پایان نامه با کلید واژگان آداب و رسوم، استان کرمانشاه، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

15
5. ويژگيهاي سبکي شاعر 17
6. يژگيهاي دستوري 18
7. قالب هاي شعري 19
الف) غزل 19
ب) مسمط 20
ج) قسيده 21
8. کليات 22
الف) بيان مسئله 23
ب) پيشينه تحقيق 23
ج) سوالات تحقيق 23
د) فرضيه هاي تحقيق 23
و) روش تحقيق 24
هـ) ابزار تجزيه و تحليل داده ها 24
((اشعار براساس وزن و غالب آنها))
1- در مدح حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي(ص). مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مثمن مطلوي مجنون مکشوف) 25
قالب: قصيده.
2- در مدح شاه ولايت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مبحث مثمن مجنون ) 28
قالب: مسمط مخمس.
3- در شهادت علي اصغر: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مثمن مطوي مجنون مکشوف) 31
4- مرثيه اي در شهادت ابالفضل: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مثمن مطوي مجنون مکشوف) 35
قالب: مسمط
5- گفتگوي حضرت ليلا خاتون و حضرت علي اکبر: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مجنون محذوف) 39
6- در مدح حضرت رسول و مولاي متقيان: مفعول و فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکشوف محذوف) 40
قالب: مسمط مخمس.
7- مناجات نامه: مفاعيلن مفاعيلن فعلون (هزج مسدس محذوف) 43
قالب: قصيده.
8- مکالمه زينب در خزبه شام با سرحسين: مفعولُ مفاعيل مفاعِلُ فعولن
(هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) 44
قالب: مسمط
9- در بي وفايي دنيا: مفعولُ مفاعيلُ فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) 46
قالب: قصيده.
10- نامه به عباس قباديان: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعولن (هزج مسدس محذوف) 47
قالب: قصيده.
11- در وضع خرابه ي کاخ خسرو پرويز. فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) 50
قالب: مسمط.
12- گفتار از بي وفايي دنيا: مفعولُ مفاعيلُ فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) 53
قالب: مسمط مخمس.
13- دنياي بي وفا: فاعلاتن مفاعِلن فع لن ( خفيف مسدس مجنون محذوف) 56
قالب: قصيده
14- نعت پيامبر: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف) 57
قالب: قصيده.
15- نويد خبر از علي آقا اعظمي: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن (هزج مثمن سالم) 59
قالب: غزل.
16- بوي يار: مفعول فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف). 60
قالب: غزل.
17- نصيحت فرزند: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مجنون محذوف ) 61
قالب: مثنوي .
18- منظومه روباه و شير : مفاعيلن مفاعيلن فعولن (هزج مسدس محذوف) 63
قالب : مثنوي
19- حکايت دو آهو نر و ماده: مفاعيلن مفاعيلن فعولن (هزج مسدس محذوف) 67
قالب : مثنوي
20- گفتگوي مرد عارف با عاشقي در کنار دجله: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف) 77
قالب: مثنوي.
21- مناظره گنجشک و مور: فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف) 80
قالب : مثنوي
22- گفتار در بي وفايي دنيا: فاعلاتن مفاعلن فع لن (خفيف مسدس مجنون محذوف) 83
قالب: قصيده.
23- ياد از جواني و دلتنگي از پيري: مفاعيلن مفاعيلن فعولن (هرج مسدس محذوف) 84
قالب: قصيده.
24- دريغ نامه: مفاعيلن مفاعيلن فعولن (هزج مسدس محذوف) 86
قالب : مثنوي
25- در خواب و عالم رؤيا: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعل (رمل مثمن مجنون محذوف) 91
قالب: مسمط.
26- معما واله آزاد: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف) 93
قالب: قصيده.
27- سرکشي شيطان رجيم از سجده آدم 94
قالب : قصيده.
28- رضا به قضا آزاد: مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) 96
قالب: غزل.
29- گفتار در وضع قصرشيرين: مفعولُ مفاعيلُ مفاعِلُ فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) 97
قالب: مسمط.
30- دعوت حضرت زهرا به عروسي قوم دون: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف) 100
قالب: مسمط .
31- واله مداح شاه ولايت: مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن (مضارع اخرب مکفوف مقصود) 104
قالب: قصيده.
32- غزل: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن (رمل مثمن مجنون اصلم) 106
قالب: غزل.
33- تازيانه بر دل: مفاعلين مفاعيلن فعولن (هزج مسدس محذوف) 107
قالب: قصيده
34- حکايت ظالم و مظلوم: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف) 110
قالب: قصيده
35- ندامت نفس : مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن( هزج مثمن احزب مکفوف محذوف) 113
36- توسل به مولا از دست نفس: مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن( هزج مثمن احزب مکفوف محذوف) 114
قالب: مسمط
37- گوشه اي از غربت و توصل: فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن( رمل مثمن مجنون) 119
قالب: قصيده.
38- هي وحدت: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف) 121
قالب: قصيده.
39- گله از بخت بد: مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن (مضارع مثمن احزب مکفوف محذوف) 121
قالب: قصيده.
40- هي است: مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن (مضارع مثمن احزب مکفوف محذوف) 123
قالب: غزل.
41- راز و نياز با دوست: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن (رمل مثمن مجنون اصلم) 125
قالب: غزل.
42- شکايت از نفس: مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن (هزج مثمن احزب مکفوف محذوف) 126
قالب: غزل.
43- در منقبت مولا: مفاعيلن مفاعيلن فعولن (هزج مسدس محذوف) 128
قالب: غزل.
44- مناجات نامه: مفعولُ فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلن (مضارع مثمن احزب مکفوف محذوف) 130
قالب: قصيده.
45- درويشي و شاهي: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن (رمل مثمن مجنون اصلم) 130
قالب: قصيده.
46- گله از يار: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعولن (هزج مثمن محذوف) 134
قالب: غزل.
47- گفتگوي دل و هجران: مفاعيلن مفاعيلن فعولن(هزج مسدس محذوف) 135
قالب: غزل.
48- پند دل: مفاعيلن مفاعيلن فعولن(هزج مسدس محذوف) 136
قالب: قصيده.
49- در مدح امير کلهر: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم ) 138
قالب: غزل.
50- در مدح ختمي مرتبت: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) 139
قالب: قصيده.
51- بي ارزشي دنيا: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن (هزج مثمن سالم) 141
قالب: غزل.
52- در مدح علي(ع): مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن (هزج مثمن احزب مکفوف محذوف) 142
قالب: مسمط- ترکيب 2 بيتي.
53- توسل به باب الحوائج: مفعول فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلن (مضارع مثمن احزب مکفوف محذوف) 143
قالب: قصيده.
54- گفتگوي واله با بلبل قلاجه: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف) 146
قالب: مثنوي.
55- سرنوشت مرد کوري با نقي آزاد: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف) 150
قالب: مثنوي.
اشعار کردي
56- سي منصور واصل: فع لن فعولن فع لن فعولن (متقارب مثمن اثلم) 154
قالب: مثنوي.
57- درگاي داور : فع لن فعولن فع لن فعولن (متقارب مثمن اثلم) 165
قالب : مثنوي
58- مولا گرداون: فع لن فعولن فع لن فعولن (متقارب مثمن اثلم) 166
قالب : مثنوي
59- کلهرنامه: فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف) 169
قالب: مثنوي.

