منبع پایان نامه با موضوع انحراف معیار، منابع غذایی، استرس اکسیداتیو

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه 1

فصل دوم: کلیات
2-1- آهن 3
2-1-1-اهمیت آهن 4
2-1-2-متابولیسم 5
2-1-3-جذب ، انتقال، ذخیره و دفع 7
2-1-4-زیست فراهمی آهن دریافتی 10
2-1-5-اندازه گیری زیست دسترسی آهن غذاها 11
2-1-6-بیوشیمی آهن 11
2-1-7-آهن، ژنراتور رادیکال‌های آزاد 12
2-1-8-ذخیره آهن _ ترانسفرین: حمل آهن 12
2-1-9-سیستم رتیکولواندوتلیال: باز یافت آهن 13
2-1-10-کبد انبار ذخیره آهن و مسئول کنترل تنظیم آهن 13
2-1-11-تنظیم آهن وکنترل هموستاز داخل سلولی وابسته به پروتئین آهن 14
2-1-12-عوامل مؤثر بر وضعیت آهن بدن 14
2-1-13-جذب آهن از غذا 14
2-1-14-منابع غذایی آهن و اهمیت نان غنی شده با آهن 17
2-1-15-کمبود 18
عنوان صفحه

2-1-16-مسمومیت آهن 19
2-2-روی 20
2-2-1-متابولیسم 20
2-2-2-جذب – انتقال 21
2-2-3-عوامل مؤثر در جذب روی 21
2-2-4-دفع روده ای 22
2-2-5-کمبود روی 22
2-2-6-تداخل روی با مواد مغذی 22
2-2-6-1-روی- مس 22
2-2-6-2-روی – آهن 23
2-2-6-3-روی و دیگر عناصر 23
2-2-7-چند نکتهی ضروری 23
2-2-8-ارتباط روی با هورمون ها 24
2-3-مس 25
2-3-1-متابولیسم 25
2-3-2-اهمیت بیوشیمایی مس 26
2-3-3-نقش فیزیولوژیک مس 26
2-3-4-عوامل مؤثر بر وضعیت مس بدن 26
2-3-5-کمبود مس 27
2-3-6-غلظت مس در بافتهای مختلف 28
2-3-7-تداخلات مس با مواد معدنی دیگر 28
2-3-7-1- مس و آهن 28
2-3-7-2-مس و روی 28
2-3-7-3-مس و مولیدن 29
2-3-8-مس و کربوهیدراتها 29
عنوان صفحه

2-4-منگنز 29
2-4-1-جذب و انتقال منگنز 30
2-4-2-نقش بیولوژیکی 30
2-4-3-کمبود 31
2-4-4-مسمومیت 32
2-4-5-چند نکتهی ضروری 32
2-5-هماتوکریت 33
2-6-هموگلوبین 33
2-6-1-نقش مولکول هموگلوبین 32
2-6-2-تشکیل مولکول هموگلوبین 34
2-6-3-محل ساخته شدن هموگلوبین در بدن 34
2-6-4-نقش بیولوژیک هموگلوبین 35
2-6-5-علل کمبود و افزایش و عوارض حاصله 35
2-6-6-منابع غذایی هموگلوبین 35
2-5-آنزيمهاي آنتي اكسيدان 36
2-5-1-عوامل اكسيدان 36
2-5-2-استرس اكسيداتيو 36
2-5-3-مكانيسمهاي دفاعي در برابر آسيب اكسيداتيو 37
2-5-4-ظرفیت تام آنتیاکسیدانی 38
2-5-5-آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز (SOD) 38
2-5-5-1-نقش سوپراکسيد ديسموتاز در گلبولهای قرمز و هموگلوبين 39
2-5-5-2-عوامل موثر بر ميزان فعاليت سوپراکسيد ديسموتاز 40
2-5-6-آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز (GPX) 41
2-5-7-كاتالاز 42
2-5-8-مالات دهيدروژناز (MDA) 43
عنوان صفحه

2-6-سرولوپلاسمین 43
2-7-فریتین 44
2-8-پروتئین توتال 45
2-9-آلبومین 45
2-10-اسید اوریک 46
2-11- اسید فیتیک 46
2-12- جوششیرین 47

فصل سوم: مواد و روشها
3-1- مواد و وسایل مورد نیاز 48
3-2-طبقهبندی و شرایط نگهداری موشهای صحرایی 48
3-2-1-گروهبندی حیوانات مورد آزمایش 49
3-3-اندازهگیری اسید فیتیک درآرد 49
3-3-1-طرز تهیه وانادات _ مولیبدات 51
3-4-اندازهگیری اسید فیتیک در نان 51
3-4-1- استاندارد کردن دستگاه اسپکتوفتومتری و بدست آوردن منحنی استاندارد
و معادله رگرسیون 51
3-5-روش اندازهگیری جوش شیرین 52
3-6-اندازهگیری آنتیاکسیدانهای سرم خون، مدفوع، کبد
و استخوان (عناصر کمیاب) 53
3-6-1-جمع آوری نمونههای خون 53
3-6-2-جمعآوری نمونههای مدفوع 53
3-6-3-جمع آوری نمونههای کبد و استخوان 53
3-6-4-آمادهسازی نمونهی استخوان 53
3-6-5-آمادهسازی نمونهی کبد 54
عنوان صفحه

