منابع و ماخذ پایان نامه هنر اسلامی، عالم ماده، حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

1-5 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی 8
1-6 روش تحقیق 8
1-6-1 تحقيق تاريخي 8
1-6-2 تحقيق توصيفي 9
1-6-3 تحقيق تطبیقی 9
1-7 قلمرو تحقیق 9
فصل دوم- مطالعات نظری
2-1 پیشینه پژوهش 11
فصل سوم –روش‌شناسائی تحقیق (متدولوژی)
3-1 روش تحقیق 14
3-2 ابزار جمع‌آوری اطلاعات 14
3-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 14
فصل چهارم- تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق
بخش اول 17
مقدمه 18
4-1معرفی کارکردهای نور 21
4-1-1 تعریف نور 21
4-1-2 نور از نظر علمی 21
ادامه فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
4-1-3 اهميت مبحث نور 23
4-1-4 نور در قرآن و حديث 23
4-1-5 قداست نور 24
4-1-6 خداوند، نورالانوار 25
4-1-7 حقيقت محمديه 26
4-1-8 نور و وجود 27
4-1-9 نور و زيبايي 28
4-1-10 نور، نماد وجود است و ظلمت، نماد عدم 29
4-1-11 نور و جمال انساني 31
4-1-12 هنر نسبت كامل انسان با خداوند و حقيقت 32
بخش دوم 33
4-2-1 نور و سير به باطن 34
4-2-2 توحيد 36
4-2-3 نور عرفان و هنر اسلامي 37
4-2-4 نور و رنگ در هنر اسلامي 41
4-2-5 جايگاه نور در فرهنگ ايراني و هنرهاي اسلامي 43
4-2-6 آداب معنوي و سمبليسم در هنر اسلامي 45
4-2-7 رنگ و نور و طريقت تعليم نقاشي در عصر اسلامي 51
4-2-8 جهان رنگ‌ها و انسان 54
4-2-9 مفهوم فضا در نگارگری ايراني 61
4-2-10 اهميت فضاي خالي در هنر اسلامي 66
4-2-11 انسان نوراني در نگارگري ايراني 69
4-2-12 تجلي و تجسم نور در نگارگري ايران 72

ادامه فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
بخش سوم 78
4-3-1شهاب‌الدين سهروردي 79
4-3-2 نجم‌الدين كبرا 80
4-3-3 علاءالدوله سمناني 83
4-3-4 شيخ محمد لاهيجي 86
بخش چهارم 88
مقدمه 89
4-4-1 آئين ماني 91
4-4-2 گسترس مانويت 95
4-4-3 ماني و باور فلسفي 98
4-4-4 نگارگري مانوي 99
4-4-5 سغد پيش از اسلام (قرن‌هاي7 و 8ميلادي) 107
4-4-6 رابطه‌ی نور ورنگ طلایی در هنر مانوی 111
4-4-7 كاربرد رنگ طلايي در ايران باستان 112
4-4-8 مفهوم نور در آرا مانوي 112
4-4-9 رنگ در آثار مانويان 113
4-4-10 تجلي نور و رنگ طلايي در آثار مانوي 114
فصل پنجم- نتیجه‌گیری
5-1 نتیجه‌گیری 126
منابع 127

فهرست تصاویر
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
تصویر4- 1 معراج حضرت پیامبر (ص) 47
تصویر4- 2 گریز حضرت یوسف و زلیخا 70
تصویر4- 3 حضرت ابراهیم (ع) 76
تصویر4- 4نقاشی‌های پنجی‌کنت 91
تصویر4- 5 ايزدبانوي 101
تصویر4- 6 نگاره برگزیدگان 102
تصویر4- 7 سر یک ایزد مانوی 103
تصویر4- 8 قطعه‌ای از چند نوازنده 104
تصویر4- 9 خوشنویسان مانوی 105
تصویر4- 10 صحنة برگ داوری 106
تصویر4- 11 نقاشی‌های پنجی‌کنت 109
تصویر4- 12 پیکرة انسان و حیوان 111
تصویر4- 13 رنگ طلایی در ظروف 116
تصویر4- 14 تاجگذاری شهریار 117
تصویر4- 15 دو ایزد بر روی گل نیلوفر آبی زانو زده‌اند 118
تصویر4- 16 نگارة بودا 119
تصویر4- 17 ایزدان نجات‌بخش 120
تصویر4- 18 ایزد مانوی 121
تصویر4- 19 بانوی سپیدپوش 122
تصویر4- 20 چهره پیامبر 123
تصویر4- 21 ایزدبانوی مانوی 124