چکيده
هدف از اين پژوهش گشودن باب تازه اي براي دانشجيان زبان و ادبيات فارسي است تا با جمع آوري آثار پيشينيان در حفظ و اعتلاي زبان و ادب فارسي ايفاي نقش نمايد زيرا بسياري از مباحث فرهنگي و اجتماعي هر قوم در آثار اشعار نويسندگان و شاعران آن ديار متجلي است . منظومه پيش روي شما که بالغ بر 2500 بيت مي باشد قسمتي از اشعار آقاي نقي خان آزاد کلهر ملقب به نقي شوان و متخلص به واله مي باشد که به صورت ميداني جمع آوري گرديده است . نقي آزاد در بين ايل بزرگ کلهر از معروفيت ويژه اي برخوردار است او ضمن اينکه شاعري خوش قريحه بود، مورخي آگاه و وقايع نگاري چيره دست نيز بود، در سرودن و به نظم آوردن رويدادهاي ايلي و تاريخي دقت و توجه خاصي داشته است ، خيلي از حقايق نهفته و رويدادهاي نگفته را مي توان در آثار او يافت . از آثارش مي توان به “کلهرنامه” يا “نامه آزاد کلهر” که نزديک به 12000 بيت و در بحر متقارب و به تاثير از شاهنامه فردوسي سروده شده که بيانگر لشگرکشي و جنگ هاي زمان مشرطيت ايل کلهر مي باشد نام برد که قسمت اعظم آن از بين رفته است . ديگر آثار او منظومه فارسي و کردي است که شامل غزليات ، قصايد، مثني و مسمط هاي ايشان مي باشد که به قولي بيش از 7 هزار بيت بوده است که بيشتر آن از بين رفته است . اين اثر مي تواند منبع خوبي براي بررسي فرهنگ فولکولر ايل کلهر باشد .

