مقاله رایگان درباره قانون مجازات، جبران خسارت، دوره قاجار

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه
___________________________________________________________
چکيده 1
مقدمه 2
الف)تعريف مساله و بيان اهميت آن 2
ب)سئوالات تحقيق 3
ج)فرضيه هاي تحقيق 3
د)هدفهاي تحقيق 4
ه)کاربرد تحقيق 4
و)پيشينه و ساختار تحقيق 5
بخش اول: مباني نظري مسئوليت پرسنل تيرانداز در حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه 6
فصل اول: مفاهيم اقسام و پيشينه پرسنل تيرانداز و مسئوليت آنان 7
مبحث اول: مفاهيم و اقسام مسئوليت پرسنل تيرانداز 7
گفتار اول: مفهوم مسئوليت و پرسنل و سلاح 7
1-مفهوم مسئوليت 7
1-1.مفهوم لغوي مسئوليت 7
2-1.مفهوم اصطلاحي مسئوليت 8
2-مفهوم مامورين 8
1-2.مفهوم لغوي مامورين 8
2-2.مفهوم اصطلاحي مامورين 9
3-مفهوم سلاح 9
1-3.مفهوم لغوي سلاح 9
2-3.مفهوم اصطلاحي سلاح 9
گفتار دوم: اقسام مسئوليت 10
1-مسئوليت کيفري 10
2-مسئوليت مدني 10
3- مسئوليت قراردادي 11
4- مسئوليت اخلاقي 12
گفتار سوم: اقسام پرسنل تيرانداز 12
1-مامورين مسلح نظامي 13
2-مامورين مسلح غير نظامي 14
گفتار چهارم:وجه افتراق تيراندازي مامورين در حين انجام وظيفه و يا به سبب انجام وظيفه 14
مبحث دوم:پيشينه تقنيني مسئوليت مامورين تيرانداز در حين انجام وظيفه و يا به سبب انجام وظيفه 15
گفتار اول: قوانين و مقررات قبل از انقلاب اسلامي 15
1-قانون تشکيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذيقعده 1325 ه.ق 15
2-نظامنامه اداره نظميه هيات وزراي نظام دولت مصوب 1333 ه.ق 17
3-لايحه قانوني راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح که وارد منزل يا مسکن اشخاص
مي شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش 17
4- ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبان بانکها مصوب 1350 ه.ش 18
5- قانون تشکيل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شوراي ملي 19
گفتار دوم: قوانين و مقررات پس از انقلاب اسلامي 20
1-آيين نامه پاسداري نيروهاي مسلح مصوب 1360 20
2-آيين نامه قانوني و مقررات اجراي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور
مصوب 1364 21
3-قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 21
4-قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 21
5-قانون بکارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 21
6-دستورالعمل خدمتي گارد محيط زيست مصوب 1/1/1375 22
7-آيين نامه اجرايي موضوع ماده 15 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي
مسلح در موارد ضروري مصوب 13/6/1379 هيات وزيران 22
8-آيين نامه اجرايي بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح
در موارد ضروري مصوب 30/4/1381 هيات وزيران 22
9-قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 23
10-آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب 1384
رياست قوه قضائيه. 24
گفتار سوم: مقررات و اصول حاکم بر تيراندازي 25
1-اصول ضرورت تيراندازي 25
2-اصل تحذير يا دادن هشدار لازم 26
3-اصل تناسب در تيراندازي در حين انجام وظيفه 28
فصل دوم-مباحث و ويژگيهاي مربوط به سلاح مامورين تيرانداز 30

مبحث اول: انواع سلاح،ويژگي و شرايط استفاده از آن 30
گفتار اول- انواع سلاح 30
1-سلاح سرد جنگي 31
2-سلاح شکاري 31
گفتار دوم-حق يا تکليف بودن استفاده از سلاح 33
1-بيان مقررات قانوني 33
2-حق يا تکليف بودن موضوع 34
گفتار سوم- شرايط لازم جهت بکارگيري سلاح 35
1-سلامت جسماني و رواني متناسب با ماموريت محوله 35
2-فراگرفتن آموزشهاي لازم در راستاي ماموريت محوله 36
3-تسلط کامل در بکارگيري سلاح واگذار شده 36
4-آشنايي کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگيري سلاح 36
مبحث دوم: جايگاه پرسنل تيرانداز در حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه در
قلمرو عوامل موجهه جرم 38
گفتار اول-تکاليف فرماندهان و مامورين 38
1-تکاليف فرماندهان در قبال مامورين 38
2-تکاليف پرسنل تيرانداز در قبال فرمانده 41
گفتار دوم-حکم قانون و امر آمر قانوني 42
1-حکم قانون 44
2-امر آمر قانوني 46