3-6-6-آمادهسازی نمونهی مدفوع 54
3-6-7-آمادهسازی نمونهی سرم 54
3-6-8-اندازهگیری عناصر اهن، مس، روی و منگنز با استفاده از دستگاه جذب اتمی 54
3-7-اندازهگیری سرولوپلاسمین سرم 55
3-8-اندازهگیری فريتين 57
3-9-اندازهگیری آلبومین 59
3-10-اندازهگیری پروتئن تام 60
3-11-اندازهگیری اسید اوریک 62
3-12-اندازهگیری کل ظرفیت اتصال به آهن (TIBC) 64
3-13-اندازهگیری ظرفيت تام آنتي اكسيداني 65
3-14-اندازهگيری فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز 67
3-15-اندازهگيری فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز 71
3-16-اندازه‌گيري كاتالاز گلبول‌هاي قرمز خون 74
3-17-اندازه‌گيري مالون دی آلدئيد (MDA) گلبول‌هاي قرمز خون 74
3-18-روش تجزیه و تحلیل دادها 75

فصل چهارم: نتایج
4-1-بررسی وزن موش صحرايي نر بالغ از نژاد Wister در گروههای مورد بررسی
در طول دورهی آزمایش 76
3-2-بررسی اندازهگیری میزان اسید فیتیک در گروههای مختلف نان 78
4-3-بررسی مقادیر آهن سرم و مدفوع در گروههای مورد بررسی در ابتدا و انتهای
دورهی آزمایش 79
4-4-بررسی مقادیر آهن در اندامهای استخوان ران و کبد در گروههای مورد بررسی
در انتهای دورهی آزمایش 81

عنوان صفحه

4-5-بررسی مقادیر روی سرم و مدفوع در گروههای مورد بررسی در ابتدا و انتهای
دورهی آزمایش 83
4-6-بررسی مقادیر روی در اندامهای استخوان ران و کبد در گروههای مورد بررسی
در انتهای دورهی آزمایش 85
4-7-بررسی مقادیر مس سرم و مدفوع در گروههای مورد بررسی در ابتدا و انتهای
دورهی آزمایش 87
4-8-بررسی مقادیر مس در اندامهای استخوان ران و کبد در گروههای مورد بررسی
در انتهای دورهی آزمایش 89
4-9-بررسی مقادیر منگنز سرم در گروههای مورد بررسی در ابتدا
و انتهای دورهی آزمایش 91
4-10-بررسی مقادیر منگنز در اندامهای استخوان ران و کبد در گروههای
مورد بررسی در انتهای دورهی آزمایش 93
4-11-بررسی اندازهگیری مقادیر سرولوپلاسمین سرم در گروههای مورد بررسی
در ابتدا و انتهای دورهی آزمایش 95
4-12-بررسی اندازهگیری مقادیر فریتین سرم در گروههای مورد بررسی در ابتدا
و انتهای دورهی آزمایش 97
4-13-بررسی اندازهگیری مقادیر آلبومین سرم در گروههای مورد بررسی
در ابتدا و انتهای دورهی آزمایش 99
4-14-بررسی اندازهگیری مقادیر پروتئین تام سرم در گروههای مورد بررسی
در ابتدا و انتهای دورهی آزمایش 101
4-15-بررسی اندازهگیری مقادیر اوریک اسید سرم در گروههای مورد بررسی
در ابتدا و انتهای دورهی آزمایش 103
4-16-بررسی اندازهگیری مقادیر کل ظرفیت اتصال به آهن (TIBC) سرم
در گروههای مورد بررسی در ابتدا و انتهای دورهی آزمایش 105

عنوان صفحه

4-17- بررسی اندازهگیری مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت در گروههای مورد
بررسی در ابتدا و انتهای دورهی آزمایش 107
4-18-بررسی اندازهگیری مقادیر ظرفيت تام آنتي اكسيداني (TAC) سرم
در گروههای مورد بررسی در ابتدا و انتهای دورهی آزمایش 109
4-19-بررسی اندازهگیری مقادیر آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز(GPX) و سوپراکسيد
ديسموتاز (SOD) سرم در گروههای مورد بررسی در ابتدا و انتهای دورهی آزمایش 111
4-20-بررسی اندازهگیری مقادیرمالات دهيدروژناز (MDA) و كاتالاز گلبول‌هاي
قرمز خون در گروههای مورد بررسی در ابتدا و انتهای دورهی آزمایش 113

