پایان نامه با واژگان کلیدی افغانستان، مواد مخدر، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

سوگندنامه دانش آموختگان کارشناسي ارشد دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

به نام خدا
سپاس ايزد منان را که مرا مشمول الطاف خويش نمود که با طي مراحل تحصيل موفق به اخذ درجه کارشناسي ارشد شوم. به شکرانه اين نعمت بزرگ الهي که با امکانات اين مرز و بوم، فراهم و نزد اينجانب به امانت گذاشته شده است، به کتاب آسماني خود، قرآن کريم، سوگند ياد مي کنم که :
* در سراسر زندگي حرفه اي، در راه اعتلاي کشورم و جامعه بشري به نحو احسن قدم برداشته و دراين راه از هيچ تلاشي دريغ ننمايم.
* در تمام فعاليت هاي تخصصي، رضاي خدا را همراه با صداقت علمي و اجتماعي در نظر داشته و از موقعيت هاي به دست آمده در جهت رفع مشکلات جامعه استفاده کنم و در همه ي امور، منافع کشور را بر منافع فردي مقدم بدارم.
* همواره علم و دانش خود را به روز نگاه داشته و در ايفاي مسئوليت و تعهدات حرفه اي در حد توان سعي و تلاش خود را به کار گيرم.
* و اينک از خداوند عليم توفيق بندگي و پاي بندي به مفاد اين سوگندنامه را خواستارم و از او مي‌خواهم که مرا در ايفاي رسالت علمي و انساني خويش موفق بدارد.

عليرضا عارفي

چکيده
امروزه با پيشرفت تکنولوژي و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرايم جديدي در سطح بين‌المللي شکل گرفته است؛ يکي از اين جرايم، جرم پول‌شويي است. پديده پول‌شويي به عنوان يک پديده نوظهور از حقوق جزاي بين‌الملل وارد حقوق داخلي شده است. اين پديده به عنوان يک جرم، در دهه 1980 ميلادي به ويژه در مورد عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان، مورد توجه کشور‌هاي غربي قرار گرفت.
پول‌شويي يکي از جرايم سازمان يافته فراملي است که ارتکاب آن غالباً با همکاري و هم انديشي قشر يقه سپيد و يا با مشورت آنان صورت مي‌گيرد. مع الوصف بسياري از اسناد بين‌المللي به جرم‌انگاري و مبارزه با آن تأکيد کرده اند. در حقوق داخلي ايران و افغانستان نيز اين پديده مخرب، در تاريخ 12/11/1386 در ايران و در حقوق افغانستان در تاريخ 3/4/1393 به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.
پول‌شويي يا تطهير پول، فرآيند مجرمانه اي است که درآمد‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه و غيرقانوني، طي روندي در مجراي قانوني، تطهير مي‌گردد؛ يا به عبارت ديگر، هر نوع عمل براي مخفي نمودن يا تغيير ظاهري منشأ عوايد نامشروع و غيرقانوني است، به نحوي که وانمود شود از منابع قانوني بدست آمده است.
پول‌شويي غالباً از طريق سيستم بانکي صورت مي پذيرد و معمولا طي سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق مي يابد. دولت‌ها نيز با جرم‌انگاري اين رفتار، از طريق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکي و مالي، ابتدائا به پيشگيري وضعي از اين جرم پرداخته و براي مرتکين اين جرم، مجازات‌هايي در نظر گرفته اند که دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و افغانستان نيز از اين جمله اند.
در اين تحقيق به مطالعه و مقايسه جرم پول‌شويي در حقوق کيفري ايران و افغانستان پرداخته و بررسي مي‌کنيم که پول‌شويي چه آثار زيانباري به دنبال دارد و چگونه مي‌توان از لطمات آن جلوگيري به عمل آورد؟ چه اقداماتي در راستاي مبارزه و جلوگيري با آن در سطح منتطقه اي و فرامنطقه اي اتخاذ گرديده است و چه پاسخ‌هايي براي جلوگيري از اين جرم در حقوق کيفري ايران و افغانستان پيشبيني شده است؟
کليد واژه‌ها: پول‌شويي، عوايد حاصل از جرم، مبارزه و جلوگيري از پول‌شويي، نحوه اثبات پول‌شويي

