پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

اد مختلف بخشي و فضايي و نيز در سطوح مختلف محلي تا ملي و بين‌المللي قرار بگيرد. چرا كه ريشه‌يابي علل و عوامل منجر به خسارات سنگين حاصل از مخاطراتطبيعي، پاية سياستگذاري و تدوين برنامه‌هاي مناسب پيشگيري و مقابله با بحران‌هايطبيعي، و اولويتي در تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي راهبردي مي‌باشد. از طرف ديگر با درک ماهيت و مفهوم مخاطراتمحيطي از ديدگاه روستائيان و کشاورزان مي‌توان، تصويري جامع و سازنده را براي برنامهريزان روستايي جهت جلب مشارکت روستائيان مذکور در طرح‌ها و برنامه‌هاي تعديل کننده اين مخاطرات و مديريت کارآمد بحران،‌‌ در اين حوزه فراهم نمود(افراخته و همکاران،1392).
بنابراين گرد و غبار يکي از موضوعات جديدي است که پرداختن به آن حائز اهميت ميباشد، به همين دليل بررسي رفتار و مقابله با اثرات آن و همچنين سطح آگاهي مردم در روستا و شهر در مورد گرد و غبار جهت مقابله با اين پديده ميبايست پيوسته مورد توجه قرار گيرد به همين منظور با استفاده از آموزشهاي لازم و اطلاع رساني دقيق به آنها، جهت حفظ و احياء، و جلوگيري از تخريب و بهرهبرداري از منابع طبيعي و محيط زيست و در نهايت مقابله صحيح با گرد و غبار را ميتوان آموزش داد.

4-1- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف اصلي
هدف اين تحقيق بررسي رفتار خانوارهاي روستايي و شهري شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار مي باشد.
2-4-1- اهداف فرعي
1. مقايسه سطح آگاهي خانوار روستايي و شهري بهبهان در خصوص رفتارهاي مقابله اي با گردوغبار؛
2. مقايسه نگرش، هنجارذهني، نيت رفتاري و خودکارآمدي خانوارهاي روستايي و شهري بهبهان در خصوص رفتارهاي مقابله اي با گرد و غبار؛
3. مقايسه حساسيت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده و راهنماي عمل خانوارهاي روستايي و شهري بهبهان در خصوص رفتارهاي مقابله اي با گرد و غبار؛
4. مقايسه رفتار گذشته و رفتار مقابلهاي خانوارهاي روستايي و شهري بهبهان نسبت به گرد و غبار؛
5. تعيين عوامل مؤثر بر رفتار خانوارهاي روستايي و شهري در خصوص رفتارهاي مقابله اي با گرد و غبار؛
5-1- محدوده هاي تحقيق
1-5-1- محدوده موضوعي
اين پژوهش به بررسي رفتار خانوارهاي روستايي و شهري بهبهان در مواجهه با گردوغبار مي پردازد.
2-5-1- محدوده انساني
سرپرست خانوارهاي روستايي و شهري بهبهان مي باشد.
3-5-1- محدوده زماني
قلمرو زماني اين پژوهش به سالهاي 1393-1392 محدود شده که مطالعات نظري مربوط به چارچوب مفهومي در اواخر سال1392 انجام شد و مطالعه ميداني از مهرماه ماه 1393 شروع و در دي ماه همان سال خاتمه يافت.
4-5-1- محدوده مکاني
قلمرو جغرافيايي اين پژوهش، مرکز شهرستان بهبهان و بخش حومه، بخش مرکزي و بخش تشان شهرستان بهبهان در استان خوزستان مي باشد.
6-1- محدوديت هاي پژوهش
– عدم تمايل و همکاري برخي از سرپرستان خانواده هاي شهري و روستايي جهت تکميل پرسشنامه ها؛
– مشکل رفت و آمد به روستاها؛
– کمبود مطالعات مشابه با پژوهش حاضر.

