دانلود پایان نامه درمورد استان فارس، سلامت روان، اختلال استرس پس از سانحه

دانلود پایان نامه ارشد

چکيده

مرکز مشاوره و روان درماني شيراز

به کوشش
حميد نيک‏کار

با توجه به پيشرفت علوم در قرون اخير براي جوامع بشري دستاوردهاي بسياري را به همراه داشته که از جمله اين دستاوردها مي‏توان به تکامل و پيشرفت راه‏هاي درماني براي بيماري‏هاي جسمي و رواني نام برد. همانگونه که جوامع بشري به سلامت جسماني خود اهميت مي‏دهند سلامت روان نيز براي آنها اهميت بالايي دارد که در اين راستا با توجه به پيشرفت علوم و تحقيقات به درمان‏هاي مکملي براي بيماري‏هاي رواني دست يافتند که به کمک روانپزشکان و روانشناسان آمد براي درمان اختلالات رواني که درمان مکمل (دگر شيوه) نام گرفت. با توجه به روش‏هاي مکمل درمان در فضاهاي مراکز درماني اختلالات رواني تغييراتي بوجود آمد که بر اين اساس بايد مراکزي با مشخصات و فضاهاي مورد نياز با اين درمان‏ها طراحي گردد و به مرحلة اجرا برسد. حال با توجه به حضور 60 ساله دانشگاه علوم پزشکي شيراز و افق طرح درماني کشور مبني بر اينکه شهر شيراز تا سال 1400 قطب پزشکي ايران خواهد شد و آمار بدست آمده مبني بر کمبود تخت‏هاي بيمارستاني و مراکز مشاورة روان درماني در شهر شيراز مي‏باشد، نياز اينگونه مراکز در شهر شيراز به درستي احساس مي‏شود. در اين تحقيق سعي شده است درمان‏هاي مختلف اختلالات رواني و درمان‏هاي مکمل متناسب با هر اختلال مورد بررسي و تحقيق قرار گيرند، سپس مرکزي متناسب با نياز جامعه و داراي فضاهاي درماني و مشاوره‏اي بر اساس درمان‏هاي مکمل (دگر شيوه) طراحي گردد تا نياز افراد جامعه و افراد مبتلا به اختلالات رواني را بهبود بخشند تا بتواند نقشي در بالا بردن و ارتقاء سطح سلامت رواني جامعه داشته باشد.
کليد واژه‏ها: مرکز رواندرماني، مرکز مشاوره رواندرماني، بيمارستان، مرکز سلامت روان

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کليات 1
1-1- مقدمه: 2
1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقيق: 4
1-3- هدف تحقيق: 5
1-4- پيشينه تحقيق و چارچوب نظري: 5
1-5- فرضيه تحقيق و مدل تحقيق: 6
1-6- روش تحقيق: 7
1-7- مراحل تحقيق: 7
فصل دوم: بيماري رواني 8
2-1- بهنجاري 10
2-1-1- ديدگاه‏هاي کارکردي در مورد بهنجاري 12
2-1-2- نظريات روانکاوي در مورد بهنجاري 12
2-1-3- ميزان بروز بيماري‌هاي رواني: 14
2-2-4- مسائل بين فرهنگي 15
2-2- طبقه‏بندي در روان‏پزشکي 16
2-2-1- اسکيزوفرني 17
2-2-2- ساير اختلالات پسيکوتيک: 23
2-2-3- اختلالات خلقي: 27
2-2-4- اختلالات اضطراب: 32
2-2-5- اختلال استرس پس از سانحه و اختلال استرس حاد 35
2-2-6- اختلال اضطراب منتشر 37
2-2-7- اختلالات شبه جسمي 38
2-2-8- سندرم خستگي مزمن 40
2-3-9- اختلالات ساختگي: 43
2-3-10- اختلالات تجزيه‏اي 45
2-3-11- اختلالات خوردن 50
2-3-12- خواب طبيعي و اختلالات خواب 53
2-4- جمع‏بندي 54
فصل سوم: روانپزشکي 57
3-1- روش‌هاي درماني: 58
3-1-1-روان‏درماني گروهي، روان‏درماني فردي و گروهي توأم، و نقش‏گزاري رواني: 58
3-1-2- روان‏درماني خانواده و زوج‏درماني 63

