منبع پایان نامه ارشد درمورد انسان کامل، معرفت خداوند، معرفت خدا

دانلود پایان نامه ارشد

32
3-16 تمايز معرفت شناسي و علم شناسي فلسفي 33
3-17 ابزار معرفتهاي بشري 33
3-18 اقسام علم حضوري انسان 35
3-19 ويژگي هاي علم حضوري 36
3-20 معرفت حضوري و حصولي از نظر حكماي مسلمان .36
3-21 قلمرو علم حضوري در انسان 37
3-22 بنيانگزاران و متفكران بزرگ معرفت شناسي 40
3-23 معرفت هاي يقيني ديني 40
3-24 انواع معرفت هاي يقيني 40
3-25 از نظر عارفان معرفت بر دونوع است 43
3-26 نظر عقليون در باب معرفت 44
3-27 حقيقت عقل از نظر فلاسفه و متكلمان 46
3-28 عقل نظري و عقل عملي 47
3-29 نظر ابن سينا بر معرفت شناسي 47
3-30نظر نصير الدين طوسي بر معرفت شناسي 49
3-31 نظر فخر الدين رازي 49
3-32تعريف، ابزار و حوزه ي معرفت ديني 50
3-33 انواع معرفت از نظر اسپينوزا 53
3-34 امكان معرفت 56
3-35 معرفت شناسي و علم منطق 57
3-36 تمايز معرفت شناسي و منطق 58
3-37 معرفت شناسي و علم روان شناسي 59
3-38 معرفت شناسي وروان شناسي ادراك 60
3-39 معرفت شناسي و علم فلسفه دين 61
3-40 معرفت شناسي، فلسفه ي اخلاق و فلسفه ي دين 63
3-41 توجه به معرفت شناسي در يونان باستان 64
3-42 توجه به معرفت شناسي در قرون وسطي 66
3-43 توجه به معرفت شناسي در فلسفه جديد 67
3-44 معرفت شناسي مطلقي و معرفت شناسي مقيد 68
3-45 رويكردهاي گوناگون در معرفت شناسي مطلق 70
3-46 معرفت شناسي مدرن 73
3-47 تفاوت معرفت شناسي قدما با معرفت شناسي معاصر 76
3-48 ديدگاههاي فلاسفه اروپايي در باب شناخت و معرفت 77
3-49 معرفت شناسي و دانش هاي همگن 78
3-50 تمايز معرفت شناسي و علم النفس 79
3-51 تمايز معرفت شناسي با فلسفه ي علوم 80
3-52 پيشينه معرفت شناسي با نگاه اجمالي 81
3-53 نقش حس و عقل در معارف بشري 83
3-54 تعارض معرفت هاي ديني با ديگر معرفت هاي بشري 31
3-55 تعريف معرفت ديني 84

