پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

1-11-3: اركان دين 32
1-11-3-1: توجيهاتي در باب اثبات ركن نبودن اجل در دين 33
1-11-3-1-1: تاثير ركن بودن اجل در دين حال 33
1-11-3-1-2: امكان اسقاط اجل از سوي دائن 33
1-11-3-1-3: اثر فوت مديون در حال شدن دين 33
1-12: تاجيل در دين و مهريه 34
1-12-1: نظر فقها در مورد معلوم بودن اجل پرداخت در بيع با ثمن مؤجل 34
1-12-2: آيا شرط عندالاستطاعه بودن مهريه نيز به معني تاجيل است؟ 34
1-12-2-1: مهريه مؤجل به اجل نامعلوم 35
1-12-2-2: جهل به شرط بر مي گردد نه به مهر 35
1-12-2-3: مهلت متعارف براي تاديه مهر در شرط عندالاستطاعه 35
1-13: عندالاستطاعه و مهلت عرفي 36
1-13-1: معناي دين عندالاستطاعه 36
1-13-2: التزام شوهر به پرداخت مهر 36
1-13-3: احتمالاتي در تبيين مفهوم عندالاستطاعه 36
1-13-3-1: اعسار زوج 36
1-13-3-2: التزام به تاديه منوط به استطاعت زوج 37
1-14: عندالاستطاعه و تعليق تحقق مهريه 37
1-14-1: معلق بودن اصل دين 37
1-14-2: معلق بودن التزام به تاديه 38
1-15: اعتبار مهريه عندالاستطاعه غير متعارف 38
1-15-1: توافق زوج بر پرداخت مهريه غير متعارف 38
1-15-2: عدم امكان اجراء تعهد نا متعارف 38
1-15-3: عدم قدرت بر تسليم در تعهدات جزئي 38
1-15-4: عدم قدرت بر تسليم در تعهدات كلي 39
1-15-5: نظر حقوقدانان درباره قدرت تسليم به موضوع تعهد 39
1-15-6: قدرت بر انجام تعهدي كه عرفاً قابل انجام باشد 40
1-15-7: اجراي تعهد بطور مطلق منتفي باشد 40
1-15-8: نداشتن قصد انشاء در تعهد 40
1-16: تاثير فوت مديون بر دين مؤجل و عندالاستطاعه 40
1-17: تنقيح مفهوم عندالاستطاعه 41
1-18: تاثير مطالبه در لازم التاديه شدن ديون 42
1-18-1: از نظر فقه 42
1-18-2: از نظر قانون 44
1-18-3: عندالاستطاعه مانع اجراي مهريه 45
فصل دوم: آثار و نتايج شرط عندالمطالبه وعندالاستطاعه درمهريه 46
2-1: شروط ضمن عقد ازدواج 47
2-1-1: معناي شرط 47
2-1-2: معناي شرط ضمن عقد 47
2-1-3: اقسام شروط ضمن عقد 48
2-1-3-1: شروط صحيح در عقد نكاح 48
2-1-3-2: شروط باطل و غير مبطل 48
2-1-3-3: شروط باطل و مبطل 49
2-2: رابطه و وابستگي شرط به عقد 50
2-3: شرط پرداخت مهريه عندالمطالبه 52
2-3-1: قدرت بر تسليم مهر در مهريه حال يا عندالمطالبه 53
2-4: شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه 53
2-4-1: پرداخت مهريه در زمان استطاعت 53
2-4-2: عدم تعيين زمان استطاعت و پرداخت در شرط عندالاستطاعه 53
2-4-3: انواع شرط عندالاستطاعه در مهريه 54
2-4-4: عندالاستطاعه بعنوان شرط ضمن عقد 54
2-4-5: دليل مخالفين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه 55
2-4-6: دليل موافقين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه 55
2-5: تفاوت عندالمطالبه بودن پرداخت با عندالاستطاعه بودن آن 56
2-5-1: ماهيت عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن پرداخت 56
2-5-2: بار اثبات در شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه 56
2-5-3: امكان بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت 57
2-6: نحوة مطالبه مهريه در صورتي كه مهريه عندالمطالبه باشد 57
2-6-1: ثبوت حكم اعسار زوج 58
2-6-2: اقسام اعسار و احكام آنها 58
2-6-3: معيار تقسيط مهريه در حكم اعسار نسبي 58
2-6-4: انتقادات وارد بر صدور حكم اعسار توسط دادگاه ها 58
2-6-5: انتقادات وارد بر قسط بندي حكم اعسار 58
2-6-6: نظر فقها در مورد اعسار 59
2-6-7: اعسار و مشكلات در پرداخت مهر 59
2-6-8: قدرت بر تسليم مهر در مهريه هاي غير عقلايي 60
2-7: مشكلات در وصول و اجراء مهريه در صورتي كه عندالاستطاعه باشد 60
2-7-1: وصول مهريه عندالاستطاعه از طريق اداره اجراي اسناد رسمي 60
2-7-2: وصول مهريه عندالاستطاعه از طريق تقديم دادخواست به محاكم قضايي 61
2-8: احتمالاتي در مورد موقعیت شرط «عندالاستطاعه» در توافق مربوط به مهريه و اشكالات وارد بر آنها 61
2-8-1: به تاخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه و اشكالات آن 61
2-8-1-1: غرري شدن توافق 61