عنوان صفحه
3-1-3- رفتا‏درماني جدلي 64
3-1-4- بيوفيدبک 65
3-1-5- رفتاردرماني 66
3-1-6- شناخت‏درماني 66
3-2- فوريت هاي روانپزشکي در بزرگسالان: 67
3-3- طب مکمل و دگر شيوه در روانپزشکي 68
3-3-1- طب فشاري و طب سوزني 69
3-3-2- عطردرماني 70
3-3-3- رنگ درماني 70
3-3-4- رقص درماني 71
3-3-5- طب محيطي 72
3-3-6- ورزش 72
3-3-7- درمان با نورو ملاتونين 73
3-3-8- ماساژ 74
3-3-9- ناتوروپاتي 75
3-3-10- اوزون درماني 75
3-3-11- نيايش 76
3-3-12- صوت‏ درماني 77
3-3-13- يوگا 77
3-3-14- هنر درماني: 78
3-3-15- موسيقي درماني : 87
3-3-16- بازي در فرآيند درمان 96
3-4- جمع بندي: 103
فصل چهارم: مطالعات معماري فضاي درماني 110
4-1- مطالعات معماري پيرامون مراکز درماني: 111
4-1-1- اصول طراحي بيمارستان 111
4-1-2- استانداردهاي طراحي ساختمان بيمارستان : 119
4-1-3- الزامات طراحي بيمارستان : 122
4-1-1- استانداردهاي طراحي محوطه بيمارستان: 124
4-1-5- شرايط محيطي و محل احداث بيمارستان: 127
4-1-6- محل استقرار ساختمان بيمارستان : 128
4-1-7- ضوابط خاص بيمارستان هاي روان درماني: 128
4-2- کيفيت فضاي درماني 131
4-2-1- مفهوم بار محيطي 131

عنوان صفحه
4-2-2- ويژگي‏هاي خاص محيط اطراف: 133
4-2-2-1- آب و هوا و ارتفاع 133
4-2-2-2- دما 135
4-2-2-3- نور 138
4-2-2-3- رنگ 141
4-2-2-4- سرو صدا 145
4-2-3- اثرات تراکم بالا بر انسان‏ها 149
4-3- نمونه هاي موردي مراکز درماني و طب مکمل : 156
4-4- برنامه فيزيکي: 175
فصل پنجم: مکان يابي و مطالعات بستر طرح 192
5-1- معيارهاي مکان يابي زمين پروژه: 193
5-1-1- دلايل ايجاد چنين مرکزي در شهر شيراز : 193
5-1-2- مباني جانمايي بيمارستان : 194
5-1-3- جانمايي بيمارستانهاي گوناگون با توجه به مباني ودسته بندي مذکور : 196
5-1-4- جانمايي اين طرح درشهر شيراز : 198
5-2- مطالعات بستر طرح 200
5-2-1- موقعيت جغرافيايي شهر شيراز 201
5-2-2- بررسي وضعيت اجتماعي شهر شيراز 202
5-2-3- بررسي وضعيت اقتصادي شهر شيراز 202
5-3- ويژگي‌هاي آب و هواي شهر شيـراز 203
5-3-1- دما 203
5-3-2- رطوبت نسبي 204
5-3-4- بارندگي 205
5-3-5- باد 205
5-4- پوشش گياهي 206
5-4-1- معيارهاي انتخاب پوشش گياهي در طراحي 206
فصل ششم
6-1- مباني و روند طراحي معماري 214
6-2- نظام سازه 224
6-3- تأسيسات 225
6-4- نقشه‏هاي طرح معماري مرکز مشاوره و روان‏درماني شيراز 229
فهرست منابع و ماخذ 212
منابع فارسي 229
منابع لاتين 230