3- مسايل مربوط به غير قانوني بودن آمر و اوامر غير قانوني 47
گفتار سوم- دفاع مشروع 51
1-شرايط تجاوز يا تعرض به شخص مورد تجاوز 53
2-شرايط دفاع 54
بخش دوم: مباني عملي مسئوليت مامورين تيراندازدر حين انجام وظيفه و يا به سبب انجام وظيفه 56
فصل اول: شرايط اختصاصي و موارد مجاز تيراندازي توسط پرسنل در حين انجام وظيفه 57
مبحث اول: تيراندازي در دفاع از خود و ديگران و دستگيري مجرمين 57
گفتار اول-دفاع از خود در برابر مهاجمين مسلح و غير مسلح 57
1-دفاع از خود در برابر مهاجمين مسلح 58
2-دفاع از خود در برابر مهاجمين غير مسلح 58
گفتار دوم- دفاع از ديگران در برابر مهاجمين 59
1-دفاع از جان ديگران در برابر مهاجمين 59
2-دفاع از مال و عرض و ناموس و يا آزادي تن ديگران 59
گفتار سوم- تيراندازي بمنظور دستگيري مجرمين 60
1-دستگيري سارق 60
2- دستگيري قاطع الطريق 60
3-دستگيري عامل ترور 60
4-دستگيري عامل تخريب 61
5-دستگيري عامل انفجار 62

مبحث دوم: تيراندازي بمنظور استقرار نظم و امنيت، توقف وسايل نقليه و توقيف زندانيان متواري 64
گفتار اول- تيراندازي بمنظور استقرار امنيت و نظم 64
1-تيراندازي براي حفظ اماکن انتظامي 64
2-تيراندازي براي حفظ سلاح مامور 65
3-تير اندازي براي حفظ اماکن حياتي و حساس 66
4- تيراندازي براي جلوگيري از تردد غير مجاز از مرزها 68
5- بکارگيري سلاح در راهپيمايي هاي غير قانوني و شورش غير مسلحانه 70
6-بکارگيري سلاح در راهپيمايي ها و ناآرامي ها وشورش هاي مسلحانه توسط پرسنل تيرانداز 73
گفتار دوم-تيراندازي بمنظور توقف وسايل نقليه 75
1-قراين معتبر 77
2-دلايل معتبر 77
3- اطلاعات موثق 78
4- شرايط تيراندازي بمنظور متوقف کردن وسايل نقليه 79
1-4.وسيله نقليه مسروقه باشد 79
2-4.وسيله نقليه حامل افراد متواري باشد 79
3-4.وسيله نقليه حامل اموال مسروقه باشد 81
4-4.وسيله نقليه حامل قاچاق باشد 81
5-4.وسيله نقليه حامل مواد مخدر باشد 83
6-4.وسيله نقليه حامل سلاح و مهمات غير مجاز باشد 85

گفتار سوم-تيراندازي به منظور توقيف زندانيان و بازداشتي هاي متواري 91
1-زندان،بازداشتگاه و انواع آن 91
2-مقررات و شرايط مربوط به اين تيراندازي 92
نتيجه گيري 99
فصل دوم: وظايف و پيامدهاي تيرندازي مامورين مسلح 100
مبحث اول: وظايف مامورين مسلح 100
گفتار اول- وظايف مامورين قبل از تيراندازي 100
1-گزارش بيماري جسماني يا رواني خود به فرمانده 100
2-گزارش عدم آموزش يا ضعف آموزش به فرمانده 100
3-احراز حق تيراندازي مطابق قانون 101
4-احراز ضرورت تيراندازي مطابق قانون 101
5-دادن ايست و اخطار 101
گفتار دوم- وظايف مامورين هنگام تيراندازي 102
1-رعايت اصل تناسب در تيراندازي 102
2-هدف قرار دان پا در هنگام تيراندازي 102
3-مراقبت در جهت عدم آسيب رساندن به اشخاص ثالث 103
گفتار سوم- وظايف مامورين پس از تيراندازي 103
1-مواظبت و مراقبت از حال مجروحين 103
2-حفظ صحنه 103
3-تنظيم صورتجلسه در خصوص ماوقع 104

