مقاله رایگان درباره کیفیت زندگی، زنان یائسه، معنای زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

ار ساز و سازنده بارور ساختند ; تقدیر و تشکر نمایم.
و
از سرکار خانم دکتر محبوبه چین آوه که با تحمل رنج سفر داوری این پروژه را عهده دار شدند، سپاسگزارم.
و
سپاس فراوان از سرکار خانم دکتر نیوشا

تقدیم به:
تقدیم به پدر و مادروهمسر عزیزم
که حضورشان برکت است
و
عشقشان بی‌کران

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده 0
فصل اول: كليات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2. بیان مسئله 5
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1-4. اهداف این تحقیق 10
1-5. فرضیه های تحقیق 11
1-6. تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها 11
1-6-1. تعاریف نظری 11
1-6-1-1. کیفیت زندگی 11
1-6-1-2. دوران بحران یائسگی 11
1-6-1-3. سلامت روان 12
1-6-1-4. تصویر بدنی 12
1-6-1-5. معنای زندگی 13
1-6-2. تعاریف عملیاتی 13
1-6-2-1. کیفیت زندگی 13
1-6-2-2. معنای زندگی 13
1-6-2-3. سلامت روان 14
1-6-2-4. تصویر بدنی 14
فصل دوم: بررسي منابع
2-1- مقدمه 16
2-2.کیفیت زندگی 21
2-2-1. تاریخچه کیفیت زندگی 21
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
2-2-2. کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی 22
2-2-3. عوامل موثر بر کیفیت زندگی : 23
2-2-4. ویژگیهای کیفیت زندگی 27
2-2-5. شیوه های بهبود کیفیت زندگی : 29
2-2-6. رویکرد روانشناختی مفهوم کیفیت زندگی 29
2-2-7. مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان روانشناختی 30
2-2-7-1. گودمن 30
2-2-7-2. ریف و سینگر 30
2-2-8. مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان جامعه شناختی 31
2-2-8-1. نظریه یادگیری اجتماعی 31
2-2-8-2. کالمن 32
2-3. معنای زندگی 37
2-3-1.رابطه معنای زندگی و خوش بینی با بهزیستی ذهنی 40
2-4. یائسگی 45
2-5. تصویر بدنی 51
2-6.سلامت روان 57
2-7. سوابق مربوطه و تحقیقات خارج و داخل کشور 59
2-7-1. تحقیقات داخلی 59
2-7-2. تحقیقات خارجی 62
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه 72
3-2 روش تحقيق 72
3-3 جامعه و نمونه آماری 72
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
3- 4. ابزار گردآوري داده‌ها 73
3-4-1 . پرسشنامه ویژگی‌های جمعيت شناختي: 73
3-4-2 پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص زنان: 73
3-4-3. پرسشنامه معنای زندگی 73
3-4-4 پرسشنامه خودتوصيف گري بدني 74
3-4-5 پرسشنامه سلامت عمومی 76
3-5. روش تجزیه و تحلیل داده ها 77
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه 79
4-2 تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی داده‌ها 79
4-3 آمار استنباطی 83
4-3-1 آزمون تحلیل واریانس دوعاملی 83
4-3-2 آزمون تحلیل واریانس دوعاملی 87
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه 103
5-1-1- فرضیه اول 103
5-1-2- فرضیه دوم 106
5-1-3- فرضیه سوم 107
5-1-4- فرضیه چهارم 108
5-2- بحث و نتیجه گیری 109
5-3- محدودیت های تحقیق : 112
5-4- پیشنهادات: 112

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فهرست منابع
منابع فارسی 115
منابع لاتین 120
پیوست
پرسشنامه 126

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول (4-1) آماره‌های مربوط به سن پاسخگویان به تفکیک وضعیت یائسگی 80
جدول (4-2) جدول فراوانی رده‌های سنی 80
جدول (4-3) جدول فراوانی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی گروه نمونه 81
جدول (4-4) آماره‌های مربوط به سن یائسگی در بین پاسخگویان یائسه 82
جدول (4-5) جدول فراوانی رده‌های سن یائسگی 83
جدول (4-6) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا 84
جدول (4-7) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها 85
جدول (4-8) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل) 86
جدول (4-9) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی 86
جدول (4-9) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 87
جدول (4-10) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 88
جدول (4-11) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا 88
جدول (4-12) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها 89
جدول (4-13) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل) 90
جدول (4-14) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی 91
جدول (4-15) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 92
جدول (4-16) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا 92
جدول (4-17) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها 93
جدول (4-18) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل) 95
جدول (4-19) جدول تشکیل گروه‌های همگن به لحاظ تصویر بدنی و تحصیلات 95
جدول (4-20) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی 96
جدول (4-21) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 97
جدول (4-22) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 97
فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول (4-23) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا 98
جدول (4-24) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها 99
جدول (4-52) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها 99
جدول (4-26) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل) 100
جدول (4-27) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی 101