فهرست جداول

عنوان
صفحه
جدول 4-1: عرصه ها و بخش ها ( نگارنده )
176
جدول 4-2: مساحت عرصه سرسراي اصلي ( نگارنده )
177
جدول 4-3: مساحت عرصه مشاوره و معاينه ( نگارنده )
177
جدول 4-4: مساحت عرصه کمک تشخيص، بخش آزمايشگاه ( نگارنده )
178
جدول 4-5: مساحت عرصه کمک تشخيص، بخش تشخيص ويژه ( نگارنده )
178
جدول 4-6: مساحت عرصه کمک تشخيص، بخش ام- آر- آي ( نگارنده )
179
جدول 4-7: مساحت عرصه کمک تشخيص، بخش راديولوژي ( نگارنده )
179
جدول 4-8: مساحت عرصه کمک درمان، بخش گروه درماني ( نگارنده )
179
جدول 4-9: مساحت عرصه کمک درمان، بخش هنر درماني ( نگارنده )
180
جدول 4-10: مساحت عرصه کمک درمان، بخش کار درماني ( نگارنده )
180
جدول 4-11: مساحت عرصه کمک درمان، بخش نور درماني ( نگارنده )
180
جدول 4-12: مساحت عرصه کمک درمان، بخش ورزش درماني ( نگارنده )
181
جدول 4-13: مساحت عرصه کمک درمان، بخش ماساژ درماني ( نگارنده )
181
جدول 4-14: مساحت عرصه کمک درمان، بخش اوزون درماني ( نگارنده )
181
جدول 4-15: مساحت عرصه کمک درمان، بخش آب درماني ( نگارنده )
182
جدول 4-16: مساحت عرصه بستري ( نگارنده )
182
جدول 4-17: مساحت عرصه اتفاقات داخلي، بخش احياء ( نگارنده )
183
جدول 4-18: مساحت عرصه اتفاقات داخلي، بخش جراحي ( نگارنده )
183
جدول 4-19: مساحت عرصه اتفاقات داخلي، بخش مراقبت ويژه ( نگارنده )
184
جدول 4-20: مساحت عرصه اتفاقات داخلي، بخش ايزوله ( نگارنده )
184
جدول 4-21: مساحت عرصه اداري و مديريتي ( نگارنده )
185
جدول 4-22: مساحت عرصه پژوهش ( نگارنده )
186
جدول 4-23: مساحت عرصه تاسيسات ( نگارنده )
186
جدول 4-24: مساحت عرصه پارکينگ ( نگارنده )
187
جدول 4-25: مساحت عرصه محوطه و فضاي باز ( نگارنده )
187
جدول 4-26: مساحت عرصه خدمات پشتيباني، بخش آشپزخانه و سلف سرويس( نگارنده )
188
جدول 4-27: مساحت عرصه خدمات پشتيباني، بخش لاندري ( نگارنده )
188
جدول 4-28: مساحت عرصه خدمات پشتيباني، بخش استريل کثيف ( نگارنده )
189
جدول 4-29: مساحت عرصه خدمات پشتيباني بخش استريل تميز( نگارنده )
189
جدول 4-30: مساحت عرصه خدمات پشتيباني، بخش انبارهاي عمومي ( نگارنده )
189
جدول 4-31: مساحت عرصه خدمات پشتيباني، بخش کاخداري ( نگارنده )
190

عنوان
صفحه
جدول 4-32: مساحت عرصه خدمات پشتيباني، بخش نظافت ( نگارنده )
190
جدول 4-33: مساحت عرصه خدمات پشتيباني، بخش جمع آوري و دفع زباله ( نگارنده )
190
جدول 4-34: مساحت عرصه خدمات پشتيباني، بخش نگهداري جسد ( نگارنده )
190
جدول 4-35: مساحت خالص و ناخالص ( نگارنده )
191
جدول 5-1: بررسي وضعيت جمعيتي استان فارس، جمعيت استان فارس بر حسب نوع خانوار و جنس، سرشماري آبان 1385(مأخذ: سالنامه آماري استان فارس،1387: 134)