مبحث دوم: پيامدهاي حقوقي تيراندازي 104
گفتار اول- مسئوليت مدني مامورين 104
1-مسئوليت مدني مامورين از منظر قوانين 104
2-مسئوليت مدني مامورين از منظر آراء محاکم ديوان عالي کشور 106
3-مسئوليت مدني مامورين از نظر ديدگاه هاي حقوقي 107
گفتار دوم- مسئوليت کيفري مامورين 114
1-مسئوليت کيفري مامورين از منظر قوانين 114
1-1.تيراندازي غير قانوني عمدي 114
2-1.تيراندازي هاي غيرقانوني شبه عمدي 121
3-1.تيراندازي هاي غير قانوني خطاي محض 123
2-مسئوليت کيفري مامورين تيرانداز از منظر آراء محاکم ديوان عالي کشور 124
1-2.تيراندازي هاي غير قانوني عمدي 124
2-2.تيراندازي هاي غيرقانوني شبه عمدي 125
3-2.تيراندازي هاي غير قانوني خطاي محض 126
3-مسئوليت کيفري مامورين تيرانداز از منظر ديدگاه هاي حقوقي 127
1-3.ديدگاه هاي حقوقي در تيراندازي هاي غير قانوني عمدي 127
2-3.ديدگاه هاي حقوقي در تيراندازي هاي غير قانوني شبه عمدي 130
3-3.ديدگاه هاي حقوقي در تيراندازي هاي غير قانوني خطاي محض 134
گفتار سوم- زوال مسئوليت مامورين و تحقق مسئوليت دولت و مراجع ذيربط و ديگران 135

1-زوال مسئوليت مامورين از منظر قوانين 135
1-1.قانون مجازات اسلامي 135
2-1.قانون بکارگيري سلاح در موارد ضروري 136
3-1.قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 137
2-زوال مسئوليت مامورين تيرانداز از منظر آراء محاکم و ديوان عالي کشور 137
1-2.زوال مسئوليت مامورين تيرانداز و زوال مسئوليت دولت و مراجع ذيربط 137
2-2.زوال مسئوليت مامورين تيرانداز و تحقق مسئوليت دولت و مراجع ذيربط 137
3-2.زوال مسئوليت مامورين تيرانداز و تحقق مسئوليت ديگران 138
3-زوال مسئوليت مامورين تيرانداز و تحقق مسئوليت دولت و مراجع ذيربط و ديگران از منظر ديدگاههاي حقوقي 139
1-3.زوال مسئوليت مامورين 139
2-3.زوال مسئوليت مامورين تيرانداز و تحقق مسئوليت دولت و مراجع ذيربط 141
3-3.زوال مسئوليت مامورين تيرانداز و تحقق مسئوليت ديگران 142
نتيجه گيري 145
پيشنهادات 148
پيوست ها 150
منابع و ماخذ 185

چکيده
نظم و امنيت لازمه ادامه حيات هر حکومتي مي باشد و از جمله اهداف اصلي هر حکومتي، استقرار نظم و امنيت در جامعه به منظور پاسداري از هنجارهاي اجتماعي و تامين آسايش فردي وعمومي افراد جامعه است. بنا براين سلاح، يکي از تجهيزات لاينفک مي باشد که براي اجراي نظم و امنيت در اختيار پرسنل نيروهاي مسلح در اجراي ماموريت هاي ذاتي قرارداده مي شود، و پرسنل وظيفه دارند تا در چار چوب قوانين و مقررات در مصاف با اخلال گران امنيت با استفاده از آن اقدام نمايند.درحالت استفاده از سلاح و تيراندازي به سمت افراد و وسايل نقليه،که نتايجي همچون قتل ، جرح و ايراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتيرانداز رعايت ضوابط و مقررات قانوني را در تيراندازي خود ننمايد، مسئوليت هاي کيفري و مدني ناشي از آنرا بايد بپذيرد و در صورتي که برابر ضوابط و مقررات قانوني تيراندازي نمايد از هر گونه مسئوليت کيفري و مدني مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول يا مجروح يا زيان ديده مقصر نباشد. پرداخت ديه و جبران خسارت از بيت المال بر عهده دولت و سازمان هاي زيربط مي باشد و اگر چنانچه افراد ديگري مقصر باشند، در اين خصوص مسئول خواهند بود. در حقوق کيفري ايران به منظور حفظ نظم و امنيت از زمان دوره قاجاريه تاکنون قوانين و مقرراتي چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنيت وضع گرديده و نحوه استفاده از سلاح براي پرسنل مشخص شده ولي در خصوص تعيين مسئوليت دقيق آنان چارچوب دقيق و مشخصي وجود ندارد و محاکم با توجه به کيفيت هر پرونده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع متغیر مستقل Next Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، جبران خسارت، مواد مخدر