منابع پایان نامه درمورد سازگاری اجتماعی، نظام آموزشی، مهارتهای اجتماعی، اجتماعی شدن

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول: 4
کلیات تحقیق 4
1-1.مقدمه 6
2-1. چارچوب نظری 7
3-1. مدل تحقیق 9
4-1. بیان مساله 10
5-1. اهمیت تحقیق 12
6-1. اهداف تحقیق 14
الف: هدف کلی 14
ب: اهداف ویژه 14
7-1. سوالات و فرضیات تحقیق 14
8-1. تعاریف متغیرها و اصطلاحات 15
فصل دوم: 17
پیشینه تحقیق 17
1-2.مقدمه 18
2-2. مروری بر مفاهیم اولیه 18
1-2-2. رشد اجتماعی در دوره نوجوانی 18
2-2-2. نیازهای دوره نوجوانی 22
3-2-2. لزوم روابط اجتماعی 23
3-2. مبانی تئوریک سازگاری 25
1-3-2. مبانی نظری سازگاری اجتماعی 25
2-3-2. ویژگیهای افراد سازگار 32
3-3-2. عوامل مؤثر در سازگاری 32
4-3-2. اشکال سازگاری 34
5-3-2. عوامل مؤثر در فرآیند سازگاری 36
6-3-2. سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه 42
4-2. ورزش 43
5-2. بررسی یافته های پیشین 49
6-2. نتیجه گیری از تحقیقات پیشین 56
فصل سوم: 57
روش شناسی تحقیق 57
1-3. روش تحقیق 58
2-3. جامعه آماری 58
3-3. شیوه نمونه گیری و برآورد حجم نمونه 59
4-3. ابزار جمع آوری اطلاعات 59
5-3. شیوه جمع آوری اطلاعات 60
6-3. روشهای آماری تحلیل دادهها 61
7-3. پایایی پرسشنامه 61
8-3. اعتبار پرسشنامه تحقیق حاضر 62
فصل چهارم 64
تجزيه و تحليل اطلاعات 64
1-4. مقدمه : 65
2-4. آمار توصیفی : 65
1-2-4 : تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن 66
2-2-4: تفکیک نمونه بر حسب متغیر معدل ترم گذشته 67
3-2-4 : تفکیک نمونه بر حسب متغیر رشته تحصيلي 68
4-2-4 : تفکیک نمونه بر حسب متغیر پايه تحصيلي 70
5-2-4 : بررسي ميزان سازگاري دانش آموزان 72
6-2-4 : سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی پسر (به تفکیک ورزشکار و غیر ورزشکار) 73
3-4 : آماراستنباطی 75
1-3-4 : فرضیه اول 76
2-3-4 : فرضیه دوم 77
3-3-4 فرضیه سوم 79
4-3-4 فرضیه چهارم 80
5-3-4 فرضیه پنجم 82
فصل پنجم 83
نتیجه گیری،محدودیت ها و پیشنهادها 83
1-5- مقدمه: 84
2-5- نتايج حاصل از توصيف داده‌ها: 84
3-5- نتايج حاصل از تحليل و تبيين داده‌ها: 84
4-5- تفسيريافته‌ها: 86
5-5- پیشنهادها 87
1-5-5- پیشنهادهای روششناختی 87
2-5-5- پیشنهادهای کاربردی 88
6-5: محدودیتهای تحقیق 89
الف- منابع فارسی 91
ب–منابع انگلیسی 94
نمونه پرسشنامه ها 96

