منابع و ماخذ پایان نامه کشورهای در حال توسعه، استراتژی ها، واژه نامه

دانلود پایان نامه ارشد

8
1-2-3 نقشه هاي لينكاژي 9
1-2-4 نقشه هاي فيزيكي 9
1-2-5 نقشه يابي مقايسه اي و اصلاح دام 10
1-2-6 همولوژي 11
1-2-7 کشت سلول های خونی 11
1-2-7-1 تاریخچه 11
1-2-7-2 اصول بنیادی 12
1-2-8 تکنیک های باندینگ (رنگ آمیزی) كروموزوم ها 12
1-2-8-1 تاریخچه 12
1-2-8-2 اصول پایه ای 13
1-2-9- هيبريداسيون در محل فلورسنتي (FISH) 15
1-2-9-1 تاریخچه 15
1-2-9-2 اصول بنیادی 15
1-2-9-3 استفاده از FISH در پژوهش های ستوژنتیک حیوانات اهلی 16
1-2-9-4 استفاده از مكان يابي فيزيكي ژن ها با تكنيك FISH براي تاييد صحت گردآوري هاي ژنوم موجودات 17
1-2-9-5 استفاده از مكان يابي فيزيكي ژن ها با تكنيك FISH براي اتصال نقشه هاي لينكاژي و RH روي كروموزوم ها 19
1-2-9-6 استفاده از مكان يابي فيزيكي ژن ها با تكنيك FISH در رهيافت كلونينگ موقعيتي ژن ها و QTLها 20
1-2-10 انواع پروب های کلون DNA ژنومی استفاده شده در FISH 21
1-2-11 ایمونوفلوروسنس 21
1-2-12 ويژگي هاي متافاز ها و نقشه هاي سيتوژنتيك خانواده گاو سانان 22
1-2-12-1 آتوزوم ها و نقشه هاي سيتوژنتيك 22
1-2-12-2 كروموزوم هاي جنسي 26
1-2-13 بررسی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 27
1-2-13-1 ژن برولا (FecB) 27
1-2-13-2 ژن GDF9 (FecGH) 28
1-2-13-3 ژن BMP15 (FecX) 29
1-2-13-4 اثر متقابل بین جهش های موثر بر باروری 30
فصل دوم 32
بررسي منابع 32
2-1 سابقه مطالعات سیتوژنتیک و نقشه يابي ژن ها با تكنيك FISH در حیوانات مزرعه ای 33
2-2 سابقه مطالعه ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در حيوانات مزرعه اي 37
فصل سوم 40
مواد و روش ها 40
3- مواد و روش ها 41
3 – 1 تهیه نمونه های خون و کشت سلول های خونی 41
3 – 1- 1 تهیه ی نمونه های خون 41
3 – 1- 2 کشت سلول های خونی با روش RB و انتخاب اسلاید های مناسب برای FISH 41
3-2 انتخاب و سفارش كلون هاي BAC 42
3-2-1 شناسايي كلون هاي BAC حاوي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 44
3-2-1-1 ژن BMPR1B 45
3-2-1-2 ژن BMP15 46
3-2-1-3 ژن GDF9 47
3-3 كشت باكتري هاي حاوي كلون هاي BAC و استخراج DNA 48
3-4 نشاندارسازي DNA استخراج شده از كلون هاي BAC 51
3-5 تهيه كاريوتايپ گاو، گاوميش رودخانه اي، گوسفند و بز 51
3-6 هيبريداسيون در محل فلورسنتي (FISH) 51
3-7 مراحل بعد از FISH 52
3-7-1 آشكار سازي سيگنال هاي FITC 53
3-7-2 RBPI- باندينگ 53
3-8 بررسي ميكروسكوپي اسلايدها و رديابي سيگنال هاي FITC 53
3-9 تعيين محل دقيق (باند كروموزومي) ژن هاي مورد مطالعه روي كروموزوم ها 54
فصل چهارم 55
نتايج 55
4- نتايج 56
4-1 كيفيت DNA استخراج شده از كلون هاي BAC 56
4-2 نتايج حاصل از كشت سلولي و كاريوتايپ هاي تهيه شده براي گاو، گاو ميش رودخانه اي، گوسفند و بز با روش RBA- باندينگ 56
4-2-1 كاريوتايپ RBA- باندينگ گاو (BTA) 56
4-2-2 كاريوتايپ RBA- باندينگ گاو ميش رودخانه اي (BBU) 56
4-2-3 كاريوتايپ RBA- باندينگ گوسفند (OAR) 56
4-2-4 كاريوتايپ RBA- باندينگ بز (CHI) 57
4-3 جايگاه فيزيكي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تكنيك FISH روي كروموزوم هاي RBPI- باندينگ گونه هاي مورد مطالعه 57
4-3-1 جايگاه فيزيكي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو (BTA) 57
4-3-2 جايگاه فيزيكي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو ميش رودخانه اي (BBU) 57
4-3-3 جايگاه فيزيكي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گوسفند (OAR) 57
4-3-4 جايگاه فيزيكي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در بز (CHI) 58
4-4 مقايسه جايگاه فيزيكي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو، گاو ميش رودخانه اي، گوسفند و بز با انسان 58
فصل پنجم 96
بحث و نتيجه گيري 96
5- بحث 97
5-1 نقشه های ژنتیکی 97
5-2 تفاوت هاي نقشه هاي فيزيكي و لينكاژي 98
5-3 ژنومیکس مقایسه ای 99
5-4 نتيجه گيري نهايي 103
5-5 پيشنهادات 103
واژه نامه 104
منابع و مآخذ 106
Abstract 121

