دانلود پایان نامه ارشد با موضوع طراحی آموزشی، نارساخوانی، عقب ماندگی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل یکم
كليات پژوهش

مقدمه:
از نیمه قرن بیستم (دهه 1960) پژوهش و مطالعه درباره کودکاني آغاز شده است که حالت و کردار آنان برای بسیاری از پدران، مادران، معلمان و مددکاران حیران کننده است. این گروه، علی رغم داشتن هوش طبیعی، بدون بهرهگیری از آموزشهای ویژه قادر به ادامه تحصیل نیستند، یا برخی دیگر ممکن است یک روز مطلب را به خوبی فراگیرند و روز دیگر تمام آن را فراموش کنند ( كريمي، 1388). عده ای دیگر در پارهای از کارها بر بسیاری از همگنان خود پیشی میگیرند و در قسمتی دیگر مانند کودکان کوچک تر از خود عمل میکنند. بسیاری از این کودکان تنها در یادگیری یک درس خاص دچار مشکل هستند، اما برخی از آنان در یادگیری چند موضوع درسی مشکل دارند. مشکل یادگیری این کودکان معمولاً با افزایش سن آنان شدیدتر میشود (همان منبع).
یکی از موارد شایع اختلال یادگیری، اختلال در نوشتن (رشدی) است که به طور متنوع به کلینیکهای کاردرمانی مراجعه دارند. اختلال نوشتن یک اختلال مهارت آموزشی تعریف میشود که در دوران کودکی ظاهر میشود. این کودکان معمولاً وارونه نویسی میکنند یا بسیار بد خط می‏نویسند. برخی از محققان عقیده دارند که بدنویسی این کودکان معمولاً به دلیل عدم هماهنگی آنان است ( چالفانت، ترجمه رونقي و همكاران، 1377).
اختلال نوشتن بوسیله مهارت های نوشتنی که به طور قابل توجه پایین تر از سطح مورد انتظار با توجه به سن، ظرفیت هوش و سطح آموزش که بوسیله یک آزمون هنجارگزینی شده تعیین می شود، توصیف شده است. مؤلفه های اختلال نوشتن شامل املای ضعیف، اشتباهات در دستور زبان و نقطه گذاری، و دستخط ضعیف است. ناتوانی های نوشتن اغلب با دیگر اختلالات یادگیری همراه است (كرمي، 1383). مشکلات خواندن و نوشتن ممکن است به طور اولیه ناشی از اختلال کلی در عملکرد هوش باشد که در عقب ماندگی ذهنی دیده می شود. این را می توان با اجرای یک آزمون هنجاریابی شده هوش آن را ارزیابی نمود. نارساخوانی (و پی آمد آن نادرست نویسی) اصطلاحی کلّی است که وجود مشکلاتی را در قلمرو زبان نوشتاری مشخص می کند (والاس و مك لافلين، ترجمه منشي طوسي، 1370). باتوجه به این نظر که “آنچه خوب یادگرفته می شود به خوبی نیز به یاد آورده می شود (سیف ،1387). در این تحقیق (طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت و تأثیر آن بر کاهش اختلالات نوشتن در کودکان پسر پایه دوم) سعی شده تا با پرداختن به وضعیت کنونی آموزش نوشتن ، مشکلات روش آموزش آن بررسی شود، و با استفاده از طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت در جهت افزایش کیفیت تدریس این درس گام های مثبت برداشته شود. یکی از سؤالات که نیاز به بررسی بیشتر دارد این است که آیا روش نظامدار واکت با توجه به چشم اندازهای مثبتی که در آموزش و یادگیری دارد می تواند میزان تحقق اهداف درس خواندن و هجی کردن را در کودکان دارای اختلال افزایش دهد و یا اثر بخشی چندانی در این زمینه ندارد؟
1-2- بيان مسأله:
توجه مؤلفان به اختلالات زبان نوشتاری (اختلال خواندن ، اختلال نوشتن) به عنوان نتیجه آگاهی فزاینده از این واقعیت تلقی شده است که بخش بزرگی از دانش آموزان از خدمات تربیتی مورد نیاز خود بهره مند نمی شوند. از آنجا که اغلب این گروه از دانش آموزان در طیف هوشی بهنجار قرار دارند به استعداد بالقوه خود نائل نشده و در نتیجه به عقب ماندگی تحصیلی دچار می شوند (هالاهان1 ، کافمن21994به نقل از جواديان، 1378). از نظر استرانگ3 به نقل از والاس4 و مک لافلین5 (1994) «مشکلات خواندن و نوشتن مهم ترین عوامل عدم موفّقیّت در مدرسه دانسته شده است». این مشکلات در واقع ساده ترین نشانه ای است که با کمک آن می توان شکست کودک را در بسیاری از زمینه های تحصیلی دیگر پیش بینی کرد (همان منبع). نارساخوانی (پی آمد آن نادرست نویسی ) اصطلاحی کلی است که وجود مشکلات را در قلمرو اکتساب زبان نوشتاری مشخص می کند. مشکل پایدار یادگیری خواندن و خودکار شدن را در کودکانی که دچار عقب ماندگی شدید یا نارسائی حسی نیستند و مدرسه را در سن معمول آغاز کرده اند، نارسا خوانی می نامند. آنچه نارسا خوان را از دیگران متمایز می کند نوع اشتباهات نبوده بلکه پا برجا ماندن آنهاست (تبريزي، 1384).