7-1- تعريف واژگان
1- 7-1-گرد و غبار:
توده‌اي از ذرات جامد ريز غبار و گاه دود است که در جو پخش شده و ديد افقي را ميان ?و? کيلومتر محدود مي‌کند و براي بيماران تنفسي بسيار زيان‌آور است. ريزگرد همچنين گاه باعث بروز پديده ماه آبي مي‌شود(ندافي، 1388).

2- 7-1-خانوار39:
در تعريف آماري، خانوار از چند نفر تشکيل مي‌شود که با هم در يک اقامتگاه زندگي مي‌کنند، با يکديگر هم‌خرج هستند و معمولاً با هم غذا مي‌خورند. فردي که به تنهايي زندگي مي‌کند نيز، خانوار تلقي مي‌شود(مرکز آمار ايران، 1393).
3- 7-1-رفتار40:
عبارتست از آنچه که فردي از خود بروز ميدهد و قابل مشاهده، اندازه گيري و تکرار ميباشد. در واقع رفتار، مفهومي عام است که شامل همه اقدامات، گفتار و کردار و نيز نمودهاي عقلاني، عاطفي، انعکاسي و اضطراري، ميباشد(يوسفي و غنيان، 1392).
4- 7-1-تغيير اقليم41 :
تغيير اقليم از ديدگاه بسياري از صاحبنظران يک پديده طبيعي است که در تواليهاي زماني بلند مدت اتفاق افتاده و مجدداً نيز به وقوع ميپيوندد. تأثير فعاليتهاي بشري سبب تشديد اثرات پديدههاي تغيير اقليم، شدت روند تغييرات و تغيير بازهي زماني توالي تغييرات اقليمي ميشود(رضايي و همکاران؛1391).
5- 7-1-محيط زيست42:
محيطزيست، به تمام محيطي اطلاق ميشود كه انسان به طور مستقيم و غير مستقيم به آن وابسته است و زندگي و کليه فعاليتهاي او در ارتباط با آن قرار دارد، تحقيقات علمي نشان داده است كه اجزاي مختلف محيط زيست درياها، رودخانهها، هوا، خاك، حيوانات، گياهان و…، همه به يكديگر وابسته و مرتبط هستند و به لحاظ همين وحدت و يكپارچگي، هرنوع آلودگي ميتواند موازنه و تعادل ميان عناصر گفته شده را بر همزند(فيروزي، 1384).