202
جدول 5-2: مشخصات متوسط دماي ماهانه شيراز (مأخذ: سازمان برنامه و بودجه)
204
جدول 5-3: مشخصات متوسط رطوبت ماهانه شيراز (مأخذ: سازمان برنامه و بودجه)
204
جدول 5-4: گروههاي مختلف رطوبت (مأخذ: سازمان برنامه و بودجه)
204
جدول 5-5: متوسط ميزان بارندگي ماهانه شهر شيراز (مأخذ: سازمان برنامه و بودجه)
205
جدول 5-6: بادهاي غالب شهر در ماههاي مختلف سال است (مأخذ: سازمان برنامه و بودجه)
205
جدول 5-7: پوشش گياهي مورد استفاده در شيراز (مأخذ: گزارش طراحي شهري اراضي کارکنان توانايي مسکن استانداري فارس،1389)

211

فهرست تصاوير

عنوان
صفحه
تصوير 4-1 : باشگاه سلامتي وآب درماني باد الستر (آرين مستعدي،72:1388)
156
تصوير 4-2 : پلان موقعيت (آرين مستعدي،74:1388)
157
تصوير 4-3: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 74)
157
تصوير 4-4: فضاي استخر روباز (آرين مستعدي، 1388: 76)
158
تصوير 4-5: نما- برش (آرين مستعدي، 1388: 77)
158
تصوير 4-6: پلان همکف (آرين مستعدي، 1388: 75)
159
تصوير 4-7: پلان طبقه اول (آرين مستعدي، 1388: 76)
159
تصوير 4-8: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 77)
160
تصوير 4-9: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 76)
160
تصوير 4-10: استخر (آرين مستعدي، 1388: 76)
160
تصوير 4-11: فضاي باغ مياني و استخر (آرين مستعدي، 1388: 78)
161
تصوير 4-12: فضاي باغ مياني و استخر (آرين مستعدي، 1388: 78)
161
تصوير 4-13: برش فضاي استحمام (آرين مستعدي، 1388: 79)
162
تصوير 4-14: فضاي استحمام (آرين مستعدي، 1388: 80)
162
تصوير 4-15: سقف فضاي استحمام (آرين مستعدي، 1388: 80)
162
تصوير 4-16: آزمايشگاه، آب درماني و باشگاه سلامتي در ماسوله‏ي لوهندان (آرين مستعدي، 87:1388)

163
تصوير 4-17: نماي خارجي ( آرين مستعدي،87:1388)
163
تصوير 4-18: برش ايزومتريک ( آرين مستعدي،89:1388)
164
تصوير 4-19: پلان طبقه همکف (آرين مستعدي، 1388: 90)
164
تصوير 4-20: پلان طبقه اول (آرين مستعدي، 1388: 90)
165
تصوير 4-21: پلان زيرزمين (آرين مستعدي، 1388: 91)
165
تصوير 4-22: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 92)
165
تصوير 4-23: پلان پرسپکتيو (آرين مستعدي، 1388: 92)
166
تصوير 4-24: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 91)
166
تصوير 4-25: سالن ورزش( آرين مستعدي،95:1388)
167
تصوير 4-26: بخش آب درماني( آرين مستعدي،96:1388)
167
تصوير 4-27: نماي خارجي ( آرين مستعدي،96:1388)
168
تصوير 4-28: نماي خارجي ( آرين مستعدي،96:1388)
168
تصوير 4-29: فضاي داخلي ( آرين مستعدي،97:1388)
169
تصوير 4-30: فضاي داخلي( آرين مستعدي،98:1388)
169
تصوير 4-31: فضاي داخلي ( آرين مستعدي،98:1388)
169
تصوير 4-32: بيمارستان ويلاوِرَر (آرين مستعدي، 1388: 105)
170
تصوير 4-33: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 107)
171
تصوير 4-34: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 108)
171
تصوير 4-35: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 108)
171
تصوير 4-36: پلان طبقه همکف (آرين مستعدي، 1388: 110)
172
تصوير 4-37: پلان طبقه اول (آرين مستعدي، 1388: 111)
173
تصوير 4-38: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 112)
174
تصوير 4-39: فضاي داخلي (آرين مستعدي، 1388: 112)
174
تصوير 4-40: فضاي داخلي (آرين مستعدي، 1388:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع زمین لرزه، ارزیابی عملکرد، عدم قطعیت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، بهداشت روان، توسعه خود