فصل اول- کلیات طرح

فصل اول:
کلیات طرح

مقدمه

سرعت دقیق نور ۲۹۹۷۹۲۴۵۸ متر در ثانیه است.
یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَهٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (سورهی سجده، آیهی ۵)
«خدا مسائل زمین را از فـضا اداره میکند و بعدها (اوامر وی) در شبانهروز معادل هزارسالی که شما می شمارید بطور زیگزاگی بطرف وی بر میگردد».
آیه میگوید: که اوامر خدا در روز به اندازه هزارسالی که ما میشماریم بهطرف خدا حرکت میکند. منظور آیه از سالی که ما (مسلمانان) میشماریم سال قمری است که مربوط به گردش ماه بدور زمین است. ماه در هر سال 12بار دور زمین میگردد و در هر 1000سال 12000بار. مسافتی که ماه در 12000 بار گردش خود بدور زمین طی میکند 2583134723 کیلومتر است. یعنی اوامر خدا در یک شبانهروز مسافت مزبور را طی میکنند. هر شبانهروز ۸۶۱۶۴.09966 ثانیه است. اگر مسافتی که اوامر خدا در روز طی میکنند را بر ثانیهها تقسیم کنیم سرعت حرکت اوامر خدا در ثانیه بدست میآید. بترتیب زیر:
۲۵.83134723 (بیلیون کیلومتر) تقسیم بر ۸۶۱۶۴.09966 (ثانیه)= 299792.458 کیلومتر در ثانیه سرعتی که برای حرکت اوامر خدا در ثانیه بدست میآید 299792.458 کیلومتر در ثانیه است، و این سرعت همان سرعت حرکت نور در ثانیه است. در رابطه با زیگزاگی حرکت کردن نیز چنانکه میدانیم چیزی در فضا مستقیم حرکت نمیکند بلکه چیزی تحتتاثیر نیروی جاذبه کائنات خم میشود و خم شدن مکرر به این طرف و آن طرف ناشی از نیروی جاذبه کائنات نیز مسیری زیگزاگی برای پدیده ایجاد میکند. این نور النور در بیان عرفانی و اسلامی آن همان نور ذات پروردگار جهان است همانطور که در قرآن کریم «نور» از اسماء خداوند است و تنها اسم مادی او تلقی می شود که در کائنات حضوری محسوس دارد.

1-1- بیان مسئله
دکتر علی اکبر خانجانی با نگاه عرفانی به اسم «نور» خداوند در ارتباط با علم فیزیک می‌پردازد:
 E=m c2 فرمول معروف آلبرت اینشتن، از اساس نظریه نسبیت است. این فرمول را مهم‌ترین و در عین حال افسانه‌ای‌ترین بیان ریاضیاتی از کائنات نیز دانسته‌اند.از این فرمول جدال‌برانگیز عصر جدید چنان بر می‌آید که هر چیز دارای جرم در جهان هستی اگر به سرعت نور برسد تبدیل به نور می‌شود که بی‌وزن‌ترین پدیده در عالم ماده است. این بدان معناست که کل کائنات وعالم ماده وطبیعت حاصل کاهش سرعت نور و یاحاصل انقباض نور است. یعنی هر چیزی در عالم ماده از جنس نور و دارای ذرات نوری است و نور همان ماده اولیه ساختار جهان است.هنگامی که سخن از نور در قرآن است، اذهان بیواسطه سوره نور را به یاد میآورند و از میان آیات این سوره، آیه مشهور آن یعنی )الله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه و لا غریبه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیء علیم.) خدا نور آسمانها و زمین است، مَثَل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی باشد, آن چراغ درون آبگینهای و آن آبگینه چون ستارهای درخشنده از روغن درخت پربرکت زیتون که نه خاوری است و نه باختری، افروخته باشد. روغنش روشنی بخشد هر چند آتش بدان نرسیده باشد. نوری افزون بر نور دیگر، خدا هر کس را که بخواهد بدان نور راه مینماید و برای مردم مثلها میآورد زیرا بر هر چیزی آگاه است. (سوره نور ، آیه 35).
شناخت کامل عنصر نور و بررسی ماهیت آن.
شناخت و درک مفهوم نور در نگارگری وتطبیق نور با هاله نور.
بررسی نور در هنر مانوی و هنر اسلامي…
«در این پژوهش ابتدا به نقش قدسی و ماهیت معنوی نور اشاره میشود و بعد از آن به نمود زیبایی نور دراثار نقاشی اشاره میشود. هنر اسلامی یا هنرهای مسلمانان به بخشی از هنر اطلاق می‌شود که در جامعه مسلمانان و نه لزوماً توسط مسلمانان رواج داشته است. هرچند ممکن است این هنرها (هنرهای اسلامی) در مواردی با تعالیم و شریعت اسلام انطباق نداشته باشد ولی تاثیر فرهنگ اسلامی و منطقه‌ای در آن به‌خوبی نمایان است. هنرهای اسلامی شامل انواع متنوعی از هنر همچون معماری، خوشنویسی، نقاشی، سرامیک و مانند آن‌ها می‌شود.هنر اسلامی هنری نیست که فقط به‌آیین اسلام ارتباط داشته باشد. اصطلاح «اسلامی» نه تنها به مذهب، بلکه به فرهنگ غنی و متنوع مردمانی که در سرزمین‌هایی که آیین اسلام در آن رواج دارد نیز اشاره می‌کند. . ظهور هنر اسلامی از دل دین و دولت جدید به صورت تدریجی و گام به گام نبود، بلکه همچون ظهور خود دین اسلام و حکومت اسلامی، روندی پرشتاب و ناگهانی داشت». (واردی،1390، 8). «اتصال انسان به حقیقت ماورایی و حتی حقیقت ماورایی معقول، آن یگانه ی بی همتا جوهر هنر اسلامی است. پس “هنر اسلامی هنری است مقدس.” .مسأله دیگری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت بررسی رنگ در هنرهای اسلامی و باتوجه به رابطه ناگسستنی اندیشة اسلامی با هنر اسلامی، هدف اصلی هنرمند مسلمان مشاهدة جلوه های متکثر حق و نمایاندن آن به مخاطب خویش است» (رهنورد، 1388، 45).
«جایگاه سمبلیک و ارزش محتوایی نور و رنگ در هنر اسلامی به مراتب بیشتر از ارزش بصری آن است. حتی برخی این رویکرد نمادین و پرداختن معنوی هنرمند اسلامی به نور و رنگ تصویر را در سطح ،بالاترین مراتب سلوک معنوی قرار میدهند: «نور، نماد جریان وجود در پیکره مراتب است و رنگ نماد بازگشت به روشنایی جاری در ذات نوراست» (بلخاری قهی،1388، 67).
1-2 هدف‌هاي تحقیق
تطبیق و مقایسه نور باهاله نور میباشد و همینطور وجه آشنايي آيين ماني و چگونگي تاثيرگذاري نقاشي ماني بر نگارگري اسلامي.
دستيابي به شاخصههاي تزييني و مفهومي نقاشي ماني.