فصل دوم
مباني نظري و مروري بر مطالعات پيشين

1-2-بخش اول
1-1-2-تعريف محيط زيست
بعضي از نويسندگان از اين كه بتوان تعريفي جامع و حقوقي از ارائه داد، اظهار ترديد كردهاند؛ زيرا حقوق داخلي ايران و بسياري از كشورها در خصوص تعريف محيط زيست ساكت هستند و بيشتر محيط زيست را در رابطه با عناصر طبيعت، منابع طبيعي، شهر و مناظر به كار بردهاند. به همين جهت مفهوم محيط زيست از نظر كشورها با توجه به اهميتي كه هر كشور به يكي از عناصر زيستمحيطي ميدهد، مي تواند متفاوت باشد. براي اين كه بتوانيم تعريف جامعي از محيط زيست ارائه دهيم به ناچار بايد برخي از مفاهيم را كه شناخت محيط زيست، متوقف بر آشنايي به آنهاست، تعريف كنيم و در انتها تعريف مورد نظر از محيط زيست را بيان نماييم.
2-1-2- طبيعت
اگر بخواهيم از واژهاي با مفهوم مبهم نام ببريم، اين واژه چيزي جز كلمهي طبيعت نخواهد بود؛ زيرا به تمام موجوداتي كه پروردگار در جهان بي انتها، آفريده طبيعت است، طبيعت گفته ميشود؛ به عبارت ديگر، هر چيزي كه دست بشر در ايجاد آن دخالت نداشته باشد، طبيعت نام دارد.
3-1-2- اكولوژي43 يا بوم شناسي
دانشي است كه به مطالعهي روابط جانداران با محيطي (اكولوژي) كه در آن زندگي ميكنند، ميپردازند. با توجه به محتواي نه چندان روشن محيطزيست، افكار عمومي، بين اكولوژي و محيط زيست تفاوت چنداني قائل نيست.
4-1-2- اكوسيستم44
عبارت است از هر ناحيهاي از طبيعت كه در آن، بين موجودات زنده( اكوسيستم ) و اجسام غير زنده واكنش هاي متقابل انجام ميگيرد، تا تبادل مواد بين آنها به عمل آيد؛ مثلاً يك درياچه يا يك جنگل، يك اكوسيستم است و شامل چهار عامل تشكيل دهنده، يعني اجسام غير زنده، توليدكنندگان، مصرفكنندگان و تجزيهكنندگان ميباشد؛ از اين رو محيطزيست را ميتوان يك اكوسيستم دانست كه از تعداد بيشماري اكوسيستمهاي كوچكتر تشكيل شده است و بشر براي زندگي و ادامهي آن به تمام اكوسيستمها وابستگي دارد(فيروزي، 1384).
اگر بخواهيم يك جمعبندي از تعريفهاي فوق داشته باشيم، بايد بگوييم:
– محيطزيست، به تمام محيطي اطلاق ميشود كه انسان به طور مستقيم و غير مستقيم به آن وابسته است و زندگي و فعاليتهاي او در ارتباط با آن قرار دارد.
2-2-انواع محيط زيست
دانشمندان و كارشناسان محيط زيست معتقدند كه محيط زيست به دو بخش تقسيم مي شود:
1-2-2- محيطزيست طبيعي45
محيطزيست طبيعي به آن بخش از محيطزيست اطلاق ميگردد كه در تشكيل آن بشر نقشي نداشته، بلكه از موهبتهاي خدادادي است و شامل جنگلها، مراتع، كوهها، دشتها، رودخانهها، درياها، باتلاقها، چشماندازها و… ميگردد. عوامل تشكيل دهندهي محيطزيست طبيعي، شامل عوامل جاندار(گياهان و جانوران) و عوامل بيجان (خاك، آب و هوا) ميباشد.
2-2-2- محيطزيست انساني46
محيطزيست انساني يا به عبارت ديگر، محيطزيست انسان ساخت، به آن بخش از محيطزيست اطلاق ميگردد كه به دست بشر ساخته شده و زاييدهي تفكر او ميباشد.
3-2-آلودگي زيست محيطي
ماده ي 9 قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست مصوب 1353 ، تعريف ذيل را ارائه ميدهد:
آلودگي زيستمحيطي؛ منظور از آلوده ساختن محيطزيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب، هوا، خاك يا زمين، به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه زيانآور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد، تغيير دهد(فيروزي، 1384).
4-2-انواع آلودگيهاي زيست محيطي
آلودگيهاي زيستمحيطي، انواعي دارند كه مهمترين آنها عبارتند از: آلودگي هاي هوا، آب، خاك، صوت، شيميايي و هسته اي.
5-2-آلودگي آب و هوا
