مقاله رایگان با موضوع هزار و یک شب، اندیشه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………..107
5-4-4-2-مثال از متن رمان………………………………………………………………………………………………107
5-5-عفریت………………………………………………………………………………………………….108
5-5-1-واژه شناسی عفریت………………………………………………………………………………………………108
5-5-2-ماهیت عفریت……………………………………………………………………………………………………..109
5-5-3-عفریت در هزار و یک شب…………………………………………………………………………………….110
5-5-3-1-حکایت علی زیبق و دلیله محتاله…………………………………………………………………………110
5-5-3-2-حکایت علاءالدین و ابوشامات…………………………………………………………………………..111
5-5-3-3-حکایت صیاد…………………………………………………………………………………………………..113
5-5-3-4-حکایت ملک شهرباز و برادرش شاه زمان…………………………………………………………….114
5-5-3-5-حکایت ملک شهرمان و قمرالزمان………………………………………………………………………115
5-5-3-6-حکایت مدینه نحاس………………………………………………………………………………………..116
5-5-3-7-حکایت پاره دوز………………………………………………………………………………………………118
5-5-4-عفریت در داستان های هری پاتر(Monster)…………………………………………………………..120
5-5-4-1-ویژگی های سانتورها در هری پاتر………………………………………………………………………120
5-5-4-2-مثال از متن رمان………………………………………………………………………………………………120
5-6-اژدها…………………………………………………………………………………………………….121
5-6-1-واژه شناسی اژدها…………………………………………………………………………………………………121
5-6-2-ماهیت اژدها………………………………………………………………………………………………………..122
5-6-3-اژدها در اساطیر ملل دیگر………………………………………………………………………………………124
5-6-4-معانی نمادین اژدها……………………………………………………………………………………………….125
5-6-5-اژدها در هزار و یک شب……………………………………………………………………………………….127
5-6-5-1-حکایت سفر سوّم سندباد…………………………………………………………………………………..127
5-6-5-2- حکایت حاسب کریم الدّین……………………………………………………………………………….127
5-6-5-3-حکایت سیف الملوک و بدیع الجمال………………………………………………………………….128
5-6-6-اژدها در داستان های هری پاتر(Dragon)……………………………………………………………….128
5-6-6-1-ویژگی های اژدها……………………………………………………………………………………………..128
5-6-6-2-مثال از متن داستان……………………………………………………………………………………………128
5-6-6-3-اژدهای شاخدم مجارستانی………………………………………………………………………………..130
5-7-مارهای عظیم الجثه در هزار و یک شب و هری پاتر…………………………………….131
5-7-1-مارهای غول پبکر در هزار و یک شب………………………………………………………………………133
5-7-1-1-حکایت حاسب کریم الدین………………………………………………………………………………133
5-7-2-مارهای عظیم الجثه در داستان های هری پاتر(Giant snake)……………………………………135
5-7-2-1-مثال اول از متن رمان…………………………………………………………………………………………135
5-7-2-2-مثال دوم از متن رمان…………………………………………………………………………………………137
6-فصل ششم موجودات وهمی خیالی غیرمشترک در داستان های هزار و یک شب و داستان هری پاتر……………………………………………………………………..139
6-1-موجودات وهمی خیالی غیرمشترک در داستان های هزار و یک شب……………….140
6-1-1-ملک(فرشته)………………………………………………………………………………………………………..140
6-1-1-1-واژه شناسی ملک……………………………………………………………………………………………..140
6-1-1-2-ماهیت ملک…………………………………………………………………………………………………….141
6-1-1-3-ویژگی های ملک……………………………………………………………………………………………..143
6-1-1-3-1-جنسیت………………………………………………………………………………………………………143
6-1-1-3-2-خوردن یا آشامیدن………………………………………………………………………………………..144
6-1-1-3-3-خواب و مرگ……………………………………………………………………………………………..145
6-1-1-3-4-شکل و هیأت………………………………………………………………………………………………147
6-1-1-3-5-پر و بال………………………………………………………………………………………………………148
6-1-1-4-ملک در داستان های هزار و یک شب…………………………………………………………………..149
6-1-1-4-1-حکایت شبان و فرشته…………………………………………………………………………………..149
6-1-2-شیطان………………………………………………………………………………………………………………..149
6-1-2-1-واژه شناسی شیطان……………………………………………………………………………………………149
6-1-2-2-ویژگی های شیاطین………………………………………………………………………………………….150
6-1-2-3-فرزندان شیطان…………………………………………………………………………………………………151
6-1-2-4-قلمرو شیطان در اندیشه اسلامی………………………………………………………………………….152
6-1-2-5-شیطان در اندیشه های زرتشتی……………………………………………………………………………153
6-1-2-6-چهره و هیأت شیطان در میان ملل دیگر………………………………………………………………..155
6-1-2-7-شیطان در داستان های هزار و یک شب……………………………………………………………….156
6-1-2-7-1-وسوسه انگیزی شیطان…………………………………………………………………………………..156
6-1-2-7-1-1-حکایت عجیب و غریب……………………………………………………………………………156
6-1-2-7-2-کالبد پذیری شیطان………………………………………………………………………………………157
6-1-2-7-2-1-شیطان و تمثل در حکایت ابراهیم موصلی……………………………………………………157
6-1-3-ابلیس…………………………………………………………………………………………………………………158
6-1-3-1-واژه شناسی ابلیس……………………………………………………………………………………………158
6-1-3-2-ویژگی های ابلیس……………………………………………………………………………………………161
6-1-3-2-1-تمثل و شکل پذیری……………………………………………………………………………………..161
6-1-3-2-2-ابلیس و یاری به جادوگران……………………………………………………………………………161
6-1-3-3-ابلیس و وسوسه انگیزی در هزار و یک شب………………………………………………………….162
6-1-3-3-1-حکایت گدای اول………………………………………………………………………………………..162
6-1-4-رخ…………………………………………………………………………………………………………………….163
6-1-4-1-واژه شناسی رخ………………………………………………………………………………………………..163
6-1-4-2-رخ در حکایت های هزار و یک شب………………………………………………………………….163
6-1-4-2-1-حکایت سندباد برّی و بحری………………………………………………………………………….163
6-1-4-2-2-حکایت سفر پنجم سندباد………………………………………………………………………………164
6-1-5-دوال پا………………………………………………………………………………………………………………..164
6-1-5-1- دوال پا و ماهیت آن………………………………………………………………………………………….164
6-1-5-2- دوال پا در حکایت های هزار و یک شب……………………………………………………………..165
6-1-5-2-1- حکایت سفر پنجم سندباد……………………………………………………………………………..165
6-1-6-پرندگان عجیب در حکایت سندباد………………………………………………………………………….166
6-1-7-ماهیان عجیب الخلقه در داستان های هزار و یک شب…………………………………………………166
6-1-7-1-حکایت عبدالله برّی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلامت روان، دانش آموزان پسر Next Entries مقاله رایگان با موضوع ادبیات تطبیقی، ادبیات تطبی، ادبیات شفاهی، هزار و یک شب