2-8-1-2: جهالت در اجل از نظر فقها در شرط عندالاستطاعه 64
2-8-1-3: نامشخص بودن زمان اجراي تعهد در مهريه عندالاستطاعه 64
2-8-2: تاكيدي بودن شرط عندالاستطاعه 65
2-8-2-1: عدم استفاده زوجه از حق حبس در مهريه مؤجل و عندالاستطاعه 66
2-8-2-2: عدم وجود حق حبس در مهريه عندالاستطاعه بدليل بطلان مهرالمسمي و مهرالمثل 66
2-8-3: اسقاط حق مطالبه بموجب شرط عندالاستطاعه 66
2-8-3-1: لزوم تعيين كردن وقت براي مطالبه مهريه 67
2-8-3-2: سقوط دائم مهريه 67
2-8-3-3: سقوط حق مطالبه ثمن از نظر آيت اله سيستاني 67
2-8-3-4: درج كردن قيد عندالاستطاعه در عقد با توافق طرفين 67
2-8-3-5: زوال عنوان تعهد 68
2-9: مسائل مورد بررسي در پرداخت مهريه بصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه ايران 68
2-9-1: حق حبس در مهريه عندالمطالبه 68
2-9-1-1: حق حبس در مهريه عندالمطالبه از نظر قانوني 68
2-9-1-2: حال بودن مهريه در ماده 1085 قانون مدني 68
2-9-1-3: حق يا حكم بودن ماده 1085 قانون مدني 68
2-9-1-4: ماهيت حبس در عقد نكاح 69
2-9-2: حق حبس در مهريه عندالاستطاعه 69
2-9-2-1: حق حبس با مراجعه به آیات قرآن و احادیث و ادله فقهی 69
2-9-2-2: قاعده « تعجيل في المؤجل قبيح » 70
2-9-2-3: توافق در نحوه پرداخت مهر به صورت عندالاستطاعه و فقدان حق حبس 70
2-9-3: درج شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح براي پرداخت مهريه 71
2-9-3-1: شرط ممتنع در پرداخت مهريه عندالاستطاعه 71
2-9-3-2: شرط اجل بودن مهريه عندالاستطاعه 72
2-9-3-3: دلالت شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه ( تصريحي ، ضمني ) 72
2-9-3-4: صحت شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح 72
2-9-3-5: شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح «شرط اجل مستقبل، ايجابي، سلبي» 73
2-9-4: پذيرش حق حبس در مهريه عندالاستطاعه نقض غرض قانونگذار 73
2-9-4-1: توافق در قوانين تكميلي فراتر از قانون 74
2-9-5: دلايل عدم پذيرش حق حبس در مهريه عندالاستطاعه 74
2-9-5-1: مهريه عندالاستطاعه معلق مشروط 74
2-9-5-2: موافقت زوجه به تدريجي بودن وصول مهريه 74
2-9-5-3: قائده يوم الاستحقاق در مهريه عندالاستطاعه 74
2-9-5-4: قبول شرط عندالاستطاعه ، تسامح ، اعمال حق حبس دريغ 75
2-9-5-5: اساس و هدف درج شرط عندالاستطاعه در عقد 76
2-9-5-6: محدوديت دامنة اجراي حق حبس و التزام به عقد نكاح 76
2-9-5-7: موقوف بودن اجل در مهريه عندالاستطاعه 77
2-9-5-8: تعيين اجل در دين 77
2-9-5-9: ملاك حق حبس در عقود 77
2-9-5-10: اصل عدم امکان استفاده مجير از اسبابی که با اجازه اعطاء شده منافات دارد 77
2-10: نظريه غلط باطل بودن شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهريه 78
2-11: فتاواي مراجع عظام تقليد در مورد حق حبس در مهريه عندالاستطاعه 80
2-12: فتاواي مراجع عظام تقليد در مورد مهريه عندالمطالبه پس از تقسيط شدن 82
2-13: اختلاف ديدگاه بين حقوقدانان در مقتضاي ذات بودن تمكين در عقد نكاح 83
2-14: تعديل مهريه به نرخ روز وقتي كه شرط عندالاستطاعه قيد شده 83
2-14-1: رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه درمهریه عندالاستطاعه 84
2-14-2: تضییع مهریه به نرخ روز وقتی که شرط عندالاستطاعه قید شده 85
2-14-3: نحوه امكان مطالبه و وصول مهريه عندالاستطاعه ازمحل ترك زوج متوفي 85
2-14-4: وضعيت مهريه در صورت فوت زوجه قبل از زوج 86
2-14-5: مشكلات مهر عندالمطالبه پس از طلاق 87
2-15: قسيم بودن مهريه عندالمطالبه يا عندالاستطاعه 87
نتيجه گيري 90
ارائه پيشنهادات 92
فهرست منابع و مأخذ 94

چکيده :