فهرست جداول
جدول 3-1. مواد استفاده شده در كشت سلول هاي لنفوسيت خون در پژوهش حاضر 43
جدول 3-2. مشخصات كتابخانه BAC ژنوم گاوي موسسه INRA فرانسه 44
جدول 3-3. مشخصات كامل كلون هاي BAC استفاده شده در پژوهش حاضر 44
جدول 3-4. تركيبات محلول هاي P1، P2 و P3 استفاده شده در استخراج DNA 50
جدول 4-1. جایگاه های ژنی نقشه یابی شده، کلون های BAC شناسایی شده00000000000000000000000000000

فهرست شکل ها
شکل 2-1. مقايسه ایمونوفلوروسنس مستقيم و غير مستقيم 22
شکل 3-1. اطلاعات كلون BtINRA-152G11استفاده شده به عنوان پروب در مكان يابي ژن BMPR1B.. 45
شکل 3-2. اطلاعات كلون BtINRA-745D07 استفاده شده به عنوان پروب در مكان يابي ژن BMPR1B. 46
شکل 3-3. اطلاعات كلون BtINRA-320H10 استفاده شده به عنوان پروب در مكان يابي ژن BMP15. 47
شکل 3-4. اطلاعات كلون BtINRA-748C10 استفاده شده به عنوان پروب در مكان يابي ژن BMP15. 48
شکل 3-5. اطلاعات كلون BtINRA-544F11 استفاده شده به عنوان پروب در مكان يابي ژن GDF9. 49
شکل 3-6. اطلاعات كلون BtINRA-444D9 استفاده شده به عنوان پروب در مكان يابي ژن GDF9 50
شکل 3-7. مراحل نشاندار سازي DNA با روش Nick Translation 52
شکل 4-1. نتايج حاصل از استخراج DNA از كلون هاي BAC استفاده شده در پژوهش حاضر 60
شکل 4-2. كاريوتايپ RBA- باندینگ تهيه شده براي گاو (BTA) در پژوهش حاضر 61
شکل 4-3. آيديوگرام هاي G- باندينگ (چپ) و R- باندينگ (راست) گاو 62
شکل 4-4. كاريوتايپ RBA- باندینگ تهيه شده براي گاومیش رودخانه اي (BBU) در پژوهش حاضر 63
شکل 4-5. آيديوگرام هاي G- باندينگ (چپ) و R- باندينگ (راست) گاو ميش رودخانه اي 64
شکل 4-6. كاريوتايپ RBA- باندینگ تهيه شده براي گوسفند (OAR) در پژوهش حاضر 65
شکل 4-7. آيديوگرام هاي G- باندينگ (چپ) و R- باندينگ (راست) گوسفند 66
شکل 4-8. كاريوتايپ RBA- باندینگ تهيه شده براي بز (CHI) در پژوهش حاضر 67
شکل 4-9. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA). 68
شکل 4-10. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMPR1B روي كروموزوم شماره 6 گاو (BTA) 69
شکل 4-11. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMP15 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA). 70
شکل 4-12. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMP15 روي كروموزوم X گاو (BTA) 71
شکل 4-13. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA). 72
شکل 4-14. موقعیت دقیق کروموزومی ژن GDF9 روي كروموزوم شماره 7 گاو (BTA) 73
شکل 4-15. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاومیش رودخانه اي (BBU). 74
شکل 4-16. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMPR1B روي كروموزوم شماره 7 گاو ميش رودخانه اي (BBU) 75
شکل 4-17. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMP15 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاومیش (BBU). 76
شکل 4-18. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMP15 روي كروموزوم X گاو ميش رودخانه اي (BBU) 77
شکل 4-19. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاومیش (BBU). 78
شکل 4-20. موقعیت دقیق کروموزومی ژن GDF9 روي كروموزوم شماره 9 گاو ميش رودخانه اي (BBU) 79
شکل 4-21. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گوسفند (OAR). 80
شکل 4-22. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMPR1B روي كروموزوم شماره 6 گوسفند (OAR) 81
شکل 4-23. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMP15 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گوسفند (OAR). 82
شکل 4-24. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMP15 روي كروموزوم X گوسفند (OAR) 83
شکل 4-25. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گوسفند (OAR). 84
شکل 4-26. موقعیت دقیق کروموزومی ژن GDF9 روي كروموزوم شماره 5 گوسفند (OAR) 85
شکل 4-27. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در بز (CHI). 86
شکل 4-28. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMPR1B روي كروموزوم شماره 6 بز (CHI) 87
شکل 4-29. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMP15 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در بز (CHI). 88
شکل 4-30. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMP15 روي كروموزوم شماره X بز (CHI) 89
شکل 4-31. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در بز (CHI). 90
شکل 4-32. موقعیت دقیق کروموزومی ژن GDF9 روي كروموزوم شماره 7 بز (CHI) 91
شکل 4-33. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA)، گاوميش رودخانه اي (BBU)، گوسفند (OAR) و بز (CHI). 92
شکل 4-34. جايگاه فیزیکی ژن BMPR1B روی کروموزوم های R-باندینگ در گاو (BTA)، گاوميش رودخانه اي (BBU)، گوسفند (OAR) و بز (CHI) و مقايسه آن با انسان (HSA). 93
شکل 4-35. جايگاه فیزیکی ژن BMP15 روی کروموزوم های R-باندینگ در گاو (BTA)، گاوميش رودخانه اي (BBU)، گوسفند (OAR) و بز (CHI) و مقايسه آن با انسان (HSA). 94
شکل 4-36. جايگاه فیزیکی ژن GDF9 روی کروموزوم های R-باندینگ در گاو (BTA)، گاوميش رودخانه اي (BBU)، گوسفند (OAR) و بز (CHI) و مقايسه آن با انسان (HSA). 95

