منابع پایان نامه ارشد درمورد نتايج، محيطي، آناليز

دانلود پایان نامه ارشد

نام: رق‍يه نام خانوادگ‍ي: آقايي
مقطع تحص‍يلي: کارشناس‍ي ارشد رشته و گرايش: جنگلداري
استاد راهنما: سهراب الوان‍ي‌نژاد تاريخ دفاع: 06/07/90

بررس‍ي اكولوژيك پوشش گ‍ياه‍ي منطقه جنگل‍ي وزگ (جنوب شرق‍ي ياسوج)
چک‍يده
در مطالعات کاربردی برای حل مسائل اکولوژيکی در ارتباط با مديريت و حفاظت از اکوسيستم‌های طبيعي، شناخت و بررسی پوشش گياهی بسيار مهم است. بررسی اکولوژيکی پوشش گياهی جنگل‌های زاگرس که وسيع‌ترين ناحيه رويشی کشور محسوب می‌شوند، مسئله حفاظت و حمايت در آن از اهميت خاصی برخوردار است. هدف از انجام اين تحقيق بررسی اکولوژيک پوشش گياهی جنگل وزگ واقع در جنوب شرقی ياسوج بود. جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به پوشش درختی و درختچه‌ای، تعداد 61 قطعه نمونه 450 متر مربعی بصورت تصادفی سيستماتيک پياده گرديد. در هر قطعه نمونه، برآورد پوشش گونه‌ها‍ي درخت‍ي و درختچه‌اي به صورت ع‍ين‍ي و به صورت درصد ب‍يان گرديد. جهت برداشت پوشش علف‍ي در چهار گوشه و مرکز پلات اصلی پنج م‍يکرو پلات به ابعاد يك متر مربع برداشت شد و نوع گونه و درصد پوشش آن به روش براون-بلانکه تخم‍ين زده شد. همچن‍ين جهت اندازه‌گ‍يري زادآوري گونه‌هاي چوب‍ي، در هر قطعه نمونه اصل‍ي، قطعات نمونه‌ا‍ي مربع شکل به ابعاد 8×8 متر پ‍ياده گرديد و تمام‍ي نهال‌هاي شاخه‌زاد و دانه‌زاد براي هر گونه ثبت شد. به منظور مشخص کردن گروه‌هاي اكولوژيك و گونه‌هاي شاخص در منطقه مورد مطالعه از تحل‍يل دو طرفه گونه‌هاي شاخص (TWINSPAN) استفاده گرديد. جهت تع‍ي‍ين و برآورد تنوع زيستي گ‍ياه‍ي از شاخص‌ها‍ي عددي غناي گونه‌اي مارگالف و منه‍ين‍يک، يكنواختي پايلو و تنوع گونه‌ا‍ي شانون-وينر و س‍يمپسون استفاده شد. دو روش رسته‌بندي، روش آنال‍يز تطب‍يق‍ي قوس‌گيري شده (DCA) و روش آنال‍يز تحل‍يل تطب‍يق‍ي متعارف (CCA) براي تجزيه و تحليل ارتباط بين پوشش گياهي و زادآوري با متغيرهاي محيطي بكار گرفته شد. نمونه‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از فلورهاي مختلف شناسايي گرديد. نتايج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه چهار گروه اكولوژيك وجود دارد که اين گروه‌ها عبارتند از: گروه اول Quercus brantii-Anthenus italica، گروه دوم Heteranthelium piliferum-Avena clauda، گروه سوم Teucrium polium و گروه چهارم Salvia reautreana. همچنين ارتباط بين گروه‌های اکولوژيک با متغ‍يرهاي مح‍يط‍ي و شاخص‌هاي تنوع زيست‍ي معن‍ي‌دار‍ بود. مؤثرترين متغ‍يرهاي مح‍يط‍ي در ارتباط با گروه‌هاي اكولوژيك، متغ‍ير درصد لاشبرگ، ارتفاع از سطح دريا، درصد پوشش علف‍ي و درصد ش‍يب بود. نتايج نشان داد که عوامل فيزيوگرافی روی شاخص‌های تنوع زيستی گياهی تأثير معنی‌دار داشته، به طوري که ارتفاع از سطح دريا بر شاخص تنوع س‍يمپسون و يكنواختي، جهت جغراف‍ياي‍ي بر شاخص‌ها‍ي غناي مارگالف و منهين‍يک و درصد ش‍يب بر شاخص‌ها‍ي تنوع س‍يمپسون و شانون- وينر و شاخص يكنواختي اثر معني‌داري داشتند. طبق نتايج بدست آمده زادآوري‌ گونه‌های درختی و درختچه‌ای با متغ‍يرهايي چون ارتفاع از سطح دريا، درصد پوشش سنگ‍ي، درصد لاشبرگ و آهک و پتاس‍يم خاک ارتباط معن‍ي‌داري نشان داد. در بررس‍ي فلورست‍يک گ‍ياهان منطقه مورد مطالعه، 122 گونه گ‍ياه‍ي شناسايی گرديد که اين گونه‌ها به 32 ت‍يره و 102 جنس تعلق داشته و ب‍يشترين شکل رويش‍ي متعلق به تروف‍يت‌ها و ب‍يشترين درصد عناصر شناساي‍ي شده در منطقه مورد مطالعه متعلق به عناصر منطقه ايران توران‍ي بود.
واژه‌هاي کل‍يدي: زاگرس، پوشش گ‍ياه‍ي، گروه‌هاي اکولوژيک، تنوع زيست‍ي، زادآوري، فلور، عوامل مح‍يط‍ي، ياسوج، وزگ