يکي از عوامل مرگ و مير در دنيا آلودگي هوا و آب ميباشد. آلودگي هوا چهارمين عامل مرگ و مير دنيا است. پنج آلاينده مونواکسيدکربن، اکسيدهاي ازت، دياکسيد گوگرد، ازن و ذرات معلق، نقش بيشتري در آلودگي هوا دارند( کاويانيراد، 1387)؛ از پيامدهاي آلودگي هوا ميتوان به کاهش ميانگين ضريب هوشي کودکان، افزايش درصد سقط جنين، کاهش طول عمر، خستگي زودرس، فراگيري بيماريهايي مانند افسردگي، انواع ناراحتيهاي تنفسي( مانند سرطان ريه)، عوارض قلبي، اشاره کرد(خراساني، 1388)، در ايران آلودگي آب و هوا باعث بروز و ايجاد ناگواريها و چالشهايي گرديده است.
6-2-كنوانسيون بينالمللي در مورد حق بر اطلاعات و مشاركت عمومي در زمينهي محيط زيست 1998
اين كنوانسيون، اولين سند لازم الاجراء در قلمرو بين المللي در خصوص دسترسي عمومي به اطلاعات زيستمحيطي است. اين كنوانسيون همچنين سابقهي با ارزشي در زمينهي تعهدات دولتها در خصوص دسترسي مردم به اطلاعات، به صورت كلي است؛ لذا اين سند نه تنها قدمي بسيار مهم در حمايت از محيطزيست و حق بر محيطزيست تلّقي گرديده است، بلكه سند مهمي براي تضمين رعايت اصول دموكراتيك، در اتخاذ و اجراي تصميمات دولتي است. اين كنوانسيون بر دو مبنا پايه گذاري شده است:
1-6-2- دسترسي عموم به اطلاعات زيستمحيطي؛
2-6-2- امكان مشاركت عمومي در اتخاذ تصميمات زيستمحيطي.
كنوانسيون براي تضمين اين حقوق براي مردم و نمايندگان آنها به ويژه سازمانهاي غير دولتي آيينهاي قضايي و اداري ضروري را پيشبيني كرده است. كنوانسيون تأكيد ميكند، كه اين حقوق بدون در نظر گرفتن رابطهي شهروندي، تابعيت و يا محل اقامت، براي همه تضمين ميگردد. به علاوه اين كنوانسيون براي امضاي كشورهايي كه عضو كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا نيستند، باز است.
– ماده ي 3 اين كنوانسيون، مجموع اصول كلي را بيان ميكند كه علاوه بر وظيفهي دولت در ارائهي اطلاعات بنابر درخواست كليهي افراد؛ دستگاههاي دولتي بايد به صورت مقدماتي، اشخاص را از نحوهي دسترسي و جست و جوي اطلاعات مطلع و آنها را در اين امر كمك كنند. به علاوه دستگاههاي دولتي موظف به ارائهي گستردهي اطلاعات به ويژه از طريق اينترنت گرديدهاند.
– ماده ي 9 كنوانسيون، امكان رجوع به مراجع قضايي و اداري مستقل مشخص شده توسط قانون، در صورت استنكاف از ارسال اطلاعات زيست محيطي را پيشبيني نموده است.
– مادهي 2، تعريف بسيار وسيعي از اطلاعات زيست محيطي ارائه مينمايد. به موجب اين ماده، اطلاعات زيست محيطي شامل مواردي مثل آب، خاك، هوا، مواد شيميايي، سلامت انساني، برنامهريزي براي بهرهبرداري از خاك، شرايط زندگي و غيره ميگردد. در اين كنوانسيون براي اولين بار، سلامت انسان جزئي از محيط زيست تلقي گرديده كه البته با انتقاداتي نيز مواجه بوده است.
– به موجب مادهي 4 اين كنوانسيون، اطلاعات بايد در شكل مورد نظر متقاضي به او ارائه گردد، مگر آن كه ارائهي آن به صورت ديگر مناسبتر باشد يا قبلاً اطلاعات به طريق ديگر ارائه شده باشد(وفادار، 1386)

2-2- بخش دوم:
1-2-2-مقدمه
تغيير اقليم47 سيستم پيچيدهاي است که عمدتاً به دليل افزايش گازهاي گلخانهاي درحال تغيير است. آب و هواي کره زمين در طول قرن بيستم به ويژه در دو دهه اخير تعادل خود را از دست داده و تمايل به افزايش دما نشان داده است(رحيمي و محمدي، 1392). تغيير اقليم از ديدگاه بسياري از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، افغانستان، کارمندان بانک Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی افغانستان، ترک فعل، ارتکاب جرم