دانلود پایان نامه درمورد آبزی پروری، رنگین کمان، فرآورده های پروتئینی

دانلود پایان نامه ارشد

تیزول ماهیان پس از 2 ساعت شرایط کمبود اکسیژن …….
84
2-6- تصاویر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
84
1-2-6- تصویر تانکهای پرورشی ……………………………………………………………………………………………………………………
84
2-2-6- تصویر خونگیری ماهیان از ورید ساقه دمی …………………………………………………………………………………………..
85
3-2-6- تصویر مربوط به محیط استرس ماهیان در شرایط کمبود اکسیژن ……………………………………………………………..
85
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
86

فهرست جداول و نمودارها
عنوان جداول
صفحه
جدول 1-1- تولیدات جهانی روغن ماهی و برخی از روغنهای گیاهی از سال 1980 تا 2006
3
جدول 2-1- نیازهای زیستی قزل آلا
4
جدول 3-1- احتياجات اسيد آمينه‌هاي ضروري در برخي ماهيان
7
جدول 4-1- ترکیبات عمومی آرد ماهی و پروتئین گیاهی مورد استفاده ماهیان گوشتخوار
9
جدول5-1- اسید آمینه ضروری مهم در ترکیبات پروتئین گیاهی استفاده شده در غذای تجاری آزاد ماهیان
10
جدول 6-1- میزان فسفر و اسید فیتیک در آرد ماهی و آرد برخی پروتئین های گیاهی
11
جدول 7-1- ميزان اسيد لينولئيك موجود در روغن هاي گياهي و چربي هاي حيواني
16
جدول8-1- نیاز آبزیان پرورشی به اسیدهای چرب ضروری
20
جدول 9-1- ميانگين مقاديراسيدهاي چرب موچود در روغن ماهي
22
جدول 10-1- تركيب اسيدهاي چرب روغن آفتابگردان
23
جدول 11-1- تركيب اسيدهاي چرب روغن سويا
24
جدول 12-1- تركيب اسيدهاي چرب اصلي در روغن كانولا و شلغم روغني
25
جدول 13-1- ترکیب اسیدهای چرب روغن های اولئیک و لینولئیک گلرنگ
26
جدول 14- 1- تركيب اسيدهاي چرب اصلي در روغن بذر کتان (درصد وزنی)
26
جدول 15-1- نيازهاي معدني ماهي قزل آلاي رنگين كمان
27
جدول 16-1- حداقل نيازهاي ويتاميني آزاد ماهيان
28
جدول 1-2- میزان (درصد) منابع پروتئین و روغن مورد استفاده در بین گروههای آزمایشی
32
جدول 2-2- ترکیب اجزای غذایی تیمارهای آزمایشی
33
جدول 3-2- ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی
34
جدول 4-2- غلظت هاي مختلف آلبومين سرم گاوي
40
جدول 5-2- ترکیب بافر PBS
46
جدول 4-2- تركيب محلول نات- هريك (Nott Herick)
48
جدول 1-3- نتایج مربوط به آنالیز ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی
52
جدول 2- 3- نتايج بيومتري (وزن و طول) ماهیان قزل آلاي رنگين كمان در طول دوره پرورش
53
جدول 3- 3- نتايج مربوط به افزایش رشد ماهیان قزل آلاي رنگين كمان در انتهای دوره پرورش
54
جدول 4- 3- نتايج مربوط به شاخص های رشدی ماهیان قزل آلاي رنگين كمان در انتهای دوره پرورش
54
جدول 5-3- شاخص های رشدی ماهیان قزل آلاي رنگين كمان در ابتدای دوره پرورش
54
جدول 6- 3- نتايج مربوط به ترکیب شیمیایی بافت عضله ماهیان قزل آلاي رنگين كمان در ابتدای دوره پرورش
55
جدول 7- 3- نتايج مربوط به ترکیب شیمیایی بافت عضله ماهیان قزل آلاي رنگين كمان در انتهای دوره پرورش
55
جدول 8- 3- نتايج مربوط به کارایی تغذیه ای ماهیان قزل آلاي رنگين كمان در انتهای دوره پرورش
56
جدول 9- 3- نتايج مربوط به ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله ماهیان قزل آلاي رنگين كمان در انتهای دوره پرورشی
57
جدول 10- 3- نتايج مربوط به ترکیب اسیدهای چرب جیره غذایی گروههای آزمایشی ماهیان در ابتدای دوره پرورشی
58
جدول 11- 3- نتايج فعالیّت آنزیمهای گوارشی ماهیان قزل آلاي رنگين كمان در ابتدای دوره پرورشی
59
جدول 12- 3- نتايج فعالیّت آنزیمهای گوارشی ماهیان قزل آلاي رنگين كمان در روز 30
60
جدول 13- 3- نتايج مربوط به فعالیّت آنزیمهای گوارشی ماهیان قزل آلاي رنگين كمان در روز 60
60
جدول 14- 3- نتايج مربوط به فعالیّت سیستم ایمنی همورال ماهیان قزل آلاي رنگين كمان در انتهای دوره پرورشی
61
جدول 15- 3- نتايج مربوط به فاکتورهای خونی ماهیان قزل آلاي رنگين كمان در روز 60
61
جدول 16- 3- نتايج مربوط به درصد بازماندگی ماهیان قزل آلاي رنگين كمان پس از 2 ساعت استرس کمبود اکسیژن
62
جدول 17- 3- نتايج مربوط به میزان گلوکز و کورتیزول سرم خون ماهیان پس از تحمّل شرایط کمبود اکسیژن
62
نمودار