فصل اول

مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه
هدف اصلی در پژوهش های ژنومی حیوانات اهلی تهیه نقشه های ژنومی جامعی است که بتواند شناسایی جایگاه های موثر بر صفات مهم اقتصادی را امکان پذیر سازد. انتظار می رود که شناسایی چنین جایگاههایی منجر به طراحی برنامه های کارآمد اصلاح نژادی، خصوصاً انتخاب به کمک نشانگر (MAS) و در نتیجه افزایش صحت و پیشرفت انتخاب در حیوانات مزرعهای شود. اگر چه نقشه های ژنتیکی که تا کنون برای حیوانات اهلی تهیه شدهاند برای ردیابی ژن ها و جایگاه های صفات کمی در فواصل 10-5 سانتی مورگان (cM) و شروع برنامه های MAS کفایت می کنند، اما شناسایی دقیق جایگاه فیزیکی ژن ها و سپس كلونينگ و ردیابی واریانس های ژنتیکی آن ها و در گام بعدی مطالعه ارتباط این واریانس ها با صفات اقتصادی در اکثر موارد به ویژه در نژادهای موجود در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به پژوهش های بیشتری نیاز دارند. به کارگیری داده های ژنوتیپی در ارزیابی های ژنتیکی تجاری و استراتژی های انتخاب بهینه، از جمله چالش های اصلاح نژادی می باشند که قطعاً نیازمند پیشرفت های بیشتری هستند.
كاربرد سيتوژنتيك در دام هاي اهلي از تكنولوژهاي مفيد براي توسعه ژنتيكي دام هاي اهلي است. سيتوژنتيك مي تواند براي انتخاب حيوانات مولد فاقد نواقص كروموزومي مسئول نواقص فيزيكي (آنيوپلوئيدي)، باروري كمتر (نواقص بالانس كروموزومي) يا ناباروري (نواقص كروموزوم هاي جنسي) استفاده شود. همچنين سيتوژنتيك مي تواند براي بررسي آلودگي هاي محيطي با مطالعه حيوانات موجود در مناطق آلوده و استفاده از آن ها به عنوان شناساگرهاي بيولوژيكي استفاده شود (یانوزی، 2007).
مك كوسيك (1980) پيشنهاد داد كه ژنوم را به عنوان بخشي از آناتومي بايد مورد توجه قرار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره كروموزوم، BMPR1B،، باندينگ Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه کشورهای در حال توسعه، اقتصاد کشاورزی، سیر تکاملی