منابع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، پهنه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

من به سرچشمه خورشيد نه خود بردم راه ذره اي بودم و مهر تو مرا بالا برد.

سزاواري ثنا حضرت جلال احديت راست، آن خداي ودود که نتيجه مقدمات آفرينش ارواح، حمله انوار معرفت اوست و مراد از ايجاد آسمان و زمين، ذوات خزينه اسرار محبت اوست. و استحقاق صلوات جناب مقدس محمدي راست، آن خواجه که اقطار مشرق و مغرب به نور رسالت او روشن گشت و ارجاي ملک و ملکوت از رايحه خوش نسيم او گلشن گشت؛ و استيجاب تحيات ورثه و آل اوست- صلوات الله عليهم اجمعين- که مصابيح ظلمات و مفاتيح خزاين هدايت اند.
ممنون و مديون زحمات بي دريغ و بي چشم داشت خانوادهام هستم و خدا مي داند که فقط اوست که مي تواند اجرشان را آنگونه که شايسته است ادا کند.
از اساتید راهنما آقايان دکتر سيد جمال‌الدين خواجه‌الدين و دکتر مرتضی خداقلی به خاطر لطف و راهنمايي هايشان و اينکه مرا به شاگردي قبول کردند کمال تشکر را دارم. از تمامي اساتيدي که در دوران تحصيلم افتخار شاگردي آنها را داشته ام تشکر مي کنم و اميدوارم در تمام مراحل زندگي موفق به توفيقات الهي باشند. برخود لازم مي دانم از تمامي دوستانم مخصوصا دوستان دوران دانشجويي ام تشکر نموده و برايشان آرزوي سعادت و خوشبختي داشته باشم.

رحم گردان بر قصور فهم ها اي وراي عقل ها و وهم ها
قطره دانش که بخشيدي ز پيش متصل گردان به درياي خويش

خبات محمدی
تابستان 1392 خورشيدي

تقديم به :
عموهایم

و داداش کوچیکم
آرام
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فهرست مطالب هشت
چکيده 1