مهريه در عين حال كه از نظر شرعي و قانوني از اركان عقد نكاح دائم محسوب نمي گردد، ولي در عرف كنوني يكي از اصلي ترين مباحث نكاح قرار گرفته و تاثير آن در شروع زندگي و ادامه آن به حدي است كه نگاه همه مردم به موضوع مهريه جنبه شخصي پيدا كرده، خواسته يا ناخواسته زوج به دنبال راهي است كه در موقع لزوم بتواند به استناد آن از پرداخت مهريه فرار كند و زوجه به دنبال راهي است كه در صورت نياز در جهت وصول مهريه دچار مسائل و مشكلات دادگاهي نگردد به هر تقدير اين طرز نگاه مردم و مشكلاتي كه در اثر مهريه هاي زياد به زندگي ها وارد شده و آمار زياد زندانيان مهريه، مسئولين سازمان ثبت را به تكاپو واداشت تا بتوانند قدمي در جهت جلوگيري از اثرات مهريه هاي زياد و زندگي بهتر زوجين بردارند، در همين زمينه دستورالعمل شمارة 53958/34/1 در تاريخ 7/11/1385 توسط رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور صادر و به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گرديد، متن بخشنامه بدين شرح است: سردفتران ازدواج مكلفند در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج درصورتيكه زوجين در نحوه پرداخت مهريه برعندالاستطاعه مالي زوج توافق نمايند بصورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند» بموجب این دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف شدند، مفاد دو شرط 13و14مندرج در نکاح‌نامه را برای زوجین و خانواده‌ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را بعنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند و بدینوسیله فرض «ممتنع بودن زوج» موجود در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیـت‌های مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. ولي به نظر میرسد قراردادن شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح اگر چه آمار زندانيان مهريه را كاهش مي دهد اما وصول مهریه را از نظر حقوقی مشکل می نماید و همچنین امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، نيز وجود نخواهد داشت.
به هر حال ما در اين رساله سعي داريم بعد از شناخت مهريه و كاركردهاي آن، شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه را از نظر فقهی و حقوقی بررسی و به آثار و تبعات آنها در مهريه بپردازيم تا زوجين بتوانند با آگاهي بيشتر نسبت به فلسفه وجودي مهريه و شناخت اين دو شروط دست به انتخاب صحيح بزنند .
واژگان كليدي : مهريه، شرط ضمن عقد، عندالمطالبه، عندالاستطاعه، استطاعت، غرر

مقدمه :
خانواده بعنوان كوچكترين عضو و هسته مركزي اجتماع بشمار مي رود و قدرت و استحكام آن باعث استحكام ملت و سستي و تباهي در آن باعث انحطاط ملت خواهد شد، ازينرو قانونگذار توجه خاصي به مسائل مربوط به خانواده داشته و قوانين و مقررات مربوط به آن از اهميت خاصي برخوردار بوده و تدوين قانون در اين عرصه نياز به دقت عمل زيادي دارد. از طرف ديگر هدف اصلي از عقد ازدواج و تشكيل خانواده آثار مالي آن نيست، گرچه آثار مالي را هم بدنبال دارد و يكي از مهمترين آثار مالي عقد ازدواج مهريه مي باشد، مهريه در حقوق ايران برگرفته از مذهب و سنت است و علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مهر بیان شده‏ است ولي به تازگي مهريه از فلسفه اصلي خود فاصله گرفته و تعيين مهريه هاي سنگين بين مردم متداول گشته و ازدياد آن وسيله اي براي فخر فروشي زن يا به اهرم فشاري از طرف زن به مرد هنگام بروز اختلاف تبديل شده است. متاسفانه تعيين مهريه هاي سنگين بدون در نظر گرفتن توانايي مرد در پرداخت روابط مالي و غيرمالي خانواده را دچار مشكل مي كند و رغبت جوانان را براي ازدواج كاهش مي دهد و در نتيجه عواقب ناگواري براي اجتماع بدنبال دارد از طرفي به دليل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نيست و يا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان اداء دارد به نحوي طفره مي رود. يکي از عوامل استقبال زوجين از تعيين مهريه هاي سنگين، فقدان ديدگاه درست درباره ماهيت و نقش مهر است. اميد است رساله حاضر در شناخت درست از فلسفه وجودي مهر و استفاده صحيح از شروط ضمن عقد و آگاهي از شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهريه و كاهش ميزان مهر مؤثر افتد.
الف : بيان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عقد نکاح، مهریه عندالمطالبه، مهریه عندالاستطاعه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ضمن عقد، منابع معتبر، سوره بقره