نوشتن مهارت پیش نیاز هجی کردن و بیان نوشتاری است بنابراین نقص در دست خط مانعی برای بیان نوشتاری است برای کار با کودکانی که مشکلات شدید نوشتاری دارند از روش هايی باید استفاده کرد که پایدار و نظامدار باشند. یکی از این روش ها، روش 12مرحله ای واکت می باشد که پایدار، نظامدار و چند حسی است در اين روش تأکید بیشتر روی بکارگیری تمام حواس است. لرنر6 (1993) معتقد است رویکرد چند حسی بر این فرض است که اگر اطلاعات به جای یک حس از طریق چند حس دریافت شوند، یادگیری برای برخی از دانش آموزان تسهیل می شود (لرنر، ترجمه دانش، 1386). کرک و چالفانت7 با اشاره به نقش مهم رویکرد چند حسی در ترمیم مشکلات ناتوانی یادگیری می گویند: در این رویکرد فرض اساسی این است که کودک به تمام راه های حسی خود برای انجام فرآیند یادگیری نیاز دارد و از طریق همکاری همه ی آن ها یادگیری تقویت شده و افزایش می یابد ( کرک و چالفانت، ترجمه رونقی، 1377).
در پژوهشی که توسط بهاری (1385) انجام گرفت، نشان داد که با بکارگیری وسیله ی آموزشی سینا که وسیله ای برای آموزش خواندن و هجی کردن با بهره گیری از روش چند حسی است و توسط سیف نراقی و نادری تهیه شده است که عمده ترین هدف این وسیله آموزش خواندن، هجی کردن و در نهایت نوشتن به کودکانی که اختلال یادگیری دارند، می باشند است. زیرا این گونه کودکان قادر به یادگیری حروف و کلمات از طریق آموزش های رایج در مدارس عادی نیستند و نیاز به آموزش ویژه ای دارند که به یاری آن تمام حواس آن ها به ویژه حس لامسه به کار گرفته شود، می توان ضمن تسهیل در یادگیری حروف و کلمات جدید، خطاهای مختلف مانند: حذف، جا انداختن حرف و کلمه و جانشینی را کاهش داد و می توان ادعا کرد که با بکارگیری این وسیله همانند دیگر روش های چند حسی، چندین کانال ورودی به طور همزمان به کودک کمک می کند تا او بتواند در یک سطح عصب شناختی آنچه را می شنود با آن چه که می بیند پیوند دهد تا در کودک مفاهیم لازم برای بازشناسی لغات جدید ایجاد شود.
همچنین لوردی8 (2004) در پژوهشی به بررسی اثر رویکرد آموزشی چند حسی بر پردازش زبان و خواندن دانش آموزان با بهره هوشی متوسط که در خواندن و پردازش زبان مشکل داشتند، پرداخت و نشان داد که علاوه بر کاهش مشکلات خواندن، اعتماد به نفس آزمودنی ها نیز بهبود یافت. سیف نراقی و نادری با استفاده از روش های چند حسی وسیله ای ابداع کرد ه اند که می توان از آن به عنوان بازی برای کاهش نارساخوانی استفاده کرد.آن ها وسیله آموزشی خود را وسیله آموزشی سینا گذاشته اند.(سیف نراقی و نادری،1384).
در پژوهشی جنابادی (1386) اثر بخشی روش های بازپروری کپارت، فرنالد9 و وسیله آموزشی سینا را در درمان نارسایی های ویژه یادگیری خواندن و دیکته 40 دانش آموز نارسا خوان شهر زاهدان، مورد بررسی قرار داد و دریافت که استفاده از روش چند حسی فرنالد و وسیله آموزشی سینا، در درمان نارسایی های ویژه یادگیری، موثرتر از روش کپارک هستند (حسن زاده،1389).
یکی از مشکلات مهم آموزشي به ویژه در کشورهای درحال توسعه مانند ايران، مشکل نداشتن روش هاي آموزشي خاص در ارتباط با مقاطع پايين تحصيلي به خصوص دوران ابتدایي می باشد. باتوجه به شیوع بالای مشکلات یادگیری در دانش آموزان که از 1تا30 درصداست (رمضانی،1383). مطالعاتی در رابطه با بکارگیری روش های جدید و رسانه های آموزشی متنوع در مورد دانش آموزان دارای ناتوانی های نوشتن آن چنان که باید در ایران صورت نگرفته است و به دلیل جدید بودن این روش ها و نبود امکانات در مدارس، معلمان هم چنان از روش های قدیمی خود بهره می گیرندو در بیشتر مواقع به دلیل توجه ناکافی و عدم برخورد علمی و کارشناسانه با مشکلات یادگیری کودکان، مشکلات آن ها جدی تر شده یا دچار افت تحصیلی و مردودی می شوند که خود علت بسیاری از مشکلات عاطفی، افسردگی، اظطراب و پرخاشگری کودک می باشد (تبریزی،1382). اختلالات و ناتوانايي هاي نوشتاري در اين دوره كه معمولأ شامل موارد: اختلالات كنترل حركتي، ادراك بصري، حافظه بصري، چپ دستي است از اقداماتي است كه سازمان آموزش و پرورش با طراحي هاي روش هاي آموزشي میبایست به آن توجه نمایند (آقازاده، 1388).