فصل چهارم: جايگاه معرفت از نظر عرفان و ابن عربي
4-1 لازمه شناخت و معرفت خداوند از ديدگاه ابن عربي 86
4-2 انسان كامل از نظر ابن عربي 87
4-3 عوالم انسان كامل از نظر ابن عربي 93
4-4 اوصاف انسان كامل 96
4-5 مظهريت اسماء الهي بودن انسان كامل 97
4-6 انسان كامل آيينه ي حق است در معرفت خداوند از ديدگاه ابن عربي 99
4-7 در صفات انسان به صفات كامله از ديدگاه ابن عربي در معرفت حق 100
4-8 جايگاه كشف در معرفت شناسي ابن عربي 100
4-9 امكان 102
4-10 امتناع بالذات 102
4-11 رحمت وجوب و رحمت امتنان 103
4-12 مراتب تجلي حق و فراگيري رحمت الهي 105
4-13 چرا قلب گسترده تر از رحمت الهي است 107
4-14 ابزار شناخت عرفاني 110
4-15 معناي قلب 111
4-16 نظر ابن عربي در باب قلب 111
4-17 فرق ادراك قلبي با ادراكات عقلي 112
4-18 وجوه قلب از نظر عرفا 113
4-19 وجوه قلب از نظر ابن عربي 113
4-20 قلب از ديدگاه قرآن 114
4-21 معناي علم و ادراك و انواع و ابزار آن 117
4-22 معناي ادراك، و انواع آن 118
4-23 مفهوم كلي تصور از منظر ابن سينا 119
4-24 معناي عقل و انواع عقل و تعقل 120
4-25 يقين 120
4-26 ابزار ادراك 121
4-27 انواع علوم از منظر ابن عربي 122
4-28 معرفت و امور خرق عادت از ديدگاه ابن عربي 124
4-29 تقابل عقل و عشق 125
4-30 جامعيت و بطون انسان از نظر ابن عربي 129
4-31 رابطه معرفت و حيرت از نظر ابن عربي 132
4-32 جهان بيني ابن عربي 132
4-33 عقل از نگاه ابن عربي 133
4-34 نظر ابن عربي درباره اشتباه و خطاي عقل 133
4-35 معرفت تقليدي از ديدگاه ابن عربي 135
4-36 تطابق معرفت ميان عالم كبير و عالم صغير از ديدگاه ابن عربي 137
4-37 عوالم چهارگانه در معرفت شناسي ابن عربي 137
4-38 بيان علم و باطن و نقش، در دل معرفت شناسي ابن عربي 140
4-39 شوايب چهارگانه انسان در معرفت شناسي 141
4-40 خدا در معرفت شناسي ابن عربي 142
4-41 تشبيه و تنزيه 143
4-42 معناي تعالي خدا از نظر ابن عربي 144
4-43 ابعاد تعالي از نظر ابن عربي 144
4-44 مشكلاتي كه از قول به تعالي محض بر مي خيزد 146
4-45 ديدگاه ابن عربي در باب تنزيه و تشبيه 147
4-46 تعالي وجودي، حلول و اتحاد 147
4-47 رابطه حق و خلق در معرفت شناسي ابن عربي 148
4-48 ديدگاه ابن عربي در باب خدا 149
4-49 راه كشف و شناخت خداوند و تجلي وجود 150
4-50 تعالي معرفتي 151
4-51 راه ترفع خداوند 156
4-52 علمي كه به عارفان اختصاص دارد معرفت ناميده ميشود 158
4-53 عالم خيال 160
4-54 وجه تسميه ي خيال 161
4-55 نياز خيال متصل به حواس پنجگانه 163
4-56 نقش خيال متصل در علم 164
4-57 قلب جايگاه خيال 164
4-58 تأثير خيال متصل در رويا 165
4-59 نقش خيال متصل در عبادت 166
4-60 نقش خيال در عرفان 167
4-61 انسان كامل محل سير معرفت 168
4-62 عالم خيال در معرفت شناسي ابن عربي 170
4-63 محل معرفت قلب است 171
4-64 معاني مختلف قلب 172
4-65 نفس ناطقه 172
4-66 عالم شهادت 174
4-67 عصمت قلب 175
4-68 وجه قلب از ديدگاه ابن عربي 176
4-69 تجلي قلب از نظر ابن عربي 177
4-70 ظهورات انسان در عوالم 178
4-71 جلوه ي بي نشان به نشان و تعيين 179
4-72 مفاتيح اول غيب 180
4-73 كمال اسمايي يا شهود كثرت 181
4-74 انسان كامل روح پير كه عالم است 183
4-75 مراتب نشاه عنصري انسان 184

فصل پنجم: معرفت از ديدگاه ابن عربي
5-1 نظريه ي معرفتي ابن عربي 187
5-2 علم عقل، انواع معرفت از ديدگاه ابن عربي 187
5-3 معرفت يا دانش 189
5-4 جهان آينه ي حق تعالي است از نظر ابن عربي 191
5-5 نفس، آينه ي حق تعال…………………………………………………………………….191
5-6 شناخت خداوند با تجلي او 192
5-7 شناخت خداوند به خداوند 192
5-8 آفرينش يا صدور جهان 193
5-9 نظر ابن عربي در باب نيستي و لزوم شناخت آن 193
5-10 نظر ابن عربي درباره ي اهل فكر از ديدگاه فلسفه و فلاسفه 196
5-11 ملاقات ابن عربي با فلاسفه ي عصر خود 199
5-12 معناي سير و سلوك در نظر ابن عربي 202