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1.مقدمه
قرن بیستم که به نام قرن تکنولوژی وصنعت معروف گشته است. علاوه برمنافعی که درجهت رفاه وآسایش انسانها به همراه داشته. به طور همزمان وغیرمستقیم نیز درجهت اضمحلال آن، نقش مؤثری داشته است. یکی از معضلاتی که امروزه بیش ازهمه برانسانها مسلط شده واو راتحت سیطره خود قرار داده، کم تحرکی ،بی تحرکی وضعف روابط اجتماعی است واین مساله، خلاف فطرت و جوهر انسانها می باشد.یعنی هر موجود زنده تا لحظه ای در قید حیات به سر میبرد که حرکت داشته باشد و هر اندازه از حرکتش کاسته شود به مرز عدم نزدیکترشده وقابلیتهای جسمی و روانی او کاهش می یابد. پس میتوان ادعا نمود که فعالیتهای بدنی و ورزشی در این مقطع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ورزش به عنوان یکی از عوامل فرهنگی عصر ما، بر روی فرآیندی بنام اجتماعی شدن 1 تاثیری شگرف دارد.این فرآیند که قسمتی از تکامل شخصیت را تشکیل میدهد در مقابل فرآیند دیگری بنام خودمحوری 2 قرار دارد. درفرآیند اجتماعی شدن، فرد،ارزشهای گروهی را در ارزشهای فردی خود حل میکند ودر نهایت آنها را جانشین ارزشهای فردی میکند. در جریان رقابتهای ورزشی، شخص الزاما ارزشهای خود را با دیگران هماهنگ میسازد واین گامی بسوی رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران است. در ورزشهای گروهی، بازیکن از نظر ذهنی، خویش را به جا ویا رویاروی رقیب میگذارد وحتی برای لحظاتی که شده بجای او فکر میکند(علیمرادیان،1364 ورزش و ارزش ،شماره 42).
درمیان اقشار مختلف جامعه،رشد نوجوانان وجوانان که همواره به عنوان قطب جامعه و نقاط حساس آن شناخته میشوند،نیاز بیشتری به برنامه ریزی دارد. برای همین اکثر نهادهای اجتماعی که متصدی تعلیم وتربیت جوانان ونوجوانان هستند،در اندیشه تحلیل وبررسی مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب میباشند. چنانچه با نزدیک شدن به آستانه تعلیم وتربیت جدید و آشناشدن مربیان با اصلاح و بهسازی جامعه، بهسازی اجتماعی وآموزش وپرورش در اوایل قرن حاضربه یکدیگر پیوند خورد و سرانجام عده ای از دانشمندان، منادی امر بهسازی اجتماعی شدند. آنها اذعان داشتند که این امر تنها درصورتی میتواند جامه عمل بپوشاند که فکرو عمل در جامعه،توامان در جریان باشند.یکی از عوامل موثری که میتواند آموزش وپرورش مارا از تربیت فکری فراتر برده وبرای افرادجامعه،مسئولیت وکاردانی در عمل به ارمغان آورد، ورزش است. یکی از کارکردهای مهم ورزش که در دنیای تعلیم وتربیت مطرح است،کمک به شکوفایی شخصیت (جسمانی،روانی،اجتماعی و…) افراد جامعه، تحکیم معاشرت جمعی وتسهیل دستیابی به رشد مسئولیت اجتماعی و فردی می باشد(سلطان القرائی،1373).

1_2. بیان مساله
دانش آموزان درصدی از وقت خود را در مدرسه، بطور مستقیم ویا غیر مستقیم(بصورت بازی، دستکاری اشیا و وسایل، تفریح و…) به ورزش می پردازند. دراین مدت رفتاری صحیح توام با همیاری دارند. یعنی با همسالان خود ارتباط برقرار میکنند، با آنها همبازی می شوند و حالت همکاری و دادو ستد دارند.شواهد نشان میدهد که چنین فعالیتهایی درایجاد عملکردهای اجتماعی مناسب وبه طور همزمان درکاهش رفتار های اجتماعی نا مناسب همه دانش آموزان مؤثر بوده است (کارتلج ومیلبرن 3، 1369). با این وصف، شناخت ورزش وجایگاه آن درنظام آموزشی می تواند قبل از بررسی ارتباط آن باسازگاری دانش آموزان ، راهنمایی کننده باشد. جایگاه ورزش و ارتباط آن با ابعاد مختلف آموزش وپرورش را می توان بصورت زیر نشان داد:

شکل 1-1

آموزش: شناختی ،عاطفی ،روانی – حرکتی

فراگیر – نظام آموزشی ورزش فراگیر – عملگرهای جدید

پرورش : جسمانی ،روانی ، اجتماعی ، اخلاقی و …

همانطور که در شکل فوق نشان داده شده است، نظام آموزشی در کشور ما دارای دو بعد اصلی و اساسی “آموزش و”پرورش” می باشد. گرچه این مفاهیم بیشتر مواقع در کنار هم هستند (البته باید چنین باشد) اما این دو بعد، مفاهیم مستقلی هستند که دارای تعاریف خاص خود می باشند.
پرورش، بنا به تعریف : عبارتست از جریانی منظم و مستمر، که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی، اخلاقی، اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت پرورش یابندگان، درجهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه ونیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنهاست(سیف، 1371). مطابق با شواهد موجود، ورزش دراین بعد، به ویژه درکمک به رشد جسمانی واجتماعی دانش آموزان ، نقش مؤثر ومستقیمی ایفا می کند.
آموزش ، یعنی دومین بعد : عبارتست از فعالیتهایی که به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرنده، از جانب معلم، طرح ریزی شده و بصورت یک کنش متقابل بین آنها جریان می یابد(همان منبع).
برای پی بردن به نقش ورزش در بعد آموزش، استناد به طبقه بندی هدفهای آموزشی بلوم4 می تواند کمک کننده باشد. دراین طبقه بندی روی سه حیطه شناختی- عاطفی وروانی، حرکتی تأکید شده است. ورزش، روی هریک ازاین سه حیطه، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، موثر است. ورزش، سهم عمده ای در رشد حیطه روانی – حرکتی دارد و مستقیما با آن در ارتباط است. درضمن یافته های تحقیقاتی نشان میدهد که ورزش با پیشرفت تحصیلی و اشتیاق به تحصیل (حیطه شناختی) و انگیزه درونی، اعتماد بنفس و …(حیطه عاطفی) رابطه دارد. در این زمینه نتایج تحقیقات اشنایدر و اشپیتزر5 (1981) و اشنایدر(1985) نشان میدهد که در سطح دبیرستان عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار، برابر ویا بهتر از دانش آموزان غیر ورزشکار است. هرچند که این رابطه، با توجه به طبقات اجتماعی مختلف، نژاد وجنسیت ، متغیر میباشد(مک فرسون، کرتیس ولوی6،1989).
از مطالب فوق چنین استنباط میشود که ورزش میتواند در طیف گسترده ای از فعالیتهای نظام آموزش وپرورش جامعه، نقش عمده ای ایفا کند اما در تحقیق حاضر، بررسی نقش ورزش در ارتباط با سازگاری اجتماعی دانش آموزان مد نظر است.
رشد وپرورش زمینه های اجتماعی جوانان ونوجوانان ازا اهداف هرنظام آموزشی می باشد. مهارتهای اجتماعی را می توان به عنوان کسب الگوهای پاسخی ثابت و قابل پیش بینی تعریف کرد که با انتظارات جامعه هماهنگی داشته و به فرد اجازه میدهد تا از طریق محیط، رضایت خاطر خود را بدست آورد . رشد به موقع مهارتهای اجتماعی، می تواند باعث مهارتهای تازه و پیچیده شود ،خود فهمی مثبت ایجاد نموده و نهایتا” فرد ، روابط مفید با اطرافیان برقرار نموده و باعث سازگاری اجتماعی او گردد.” (حسینی نسب،1373) بطورکلی سازگاری اجتماعی به توانایی و قابلیت شخصی در ارتباط با سایر افراد برمی گردد. به عبارت بهتر به رفتار مثبت میان فردی اطلاق می شود . بطور مشخص تر ، رفتار شایسته اجتماعی، اغلب با مولفه هایی مانند جوانمردی، رعایت حقوق دیگران ، داشتن دید اجتماعی مثبت وتوانایی فرونشاندن دشمنی ها یا احساسات و اعمال تجاوزکارانه مشخص می شود(جانسون7،1974) .
به اعتقاد سالیوان8 (1957) درجریان سازگاری اجتماعی، موضوع ارتباط فرد با افراد دیگر مطرح میشود. در این جریان، برخورد انگیزه ها و خواسته های فرد با ضروریات زندگی گروهی نمایان میشود. (صیادپور، 1372) شواهد تحقیق در سطح گسترده ای نشان داده است که تجارب ورزشی، در تحول بعد اجتماعی ورزشکار، بخصوص در دانش آموزان موثر می باشد. در این زمینه، افرادی مانند سینگر9(1972) ،کوپر10 (1961)، نیمن و هارتر11 (1986) و … تحقیقات متعددی انجام داده اند که در فصل بعد به توضیح آنها پرداخته میشود.
از مجموعه یافته های تحقیقاتی ، چنین استنباط میشود که صرفا نمی توان مشارکتهای ورزشی را علت موفقیت در دنیای غیر ورزشی دانست. اما شرکت در ورزش، یکی از عوامل موفقیت می باشد . سروکار داشتن با ورزش ، ویژگی های رفتاری و تمایلات و مهارتهای اولیه ورزشکار را، تقویت نموده وآن نیز به نوبه خود کمک میکند تا شرکت کننده، هدفهای بالایی را برای خودش طرح نموده وتلاش کند تا به آن د ست یا بد.
با توجه به مطالب فوق ،یعنی جایگاه ورزش در نظام آموزش و پرورش و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،اهمیت سازگاری اجتماعی و نقش ورزش در ارتقاء آن، این سئوال مطرح می شود که آیا با سیستم فعلی ورزش در آموزشگاههای جامعه مورد مطالعه ، تفاوتی بین سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستانی وجود دارد ؟
1_3.اهمیت تحقیق
روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری هستند .داشتن روابط مثبت و سالم با دیگران می تواند کلید رشد کمال آدمی باشد .چنین رفتارهایی، ما را بصورت یک انسان اجتماعی شکل میدهند. همچنین، در منحصر بفرد بودن شخصیت ، هویت و مفهوم خویشتن ما ، نقش اساسی و عمده ای دارند. در حقیقت دیگران برای ما نقش آیینه دارند ، یعنی اینکه هم ما را به خودمان نشان میدهند و هم الگوی تقلید ما هستند. گروه های مختلف زندگی (خانواده ، همسالان و …) ابزار خودشناسی هستند در عین حال باید دانست که همین روابط ، گاهی هسته مرکزی اکثر مشکلات، اختلالات و ناراحتی های روانی مارا نیز تشکیل میدهند . تمام مشکلات انسانی عمدتا اجتماعی وناشی از ارتباط با دیگران است.(ثنایی، 1369) به همین دلیل، شکست در رشد مهارتهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی، پیشبینی کنندههای بسیار قوی برای مشکلات بهداشت روان در آینده فرد هستند(تین دال12،1995). از طرف دیگر، نگاهی به تعاریف بهداشت روان ، ارتباط آن را با سازگاری نشان میدهد. آرتور13 (1985) معتقد است واژه سلامت روان ، درکل ، جهت تخصیص به فردی است که در سطح بالایی از سازگاری و مطابقت هیجانی و رفتاری قرار داشته باشد. همچنین ویندر و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آنتروپومتریک، والیبالیست، درصد چربی بدن، فیزیولوژی Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، رشته تحصیلی