1-فصل اول: مقدمه 2
1-1 کلیات 2
1-2 اهداف تحقیق 4
1-3 ضرورت پژوهش 4
2-فصل دوم: بررسی منابع 6
2-1 پیشینه اقلیم رویشی 6
2-2 بررسیهای زیست اقلیمی در ایران 8
2-3 بررسیهای زیست اقلیمی در خارج 11
2-4 پیشینه روش پروکراستس 14
2-5 پیشینه تحقیقات اندازه پیکسل یا شبکه سلولی 14
3- فصل سوم: مواد و روشها 16
3-1 منطقه مورد مطالعه 16
3-1-1 موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه 16
3-1-2 توپوگرافی استان 17
3-1-3 بررسي دشتها در استان کرمانشاه 18
3-1-4 بررسي کوهها در استان کرمانشاه 19
3-2 خصوصيات اقليمي استان 19
3-2-1 وضعیت آب و هوای استان کرمانشاه 19
3-2-2 دما 20
3-2-3 بارش 21
3-2-4 تبخیر و تعرق 21
3-2-5 باد 22
3-2-6 نور 22
3-2-7 مناطق آب و هوایی در استان 23
3-3 خصوصيات پوشش گياهي 23
3-3-1 تهیه نقشه پوشش گیاهی و انتخاب گونههای گیاهی 24
3-4 جمع آوري آمار و اطلاعات هواشناسی 24
3-4-1 انتخاب ایستگاههای لازم 25
3-5 مواد 26
3-6 روشها 32
3-6-1 انتخاب پايه زماني مشترك براي دادها 32
3-6-2 کنترل کیفیت آمارهای موجود 32
3-6-3 باز سازي نواقص آماري 32
3-6-4 درونيابي 33
3-7 ارتباط پارامترهاي هواشناسي با ارتفاع 36
3-8 طبقه بندی اقلیمی 36
3-8-1 پهنه بندی اقلیمی 36
3-8-2 روش سيليانينوف 36
3-8-3 ترسيم و بررسي نمودار هيترگراف 37
3-8-4 تعيين اقليم به روش دومارتن اصلاح شده 37
3-8-5 تعيين اقليم به روش کوپن 38
3-8-6 مناسبترين پارامترها 39
3-8-7 انتخاب سري پارامترها 39
3-8-8 روش کرزانوفسکي 45
3-9 تحليل عاملي 47
3-9-1 استخراج عاملها 49
3-9-2 تعيين و نامگذاري متغيرهاي هر عامل 50
3-9-3 بررسی میزان کارایی تحلیل عاملی 51
3-10 تعيين تعداد گروهها 52
3-11 تحليل خوشهاي 52
3-11-1 خوشه بندي سلسله مراتبي 53
3-11-2 نامگذاری پهنههای اقلیمی منطقه 54
3-11-3 تعیین مناطق پراکنش گونههای گیاهی در استان کرمانشاه 54
3-11-4 تعیین تاثیر عوامل اقلیمی بر گسترش گونههای گیاهی غالب استان 54
4-فصل چهارم: نتایج و بحث 56
4-1 داههای هواشناسی 56
4-1-1 انتخاب پایه زمانی مشترک و بازسازی نواقص آماری 56
4-1-2 تعیین دادههای پرت 57
4-1-3 ارتباط پارامترهای هواشناسی با ارتفاع 58
4-2 درونیابی 61
4-2-1 مناسبترین روش درونیابی 61
4-2-2 مناسبترین شبکه سلولی 63
4-3 خصوصیات اقلیمی استان 67
4-3-1 –الف دما 67
4-3-2 -ب بارش 67
4-4 پهنه بندی اقلیمی 68
4-4-1 پهنه بندی به روش سلیانینوف 68
4-4-2 نمودار هایترگراف 69
4-4-3 پهنه بندی به روش دمارتن 70
4-4-4 طبقه بندی اقلیمی کوپن 71
4-4-5 انتخاب مناسبترین سری دادهای هواشناسی 72
4-5 تحلیل عاملی 73
4-5-1 نامگذاری عاملها 77
4-6 تعیین تعداد گروهها 85
4-7 پهنههای اقلیم رویشی استان و ویژگیهای آن 88
4-7-1 اقلیم بسیار گرم و خشک 89
4-7-2 اقلیم بسیار گرم و نیمهخشک 90
4-7-3 اقلیم خیلی مرطوب نیمهسرد 91
4-7-4 اقلیم سرد و نیمه مرطوب 91
4-7-5 اقلیم نیمهسرد مرطوب 92
4-7-6 اقلیم سرد و نیمهخشک 92
4-7-7 سرد و نیمهخشک بادی 93
4-7-8 رویشگاه گونه Festuca ovina 93
4-7-9 اقلیم رویشی گونه Festuca ovina 97
4-7-10 اقلیم رویشی جنگلهای استان (گونه درختی غالب بلوط) 98
4-7-11 اقلیم رویشی tomentellus Bromos 100
4-7-12 اقلیم رویشی Hordeom bulbosa 102
5-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 106
1-1 نتیجه گیری 106
1-2 پیشنهادات 108