بدیهی است شناسایی و کنترل ناتوانايي هاي نوشتاري برای بالابردن سطح آموزش در سایه دارا بودن طراحي روش هاي آموزشي ممكن است. از اين رو پژوهش حاضر با توجه به پيشرفت هاي اخير در زمينه طراحي روش هاي آموزشي بر اساس روش هاي نوين در پي طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت و تأثیرآن برکاهش اختلالات نوشتاری کودکان پایه دوم ابتدایی شهر سنندج مي باشد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
در میان مهارت های تحصیلی پایه ، نوشتن ملموس ترین مهارت نام گرفته است (هالاهان و مركر10، 2006). چرا که سندی کتبی از خود به جای می گذارد. نوشتن علاوه بر اینکه از مهارت های اساسی و پیش نیاز موفقیت تحصیلی و مدرسه است، در زندگی روزمره نیز از مهارت های اساسی و مورد نیاز به حساب می آید. چرا که در دنیای با سواد امروز، فردی که در مهارت های پایه خواندن و نوشتن مشکل داشته باشد، در وضع نامطلوبی قرار می گیرد. شناخت علایم و تشخیص به موقع این اختلال و متعاقب آن مداخله های ترمیمی سبب می شود تا پی آمدهای نامطلوب ثانویه آن به حداقل کاهش یابد (جوان بخت، 1383).
واژه ی دیس گرافیا به اختلال بیان زبان نوشتاری در کودکی اشاره دارد و با اختلال زبان نوشتاری که در بزرگسالی به وجود می آید متفاوت است. اختلال در نوشتن تأثیر نامطلوبی روی موفقیت تحصیلی در مدرسه و متعاقب آن کار، حرفه و صنعت می گذارد. به تازگی تخمین زده شده که هزینه های اختلال در نوشتن (نوشتار پریشی) ، در صنعت و تجارت آمریکا 30 بیلیون دلار در سال است (هانتر11 ، 2008).
برای آنکه کودک نوشتن را یاد بگیرد، باید از رشد ذهنی کافی، انگیزه و علاقه کافی برای یادگیری چگونگی نوشتن، برخوردار باشد. به علاوه باید از هماهنگی حرکتی، توانایی جهت گیری دیداری، فضایی، افتراق بصری، حافظه دیداری، توانایی مرتبط کردن بدن با فضای اطراف، مفهوم نوشتن از راست به چپ و تشخیص برتری جانبی دست، برخوردار باشد (خوش خلق، 1387). هیلدرت مشکلات را در دو گروه وسیع دسته بندی کرد. یک گروه مرکب از محیط نامناسب و فقر آموزشی شامل آموزش اجباری، تمرینات غلط، فقدان رسیدگی، گروه مهم دیگر با عوامل درونی کودک سر و کار دارد مانند اختلالات حرکتی، بینایی، ادراک فضایی و حافظه دیداری ضعیف، چپ دستی و دوسو توانی (همان منبع).
مشکلات کودکان را هاميل12 و بارتل13 د رچهار گروه زیر طبقه بندی کردند: «الف) ادراک بصری و افتراق بصری ب) ارتباطات بصری-فضایی شامل درک موقعیت مکانی و ترکیب اجزاء در درون کل ج)توانایی بصری-حرکتی، توانایی دست کاری ارتباطات فضایی د) هماهنگی چشم و دست برای کپی کردن یا ترسیم آنچه که ادراک شده است (هاميل و بارتل، ترجمه بيابانگرد و نائينيان، 1381).
آشنایی با انواع الگوهای طراحی آموزشی و بهره گیری از آن ها در فرایند آموزش و تدریس می تواند معلمان را به عناصری مؤثر در نظام آموزشی تبدیل کند. طراحی آموزشی یک فرایند کیفی است این فرایند در جستجوی کشف، تحلیل و ارایه مفاهیم محتوای مهم است ( ليشن14 و رايگلوث15، ترجمه فردانش، 1386). کودکانی که مبتلا به ناتوانی های دست خط هستند باید: 1)در زیر مهارت های بصری-حرکتی. 2)ساخت حروف پیشرفت کنند زیرا برای نوشتن ضروری می باشند (هادي پور، 1385). در رویکرد نظامدار واکت کودک می بیند، می شنود و لمس می کند. کلمه را از طریق وادار کردن کودک به تحلیل آن از طریق بصری سپس گفتن و شنیدن آن (تحلیل گر شنیداری) و سپس با نوشتن آن از حفظ (تحلیل گرجنبشی) آموزش مي بيند (افضل نيا، 1384).
استفاده از چند حس به مراتب بیشتر از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ديني، ، بسيار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع طراحی آموزشی، کنترل حرکت، مواد آموزشی