فصل ششم :نتيجه گيري
نتيجه گيري 205

فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع و مآخذ 208
چکيده انگليسي 215

چکيده
هدف ما در اين رساله بررسي ” معرفت شناسي از ديدگاه اين عربي ” با توجه به جايگاه معرفت شناسي از ديدگاه ابن عربي در نظرات فلاسفه و دانشمندان و عارفان اسلامي در پنج فصل که فصل اول شامل کليات طرح و فصل دوم آن معرفي زندگي و احوال و اقوال ابن عربي فصل سوم پيشينه و تعريف شناسي، فصل چهارم جايگاه معرف از نظير عارفان و ابن عربي فصل پنجم معرفت از ديدگاه ابن عربي مورد بررسي قرار گرفته است . و قلمرو، تحقيق قلمرو معرفت شناسي به آغاز پيدايش آن و مباحث آن به صورت نظريه کلامي از زمان عارفان اسلامي در زمان بن عربي مي باشد که جهان بيني ابن عربي عالم تجلي و ظهور حق است و در نتيجه هم اشيا و موجودات اين عالم تعينات حق هستند اين عربي اشاراه کامل را کامل ترين صورتي ميداند که آفريده شده است . معرفت شناسي دانشي است که درباره حقيقت معرفت اشاره ، راههاي دستيابي به آن تعيين معيار صدق و کذب ( ارزش شناخت ) بحث مي کند .
کليد واژه : معرف شناسي ، ابن عربي ، عارفان ، انسان مکامل ، جهان بيني ، حقيقت .

معرفي موضوع:
موضوع ” معرفت شناسي از ديدگاه ابن عربي ” جهت توجه به جايگاه معرفت شناسي از ديدگاه ابن عربي با توجه به نظرات فلاسفه و دانشمندان و عارفان اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-1 اهميت تحقيق و ضرورت تحقيق :
در اين عصر ما با انواع اديان آسماني و زميني از جمله يهود و مسيحيت اسلام و مذاهب شيعي و سني فرقه هاي مومونيسم ، کاتوليک ، پروتستانيسم ، آئين کنفوسيوس و … روبرو هستيم و ناچاريم درباره اين کثرت معرفت ها و شناخت ها تفسيري داشته و در مورد معرفت شناسي نظراتي به توجه به اين افکار و عقايد که ارائه داده اند ازنظرگاه ابن عربي و نظريه پردازان غربي به نحو گسترده اي به اين مساله پرداخته ، اما متفکران و عارفان مسلمان با تعمق و پژوهش بسيار و نمود در قرآن و احاديث بر آنند تا ضمن پاسخ به شبهات آنان خود را در وصول به حق ياري کنند. در عرفان اسلامي مي گويند راه هاي رسيدن به خداوند به اندازه ي تعداد مردمان است و حال به بررسي وشناخت انديشه يک عارف بزرگ در باب معرفت شناسي که از آوازه اي جهاني برخوردار است يعني ” شيخ محي الدين ابن عربي” مي پردازيم.

1-2 هدف تحقيق:
بررسي معرفت شناسي در انديشه و افکار شيخ محي الدين ابن عربي است . وشناخت انسان کامل از ديدگاه ابن عربي با توجه شرح ها ،نظرات وبررسي هاي بزرگان ودانشمندان که انجام گرفته است.

1-3 روش تحقيق :
روش تحقيق در پژوهش حاضر به صورت توصيفي و کتابخانه اي و با توجه به بررسي کتابهاومنابع مختلف ، نقطه نظرات استادان محترم راهنما ومشاور انجام گرفته است.