مراجع 74

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (3-1): طول، عرض و ارتفاع ايستگاههاي مورد مطالعه 26
جدول (3-2): مخفف پارامترها و توضیحات آنها 27
جدول (3-3): پارامترهای هواشناسی 28
جدول (3-4): پارامترهاي اقليمي موجود در 26 ايستگاه هواشناسي منتخب 35
جدول (3-5): خطوط همساني [15] 36
جدول (3-6) تعيين نوع اقليم با روش دومارتن اصلاح شده 37
جدول (3-7) تعيين نوع اقليم با روش دومارتن اصلاح شده 38
جدول (3-8) تيپهاي اقليمي در سيستم طبقه بندي کوپن 38
جدول (3-9): پارامترهای اقلیمی مورد استفاده در مطالعات مشابه 40
جدول (3-10): پارامترها اقلیمی مهم و تاثیر گذار بر روی پوشش غالب منطقه 42
جدول (3-11): پارامترهای اقلیمی بدست آمده با روش گام به گام 43
جدول (4-12): نتایج آنالیز همبستگی پیرسون برای بارش 44
جدول (4-13): پارامترهای اقلیمی بدست آمده با روش همبستگی 45
جدول (3-14): فاکتورهاي مورد نياز براي بدست آوردن مقدار M2 46
جدول (3-15): قضاوت در مورد ضريب KMO [35] 51
جدول (4-1): روابط مورد استفاده در بازسازی نواقص آماری 57
جدول (4-2): رابطه و ضریب همبستگی بین پارامترها و ارتفاع در استان کرمانشاه 59
جدول (3-3) مقادیر بارش ایستگاهها و مقادیر برآوردی با روشهای مختلف برای هر ایستگاه 61
جدول (4-4): مقادیر RMSE و نتایج حاصل از مقایسه میانگین 62
جدول (4-5): نتایج مقایسه میانگین، ضریب تغیرات و مقادیر RMSE 65
جدول (4-6): مناسبترین اندازه شبکه سلولی سایر محققین 65
جدول (4-7): مقادیر KMO و ضریب پروکراستس برای چهار سری دادههای انتخاب شده 73
جدول (4-8): درصد پراش اختصاص یافته به هر عامل 73
جدول (4-9): ماتریس بار عاملی دوران یافته بزرگتر از 1/0± 74
جدول (4-10): ماتریس بار عاملی دوران یافته عامل دما گرمایشی با ضریب همبستگی 6/0± 78
جدول (4-11): ماتریس بار عاملی دوران یافته عامل بارش با ضریب همبستگی 6/0± 81
جدول (4-12): ماتریس بار عاملی دوران یافته عامل بارش زمستانه با ضریب همبستگی 6/0± 82
جدول (4-13): ماتریس بار عاملی دوران یافته عامل باد با ضریب همبستگی 6/0± 84
جدول (4-14): ارتباط مقادير شبه T2، شبه Fو R2با تعداد گروهها 86
جدول(4-15): مقادیر عاملهاو ضریب دمارتن برای 7 پهنههای اقلیمی 89
جدول(4-16): مقادیر پارامترهای اولیه برای 7 پهنههای اقلیمی 89
جدول (4-17): مقادیر امتیاز عاملی و پارامترهای اولیه در رویشگاه Festuca ovina 96
جدول (4-18):مقادیر امتیاز عاملی و پارامترهای اولیه کل استان 97
جدول (4-19):مقادیر امتیاز عاملی و پارامترهای اولیه در پهنههای اقلیمی 98
جدول (4-20): مقادیر امتیاز عاملی و پارامترهای اولیه در مناطق جنگلی 100
جدول (4-21):مقادیر امتیاز عاملی و پارامترهای اولیه در رویشگاه Bromos tomentellus 101
جدول (4-22) مقادیر امتیاز عاملی و پارامترهای اولیه در رویشگاه Hordeom bulbosa 103

