منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، کیفیت خدمات، فعالیت های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

3-6- جامعه آماري: 43
3-7- حجم نمونه: 43
3-8- شيوهي نمونه گيري: 43
3-9- تکنيک‌هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده‌ها: 44
3-9-1-ضریب همبستگی پیرسون: 44
3-9-2-رگرسیون چندگانه: 45
3-10-محدودیت و مشکلات تحقیق 45
3-11- خلاصه فصل 45
فصل چهارم 46
یافته های تحقیق 46
4-1- مقدمه 47
4-2- يافتههاي جمعيت شناختي 47
4-2-1- جنس بیمار 47
4-2-2- سن بیمار 48
4-2-3- تحصیلات بیمار 50
4-2-4- وضع شغلی بیمار 51
4-2-5- درآمد بیمار 52
4-2-6- سن پدر 54
4-2-7- تحصیلات پدر 56
4-2-8- وضع شغل پدر 57
4-2-9- درآمد پدر 59
4-2-10- سن مادر 61
4-2-11- میزان تحصیلات مادر 62
4-2-12- وضع شغل مادر 63
4-2-13- درآمد مادر 64
4-2-14- وضعیت در حال حاضر والدین 65
4-2-15- نسبت خویشاوندی والدین 66
4-3- يافتههاي توصيفي 68
4-3-1- گویههای میزان افسردگی و غمگینی 68
4-3-2- گویههای میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 69
4-3-3- گویههای میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 70
4-3-4- گویههای میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 71
4-3-5- گویههای میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 72
4-3-6- گویههای میزان مشکلات ناشی از درمان 73
4-3-7- گویههای میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 74
4-4- یافته‌های تبیینی(آزمون فرضیه‌ها) 76
آزمون فرضیه‌ها 81
جنس و افسردگی و غمگینی 81
جنس و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 82
جنس و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 82
جنس و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 83
جنس و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 83
جنس و مشکلات ناشی از درمان 84
سن و افسردگی و غمگینی 85
سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 85
سن واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 86
سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 86
سن و مشکلات ناشی از درمان 87
سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری 88
قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی 88
قشر اجتماعی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 89
قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 90
قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 90
قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 91
قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان 91
قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 92
نسبت خویشاوندی والدین و افسردگی و غمگینی 93
نسبت خویشاوندی والدین و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 93
نسبت خویشاوندی والدین واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 94
نسبت خویشاوندی والدین و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 94
نسبت خویشاوندی والدین و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 95
نسبت خویشاوندی والدین و مشکلات ناشی از درمان 95
نسبت خویشاوندی والدین و شدت آثار و پیامدهای بیماری 96
تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی 97
تعداد فرزندان مبتلا و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 97
تعداد فرزندان مبتلا واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 98
تعداد فرزندان مبتلا و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 98
تعداد فرزندان مبتلا و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 99
تعداد فرزندان مبتلا و مشکلات ناشی از درمان 99
تعداد فرزندان مبتلا و شدت آثار و پیامدهای بیماری 100
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی 101
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 101
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 102
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 102
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 103
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان 103
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 104
فصل پنجم 109
نتیجهگیری و پیشنهادات 109
5-1- مقدمه 110
5-2- نتیجهگیری بر اساس یافتههای توصیفی 110
5- 3- بحث و نتیجه گیری 113
5-4- پیشنهادات: 120
فهرست منابع: 121
پیوستها – پرسشنامه 124