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
«اشیاء در این عالم یا از خود نور منتشر میکنند و به واسطۀ نور خود دیده میشوند ـ مانند خورشید، شیشۀ گداخته، رشته لامپ و فلز مذاب ـ و یا به واسطۀ نوری که بر اثر تابش به سطح خارجی آنها به چشم انسان میرسد دیده میشوند. بر این اساس هر شیء غیرنورانی در مواجه با تابش نور،قسمتی از آن را جذب میکند که به انرژی گرمایی تبدیل میشود، قسمتی را از خود عبور میدهد و قسمت دیگر را منعکس میکند که موجب رؤیت آن میشود(تعریف رنگ). اما جدای از فرآیند علمی نور در طبیعت، مفهوم و ماهیت نور همواره مورد توجه بشر بوده است. نور در ادیان و مذاهب مورد احترام و تقدس بوده است. در دین زرتشت، تفسیر هستی، فرشتهشناسی و تقدس آتش بر مبنای نور است. در دین یهود، اولین مخلوق خدا، نور است و در مسیحیت، عیسی مسیح (ع)، کلمه و نور و یا پدر نورهاست و در نور ساکن است. در اسلام نیز بر معنویت نور تأکید شده است» (نوربخش،1383، 25).
1-4 سوالات يا فرضيه‌هاي تحقيق
1- نور و مقایسه آن با هالهی نور در تصاویر مقدس و چرا استفاده میشود؟
«آئوراها )هاله ی نورانی)به طرق مختلف ديده مي‌شدند، معمولاً به صورت ميدان‌هاي انرژي شبيه به تخم مرغ بزرگي كه كاملاً دور بدن را احاطه كرده ديده مي‌شوند. بسياري از مردم آئورا را هاله تخم مرغي توصيف مي‌كنند، بيشتر هاله‌ها تا چند سانتي‌متري دور بدن ادامه پيدا مي‌كنند.
اعتقاد بر اين است كه شخص هر چه عارف‌تر و روحاني‌تر باشد، هاله او بزرگ‌تر است. رشته‌هاي نيروو انرژي درون اين هاله تخم مرغي شكل وجود دارد كه از تمام جهات متشعشع مي‌شود و مراحل فكر و احساس و سلامت و استعداد بالقوه را منعكس مي‌كند.
علاوه بر اين هاله داراي شعاع‌هاي رنگي متفاوتي است كه از بدن ساطع مي‌شود و در سراسر هاله مي‌درخشد. عده‌اي آن را امواج فكري تلقي مي‌كنند و به طور يقين افكار و احساسات ما به شدت بر هاله ما اثر مي‌گذارد. بعضي ، اشكال هندسه متنوعي در هاله خود دارند كه اين اشكال داراي مفاهيم ويژه‌اي است. براي مثال شكل دايره به معناي رضايت و خوشنودي دروني و كمال است. مثلث نشانه اين است كه شخص از ديگران حمايت مي‌كند. امروزه اعتقاد بر اين است كه افرادي كه وارسته‌اند و بر نفس خود مسلط شده‌اند هاله نوراني آنها قابل مشاهده است و با تمرين مي‌شود امواج رنگ‌هاي متصاعد از آئورا و هاله نوراني افراد مؤمن را ديد. رنگ‌هاي مسلط بر هاله‌ها حالا روحي و شخصيت افراد را نشان مي‌دهد و هر رنگ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون خطی، شبکه عصبی، عدم قطعیت Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه هنر اسلامی، مطالعه تطبیقی، نگارگری ایران