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و کليات
1-1-مقدمه 1
1-2-کليات ……………………………………………………………………………….. 3
1-2-1- اکولوژي ……………………………………………………………………. 3
1-2-3- مفهوم جامعه گياهي …………………………………………………………………………. 3
1-2-4- گروه گونه اکولوژيک 4
1-2-5- تنوع زيستي 5
1-2-5-2- تنوع گونه‌اي و اجزاي آن 6
1-2-5-3-انواع تنوع 6
1-2-5-4- روش‌هاي اندازه‌گيري تنوع 7
1-2-5-5- شاخص‌ها و نمايه‌هاي رياضي براي اندازه‌گيري تنوع 8
1-2-5-5-1-شاخص‌هاي تنوع گونه‌اي 8
1-2-5-5-2-شاخص‌هاي غناي گونه‌اي 9
1-2-5-5-3-شاخص‌هاي يكنواختي گونه‌اي 9
1-2-6- فلور 10
1-2-7- زادآوري 11
1-2-8- عوامل محيطي 12
1-2-8-1- فيزيوگرافي 12
1-2-8-1-1- ارتفاع از سطح دريا 12
1-2-8-1-2- جهت‌ جغرافيايي 13
1-2-8-1-3- شيب 13
1-2-8-2- خاک 13
1-2-8-2-1- خصوصيات فيزيکي……………………………………………………………………………………….. …. 14
1-2-8-2-2- خصوصيات شيميايي 14
1-2-9- روش‌هاي آماري در آناليز پوشش گياهي 14
1-2-9-1- روش طبقه‌بندي 14
1-2-9-2-روش رسته‌بندي 15
فصل دوم : مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده
2-1- مطالعات صورت گرفته در زمينه گروه گونه‌هاي اکولوژيک و ارتباط آن با عوامل محيطي 17
2-2- مطالعات صورت گرفته در زمينه تنوع زيستي 23
2-3- مطالعات صورت گرفته در زمينه فلور 25
2-4- مطالعات صورت گرفته در زمينه زادآوري 27
فصل سوم: مواد و روشها
3-1-منطقه مورد مطالعه 29
3-1-2-زمين‌شناسي 31
3-1-3- خاكشناسي 31
3-1-4- اقليم منطقه 31
3-1-5- وضعيت اقتصادي و اجتماعي منطقه 32
3-2-روش جمع‌آوري داده‌ها 33
3-2-1- روش نمونه‌برداري از پوشش گياهي 33
3-2-2-نمونه‌برداري از عوامل محيطي 35
3-2-2-1-نمونه‌برداري از خاک 35
3-2-2-2-نمونه‌برداري از عوامل فيزيوگرافي 35
3-3-روش تحليل گروه گونه اکولوژيک 36
3-3-1-روش تعيين گونه‌هاي شاخص 36
3-3-2- ارتباط بين گروههاي اکولوژيک با عوامل محيطي 36
3-4-روش مطالعه تنوع زيستي 36
3-5-روش مطالعه فلور 37
3-6-روش مطالعه زادآوري 37
3-7-روش آزمايشگاهي شيميايي و فيزيکي خاک 37
3-7-1- اندازه‌گيري pH خاک 37
3-7-2-اندازه‌گيري هدايت الکتريکي EC خاک 38
3-7-3-اندازه‌گيري نيتروژن كل خاك 38
3-7-4- اندازه‌گيري فسفر قابل جذب خاک 39
3-7-5- اندازه‌گيري پتاسيم قابل جذب 40
3-7-6-اندازه‌گيري کربن آلي (مواد آلي خاک) 40
3-7-7- اندازه‌گيري ميزان آهک خاک 41
3-7-8- اندازه‌گيري سديم خاک 41
3-7-9-تعيين بافت خاک به روش هيدرومتر 42
فصل چهارم: نتايج و بحث
4-1- تعيين گروه گونه‌هاي اکولوژيک 43
4-1-1-تعيين گروه‌هاي اکولوژيک و گونه‌هاي شاخص 43
4-1-2- بررسي گروه‌هاي اکولوژيک در ارتباط با عوامل محيطي و شاخص‌هاي تنوع زيستي 47
4-1-2-1- نتايج آناليز CCA 47
4-1-2- 2-نتايج آناليز واريانس و مقايسه ميانگين 51
4-1-3- بحث و نتيجه‌گيري گروه گونه‌هاي اکولوژيک 52
4-2- نتايج تنوع زيستي 55
4-2-1-نتايج آناليز يک طرفه و مقايسه ميانگين شاخص‌هاي تنوع زيستي در طبقات مختلف (شيب، جهت جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا) 55
4-2-2- نتايج آناليز همبستگي شاخص‌هاي تنوع زيستي با طبقات مختلف شيب، جهات جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا 57
4-2-3-نتايج آناليز همبستگي شاخص‌هاي تنوع زيستي با متغيرهاي محيطي 58
4-2-4- بحث و نتيجه‌گيري تنوع زيستي 60
4-3- نتايج زادآوري گونه‌هاي درختي و درختچه‌اي 61
4-3-1- نتايج آناليز DCA 62
4-3-2- نتايج آناليز CCA 63
4-3-3- بحث و نتيجه‌گيري زادآوري 68
4-4- نتايج بررسي عوامل توپوگرافي در ارتباط با عوامل خاکي و محيطي 70
4-4-1- نتايج آناليز واريانس يک طرفه و مقايسه ميانگين عوامل خاکي در طبقات مختلف (شيب، جهت جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا) 70
4-4-2- نتايج آناليز همبستگي 73
4-4-3- بحث بررسي عوامل توپوگرافي در ارتباط با عوامل خاکي و محيطي 74
4-5- نتاي بررسي فلورستيك منطقه 76
4-5-1- بحث فلور 76
4-6- نتيجهگيري کلي 83
4-7- پيشنهادات 85
منابع مورد استفاده 86
پيوست 107

