پایان نامه رایگان درمورد شرکت مخابرات، مفهوم فضا

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کليات پژوهش
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
1-2 طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………6
1 – 4اهداف مبناي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-4-1 اهداف اصلي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-4-2 اهداف کاربردي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-5 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6پيشينه تجربي زيست منطقه گرايي ………………………………………………………………………………………………………………..8
1-6-1 پيشينه تحقيقات داخلي………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-2 پيشينه تحقيقات خارجي……………………………………………………………………………………………………………………11
فصل دوم : مباني و چارچوب نظري پژوهش
2-1 تعريف مفاهيم…………………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-1-1 توسعه پايدار…………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-1-2منطقه بندي…………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-1-3منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………19
2-1-4 زيست منطقه گرايي……………………………………………………………………………………………………………………….20
2-1-5 مفهوم زيست منطقه……………………………………………………………………………………………………………………….21
2-2 مباني نظري پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-2-1 توسعه و فضا…………………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-2-1-1 مفهوم فضا……………………………………………………………………………………………………………………………..24
2-2-1-2 فضا و توسعه فضايي……………………………………………………………………………………………………………….26
2-2-2تئوري توسعه پايدار…………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-2-2-1چشم انداز توسعه پايدار منطقه اي……………………………………………………………………………………………..29
2-2-3سرمايه اجتماعي و هويت منطقه اي……………………………………………………………………………………………………….. 32
2-2-4 هويت مکان…………………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-2-5 مناسبات اجتماعات محلي و مکان………………………………………………………………………………………………………….37
2-2-6منطقه و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
2-2-6-1منطقه وحوزه همگن…………………………………………………………………………………………………………………..40
2-2-6-2منطقه کارکردي…………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-2-6-3منطقه برنامه ريزي………………………………………………………………………………………………………………………43
2-2-6-4منطقه کانوني………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-2-7منطقه بندي وتحديد حدود مناطق……………………………………………………………………………………………………………44
2-2-8. زيست منطقه گرايي…………………………………………………………………………………………………………………………….47
2-2-8-1 مروري برتاريخچه زيست منطقه گرايي………………………………………………………………………………………..50
2-2-8-2ساختار زيست منطقه…………………………………………………………………………………………………………………..54
2-3 منطقه بندي در ايران(مروري بر تجارب منطقه بندي کشور)………………………………………………………………………..57
-23-1سابقه منطقه بندي درايران………………………………………………………………………………………………………………………57
-23-2 مهم ترين منطقه بندي ها………………………………………………………………………………………………………………………60
1-2-3-2 . منطقه بندي هاي طبيعي………………………………………………………………………………………………………….60
3-2-2-1-1منطقه بندي اهلرز…………………………………………………………………………………………………………….60
3-2-2-1-2منطقه بندي جاماب………………………………………………………………………………………………………….60
2-2-3-2 منطقه بندي هاي اجرايي…………………………………………………………………………………………………………..62
2-3-2-2-1 منطقه بندي آموزش وپرورش…………………………………………………………………………………………..62
2-3-2-2-2 منطقه بندي جهاد سازندگي……………………………………………………………………………………………..62
2-3-2-2-3 تعيين مناطق محروم………………………………………………………………………………………………………..63
2-3-2-2-4 تعيين مناطق خدمات رساني…………………………………………………………………………………………….64
2-3-2-2-5 منطقه بندي طرح جامع کشت………………………………………………………………………………………….66 2-3-2-2-6 منطقه بندي طرح جامع توليد وتوزيع پروتئين…………………………………………………………………….67
2-3-2-2-7 منطقه بندي شرکت مخابرات……………………………………………………………………………………………68
2-3-2-2-8 منطقه بندي وزارت نيرو…………………………………………………………………………………………………..69
2-3-2-3 منطقه بندي به منظور تعيين مناطق برنامه ريزي…………………………………………………………………………….69
2-3-2-3-1منطقه بندي بتل……………………………………………………………………………………………………………….69
2-3-2-3-2منطقه بندي طرح کالبدي ملي………………………………………………………………………………………….70
2-3-2-3-3منطقه بندي ستيران……………………………………………………………………………………………………..72
2-3-2-3-4منطقه بندي کلان کشور……………………………………………………………………………………………….74
2-3-2-3-5منطقه بندي گزارش ملي توسعه انساني………………………………………………………………………….73
2-3-2-4 منطقه بندي سياسي – اداري کشور………………………………………………………………………………………75
2-3-2-4-1آمايش سياسي مناطق در ايران ………………………………………………………………………………75
2-3-2-4-2منطقه بندي ايالتي……………………………………………………………………………………………………….77
2-3-2-4-3تقسيمات کشوري………………………………………………………………………………………………………79
2-3-2-4-4نقش آمايش سياسي فضادرتوسعه مناطق……………………………………………………………………….81
2-3-3 بررسي پوشش تئوريک زيست منطقه گرايي………………………………………………………………………………………82
2-4 جمع بندي و استنتاج……………………………………………………………………………………………………………………………….86
2-5چارچوب نظري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، پردازش اطلاعات، حافظه فعال Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تصوير، برانگيختگي، (آرين