کليد واژه ها : ايل کلهر ، نقي خان ، آزاد ، شعر

مقدمه
نقي آزاد از جمله بزرگان و وارستگان و اديباني است که نيم قرن گذشته در ديار کردنشين کلهر پاي به عرصه وجود نهاد.باوجود فقر اجتماعي و امکانات بسيار اندک جهت تحصيل و کسب علوم توانست با تلاش و همت والاي خود به درجات والايي از علم دست يابد و علاوه بر تسلط بر علوم ديني و فن سخنوري در زمينه ادبيات و شعر نيز پيشرفت قابل توجهي داشته است. همان گونه که گفته شد کم نيستند مردان فرهيخته اي از اين خطه درخشيده اند و بعد از افول چنانچه اثري هم داشته اند بعد از مدتي آن اثر نيز به دليل بي توجهي به بوته فراموشي سپرده شده و از بين رفته است. نقي آزاد و اشعار وي هم از اين دسته اند چنانچه کلهرنامه وي که شرح حماسه هاي ايل کلهر مي باشد و بر وزن شاهنماه فردوسي و متأثر از آن سروده شده بالغ بر دورازده هزار بيت بوده که بخش عظيمي از آن از بين رفته است. اين منظومه حاوي اسامي اشخاص برجسته و اقوام و طايفه ها و مکان ها و بسياري از آداب و رسوم منطقه است و چنانچه باقي مي ماند اثري ارزشمند محسوب مي شد. بر خود واجب دانستم بعنوان دانشجوي کارشناسي ارشد ادبيات فارسي پايان نامه خود را به جمع آوري و توضيح اين منظومه اختصاص دهم تا شايد باب تازه اي باشد براي دانشجويان که با جمع آوري آثاري از اين قبيل که در بردارنده بسياري از مباحث فرهنگي و اجتماعي ماست مانع از فراموشي و نابودي اين آثار و در نهايت فرهنگ و آداب و رسوم پيشينيان خود باشند که البته اين کار با دشواري هايي هم همراهست که بايد با عشق و علاقه بر آنها فائق آمد. از جمله پراکندگي اين آثار و تحقيقات ميداني که در اين زمينه بعمل مي آيد نياز به زمان و حوصله اي مضاعف دارد.
منظومه پيش روي شما نيز با همت بزرگواران و دوست داران فرهنگ اين خطه جمع آوري گرديده است، از جمله آنها مهندس پير حسين نظري است که در زمينه جمع آوري و حفظ آثار شعراي منطقه بسيار کوشيده است، عزيز ديگر آقاي محمدرضا خان داووديان کلهر نوه مرحوم داوود خان مي باشد که باقي مانده منظومه کلهرنامه به همت ايشان گردآوري گرديده است. همچنين همت برادر بزرگوارم آقاي عبدالجبار رستمي نيز در اين مسير راهگشا بود.

ايل کلهر:
مسکن و محل کوچ ايل کلهر در دوران مختلف تاريخي بنا بر استعداد ايلي و قدرت محلي آنان از لحاظ وسعت و حدود متفاوت بوده است. اين محدوده را از جنوب شهر کرمانشاه تا حوالي بغداد(شرقي غربي) و از سومار و نفت شهر تا خانقين و مندلي (شمالي جنوبي) بايد در نظر گرفت. ناحي? سردسير (ييلاقي) از ماهيدشت و حسن آباد و کوه هاي اين منطقه آغاز مي گردد و ناحيه اسلام آباد(هارون آباد)،گواور(گوآور) و کوه هاي شمال غربي پشتکوه را در برمي گيرد.
ناحيه گرمسير(قشلاقي) هم تمامي نواحي مرزي کنوني در غرب کشور که مربوط به محدوده ي استان کرمانشاه مي باشد و قسمتي مربوط به استان ايلام از ناحيه سومار، نفت شهر تا مندلي که واحي گيلانغرب و چله و کفرآور و ديره و ويژه نان و پشت? امام حسن و قلعه سبزي را در بر مي گيرد.( پرنيان، 1380 :39)

طايفه ها و تيره هاي ايل کلهر:
خالدي، شياني، سيا سيا، کاظم خاني، تلش، خمان، کرگا، کله پا، قوچمي، هارون آبادي، منصوري، کله جوب، الوندي، شوان، ماهيدشتي، بداغ بيگي، زينل خاني و شاهيني مي باشد که مرکز ايل گيلانغرب و مسکنشان هارون آباد، شيان، بره سيمين، قلعه شاهين و ديره است.( فرهنگ دهخدا)
وجه تسميه ايل کلهر:
کلهر: اين واژه را به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اوراق قرضه، مجمع عمومی، دارایی ها Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شاه طهماسب، ابراز وجود، دارالفنون