فهرست مطالب
عنوان مطلب شماره صفحه
چکيده ‌أ
فهرست مطالب ‌ب
مقدمه 1
بيان مسأله 1
سؤال هاي اصلي تحقيق 3
سوابق پژوهشي موضوع 3
روش تحقيق 4
نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق 4
فصل اول: کليات
مبحث اول: تعريف و مفهوم جرم پول‌شويي 3
بند اول: تعريف و مفهوم جرم پول‌شويي 3
1- تعريف پول‌شويي در لغت 3
2- مفهوم پول‌شويي در دکترين 4
3- تعريف قانوني پول‌شويي 6
4- تعريف پول‌شويي در اسناد بين‌المللي 10
4-1- کنوانسيون وين 1988 10
4-2- گروه کاري اقدام مالي براي مبارزه با پول‌شويي 1989 11
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 11
4-4- کنوانسون پالرمو 2000 12
بند دوم: مفاهيم مرتبط 12
1- جرايم مقدم و جرم پول‌شويي 12
2- جرم مخفي کردن و جرم پول‌شويي 16
مبحث دوم: مباني جرم‌انگاري پول‌شويي 17
بند اول: مباني فقهي 17
1-آيات 17
2- روايات 19
2-1- خطبه حضرت علي (ع) 19
2-2- حديثي از حضرت سجاد (ع) 19
3- قواعد فقهي 20
3-1- قاعده لاضرر 20
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه 21
3-3- اصل ضمان يد متعاقبه 22
بند دوم: مباني جرم شناسانه 22
بند سوم: مباني اقتصادي 24
1- ايجاد اختلال در فرايند رقابت‌پذيري اقتصاد 25
2- از دست دادن کنترل بر سياست‌هاي اقتصادي 25
3- تضعيف بخش خصوصي 25
4- تضعيف همگرايي بازارهاي مالي 26
مبحث سوم: سير تحول تاريخي جرم‌انگاري پول‌شويي 26
بند اول: جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق‌هاي ملي 26
1- آمريکا 27
2-انگلستان 28
3- ايرلند شمالي و اسکاتلند 29
4- سوئيس 30
5- ژاپن 30
بند دوم: جرم‌انگاري پول‌شويي در مقررات بين‌المللي 31
1- اقدامات جهاني 31
2- اقدامات منطقه‌اي 32
بند سوم: جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق ايران و افغانستان 34
1- جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق ايران 35
2- جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق افغانستان 39
فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌هاي جرم پول‌شويي
مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شويي 47
بند اول: سازمان يافتگي 47
بند دوم: تعلق به قشر يقه سپيدان 51
بند سوم: فراملي بودن 53
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا 55
مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شويي 57
بند اول: استقرار 58
بند دوم: استتار 60
بند سوم: ادغام 61
مبحث سوم: روش‌هاي جرم پول‌شويي 63
بند اول: استفاده از سيستم بانکي 64
بند دوم: استفاده از پوشش‌هاي تجاري مشروع 67
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌هاي پولي و مالياتي 69
بند چهارم: استفاده از پول الکترونيکي 72
فصل سوم: عناصر جرم پول‌شويي
مبحث اول: عنصر قانوني جرم پول‌شويي 81
مبحث دوم: عنصر مادي جرم پول‌شويي 83
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شويي 84
بند دوم: موضوع جرم پول‌شويي 89
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شويي 91
مبحث سوم: عنصر رواني 94
بند اول: سوءنيت عام 95
بند دوم: سوءنيت خاص 96
فصل چهارم: پاسخ‌هاي نظام حقوق کيفري، نحوه رسيدگي و اثبات جرم پول‌شويي
مبحث اول: پاسخ‌هاي نظام حقوق کيفري 101
بند اول: تدابير پيشگيرانه از طريق بانک‌ها و موسسات مالي 101
1- شناسايي مشتري 102
2-طبقه‌بندي مشتري بر مبناي ريسک 104
3-گزارش‌دهي و تشخيص موارد مشکوک 105
بند دوم: ضمانت اجراي کيفري 108
1- مجازات‌هاي اصلي 108
1-1- حبس 108
1-2- مجازات‌هاي مالي 112
1-2-1- جزاي نقدي 112
1-2-2- مصادره 116
2- مجازات‌هاي تبعي و تکميلي 121
2-1- محروميت‌هاي اجتماعي 121
2-2- انتشار حکم محکوميت 123
مبحث دوم: نحوه رسيدگي 124
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشاي آن 125
بند دوم: نهاد رسيدگي کننده به جرم پول‌شويي 132
1- شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي 132
2- واحد استخبارات مالي 135
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شويي 137
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت 138
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم 139
بند سوم: افتراقي شدن تحصيل دليل 142
نتيجه 146
منابع 157
قوانين 157
منابع فارسي: 157
کتاب ها 157
مقالات 159
پايان نامه‌ها 161
منابع عربي: 162
کتاب‌ها 162
چکيده انگليسي 164

