دانلود پایان نامه درمورد گیاه شناسی، صنایع غذایی، دی اکسید کربن

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاري

حمد و ثنا خدای را سزاست که تخت پادشاهی اش در زمان و مکان نگنجد و تلالو نورش در ظرف بندگان حقیر و سر تا پا تقصیرش جای نگیرد و احد و واحدی جز به فرمان او برنخیزد و نخزد و نخسبد.
از آن جا که سید المرسلین والعبد المعید، و الرسول المصدد، المصطفی الامجد ،حضرت محمد(ص) در حدیث مشهوری میفرمایند “علم نوری است که خداوند بر دل هر که بخواهد می تاباند” و سفارشات فراوان به تحصیل علم نموده اند اینک اینجانب با رهروی از ایشان و با استمداد از اساتیدی خبیر و نام آشنا در این زمینه پا به این عرصه نهاده، این رساله را با دشواری و مشقت های خاص خود نوشته ام و این مهم میسر نبود مگر به لطف و کرم پروردگار مهربان و پشتوانه ی محکمی چون پدر و لطافت عمیقی چون مادر و تکیه گاهی چون همسر و لطف و کمک بدون چشم داشت و بزرگ منشانه و همیاری و همکاری بی دریغ استاد معظم جناب آقای دکتر محمد خواجه مهریزی و نظارت دلسوزانه و مهارت بی بدیل استاد مکرم جناب آقای دکتر محمود طباطبایی و لطف تمام دوستانی که مجال این ورقه بدان نیست که اسامی تکاتک آنان را بیان دارم.

چكيده:

امروزه در جهان پيشرفته و صنعتي حاضر با استفاده از روش هاي نوين تلاش بر اين است كه محصولات توليدي با صرفه تري از نقطه نظر كمي و كيفي به دست آيد. همانگونه که می دانیم فرش دستباف ایرانی از شهرت و محبوبیت قابل ملاحظه ای در جهان برخوردار است.
در این کار پژوهشی، استفاده از امواج مافوق صوت برای استخراج و رنگرزی الیاف پشمی با رنگزاهای روناس و وسمه مورد استفاده قرار گرفت. اثر امواج مافوق صوت در قدرت رنگی، طیف جذبی، طیف انعکاس، ثباتهای نوری و شستشویی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، تجزیه و تحلیل SEM و FTIR نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت.
نتايج حاصل نشان داد كه استخراج و رنگرزي به کمک امواج مافوق صوت، قدرت رنگی بيشتری نسبت به شرايط متداول رنگرزي داشت. نتایج تصاویر SEM از نمونه های رنگ شده تجمع ذرات رنگ روی سطح لیف را نشان می دهند. علاوه بر این ثبات های نوری و شستشویی نمونه های ذکر شده خیلی خوب ارزیابی شد.

كلمات كليدي: رنگزا های طبیعی- امواج مافوق صوت – رنگرزی- ثبات های رنگی- استخراج .