1-4 روش تحقيق در معرفت شناسي :
معرفت شناسي دانشي عقلي است . دانش عقلي دانشي است که گزاره هاي آن پيشين است و روش تحقيق در اينگونه دانشها ، يعني در دانشهاي عقلي ، استفاده از روش تعقلي و بهره گيري از ابزار عقل است . در مقابل دانش عقلي ، دانش تجربي قرار دارد.
منظور از دانش تجربي دانشي است که گزاره هاي آن پسين است و روش تحقيق در اينگونه دانشها ، يعني در دانش هاي تجربي ، استفاده از تجربه حسي ، آزمايش و ابزار حس است . معرفت شناسي دانشي عقلي و پيشين است ، گرچه به گزاره هاي پسين نيز مي پردازد . معرفت شناسي هم گزاره هاي پسين و دانش هاي تجربي ؛ نظير فيزيک ، شيمي ، زيست شناسي و نجوم را ارزيابي مي کند و معياري براي تشخيص صدق و مطابقت آنها با واقع ارائه مي دهد. اين ارزيابي و مباحثي مانند آن ، پژوهشي عقلاني است که نيازي به حواس و تجربه حسي ندارد . معرفت شناسي از اين نظر شبيه منطق است . منطق همه ي مفاهيم ذهني را – چه مفاهيمي که ذهن از راه حس به آنها دست يافته باشد ، نظير مفاهيم حسي و چه از راه خيال و چه از راه عقل، نظير مفاهيم کلي – لحاظ مي کند. سپس مفاهيم موضوع و محمول ، قضيه ، استدلال را از آنها مي سازد . از باب نمونه ، مفهوم سقراط را در کنار انسان قرار مي دهد و انسان را بر آن حمل مي کند . يا ترکيب آن دو به مجموعه اي دست مي يابد که نام آن را قضيه مي نهد . اين قضيه را در کنار قضيه ديگري ، نظير انسان فاني است ، قرار مي دهد و از ترکيب آن دو به مفهوم ديگري ، به نام استدلال دست مي يابد . بدين ترتيب ، منطق هم مفاهيم حسي را مورد تجربه قرار مي دهد و هم مفاهيم عملي و خيالي را ؛ چنان نه معرفت شناسي هم گزاره هاي حسي و پسين منافاتي با پيشين بودن آن ندارد . خطاي بسيار فاحشي است که معرفت شناسي را دانشي پسين تلقي کنيم و بخواهيم آن را تاريخ مند و به عنوان هويتي جاري مورد پژوهش قرار دهيم.1

1-5 قلمرو تحقيق:
قلمرو تحقيق ، قلمرو معرفت شناسي به آغاز پيدايش آن و مباحث آن به صورت نظريه و کلامي از زمان عرفان اسلامي در زمان ابن عربي مي باشد.

1-6 سوال مورد تحقيق :
بررسي وپيشينه تاريخي معرفت شناسي از کجا آمده است ؟
معرفت شناسي و ريشه تاريخي آن از کجا آمده است ؟
معرفت شناسي از ديدگاه ابن عربي چگونه است؟
بررسي عقل و عشق از ديدگاه ابن عربي چگونه است؟
انسان کامل ازنظر ابن عربي چه کسي است؟

1-7 تعريف واژگان :
براي آشنايي با اين مباحث واژگاني نظر ، معرفت شناسي ، ابن عربي ، جهان بيني ،عدم وجود عقل و عشق ، ابزارهاي شناخت وانسان کامل … مورد بررسي و تعريف قرار گرفته است. جهان بيني ابن عربي عالم تجلي وظهور حق است ودر نتيجه همه اشياه وحوادث اين عالم تعينات حق هستتند.بنابراين جهان هستي در صورت حقيقي آن ادراک نا شدني است .مگر به عنوان حاصل شوون متضاد.
ابن عربي انسان کامل را کامل ترين صورتي مي داند که آفريده شده است .موجودي کامل ازآن بوجود نيامده است .يگانه مخلوقي است که با مشاهده به عبادت حق مي پردازد ،ابن عربي مي گويد بوسيله

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه وحدت وجود، انسان کامل، عالم مجردات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد زهد و تصوف، انسان کامل، صدق و کذب