نمودار1-2- منحني استاندار BSA.
41
نمودار2-2- منحني استاندارد مالتوز
42

چکیده :
هدف از مطالعه حاضر بررسی امکان و اثرات جایگزینی منابع گیاهی در جیره ماهیان قزل آلای رنگین کمان می باشد. به همین منظور ترکیبی از منابع پروتئین گیاهی با منبع اصلی گلوتن گندم به همراه گلوتن ذرّت و کنجاله سویا در 2 سطح 50 و 100 % و منابع روغن گیاهی ترکیبی از روغنهای کلزا(40%)، بزرک(30%) و گلرنگ(30%) در سطح 100% جایگزین روغن ماهی شدند. منابع پروتئین و روغن جیره گروه شاهد پودر ماهی و روغن ماهی کیلکا بود. به منظور بررسی اثرات جایگزینی 100% روغن ماهی جیره با ترکیب روغنهای گیاهی از پودر ماهی فاقد چربی (چربی زدایی شده توسط حلال هگزان و اتانول) به عنوان منبع پروتئینی جیره مورد استفاده قرار گرفت. این مطالعه در قالب 8 تیمار آزمایشی بود. منابع پروتئین و چربی در گروههای آزمایشی در تیمار 1 (پودر ماهی+روغن ماهی)، تیمار 2 (پروتئین گیاهی+ ترکیب روغنهای گیاهی)، تیمار 3 (پروتئین گیاهی+ ترکیب روغنهای گیاهی + روغن ماهی)، تیمار 4 (پروتئین گیاهی+ روغن ماهی)، تیمار 5 (پودر ماهی + پروتئین گیاهی+ ترکیب روغنهای گیاهی)، تیمار 6 (پودر ماهی + پروتئین گیاهی+ روغن ماهی)، تیمار 7 (پودر ماهی چربی زدایی شده+روغن ماهی) و تیمار 8 (پودر ماهی چربی زدایی شده+ ترکیب روغنهای گیاهی) بود. تعداد 1200 عدد ماهی انتخاب و پس از طی دوره آداپتاسیون به تانکهای 300 لیتری با تراکم 50 عدد در هر تانک با میانگین وزن اولیه 2±15 گرم انتقال یافته و به مدت 60 روز با جیرهای آزمایشی تغذیه شدند. جیره های آزمایشی به لحاظ پروتئین (2/0±47)، چربی (15/0±20) و انرژی (Kcal/g1/0±5) در یک سطح بودند. در این مطالعه شاخصهای رشد و کارایی تغذیهای، ترکیب شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله، فعالیّت آنزیمهای گوارشی، فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و مقاومت در برابر استرس کمبود اکسیژن مورد بررسی قرار میگیرد. طی نتایج حاصله شاخص وزن نهایی با جایگزینی 44% پودر ماهی جیره (50% کل پروتئین جیره) با منابع گیاهی در تیمار5 (5/1± 00/69) و تیمار 6 (3± 45/72) اختلاف معنی داری را با گروه شاهد (8/1± 08/71) نداشت. همچنین تاثیر منفی معنی داری نیز در دیگر شاخص های رشدی، کارایی تغذیه ای، هضم پذیری ظاهری چربی و پروتئین، ترکیب شیمیایی بافت عضله، فعالیت آنزیمهای گوارشی، فعالیّت سیستم ایمنی همورال، فاکتورهای بیوشیمیایی خون و مقاومت در برابر استرس اکسیژن در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد. ولی با جایگزینی 100% پودر ماهی جیره با منابع پروتئین گیاهی تاثیر منفی و معنی داری در شاخص های رشدی، کارایی تغذیه ای، هضم پذیری ظاهری چربی و پروتئین و فعالیّت آنزیمهای گوارشی ماهیان داشت ولی باعث بروز تفاوت معنی داری در ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله ماهیان نگردید. جایگزینی روغن ماهی جیره با ترکیب روغنهای گیاهی باعث کاهش درصد اسیدهای چربC16:0، C22:0، C16:1n7، C18:1n9، C20:2n6، C20:4n6، C20:3n3، C20:5n3 وC22:6n3 و افزایش درصد اسیدهای چرب C18:0، C20:0، C18:1n7، C18:2n6 و C18:3n3 نسبت به کل اسیدهای چرب در مقایسه با جیره های حاوی روغن ماهی بود. ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله ماهیان ارتباط مستقیمی با ترکیب اسیدهای چرب موجود در جیره غذایی ماهیان داشت. جایگزینی روغن ماهی با منابع گیاهی در منابع پروتئینی مختلف تاثیری بر شاخص های رشدی ماهیان نداشت. ولی باعث کاهش درصد اسیدهای چربC14:0، C16:0، C16:1n7، C20:3n3 و C20:5n3 افزایش درصد اسیدهای چرب C18:2n6 وC18:3n3 نسبت به کل اسیدهای چرب در مقایسه با جیره های حاوی روغن ماهی شد.
کلمات کلیدی: منابع گیاهی، رشد، آنزیم های گوارشی، پاسخ ایمنی، ترکیب لاشه، اسیدهای چرب، استرس اکسیژن