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (3-1): موقعيت استان کرمانشاه 17
شکل (3-2): نقشه ارتفاعی استان کرمانشاه 18
شکل (3-3): مهمترین تودههای ورودی به استان کرمانشاه 20
شکل (3-4): نقشه خطوط هم تبخير سالانه استان کرمانشاه 22
شکل (3-5): نقشه پراکنش جنگل در استان کرمانشاه 24
شکل (3-6): پراکنش ايستگاهها در منطقه مورد مطالعه 25
شکل (3-7): موقعیت ایستگاههای بارانسنجی و سینوپتیک استفاده شده در تحقیق در استان کرمانشاه و استانهای اطراف 35
شکل (4-1): دما ماه ژوئن ایستگاه روانسر 58
شکل (4-2): دما ماه فوریه ایستگاه کنگاور 58
شکل (4-3): دما ماه فوریه ایستگاه کرمانشاه 58
شکل (4-4): بارش ماه فوریه ایستگاه روانسر 58
شکل (4-5): رابطه بارش سالانه با ارتفاع استان کرمانشاه 59
شکل (4-6): رابطه متوسط دمای سالانه با ارتفاع استان کرمانشاه 60
شکل (4-7): متوسط حداقل دما سالانه با ارتفاع استان کرمانشاه 60
شکل (4-8): متوسط حداکثر دما سالانه با ارتفاع استان کرمانشاه 60
شکل (4-9): نرمال بودن ارتفاع ایستگاههای مورد استفاده 62
شکل (4-10): مناسبترین مدل برای درونیابی دادهها با روش کرجینگ 63
شکل (4-11): میانگین بارش سالانه دادهای درونیابی شده با اندازههای مختلف شبکه سلولی 64
شکل (4-12): نمودار مقاییسه میانگین، ضریب تغیرات و RMSE 66
شکل (4-13): نقاط درونیابی شده در استان کرمانشاه 66
شکل (4-14): خطوط هم دمای سالانه استان کرمانشاه 67
شکل (4-15): خطوط هم بارش سالانه استان کرمانشاه 68
شکل (4-16): پهنه بندی به روش سلیانینوف 69
شکل (4-17): نمودار درصد بارش فصلی استان کرمانشاه 69
شکل (4-18): نمودار هایترگراف استان کرمانشاه 70
شکل (4-19): پهنه بندی اقلیمی استان کرمانشاه به روش دمارتن اصلاح شده 71
شکل (4-20): پهنه بندی اقلیمی به روش کوپن 72
شکل (4-21): نمودار Scree plot متغیرهای انتخاب شده بر اساس پوشش گیاهی منطقه 74
شکل(4-22): الگویی مکانی عامل دما گرمایشی استان کرمانشاه 79
شکل (4-23): تعداد روزهای یخبندان استان کرمانشاه 79
شکل (4-24): خطوط هم رطوبت سالانه استان کرمانشاه 80
شکل(4-25): الگویی مکانی عامل بارش استان کرمانشاه 81
شکل (4-26): تعداد روزهای بارانی استان کرمانشاه 82
شکل(4-27): الگویی مکانی عامل بارش زمستانه استان کرمانشاه 83
شکل (4-28): خطوط هم بارش زمستانه استان کرمانشاه 83
شکل(4-29): الگویی مکانی عامل باد استان کرمانشاه 84
شکل (4-30): خطوط هم باد استان کرمانشاه 85
شکل (4-31): دندوگرام آنالیز خوشهای و تعیین مناسبترین تعداد گروهها 87
شکل (4-32): پهنههای اقلیمی استان کرمانشاه 88
شکل (4-33): پراکنش گونه Festuca ovena در استان کرمانشاه 95
شکل (4-34): پراکنش جنگل در استان کرمانشاه 99
شکل (4-35): پراکنش گونه Bromos tomentellus در استان کرمانشاه 102
شکل (4-36) پراکنش گونه Hordeom bulbosa در استان کرمانشاه 104

چکيده

پوشش گياهي مهمترين عامل تأثيرگذار بر پايداري و تعادل اکوسيستمهاي طبيعي است. مشکل اصلی در احیایی بیولوژیک مراتع و مبارزه با مباحث بیابانزایی و فرسیاش خاک، انتخاب گونههای گیاهی مناسب برای مناطق در دست احیا میباشد. استان کرمانشاه دارای مراتع خوب و جنگلهای فراوانی است. این مناطق طبیعی بخاطر تغیرات اقلیمی، بیماری های گیاهی، چرای زود رس و بیرویه، آتش سوزی و غیره در حال نابودی و تخریب میباشند که میتوان به عنوان یک مساله بیابانزایی به آن پرداخت. در این تحقیق هدف شناخت عوامل اقلیمی تاثیر گذار در رشد و پراکنش گونههای گیاهی غالب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انتخاب رشته، رشته تحصیلی، کدگذاری محوری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع استان کرمانشاه، استان کرمان، پوشش گیاهی