دانلود تحقیق در مورد فرسودگی شغلی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

1-5- فرضیه های پژوهش 10
1-5-1- فرضیه های اصلی 10
1-5-2- فرضیه های فرعی 10
1-6- قلمرو تحقیق 10
1-7- جنبه جدید و نوآوری پژوهش 11
1-8- سازمانهای بهره بردار احتمالی 11
1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 11
1-9-1- تعاریف نظری واژه ها 11
1-9-2- تعریف عملیاتی متغیرها 12
1-10- انوع متغیرها 13
1-11- ساختار کلی طرح 13
1-12- خلاصه فصل اول 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 16
2-2- فرسودگی شغلی 17
2-3- فرسودگی شغلی و فشار شغلی 18
2-4- افراد در معرض خطر 23
2-5- علائم و نشانه های فرسودگی شغلی 23
2-6- علل فرسودگی شغلی 24
2-8- اثرات فرسودگی شغلی 28
2-9- پیشگیری از فرسودگی شغلی 28
2-10- تعارض 29
2-11 مفهوم تعارض 31
2-12 تعارض در گذشته و حال 32
2-13 ديدگاه هاي مربوط به تعارض 33
2-14 تقسیم بندی تعارضات سازمانی 36
2-14-1 تعارض برحسب طرفهای تعارض 36
2-14-1-1 تعارض درون فردی 36
2-14-1-2 تعارض‌ بین‌ فردی‌ 37
2-14-1-3 تعارض‌ درون‌ گروهی‌ 37
2-14-1-4 تعارض‌ بین‌ گروهی‌ 37
2-14-1-5 تعارض‌ درون‌ سازمانی‌ 37
2-14-2 تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب 37
2-15 چهارموقعيت متفاوت تعارض در سازمان بنا به الگويDAVIS AND NEWSTROM 39
2-16 فرآیند تعارض 40
2-17 زیانهای ناشی از تعارض 41
2-18 ارزیابی منشأ تعارضات سازمانی 42
2-19 دلایل بروز تضاد در سازمان 44
2-20 مدیریت تـعــارض 45
2-21 ضرورت مدیریت تعارض 45
2-22 سبکهای مدیریت تعارض 46
2-23 استراتژی ایجاد تعارض سازنده در سازمان 49
2-24 جو سازمانی 50
2-25 پیشینه پژوهش 51
2-25-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 51
2-25-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 54
2-26 چارچوب نظری پژوهش 56
2-27 مدل مفهومی پژوهش 57
2-28 خلاصه فصل دوم 58

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 60
3-2 روش تحقیق 61
3-3 فرایند تحقیق 62
3-4 جامعه آماری 64
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه 64
3-6 روایی و پایایی ابزار و جمع آوری اطلاعات 65
3-6-1 ابزار جمع آوری اطلاعات 65
3-6-2 روایی 66
3-6-3 پایایی 67
3-7 شیوه های گردآوری داده ها 68
3-7-1 مطالعات کتابخانه ای 68
3-7-2 تحقیقات میدانی 68
3-8 روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 69
3-8-1 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی 69
3-8-2 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی 69
3-8-3 تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL 8.80 70
3-8-4 مراحل مدل معادلات ساختاری 70
3-8-5 مرحله بیان مدل 71
3-8-6 مرحله تخمین مدل 72
3-8-7 ارزیابی تناسب یا برازش مدل 73
3-8-8 اصلاح مدل 73
3-8-9 تفسیر مدل 74
3-9 خلاصه فصل سوم 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 77
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 78
4-2-1 آمار توصیفی 78
4-2-1-1 تحلیل داده های مربوط به سن پاسخ دهندگان 78
4-2-1-2 تحلیل داده های مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 79
4-2-1-3 تحلیل داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 80
4-2-2 تحلیلهای استنباطی 81
4-2-2-1 آزمون نرمال بودن توزیع عامل ها 81
4-2-2-2 تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازه گیری 82
4-2-2-2-1 معیار RMSEA 82
4-2-2-2-2 آزمون 2df 82
4-2-2-2-3 معیار PMR 82
4-2-2-2-4 معیارهای AGFI و GFI 83
4-2-2-2-5 معیارهای NFI، NNFI و CFI 83
4-2-2-3 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر فرسودگی شغلی 84
4-2-2-4 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برای متغیر فرسودگی شغلی 86
4-2-2-5 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر جو سازمانی 88
4-2-2-6 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای متغیر تعارض در محیط کار 90
4-2-2-7 نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش 91
4-2-2-7-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه1 94
4-2-2-7-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه 2 95
4-2-2-7-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه 3 96
4-2-2-8 نتایج حاصل از فرضیه های فرعی 97
4-2-2-8-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی1 99
4-2-2-8-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 2 100
4-2-2-8-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 3 101
4-2-2-8-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 4 102
4-2-2-8-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 5 103
4-2-2-8-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 6 104
4-3 خلاصه فصل چهارم 105

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1مقدمه 107
5-2 مروری بر چهارچوب کلی پژوهش 107
5-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق 108
5-3-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های اصلی تحقیق 108
5-3-1-1 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق 108
5-3-1-2 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه دوم تحقیق 108
5-3-1-3 نتیجه حاصل از بررسی فرضیه سوم تحقیق 109
5-3-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی تحقیق 110
5-3-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 1 110
5-3-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 2 111
5-3-2-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 3 111
5-3-2-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 4 111
5-3-2-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 5 112
5-3-2-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی 6 112
5-4 بحث و نتیجهگیری کلی 113
5-5 پیشنهادهای پژوهش 115
5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق 115
5-5-2 پیشنهاد به محققین آتی 116
5-6 محدودیتهای پژوهش 117
5-7 خلاصه فصل پنجم 117
منابع و مآخذ 118
پیوستها 126
چكيده انگليسي 132