1-کلیات
1-1-مقدمه:
آبزی پروری در راستای تأمین نیازهای غذایی انسان و استفاده از مواد پروتئینی با منشأ حیوانی که کیفیّت مطلوب دارند از اهمیّت بسزایی برخودار است. مطابق برآورد سازمان خواروبار جهانی، میزان تقاضای ماهی برای مصارف انسانی حدود 110 میلیون تن در سال 2010 و سهم آبزی پروری در تولید کل جهانی 38 درصد می باشد. با توجه به بالا بودن میزان تولید در برخی گونه ها و آسان بودن تولید آبزیان در مقایسه با سایر فرآورده های پروتئینی و بالا بودن ارزش غذایی آنها، امروزه آبزی پروری به عنوان یكی از سریع الرشدترین فعالیتهای موثر در افزایش تولید غذا مورد توجه قرار گرفته است (Hasan., 2002).
خصوصیات منحصر به فرد ماهی قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)از جمله قابلیّت تطابقپذیری بالای این ماهی با شرایط آب و هوایی ایران باعث شده است که این ماهی به عنوان یکی از مهمترین گونه های پرورشی کشور تبدیل گردد و سهم بالایی از تولید را به خود اختصاص دهد. تولید و عرضه غذای جمعیّت در حال افزایش كره زمین از معضلات بسیار مهم جوامع بشری بوده و پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور به یکی از مشکلات اساسی بشر تبدیل گردد. استفاده روز افزون از ذخایر طبیعی و کاهش این منابع و از طرف دیگر مشکلات متعدد در پرورش مصنوعی آبزیان از محدودیّتهای کنونی تولید کنندگان آبزیان می باشد(ستاری،1380).
افزايش جهاني توليدات آبزيپروري و كاهش همزمان ذخاير ماهيان مورد استفاده جهت توليد پودر و روغن ماهي، جايگزيني پودر ماهی و روغن ماهي در جيره غذايي ماهیان را به عنوان ضرورتی برای توسعه پایدار صنعت آبزي پروري تبديل كرده است (Bell et al., 2002; Mourente et al., 2005; Miller et al., 2007). چرا که توليد جهاني روغنهاي حاصله از دانههاي گياهي در سالهاي اخير به طور پيوسته افزايش يافته، به طوري كه قيمت آنها نسبتاً ثابت و قابليّت دسترسي به آنها بيشتر است (جدول 1-1) (Mourente et al., 2005; Mourente and Bell, 2006; Huang et al., 2007). روغنهاي گياهي كه غني از اسيدهاي چرب غير اشباع زنجیره کوتاه 18 كربنه (C18 PUFA) و اکثراً عاري از اسيدهاي چرب غير اشباع گروه n-3 (n-3HUFA) نظیر ايكوزاپنتانو‍ئيك اسيد (EPA ) و دكوزا هگزانوئيك اسيد (DHA ) هستند که میتوانند نمايندههاي خوبی براي جايگزيني روغن ماهی در جیره غذایی ماهیان باشند (Mourente et al., 2005; Mourente and Bell, 2006; Huang et al., 2007 ). بعضي از ماهيها مانند ماهي قزلآلاي رنگينكمان و کپور معمولی قادر به طويلسازي زنجيره كربني و غيراشباع سازي اسيدهاي چرب 18 كربنه خصوصاً اسيد لينولنيك به اسيدهاي چرب 20 و 22 كربنه HUFA سري n-3 خصوصاً ايكوزاپنتانوئيكاسيد و دكوزا هگزانوئيكاسيد هستند (Webster and Lim, 2002). توانائي سنتز EPA وDHA از اسيد لينولنيك به متخصصين تغذيه امکان فرمولبندي جيرههاي غذايي حاوي روغنهاي گياهي ارزانتر حاوي اسيد لينولنيك (مانند روغن بذر كتان، کلزا و …) به جاي استفاده از روغنهاي گرانتر ماهيهای دريايي كه غني از EPA وDHA هستند را مي دهد (Lovell, 1988; Websterand Lim, 2002).
جدول 1-1: تولیدات جهانی روغن ماهی و برخی از روغنهای گیاهی از سال 1980 تا 2006 (بر حسب هزار تن) (Turchini etal.,2009)

2006
2005
2000
1995
1990
1985
1980
سال/منابع روغن
988
1054
1307
1307
1412
1481
1217
روغن ماهی
36733
33733
25594
25594
11020
6832
4543
روغن

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عالم محسوس، فرهنگ و تمدن، ابراهیم (ع) Next Entries دانلود پایان نامه درمورد دانه های روغنی، مواد غذایی، رنگین کمان