايچ، تکدانه و سان استار…………………………….
123
جدول 4-14: قيمت محصولات شادلي، سن ايچ و تکدانه (قيمت ها به تومان)………………
123
جدول 4-15: مدل هاي بسته بندي شادلي، سان استار، سن ايچ و تکدانه………………………
123
جدول 4-16: ارزش هاي آشکار و نهفته حاصل از مصرف ………………………………………..
132
آبميوه هاي ارگانيک شادلي و زمان دريافت ارزش ها

جدول 4-17: درصد پاسخ دهندگان به افزايش قيمت بر اساس …………………………………..
136
ويژگي هاي مختلف آبميوه

جدول 4-18: مقايسه ميزان اهميت ويژگي هاي مختلف آبميوه براي مصرف کنندگان ……
136
جدول 5-1: مسئوليت هاي شرکت اروم نارين در قبال ذينفعان…………………………………….
148
جدول 5-2: مسئوليت هاي جامعه در قبال مصرف کنندگان و شرکت اروم نارين……………
151
3. فهرست اشکال و نمودار ها
شکل 1-1: مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………..
6
شکل 1-2: چارچوب مدل کسب و کار اپلگيت…………………………………………………………
7
شکل 2-1: فرآيند مديريت استراتژيک بارني و هسترلي………………………………………………
19
شکل 2-2: مدل پنج نيروي رقابتي پورتر ………………………………………………………………….
21
شکل 2-3 : هرم CSR کرول……………………………………………………………………………………
31
شکل 2-4: مدل سه بخشي CSR شوارتز و کرول ……………………………………………………..
32
شکل 2-5: مدل تاثير CSR………………………………………………………………………………………
35
شکل 2-6: سه جنبه ي تئوري ذينفعان……………………………………………………………………..
38
شکل 2-7: طبقه بندي ذينفعان بر اساس فوريت، حقانيت و قدرت………………………………
40
شکل 2-8: نوع شناسي تشخيصي ذينفعان سازمان………………………………………………………
41
شکل 2-9: نوع شناسي استراتژي هاي نفوذ ذينفعان………………………………………………….
43
شکل 2-10: چارچوب مدل کسب و کار اوليه ايتامي و نيشينو……………………………………..
51
شکل 2-11: چارچوب مدل کسب و کار جانسون………………………………………………………
53
شکل 2-12: چارچوب مدل کسب و کار اپلگيت……………………………………………………….
55
شکل 2-13: سيستم انتقال ارزش مکنزي به نقل از لنينگ و مايکلز……………………………….
65
شکل 2-14: چارچوب CSR استراتژيک پورتر و کرامر……………………………………………….
67
شکل 3-1: ساختار فصل 3……………………………………………………………………………………..
73
شکل 4-1: چارچوب مدل کسب و کار مسئولانه……………………………………………………….
97
شکل 4-2: ارتباط بين اجزاي مختلف مدل کسب و کار مسئولانه ………………………………..
107
شکل 4-3 ارتباط اجزاي مدل کسب و کار مسئولانه و مولفه هاي بارني ……………………….
101
نمودار 4-1: ميزان آشنايي و مصرف آبميوه هاي شادلي………………………………………………
116
نمودار 4-2: ميزان آشنايي با محصولات ارگانيک……………………………………………………….
117
نمودار 4-3: ميزان مصرف محصولات ارگانيک………………………………………………………….
118
نمودار 4-4: علت عدم مصرف محصولات ارگانيک……………………………………………………
119
نمودار 4-5: نوع محصول ارگانيک مصرف شده توسط مصرف کنندگان………………………..
120
نمودار 4-6: عوامل موثر در خريد محصولات ارگانيک……………………………………………….
121
نمودار4-7: ميزان آشنايي با آبميوه هاي ارگانيک شادلي………………………………………………
122
شکل 4-4: مراحل مختلف توليد تا مصرف آبميوه………………………………………………………
124
شکل 4-5: مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارين……………………………………………
134
شکل 4-6: تحليل مزيت رقابتي حاصل از ميوه هاي ارگانيک شادلي ……………………………
142
بر اساس چارچوب VRIN بارني