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

جدول 2-1 رویکردهای فشار و فرسودگی شغلی 22
جدول 2-2 راههای کاهش تعارض در سازمانها 46
جدول 3-1 تقسیمبندی سؤالات پرسشنامه 66
جدول 3-2 سازگاری درونی 67
جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سن 78
جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سطح تحصیلات 79
جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت مدیران 80
جدول44 نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن عاملها 81
جدول 4-5 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر فرسودگی شغلی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول 84
جدول 4-6 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر فرسودگی شغلی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم 86
جدول 4-7 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر جو سازمانی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول 88
جدول 4-8 شاخصهای نیکویی برازش برای متغیر تعارض در محیط کار در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول 90
جدول 4-9 شاخص های نیکویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل 94
جدول 4-10 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه 1 95
جدول 4-11 نتایج حاصل از تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه 2 95
جدول 4-12 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه 3 96
جدول 4-13 شاخص های نیکویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل 99
جدول 4-14 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 1 100
جدول 4-15 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 2 100
جدول 4-16 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 3 101
جدول 4-17 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 4 102
جدول 4-18 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 5 103
جدول 4-19 نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه فرعی 6 104

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سن 78
نمودار 4-2 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سطح تحصیلات 79
نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت مدیران 80
نمودار 4-4 مدل اندازه گیری متغیر فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد 85
نمودار 4-5 مدل اندازه گیری متغیر فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد 87
نمودار 4-6 مدل اندازه گیری متغیر جو سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد 89
نمودار 4-7 مدل اندازه گیری متغیرحافظه بازاریابی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد 91
نمودار 4-8 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد 92
نمودار 4-9 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب معناداری 93
نمودار 4-10 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد 97
نمودار 4-11 مدل اندازه گیری مقادیر سمت راست و چپ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب معناداری 98

فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه

شکل 1-1 ساختار کلی طرح 13
شکل 2-1 فرآیند تعارض 40
شکل 2-2 رویکرد مدیریت تعارض 47
شکل 2-3 مدل مفهومی پژوهش 57

چکیده
فرسودگي شغلي يکي از عوامل اساسي در کاهش کار يا از دست رفتن نيروي انساني و ايجاد عوارض جسمي و رواني ميباشد. در نتیجه هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری جو سازمانی در گمرک شهرستان مهران میباشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان اداره گمرک در شهرستان مهران بوده و حجم نمونه برای جامعه مورد نظر برابر با 142 نفر میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که برای روایی آن از روایی سازه و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانهای و میدانی بکار گرفته شده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و بر اساس چگونگی بهدست آوردن دادههای مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی میباشد. برای تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه در بخش آمار توصیفی، از شاخصهای آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودارها و در بخش آمار استنباطی از آزمونهای کولموگوروف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادلات ساختاری موجود در بستههای نرمافزاری SPSSو LISRELاستفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که تعارض در محیط کار تأثیر معناداری (ضریب معناداری 92/4) بر فرسودگی شغلی دارد که این تأثیر به صورت مستقیم میباشد. این در حالی است که تعارض در محیط کار به طور غیرمستقیم و از طریق جو سازمانی (ضریب معناداری 51/10) تأثیر بیشتری بر فرسودگی شغلی دارد.

واژگان کلیدی: تعارض در محیط کار، جو سازمانی و فرسودگی شغلی

1-1- مقدمه
یکی از پیامدهای فوری استرس و فشارهای روانی، پدیده فرسودگی شغلی است.فرسودگی شغلی، از جمله خطرات شغلی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. فرسودگی شغلی سندرومی روانی متشکل از خستگی عاطفی (احساس تخلیه توان روحی)، مسخ شخصیت (واکنش منفی، عاری از احساس و توام با بیاعتنایی مفرط نسبت به گیرندگان خدمات) و کاهش احساس موفقت فردی (کاهش احساس شایستگی و موفقیت در حرفه) است (امینی و همکاران، 1391).
به نظر میآید فرسودگی شغلی با فشارهای روانی ارتباط داشته باشد. فشارهای روانی وقتی رخ میدهد که عدم تعادل بین مطالبات و خواستههای محیطی با توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها وجود داشته باشد. هر چه مطالبات و خواستههای محیطی افزایش یابد و توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها کاهش یابد، فشار روانی ایجاد میشود که باعث تجربه منفی در فرد و فرسودگی شغلی میگردد (احمدی، 1381). فرسودگی شغلی موجب تباهی در کیفیت خدماتی میگردد که به وسیله کارکنان ارائه میگردد (ساعتچی، 1382).

1-2- تعریف موضوع و بیان مسئله
در عصر حاضر سازمانها مختلف با تشکیلات کوچک و بزرگ شدیداً در زندگی افراد نفوذ کرده و بسیاری از مردم نیز بخش مهمی از وقت خود را در آنها سپری میکنند (راشدی و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت خدمات، فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری Next Entries دانلود تحقیق در مورد فرسودگی شغلی، جو سازمانی، بهداشت روان