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول 3-1- فراواني پوشش براون بلانکه 33
جدول 3-2-طبقات شيب دامنه 34
جدول 3-3- طبقات ارتفاع از سطح دريا 34
جدول 3-4- جدول طبقات جهت 34
جدول 4-1- مقدار شاخص اهميت براي گونه‌هاي گياهي در هر گروه اکولوژيک 41
جدول 4-2- نتايج آناليز CCA داده‌هاي متغيرهاي محيطي 46
جدول 4-3- نتايج تست مونت کارلو براي همبستگي بين گونه‌ها و عوامل محيطي 46
جدول 4-4-جدول نتايج همبستگي متغيرهاي محيطي و شاخص‌هاي تنوع زيستي با محورهاي CCA 47
جدول 4- 5- نتايج آناليز واريانس شاخص‌هاي تنوع زيستي و متغيرهاي محيطي در گروه‌هاي اکولوژيک 50
جدول 4-6- ميانگين شاخص‌هاي تنوع و عوامل محيطي در گروه‌هاي اکولوژيک 51
جدول4- 7- حداکثر، حداقل، ميانگين شاخص هاي تنوع، غنا و يکنواختي در منطقه مورد مطالعه 54
جدول 4 -8– نتايج آناليز واريانس يک طرفه تنوع گونه‌اي، غنا و يکنواختي در طبقات مختلف ارتفاع، جهت و شيب 55
جدول 4-9- مقايسه ميانگين شاخصهاي تنوع زيستي در ارتفاع از سطح دريا، جهات جغرافيايي و شيب‌هاي مختلف 56
جدول 4-10- ضرايب همبستگي شاخص‌هاي تنوع با طبقات مختلف شيب، جهات جغرافيايي و ارتفاع از سطح
دريا 57
جدول 4-11- نتايج همبستگي شاخص‌هاي تنوع زيستي با عوامل محيطي 58
جدول4-12-نتايج زادآوري گونه‌هاي درختي و درختچه‌اي موجود در پلاتهاي مورد مطالعه 61
جدول 4-13- همبستگي خاک و عوامل محيطي با محورهاي DCA 63
جدول 4-14- نتايج آناليز CCA داده‌هاي زادآوري 64
جدول 4-15- نتايج تست مونت کارلو براي همبستگي بين زادآوري و عوامل محيطي 64
جدول 4-16- همبستگي محورهاي CCA با عوامل محيطي و خاک 65
جدول 4-17-نتايج آناليز واريانس يک طرفه متغيرهاي خاک در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دريا، جهت و شيب 69
جدول 4-18-نتايج مقايسه ميانگين دانکن متغيرهاي خاک و محيطي در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دريا،
جهت و شيب 71
جدول 4-19- نتايج آناليز همبستگي بين متغيرهاي خاک و محيطي با عوامل توپوگرافي 72
جدول 4-20- نام علمي، فارسي، شکل زيستي و کوروتيپ گياهان موجود در رويشگاه جنگلي وزگ 78