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری کلی
5-1-بررسی تغییرات وزن بدن موش صحرايي نر بالغ از نژاد Wister 115
5-2- بررسی میزان تغییرات اسید فیتیک در و نان 115
5-3- بررسی میزان تغییرات آهن سرم، مدفوع، كبد و استخوان ران 117
5-4- بررسی میزان تغییرات روی سرم، مدفوع، كبد و استخوان ران 119
5-5- بررسی میزان تغییرات مس سرم، مدفوع، كبد و استخوان ران 120
5-6- بررسی میزان تغییرات منگنز سرم، مدفوع، كبد و استخوان ران 121
5-7- بررسی میزان تغییرات هماتوكريت، هموگلوبين، سرولوپلاسمين، فريتين، آلبومین،
پروتئین تام، اوریک اسید و میزان کل ظرفیت اتصال به آهن 123
5-7-1-بررسی میزان تغییرات مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت 123
5-7-2- بررسی میزان تغییرات سرولوپلاسمین سرم 123
5-7-3- بررسی میزان تغییرات فریتین سرم 124
5-7-4- بررسی میزان تغییرات مقادیر آلبومین سرم 125
5-7-5- بررسی میزان تغییرات مقادیراسيد اوريك سرم 125
5-7-6- بررسی میزان تغییرات مقادیر کل ظرفیت اتصال به آهن (TIBC) سرم 126
5-8- بررسی میزان تغییرات شاخصهای استرس اکسیداتیو 126
عنوان صفحه

5-8-1-بررسی میزان تغییرات )TAC ظرفیت آنتیاکسیدانی تام) سرم 126
5-8-2-بررسی میزان تغییرات آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز(GPX) 127
5-8-3-بررسی میزان تغییرات آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز(SOD) 127
5-8-4-بررسی میزان تغییرات مالون دی آلدهید (MDA) گلبول‌هاي قرمز خون 129
5-8-5-بررسی میزان تغییرات كاتالاز گلبول‌هاي قرمز خون 129

نتیجهگیری کلی 131

پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ 132

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1: مقایسهی میانگین (± انحراف معیار) وزن موش صحرايي نر بالغ
از نژاد Wister در گروههای مورد بررسی در طول دورهی آزمایش 77
جدول 4-2- : مقایسهی مقادیراسید فیتیک در گروههای مختلف نان
(میانگین ± انحراف معیار) 78
جدول 4-3 : مقایسهی مقادیرآهن سرم و مدفوع (میانگین + انحراف معیار)
در ابتدا و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 80
جدول 4-4 : مقایسهی مقادیر آهن در اندامهای کبد و استخوان ران
(میانگین ± انحراف معیار) در انتهای دورهی غنیسازی در گروههای
آزمایشی مختلف 82
جدول 4-5 : مقایسهی مقادیر روی سرم و مدفوع (میانگین ± انحراف معیار)
در ابتدا و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 84
جدول 4-6 : مقایسهی مقادیر روی در اندامهای کبد و ران (میانگین + انحراف معیار)
در ابتدا و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 86
جدول 4-7 : مقایسهی مقادیر مس سرم و مدفوع (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا
و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 88
جدول 4-8 : مقایسهی مقادیر مس در اندامهای کبد و ران (میانگین + انحراف معیار)
در ابتدا و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 90
جدول 4-9 :مقایسهی مقادیر منگنز سرم و مدفوع (میانگین ±انحراف معیار) در ابتدا
و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 92
عنوان صفحه

جدول 4-9 : مقایسهی مقادیر منگنزدر اندامهای کبد و ران (میانگین ± انحراف معیار)
در انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 94
جدول 4- 11: مقایسهی مقادیر سرولوپلاسمین سرم (میانگین ± انحراف معیار)
در ابتدا و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 96
جدول 4-12 : مقایسهی مقادیر فریتین سرم (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا
و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 98
جدول 4-13 : مقایسهی میزان آلبومین سرم (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا
و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 100
جدول 4-14 : مقایسهی مقادیر پروتئین تام سرم (میانگین ± انحراف معیار)
در ابتدا و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 102
جدول 4-15 : مقایسهی مقادیراوریک اسیدسرم (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا
و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 104
جدول 4-16: مقایسهی مقادیر کل ظرفیت اتصال به آهن (TIBC) سرم (میانگین ± انحراف معیار)
در ابتدا و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 106
جدول 4-17 : مقایسهی مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت (میانگین + انحراف معیار)
در ابتدا و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف 108
جدول 4-17 : مقایسهی مقادیرظرفیت کل آنتیاکسیدانی ( TAC)سرم
(میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای
آزمایشی مختلف 110
جدول 4-18 : مقایسهی مقادیر گلوتاتيون پراکسيداز(GPX) و سوپراکسيد
ديسموتاز (SOD) سرم (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا و انتهای دورهی غنیسازی
در گروههای آزمایشی مختلف 112
جدول 4- : مقایسهی مقادیر مالون دي آلدهيد(MDA) و كاتالاز گلبول‌هاي قرمز خون
(میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای
آزمایشی مختلف 114

فصل اول: مقدمه

آهن يك ماده ي معدني است كه براي فعاليتهاي فيزيولوژيكي بدن ضروري بوده و جزء با اهميت پروتئينهايي است كه در انتقال اكسيژن نقش دارند (هموگلوبين و ميوگلوبين). همچنين

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد انحراف معیار، گروه کنترل، تحلیل داده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اکسیداسیون، مواد غذایی، کودکان مبتلا