مقدمه:
بيان مسأله
از زماني که پديده‌هاي اجتماعي متحول شده و مؤلفه‌هاي جديدي، نظير گسترش جمعيت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغييرات سبک زندگي، شهرنشيني، صنعتي شدن و … پا به عرصه‌ي ظهور گذاشتند، زمينه‌هاي تغيير اين اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملي مقدمات تشکيل جامعه‌ي بين‌المللي اوليه که مخلوق اراده‌ي دولت‌ها و ناشي از حضور جمعي آنان براي تحقق و تأمين منافع مشترک بود.
از آنجاييکه جامعه انساني همواره در حال پويايي و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغييرات چشمگيري را در آن شاهد بوده‌ايم، به همين دليل برخي از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعي امروز مطرح هستند، هيچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسي جنايي و جرم‌شناسي، اگر بتوان به وجود پديده‌ مجرمانه معتقد بود، پديداري آن به تاريخ پيدايش انسان بازمي‌گردد. ولي ناگفته نماند که نوع و شيوه‌هاي ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف متفاوت بوده است.
يکي از اوصاف جامعه بين‌المللي جديد، ظهور پديده‌هاي مثبت و منفي جديد در روابط انساني است از اين رو جهاني شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگي بين کشورها، بستر مناسبي براي رشد و گسترش جرائم سازمان‌يافته فراهم کرده است به طوري که امروزه جرائم سازمان‌يافته در اشکال مختلف از قبيل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسليحات، قاچاق اعضاي بدن، پول‌شويي و … خودنمايي کرده و سبب نگراني جامعه‌ي بين‌المللي شده است. جرم انگاري جرائم يا جنايات سازمان‌يافته يکي از مصاديق مهم واکنش اجتماعي در قبال اصول مرتبط با نظم عمومي بين‌المللي است که مسئوليت مدني و کيفري در پي دارد. يکي از مصاديق مهم جنايات سازمان يافته جرم پول‌شويي است که اقدامات متعددي در سطح جهاني براي مبارزه با آن صورت گرفته است1.
پول‌شويي مفهومي است که طي دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسياري از صاحب‌نظران گرديده و جايگاه خود را به عنوان يکي از موضوعات مهم در ادبيات حقوقي و اقتصادي باز نموده است. همان‌گونه که از اين واژه استنباط مي‌شود، پول‌ کثيفي وجود دارد که طي فرايندي شست و شو و تطهير مي‌شود. منظور از پول کثيف در ادبيات پول‌شويي، عوايدي است که از فعاليت مجرمانه حاصل مي‌شود اين فعاليت هاي مجرمانه جرايم منشأ هستند که مصاديقي از جرايم عليه اموال و يا جرايم سازمان يافته مي باشند2مجرمان اين جرم به منظور اينکه شيوه و نوع فعاليت‌شان توسط مجريان قانون شناسايي نشود، تلاش مي‌کنند تا عملياتي را مباشرتاً يا توسط افراد ديگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهاي نامشروع و پول‌هاي آلوده را مخفي نگهدارند به عبارت ديگر پول‌شويي فرايندي است که در آن شکل و منشأ وجوه کثيف تغيير مي کند و به گونه اي تصور مي شود که اين وجوه و عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است3.
آنچه مسلم است چنين فعاليت‌هايي باعث مي‌شود تا صدمات و لطمات جبران ناپذيري بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از اين لحاظ است که دولت‌ها مجبور اند تا با اين پديده‌ي شوم با جديت مقابله کنند. برخي از جرايم از لحاظ مالي سودآور بوده و مجرمين مي‌توانند از اين راه پول زيادي را بدست آورند، که باقي ماندن پول‌هاي مذکور به حالت اولي ممکن است براي مجرمين از طرف مجريان قانون خطرساز گرديده و آن‌ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوي مأمورين دولت قرار دهد، که اين امر منجر به رديابي و کشف منشأ اصلي اموال و عوايد حاصله از جرم گرديده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه مي‌سازد. به همين علت مرتکبين جرائم سودآور براي سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابي‌شان،منشأ اموال و عوايد نامشروع، هم‌چنين به منظور محفوظ نگهداشتن اين اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرايي قانون يا مأمورين مالياتي، اقدام به پول‌شويي مي‌کنند تا از اين طريق اموال و عوايد غيرقانوني را، قانوني و مشروع جلوه دهند4مثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دريافت مي‌کند، حمل و نگهداري پول مذکور که اغلب هنگفت نيز است، براي مجرمين دردسرسازاست، از طرف ديگر خرج کردن آن نيز ممکن است توجه مأمورين دولت يا ساير تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مايل است در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده است منتقل کند و يا به طريقي تغيير شکل دهد که ظاهر قانوني و مشروع يابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نمايد. پول‌شويي معمولاً به کرّات از طريق بانک‌ها و مؤسسات مالي5که

پایان نامه
Previous Entries سلسله مراتب، ظاهر و باطن، اسفار اربعه Next Entries سلسله مراتب، نزول قرآن