پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزش بازار، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

28
1-8-2 ارتباط بين سود حسابداري آتي و سود حسابداري جاري 28
9-2 پيش بيني سودهاي آتي از روي سودهاي جاري 29
10-2 ارتباط بين سود و قيمت سهام 29
11-2 سود خالص به عنوان عاملي براي پيش بيني وجوه نقد 30
12-2 ارائه اطلاعات مربوط به جريان نقدي و پيش بيني آن 31
13-2 پيش بيني جريان هاي نقدي آينده 32
14-2 معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها 34
2-14-2 معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد شرکت ها 39
15-2سود تقسيمي ((DPS 40
16-2 پيشينه تحقيق 71
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
1-3 مقدمه 84
2-3 روش تحقيق 84
3-3 جامعه مطالعاتي 85
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها 85
5-3 نمونه و نمونه گيري 88
6-3 قلمرو تحقيق 89
7-3 روش و ابزار گردآوري اطلاعات 89
8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 90
1-8-3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي: 90
9-3 روش تجزيه و تحليل داده ها 96
10-3 نرم افزار تحليل آماري 98
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4-‏ مقدمه‏: 100
2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها 100
3-4 روش آزمون فرضيه ها ي تحقيق 102
4-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق 104
1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 104
2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود: 105
1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: 105
2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم 108
3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي سوم 112
-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سه متغير اصلي 168
-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سه متغير اصلي و سه متغيرکمکي 169
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه: 176
2-5- خلاصه تحقيق 176
3-5 نتايج آزمون فرضيه ها 177
1-3-5 نتايج فرضيه اصلي اول 177
1-1-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-1-1 178
2-1-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-1-1 178
3-1-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-2-1 179
4-1-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-2-1 179
5-1-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-3-1 180
6-1-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-3-1 180
2-3-5 نتايج فرضيه اصلي دوم 180
1-2-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-1-2 181
2-2-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-1-2 181
3-2-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-2-2 182
4-2-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-2-2 182
5-2-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-3-2 183
6-2-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-3-2 183
3-3-5 نتايج فرضيه اصلي سوم 183
1-3-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-1-3 184
2-3-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-1-3 184
3-3-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-2-3 185
4-3-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-2-3 185
5-3-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-3-3 186
6-3-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-3-3 186
4-3-5 نتايج سه متغيراصلي و متغير وابسته 187
5-3-5 نتايج سه متغيراصلي و سه متغيرمجازي با متغير وابسته 187
4-5 نتيجه گيري کلي تحقيق 188
5-5 پيشنهادها 189
1-5-5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش 189
2-5-5 ساير پيشنهادها 191
3-5-5 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي 191
6-5 محدوديت هاي تحقيق 192
پيوست ها
پيوست الف مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري 195
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 201
منابع لاتين: 205
منابع اينترنتي 206

جدول (1- 1) تحقيقات انجام شده 11
جدول 1-2 مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام 48
جدول 1-4: شاخص هاي توصيف کننده متغيرها تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (Statistics) 101
جدول 2-? آزمون کلموگروف – اسميرنوف K-S)) 105
جدول شماره (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود آتي و تغييرات سود تقسيمي 106
جدول شماره (4-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 106
جدول شماره (5-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 107
جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون 108
جدول شماره (7-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سودآتي و سودهرسهم 109
جدول شماره (8-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 110
جدول شماره (9-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 110
جدول شماره (10-4) : ارزش آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون 111
جدول شماره (11-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سودآتي و تغييرات سود هر سهم 112
جدول شماره (12-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 113
جدول شماره (13-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 113
جدول شماره (14-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون 114
جدول شماره (15-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند. 115
جدول شماره (16-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 116
جدول شماره (17-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 117
جدول شماره (19-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي پايين تري دارند. 118
جدول شماره (20-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 119
جدول شماره (21-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 120
جدول شماره (23-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري بالايي دارند. 121
جدول شماره (24-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 122
جدول شماره (25-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 123
جدول شماره (27-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني دارند. 124
جدول شماره (28-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 125
جدول شماره (29-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 126
جدول شماره (31-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان بالاتري دارند 127
جدول شماره (32-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 128
جدول شماره (33-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 129
جدول شماره (35-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام پاييني دارند. 130
جدول شماره (36-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 131
جدول شماره (37-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 131
جدول شماره (39-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند. 133
جدول شماره (40-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 134
جدول شماره (41-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 134
جدول شماره (43-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي پايين تري دارند. 136
جدول شماره (44-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 137
جدول شماره (45-4) : ضرايب معادله رگرسيون () 137
جدول شماره (46-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري بالايي دارند. 139
جدول شماره (47-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 140
جدول شماره (48-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 140
جدول شماره (50-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني دارند. 142
جدول شماره (51-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 143
جدول شماره (52-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 143
جدول شماره (54-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتري دارند. 145
جدول شماره (55-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 146
جدول شماره (56-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 146
جدول شماره (58-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام پاييني دارند. 147
جدول شماره (59-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 148
جدول شماره (60-4) : ضرايب معادله رگرسيون 149
جدول شماره (62-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند. 150
جدول شماره (63-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 151
جدول شماره (64-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 152
جدول شماره (66-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که پيش بيني جريان هاي نقدي پايين تري دارند. 153
جدول شماره (67-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 154
جدول شماره (68-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 155
جدول شماره (70-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري بالايي دارند. 156
جدول شماره (71-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 157
جدول شماره (72-4) : ضرايب معادله رگرسيون 158
جدول شماره (74-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني دارند. 159
جدول شماره (75-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 160
جدول شماره (76-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 161
جدول شماره (78-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتري دارند. 162
جدول شماره (79-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 163
جدول شماره (80-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 164
جدول شماره (82-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام پاييني دارند. 165
جدول شماره (83-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 166
جدول شماره (84-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) 166
جدول شماره (86-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سه متغيرمستقل تغييرات سود تقسيمي ،سودهر سهم،تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي به طور كلي 168
جدول شماره (87-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) 168
جدول 88-4. خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه(متغيرهاي اصلي) به روش Enter 168
جدول شماره (89-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سه متغيرمستقل تغييرات سود تقسيمي ،سودهر سهم،تغييرات سود هر سهم و سه

پایان نامه
Previous Entries فورس ماژور، حقوق ایران، ضمن عقد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سود سهام، ارزش بازار، بازده حقوق صاحبان سهام