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار (4-1) توزیع میانگین نمره کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه بر حسب تحصیلات 86
نمودار (4-2) توزیع میانگین نمره معنای زندگی زنان یائسه و غیریائسه بر حسب تحصیلات 91
نمودار (4-3) توزیع میانگین نمره تصویر بدنی زنان یائسه و غیریائسه بر حسب تحصیلات 96

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تاکید بر میزان تحصیلات آنان صورت گرفته است.
روش بررسی: در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه و عیر یائسه منطقه 5 شهرتهران(1393) بود. نمونه آماری شامل 179 نفر که از این بین 94 نفر یائسه و 85 نفر غیر یائسه بودند که از طریق تجمعات زنان از بین زنانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند، انتخاب شدند. از پرسش نامه سلامت عمومی (28-GHQ)، پرسشنامه کیفیت زندگی زنان(26 سوال)و پرسش نامه 10 گویه معنای زندگی استایگر وفرایزر وپرسشنامه خود توصیف گری بدنی (47عبارت) و مشخصات جمعیت شناختی استفاده شد. داده ها با آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دوعاملی بررسی شدند.
یافته های پژوهش حاکی از تفاوت معنی دار بین کیفیت زندگی در زنان یائسه و غیر یائسه با سطح تحصیلات دیپلم است بدین معنی که کیفیت زندگی در زنان غیریائسه با سطح تحصیلات دیپلم بهتر از کیفیت زندگی درزنان یائسه با همین سطح تحصیلات است . اما کیفیت زندگی در زنان با سطح تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی در این دو گروه (زنان یائسه و غیر یائسه)تفاوتی وجود نداشت، منتهی هرچه سطح تحصیلات بانوان بالاتر باشد کیفیت زندگی آنان مطلوب تر است.
هچنین در این پژوهش تصویربدنی ، معنای زندگی و سلامت روان در بین زنان یائسه و غیریائسه یکسان بوده و تفاوت معنی داری نداشتند اما هرچه سطح تحصیلات هردوگروه زنان بالاتر باشد تصویر بدنی مطلوبتر و از سطح سلامت روانی بالاتری برخوردار بودند.

کلیدواژه: یائسگی، کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی،سلامت روان

