پایان نامه ارشد رایگان درمورد انتخاب رشته، رشته تحصیلی، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………..24
وضعیت جسمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
استعداد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
امکانات فردی و اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
خودپنداره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
خانواده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
انتخاب شغل و مشکلات مربوط به آن ………………………………………………………………………………………………………………………………30
نظریه های مربوط به انتخاب شغل و حرفه ………………………………………………………………………………………………………………………31
الگوی رشدی گینزبرگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31
نظریه کسب منزلت (بلو و دانکن) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..31
نظریه رو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32
دیدگاه بوردین، نیچمن، سیگل ………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
دیدگاه روانکاوی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
نظریه بلا و سایرین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
الگوی چند محوری شفیع آبادی………………………………………………………………………………………………………………………………………..34
تحقیقات انجام شده در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………………………………………..38
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78
جمع بندی و نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………89
محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90 پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

فهرست جداول
جدول1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (دانش آموزان) ………………………………………………………………………………46
جدول 2-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (مادران) …………………………………………………………………………………………47
جدول 3-4 میزان شناخت دانش آموزان از رشته های تحصیلی در دبیرستان ودانشگاه ………………………………………………..48
جدول 4-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی ……………………………………………………………………………….49
جدول 5-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته ریاضی فیزیک …………………………………………………………………………………………..50
جدول 6-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته علوم تجربی ………………………………………………………………………………………………51
جدول 7-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته فنی و حرفه ای و نظری …………………………………………………………………………..52
جدول 8-4 رشته های تحصیلی منتخب دانش آموزان در دبیرستان و دانشگاه ……………………………………………………………..53
جدول 9-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان ……………………………………………………………………………54
جدول 10-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه …………………………………………………………………………………………………..56
جدول 11-4 میزان آگاهی دانش آموزان از شرایط ورود به رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه……………………………..57
جدول 12-4 میزان تحقیق دانش آموزان در مورد رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه …………………………………………..58
جدول13-4 منابع اطلاعات دانش آموزان در مورد رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه…………………………………………….59
جدول14-4 نظر والدین در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دبیرستان از دیدگاه دانش آموز………………………………60
جدول 15-4 نظر والدین در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دانشگاه از دیدگاه دانش آموز ………………………………..62
جدول 16-4 میزان هماهنگی والدین در مورد انتخاب رشته فرزند در دبیرستان و دانشگاه از دیدگاه دانش آموز………..63
جدول 17-4 میزان هماهنگی دانش آموزان با والدینشان در مورد انتخاب رشته در دبیرستان و دانشگاه……………………..63
جدول18-4 مقایسه اختلاف نظر دانش آموز با والدین در زمینه انتخاب رشته در دبیرستان و دانشگاه…………………………64
جدول 19-4 میزان اهمیت دادن فرزندان به نظر والدینشان در انتخاب رشته تحصیلی ………………………………………………..65
جدول 20-4 افراد مهم برای دانش آموزان و مادر در انتخاب رشته تحصیلی ……………………………………………………………….66
جدول 21-4 گرایشات تحصیلی مادر و پدر برای فرزند از دیدگاه مادر ………………………………………………………………………….67
جدول 22-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر مادر در دبیرستان ……………………………………………………………………….68
جدول 23-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر پدر در دبیرستان از دیدگاه مادر ………………………………………………..69
جدول 24-4 گرایشات شغلی مادر و پدر برای فرزند . از دیدگاه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع الگوي، واكت، يادگيري Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رشته تحصیلی، انتخاب رشته، نیروی انسانی