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- مقایسه بیماران در کشورهای مختلف (دلیلی، 1393: 9) 9
جدول 2-1- وضعیت برخی از شاخصهای بهداشتی و اقتصادی اجتماعی در جهان 17
نمودار 2-1- مدل ارتقای سلامت و سطوح پیشگیری 26
جدول2-3- چارچوب نظری 33
جدول 3-1 36
جدول 3-2 36
جدول 3-3 37
جدول 3-4 37
جدول 3-5 38
جدول 3-6 39
جدول شماره3-7:ميزان آلفا كرونباخ گويه ها 42
جدول 4-1: توزیع فراوانی و نسبی براساس جنس بیمار 47
جدول 4-2: توزیع فراوانی و نسبی براساس سن بیمار 48
جدول 4-3 : توزیع فراوانی و نسبی براساس تحصیلات بیمار 50
جدول 4-4: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغلی بیمار 51
جدول 4-5 : توزیع فراوانی و نسبی براساس درآمد بیمار 52
جدول 4-6 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان سن پدر 54
جدول 4-7 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان تحصیلات پدر 56
جدول 4-8 : توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغل پدر 57
جدول 4-9 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان درآمد پدر 59
جدول 4-10: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان سن مادر 61
جدول 4-11: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان تحصیلات مادر 62
جدول 4-12: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغل مادر 63
جدول 4-13: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان درآمد مادر 64
جدول 4-14: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضعیت در حال حاضر والدین 65
جدول 4-15: توزیع فراوانی و نسبی براساس نسبت خویشاوندی والدین 66
جدول 4-16: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان افسردگی و غمگینی 68
جدول 4-17: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان افسردگی و غمگینی 68
جدول 4-18: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 69
جدول 4-19: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 69
جدول 4-20: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 70
جدول 4-21: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 70
جدول 4-22: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 71
جدول 4-23: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 71
جدول 4-24: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 72
جدول 4-25: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 72
جدول 4-26: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان مشکلات ناشی از درمان 73
جدول 4-27: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان مشکلات ناشی از درمان 74
جدول 4-28: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 74
جدول 4-29: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 75
جدول 4-30: ماتریش همبستگی بین متغیرهای سن، میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و ابعاد بیماری و شدت بیماری 76
جدول 4-31: بررسی رابطه بین جنس و افسردگی و غمگینی 81
جدول 4-32: بررسی رابطه بین جنس و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 82
جدول 4-33: بررسی رابطه بین جنس و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 82
جدول 4-34: بررسی رابطه بین جنس و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 83
جدول 4-35: بررسی رابطه بین جنس و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 83
جدول 4-36: بررسی رابطه بین جنس و مشکلات ناشی از درمان 84
جدول 4-37: بررسی رابطه بین جنس و شدت آثار و پیامدهای بیماری 84
جدول 4-38: بررسی رابطه بین سن و افسردگی و غمگینی 85
جدول 4-39: بررسی رابطه بین سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 85
جدول 4-40: بررسی رابطه بین سن و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 86
جدول 4-41: بررسی رابطه بین سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 86
جدول 4-42: بررسی رابطه بین سن و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 87
جدول 4-43: بررسی رابطه بین سن و مشکلات ناشی از درمان 87
جدول 4-44: بررسی رابطه بین سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری 88
جدول 4-45: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی 88
جدول 4-46: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی 89
جدول 4-47: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 90
جدول 4-48: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 90
جدول 4-49: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 91
جدول 4-50: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان 91
جدول 4-51: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 92
جدول 4-52: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و افسردگی و غمگینی 93
جدول 4-53: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 93
جدول 4-54: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 94
جدول 4-55: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 94
جدول 4-56: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 95
جدول 4-57: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و مشکلات ناشی از درمان 95
جدول 4-58: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و شدت آثار و پیامدهای بیماری 96
جدول 4-59: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی 97
جدول 4-60: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 97
جدول 4-61: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 98
جدول 4-62: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 98
جدول 4-63: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 99
جدول 4-64: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و مشکلات ناشی از درمان 99
جدول 4-65: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و شدت آثار و پیامدهای بیماری 100
جدول 4-66: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی 101
جدول 4-67: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی 101
جدول 4-68: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 102
جدول 4-69: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 102
جدول 4-70: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 103
جدول 4-71: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان 103
جدول 4-72: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 104
جدول 4-73: بررسی رابطه بین جنس بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 104
جدول 4-74: بررسی رابطه بین سن بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 105
جدول 4-75: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 105
جدول 4-76: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 106
جدول 4-77: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 106
جدول شماره 4-78 . آیا سازمانهای ذیربط به وظایف خود در قبال بیماری پیکییو عمل کردهاند یا خیر در صورت منفی بودن نظر، بنویسید چه انتظاراتی از آنها دارید. 107
جدول شماره 4-79. به نظر شما چه تفاوت مهمی بین بیماران پیکییو و سایر بیماران که بیماریهای مزمن دارند یا بیماران خاص، وجود دارد؟ به 3 مورد اشاره نمایند. 107
جدول شماره 4-80. فکر میکنید مهمترین تأثیر بیماری بر خانواده چه بوده است. 108

چکیده:
هدف: بیماری فنیل کتونوریا (PKU) یکی از مهمترین بیماریهای ژنتیکی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، تعهد سازمانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عوامل اجتماعی، فنیل کتونوریا، پیامدهای اجتماعی