1-1) بيان مسأله
مسئوليت هاي سازمان در قبال ذينفعان (جامعه، محيط زيست، سهامداران، مشتريان،….) يکي از مباحث مهم و اساسي در حوزه کسب و کار در دوره ي حاضر به شمار مي رود. در کشورهاي توسعه يافته و صنعتي بسياري از مصرف کنندگان توجه خود را به کالاها و خدماتي معطوف مي دارند که توسط شرکت ها و واحد هاي اقتصادي مسئول نسبت به مسائل اجتماعي و محيط زيستي توليد مي شوند. علاقمندي و توجه سرمايه گذاران و خريداران سهام نيز به اين موضوع رو به افزايش است. با کمال تاسف اين موضوع در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته به شکل ديگري است زيرا مشکلات پيش روي سازمان ها به قدري پيچيده و سخت هستند که بسياري از اين سازمان ها تنها به فکر باقي ماندن در بازار بوده و نمي توانند حتي به سود بلند مدت فکر کنند و بنابراين توجه به مسائل اجتماعي و محيط زيستي و همچنين نيازها و حقوق ذينفعان براي آنها چندان ساده نيست.
آنچه مي تواند هم براي سازمان ها و واحد هاي اقتصادي در کشورهاي صنعتي و هم در کشورهاي در حال توسعه مفيد باشد ارائه راهکارهايي است که از طريق آنها بکار گيري استراتژي هاي مربوط به مسئوليت اجتماعي سازمان1 و پياده سازي آنها صرفا هزينه تلقي نشود و نوعي سرمايه گذاري محسوب شده و ايجاد فايده و ارزش نمايد.
با توجه به اين که CSR يک مفهوم نموي و يک هدف در حال حرکت مي باشد، سازمان ها سعي مي کنند بخش هايي از CSR را در اولويت کارهاي خود قرار دهند که اثرات مالي مثبت براي آنها داشته باشد [1]. اين بدان معني است که اغلب شرکت ها در حالي تمايل به اجراي CSR دارند که سود سهامداران شان نيز تامين شود. برخي از پژوهشگران با ارائه ي مفهوم CSR استراتژيک سعي در تحقق اين هدف داشته اند. پورتر و کرامر2 [2] به طور مثال با ارائه ي چارچوب CSR استراتژيک تلاش نموده اند تا با يکپارچه سازي CSR و استراتژي هاي سازمان، CSR را به منبع فرصت و مزيت رقابتي تبديل نمايند.
يکپارچه سازي CSR نه فقط با استراتژي هاي سازمان بلکه در حوزه ي وسيع تري با مدل کسب و کار3 سازمان جهت خلق ارزش براي کليه ي ذينفعان از جمله سهامداران، هدف اساسي اين پژوهش مي باشد. آفا4 [3, p. 2] در تعريف مدل کسب و کار عنوان مي کند که “يک مدل کسب و کار چارچوبي است براي به دست آوردن پول”.
واژه مدل کسب و کار در پايان دهه ي 1990 و با ظهور اينترنت و تجارت الکترونيک وارد حوزه ي ادبيات مديريتي شد [4,5].
يک مدل کسب و کار مفهومي سودمند جهت درک و دسته بندي عمليات هاي سازمان است [6]. مدل هاي کسب و کار را نمي توان مدل هاي علمي يا قياسي و يا دستورالعمل ناميد بلکه ممکن است يک مدل کسب و کار هر يک از اين نقش ها را به تنهايي و يا همه ي آنها را همزمان با هم ايفا کند که اين بستگي به نوع سازمان و اهداف آن دارد [7]. زوت و اميت5 [8] مدل کسب و کار را به عنوان سيستمي از فعاليت هاي متعامل در نظر مي گيرند که باعث توسعه سازمان و گسترش مرزهاي آن مي شود.
ما در دنيايي زندگي مي کنيم که مردم، شرکت ها، دولت ها و حتي ملت ها بيش از گذشته با يکديگر ارتباط داشته و به هم وابسته هستند. توجه به منافع شخصي و خودخواهي افراد و حتي شرکت ها مانع از نوآوري و پيشرفت بوده و بر عکس همکاري و مشارکت با يکديگر و کار کردن با ديگران و براي ديگران مي تواند يک انگيزه ي قوي براي افزايش نوآوري و پيشرفت باشد [9, p. 283].
آنچه در مورد يک کسب و کار بايد بدان توجه شود آن است که يک شرکت يا سازماني که يک کسب و کار را راه اندازي مي کند از افراد و گروه هاي مختلفي به نام ذينفعان تشکيل شده که تنها در کنار هم و در توازن و هماهنگي با هم مي توانند به اهداف خود چه مادي باشد و يا غير مادي دست يابند. همه ي اين ذينفعان نسبت به هم مسئوليت هايي دارند که انجام و رفع اين مسئوليت ها باعث افزايش کارايي و تشديد انرژي لازم براي تحقق اهداف و خلق ارزش خواهد شد.
يک سازمان نسبت به کارکنان خود براي ايجاد يک محيط خوب کاري (شامل امنيت، بهداشت و سلامتي، ساعات کار، دستمزد،…)؛ نسبت به مشتريان خود براي ايجاد رضايت در آنان و تبعيت از اصول و ارزش هاي رقابت منصفانه و نسبت به جامعه براي حفظ محيط زيست، حقوق انسان ها، توسعه پايدار،… مسئول است [10, p. 4].
وقتي يک شرکت محيط مناسب و مطلوبي براي کارکنان خود ايجاد مي کند آنها با کارايي بيشتري کار مي کنند. اين ديدگاه مي تواند به مديران اين بينش را دهد که CSR باعث خلق ارزش هم براي سازمان و هم براي کارکنان مي شود. مديران بايد بدانند که CSR چيزي بيش از هزينه، اجبار و اضطرار و عمل خيرخواهانه است؛ CSR مي تواند منبع فرصت، نوآوري و مزيت رقابتي باشد [2].
با دستيابي به يک درک شفاف و واضح از CSR و توسعه ي رويکرد هاي جديد به مدل کسب و کار، اين مفاهيم براي خلق مدل مفهومي اين تحقيق ترکيب خواهند شد.
پرداختن به موضوع مدل کسب و کار با رويکرد مسئوليت اجتماعي سازمان با هدف ارائه راهکار براي خلق سازمان هاي مسئول و بالتبع خلق ارزش براي ذينفعان از جمله سهامداران و سرمايه گذاران بوده است و اين نکته نيز قابل توجه و اهميت است که دستيابي به اين هدف مستلزم پرداختن به مباحث بسيار گسترده تري در حوزه مباحث مديريتي و سازماني از جمله فرهنگ سازماني، مديريت تحول، مديريت منابع انساني،…… مي باشد که از حيطه ي اين پژوهش خارج مي باشد.
پورتر و کرامر [2] بيان مي کنند که “شرکت هاي موفق نياز به جامعه ي سالم دارند….، و همزمان، يک جامعه ي سالم نياز به شرکت هاي موفق دارد”.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد محدودیت ها، امام حسین، امام حسین (ع) Next Entries مدل کسب و کار، مسئله پژوهش، سازمان ملل