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شكل 3-1-موقعيت استان كهگيلويه و بويراحمد …….29
شكل 3-2-موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران و در استان كهگيلويه و بويراحمد……………………………………..29
شکل 3-3 – منحني آمبروترميك منطقه مورد مطالعه 31
شکل 3-4- منحني سطح – گونه منطقه مورد مطالعه 32
شکل 3-5- محل قرار گرفتن قطعات نمونه، نقشه ارتفاع از سطح دريا، نقشه شيب و نقشه جهت در منطقه
مورد مطالعه 33
شکل 4-1- دندروگرام طبقه‌بندي قطعات نمونه از طريق TIWNSPAN 42
شکل 4-2- پراکنش گروه‌هاي اکولوژيک بر روي دو محور بر اساس آناليز CA 45
شکل 4-3- متغيرهاي محيطي در ارتباط با گروه‌هاي اکولوژيک 48
شکل 4-4- متغيرهاي محيطي در ارتباط با گونه‌هاي گياهي 49
شکل4- 5– نتايج رسته‌بندي DCA براي گونه‌هاي درختي و درختچه‌اي 62
شکل 4-6- نتايج رسته‌بندي CCA براي ارتباط بين خصوصيات خاک و عوامل محيطي با زادآوري 66
شکل 4-7- درصد فراواني تيره‌ها .76
شکل 4-8- طيف زيستي گياهان منطقه بر اساس طبقه‌بندي رانكاير 77

فصل اول: مقدمه وکليات

1-1-مقدمه
پوشش گياهي، شامل کليه گونه‌هاي گياهي و طرز پراکنش مکاني و زماني آنها در يک ناحيه مي‌باشد و از گونه‌هاي مختلفي تشكيل شده است (تاليس1، 1991). گياهان به صورت اجتماعي زندگي مي‌کنند و در يک اکوسيستم، بين گياهان و ساير اجزاي آن ارتباط تنگاتنگي وجود دارد (بيبي2، 1993، استيلينگ3، 2002). از آنجايي که گياهان تحت تأثير عوامل محيطي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع ، سانتي، آمبرژه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، استان فارس