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
یائسگی یک پدیده جهانی برای زنان است. این یک فرآیند بیولوژیک است، که با سقوط استرادیول و پروژسترون و افزایش هورمون تحریککننده فولیکول شناخته میشود، همچنین به عنوان یک مرحله از زندگی که با نقش تغییریافته از جمله پایان پتانسیل باروری و ترک خانه کودکان شناخته میشود.
اگرچه یائسگی به عنوان یک مرحله طبیعی از زندگی زنان در نظر گرفته میشود، ولی تعداد قابل توجهی از زنان، مشکلات گوناگونی را قبل و بعد از آن تجربه میکنند.
یائسگی یک واقعه فیزیولوژیک شبیه منارک( اولین قاعدگی) است که به طور معمول در زنان بالای 50 سال رخ می دهد و با علائم کاهش سطح استروژن همراه میباشد. یائسگی ممکن است کیفیت زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده و حتی سلامت آنان را به خطر بیندازد. یائسگی یکی از مراحل مهم زندگی و بخشی از سالمندی است که اگر با دید مثبتی به آن نگریسته شود میتواند الهامبخش و سودمند باشد ، با این وجود یائسگی پدیدهای است که کسی تمایل به بحث در مورد آن نداشته و حتی در صورت بحث، با آن برخوردی ناامیدکننده و منفیگرایانه میشود. به نظر افراد جامعه ویژگیهایی نظیر جوانی، زیبایی و جذابیت در زنان باارزش هستند و زنان یائسه، افرادی به غلط، غیرمنطقی، عصبی، خشن و فاقد نیروی جنسی معرفی و چون کمتر مورد توجه قرار میگیرند با گذشت زمان به تدریج در جامعه فراموش میشوند. یائسگی پایان دوره باروری است؛ هنگامی که این دوران فرا میرسد زنان یائسه دچار درجاتی از شوک و ناباوری و احساس غم میشوند. این دوره با علائم جسمی مانند گرگرفتگی، تعریق شبانه، علایم ادراری تناسلی و علایم روانشناختی مثل تحریکپذیری، اختلالخلق، اضطراب، تنش، کاهش اعتماد به نفس، بیثباتی عاطفه، کمشدن حافظه که میتواند سلامت جسمی، روانی و جنسی زنان یائسه را تحت تاثیر قرار دهد و بر کار، فعالیتهای اجتماعی، اوقات فراغت، خواب، خلق و خو، تمرکز، ارتباط با دیگران، لذت از زندگی و کیفیت زندگی فرد تاثیر گذارد)فروهری،1388).
داشتن معنا و مفهوم در زندگی یا به عبارت دیگر معناجویی در زندگی یکی از دغدغه های بشر امروزی می باشد که نه تنها زندگی فردی اورا تحت تاثیر قرار می دهد بلکه در روابط وی باسایر حوزه های بشری نیز نقش مهمی ایفا می کند. بدین گونه یافتن راهی که بتواند دستیابی به چنین هدفی را میسر کند از مسائل مهم بشری است که تلاش هرچه بیشتر در تحقق آن را می طلبد.
کیفیت زندگی مفهوم گستردهای است که دارای معانی گوناگون برای افراد و گروههای مختلف است، برخی آن را به عنوان قابلیت زیستپذیری یک ناحیه، برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندی، خوب بودن، داشتن زندگی هدفمند (دارای معنی)، تحقق نیازها و یا عوامل عینی مانند درآمد و وضعیت سلامت دانستهاند. کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، ولی در عین حال قابل تعریف و سنجش با رهیافتی میان رشتهای است. بررسیهای انجام شده حاکی از این واقعیت است که با نگاههای مختلفی به کیفیت زندگی پرداخته شده است. کیفیت زندگی امری نسبی است که برای سنجش آن معیار مطلق و جامع و جهانشمولی وجود ندارد. مفهومی است که به شدت متأثر اززمان ومکان است وعوامل مؤثر برآن بسته به دوره زمانی ومکانی وجغرافیایی وشرایط فرهنگی تغییر میکنند. مؤلفههای کیفیت زندگی بر اساس ارزشهای فردی و ملی تعریف میشوند و شکی نیست که واقعیتها و شرایط عینی جامعه و وضعیت مادی زندگی فرد نیز در آن نقش تعیینکننده دارد. اما از جهت دیگر باید توجه داشت که انسان موجودی است که بر اساس تصویر ذهنی خود از واقعیت، نه خود واقعیت زندگی میکند و رفتارش، برداشت ذهنی و درکی است که از واقعیت دارد که الزاماً با واقعیت انطباق ندارد، این نگرشها قابل تغییر است. ( خوارزمی، 1386 ).
کیفیت زندگی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت عبارت است از ادراک افراد از وضعیت زندگی در عرصه ی فرهنگ و نظام ارزشی که درآن زندگی میکنند که با اهداف ، انتظارات و معیار های آنها مرتبط است (دوایهی و سینگ 2001).در این نگاه کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که از سلامت فیزیکی، رشدشخصی، حالات روانشناختی، سطح استقلال، روابط اجتماعی وروابط بانهادهای برجسته ی محیط، تاثیر می پذیرد ونیز بر ادراک فرد مبتنی است (پوایگدلرز و همکاران، 2004).
پژوهشگران معتقدند که سلامت فیزیکی از رشد روانی تاثیر می پذیرد و ارتقای سلامت روان بر پایه ی پیشگیری و درمان تنش های عاطفی استوار است.بنابراین، هرگاه سطح سلامت روان کاهش یابد، عملکرد در سایر حیطه های کیفیت زندگی نیز به مخاطره می افتد.
تغییرات ناشی از یائسگی ممکن است تصور ذهنی فرد را از جسم خود1 تهدید کند و احساس جدایی اجتماعی2 را در آنان ارتقاء بخشد. تا کنون هیچ تئوری جامعی نتوانسته به تنهایی و به طور مناسب علت یائسگی را تشریح کند. از طرف دیگر این موضوع که آیا یائسگی یک صفت سودمند تکاملی است یا به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره شنوایی، شاهد،، Next Entries مقاله رایگان درباره کیفیت زندگی، سلامت روان، معنای زندگی