فهرست مطالب

عنوان
صفحه
فصل اول: کلیات
1- 1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….
1- 2 ضرورت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….
1- 3 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….
1- 4 خلاصه ی فصل های تحقیق …………………………………………………………………………………………….
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2- 1 اهمیت رنگزاهای طبیعی …………………………………………………………………………………………………….
2- 2 تقسیم بندی رنگزاهای گیاهی ………………………………………………………………………………………….
2- 2- 1 تقسیم بندی مواد رنگزای گیاهی بر اساس قسمت های رنگده …………………………………
2- 2- 2 تقسیم بندی گیاهان رنگزا بر اساس فام رنگی ……………………………………………………………
2- 2- 3 تقسیم بندی گیاهان رنگزا بر اساس روش کاربرد ………………………………………………………
2- 3 روش های نوین رنگرزی ……………………………………………………………………………………………………..
2- 3- 1 روش مایکروویو ……………………………………………………………………………………………………………
2- 3- 1- 1 رنگرزی مایکروویو ………………………………………………………………………………………………….
2- 3- 2 تکنولوژی پلاسما …………………………………………………………………………………………………………..
2- 3- 2- 1 اصول فرآیندپلاسما …………………………………………………………………………………………………
2- 3- 3 دی اکسید کربن فوق بحرانی ……………………………………………………………………………………….
2- 3- 3- 1 فرآیند رنگرزیبا CO2…………………………………………………………………………………………….
2- 3- 3-2 تاثیر درجه حرارت و فشار ………………………………………………………………………………………
2- 3- 4 رنگرزی الکترو شیمیایی ………………………………………………………………………………………………
2- 4 روش های مختلف استخراج از گیاهان رنگزا ……………………………………………………………………..
2- 4- 1 استخراج با آب ……………………………………………………………………………………………………………..
2-4- 2 استخراج با حلالهای آلي ………………………………………………………………………………………………
2- 4- 3 شيوه هاي جديد استخراج …………………………………………………………………………………………..
2- 4- 3- 1 استخراج با سیال فوق بحرانی(SFE) …………………………………………………………………..
2- 4- 3- 2 استخراج با کمک امواج مایکروویو(MAE) ………………………………………………………….
2- 5 معرفی دستگاه مافوق صوت و روش کار آن ……………………………………………………………………….
2- 5- 1 امواج مافوق صوت چیست؟ …………………………………………………………………………………………
2- 5- 2 حسگرهایدستگاه مافوق صوت …………………………………………………………………………………….
2- 5- 3 کاربردهای آلتراسونیک ………………………………………………………………………………………………..
2- 5- 4 اساس کار امواج مافوق صوت در رنگرزی منسوجات ………………………………………………….
2- 5- 5 منبع امواج مافوق صوت ………………………………………………………………………………………………
2- 5- 6 رنگرزیبه کمک امواج مافوق صوت ………………………………………………………………………………
2- 5- 6- 1 مکانیزم نفوذ …………………………………………………………………………………………………………..
2- 5- 7 تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد تابش امواج مافوق صوت ……………………………………………
2- 5- 8 فرآیند رنگرزی به کمک امواج مافوق صوت دارای مزایایی می باشد ……………………….
2- 5- 9 استخراج با امواج مافوق صوت …………………………………………………………………………………….
2- 6 معرفی رنگزای روناس و کاربردهای آن ………………………………………………………………………………
2- 6- 1 تاریخچهی روناس …………………………………………………………………………………………………………
2- 6- 2 ترکیبات شیمیایی روناس ……………………………………………………………………………………………
2- 6- 4 مشخصات گیاه شناسی ……………………………………………………………………………………………….
2- 6- 4- 1 خصوصیات مرفولوژی گونه روناس ………………………………………………………………………….
2- 6- 4-2 زمان کشت ……………………………………………………………………………………………………………….
2- 6- 4-3 روش کاشت و تکثیر …………………………………………………………………………………………………
2- 6- 4-4 نگه داری روناس یا مرحله داشت …………………………………………………………………………….
2- 6- 4- 5 برداشت ……………………………………………………………………………………………………………………
2- 6- 5 خشک کردن ریشه روناس ……………………………………………………………………………………………
2- 6-6 طریقه خرد کردن روناس ………………………………………………………………………………………………
2- 6-7 فراورده های روناس در کارخانه های روناس سایی………………………………………………….. …..
2- 6-8 تقلب در روناس ………………………………………………………………………………………………………………
2- 6-9 کاربرد های متنوع گیاه روناس ………………………………………………………………………………………
2- 6-9- 1 رنگرزی الیاف ……………………………………………………………………………………………………………
2- 6- 9- 2 خواص درمانی روناس ……………………………………………………………………………………………..
2- 6- 9- 3 خواص ضد باکتری و ضد قارچی روناس ………………………………………………………………..
2- 6-9- 4 کاربرد روناس در صنایع غذایی………………………………………………………………………………….
2- 6-9- 4- 1 رنگهای گیاهی متداول در صنایع غذایی ……………………………………………………………
2- 6- 9- 5 خواص آنتی اکسیدانی …………………………………………………………………………………………….
2- 6-9- 6 کاربردهای طبی (کلینیکی) روناس ………………………………………………………………………….
2- 7 معرفی رنگزای وسمه ………………………………………………………………………………………………………….
2- 7- 1 تاریخچه گیاه وسمه ………………………………………………………………………………………………………
2- 7- 2 مشخصات گیاه شناسی …………………………………………………………………………………………………
2- 7- 3

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ابزار پژوهش، دانش آموزان دختر، سلامت کودک