پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانک مرکزی، بانکداری الکترونیک، رشد نقدینگی

دانلود پایان نامه ارشد

چكيده:
همراه با پيشرفت تكنولوژي و با توجه به پيوند همه جانبه زندگي انسان با فن آوري هاي ارتباطاتي و خصوصاً اينترنت، سيستم بانكداري در تمامي كشورها در قرن اخير دچار تغيير و تحولاتي بوده است. تمامي اين تلاشها در جهت كاهش هزينه سرمايه و هزينه فرصت از دست رفته و افزايش كارايي سرمايه گذاري هاي انجام شده بوده است. در اين راستا مديريت نقدينگي وجوه اخذ شده از درجه اهميت بالايي برخوردار مي گردد. در این تحقیق به دنبال اثبات این فرض بودیم که روند تغییرات تجهیزات الکترونیکی در بانک رفاه ایران تاثیر مستقیمی بر ارتقای مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است . در همین راستا پس از شناسايي عوامل موثر بر نقدينگي بانك در بانك رفاه ايران، روند تغييرات آنها در بازه زمانی سال 1384 تا 1392 مورد بررسي قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم فزار آماري IBM SPSS Statistics 19 تاثير هر يك بر روي متغير هاي شاخص نقدينگي مورد آزمون قرار گرفت. به این منظور 38 آزمون فرعی انجام شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تاثیر متغیرهای مستغل بر متغیر وابسته فرضیه اصلی، کمتر از 50% بوده است.
e.mail: [email protected]

كلمات كليدي: بانكداري الكترونيك، كنترل نقدينگي، بانك رفاه، پول الكترونيك

1
فصل اول: کلیات تحقیق

تعريف مسئله
درسال های اخیر، روند رو به رشد استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک درسیستم بانکی کشور قابل توجه بوده است، حال آنکه در طی این مدت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است و لذا این گمان می رود که رابطه ای میان استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک و رشد نقدینگی وجود داشته باشد از این رو هدف این پایان نامه تاثیر بهره گیری از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی (خودپرداز،پایانه فروش وپایانه شعب) برمدیریت نقدینگی در بانک رفاه ایران با استفاده از داده های ماهانه دردوره پنجساله 1386  تا 1390 می باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
از ویژگی های قرن حاضر، توسعه ی اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری آن برای افزایش سرعت و کیفیت در ارائهی خدمات می باشد.کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتری از مباحث استراتژیک برای سازمان های خدماتی به شمار می روند. ارائه ی خدمات با کیفیت بالا برای بقاء و سودآوری سازمان ها ضروری است. نیاز به درک و ارتقاء کیفیت خدمات با توجه به مزایایی که ارائه ی خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتریان جدید، ایجاد رضایتمندی پایدار در مشتری و غیره برای سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای رقابتی امروز ارائه ی خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمان های خدماتی به-خصوص بانک ها می باشد. در سال های اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده ای که در زمینه های فناوری و توسعه ی ارتباطات به وجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکهی جهانی اینترنت، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فرآهم نموده است.
این امر موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده و ارائهی خدمات بانکداری الکترونیکی را به همراه داشته است.
پایه پولی که از مجموع کل پول نقد در دست مردم وبانکها و سپرده های بانکها نزد بانک مرکزی تشکیل می شود با توجه به تغییرات ضریب فزاینده پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد را مشخص می کند. از این رو متناسب با افزایش یا کاهش این ضریب، توان بانکها در اعطای تسهیلات تغییر می کند.
بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ضریب فزاینده پولی در آذر ماه 1388 نسبت به اسفند ماه 1387با افزایش 89/0 واحد درصدی از 52/3 درصد به 41/4 درصد افزایش نشان می دهد. این افزایش منجر به افزایش 27هزارو56میلیارد تومانی در حجم نقدینگی شده است.
حجم نقدینگی در این دوره از 190هزار و 137میلیارد تومان به 217هزارو192میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.
بر این اساس توان وام دهی جدید بانکها در این دوره ، با توجه به افزایش ضریب فزاینده پولی و کسر ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی رقمی بالغ بر 18هزار و 866 میلیارد تومان را در برگرفت .افزایش فوق در توان عرضه پول توسط بانکها در حالی صورت گرفته است که در طی این مدت با کاهش 8/8 درصدی پایه پولی روبرو بوده ایم.
از جمله علل افزایش ضریب فزاینده در 9ماهه نخست سال 1388می توان به کاهش نسبت پول نقد به سپرده مردم اشاره کرد.
این نسبت ارجحیت مردم را در مورد نگهداری درصدی از پول بصورت نقد ، و در مقابل درصدی که به صورت سپرده دیداری نزد بانکها نگهداری می کنند را نشان می دهد.
بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده های دیداری در طی اسفند ماه 1387تا پایان آذر ماه 1388از 9/42 درصد به 7/38 درصد کاهش نشان می دهد . این کاهش دلیلی است بر افزایش تمایل مردم در نگهداری پول نقد خود به صورت سپرده های دیداری نزد بانکها.
با توجه به اینکه برابر سیاستهای پولی بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی بانکها درسال 1388مطابق با سال 1387در نظر گرفته شده و پایه پولی نیز در این دوره کاهش نشان می دهد. بنابراین تنها علت افزایش در ضریب تکاثری، حجم نقدینگی و توان انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات (خلق پول جدید) در این دروه را می توان به افزایش ارجحیت مردم در نگهداری پول نقد خود به صورت سپرده های دیداری عنوان کرد. در این راستا کنترل نقدینگی بانکها به عنوان موضوعی که تاثیر مستقیمی بر خطر ورشکستگی بانکها از یک طرف و کاهش میزان سوددهی آنها در شرایطی که بانکهای رقیب از مدیریت نقدینگی بهتری بهره گرفته اند، از اهمیتی قابل توجه بهره مند می گردد. (اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران، 1391)
اهداف تحقیق
هدف کلی : در این تحقیق به دنبال این هستیم که نشان دهیم گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای استفاده از این سیستمها (خودپرداز، پایانه فروش, اینترنت و پایانه شعب) چه تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است.
اهداف جزئی : بررسی وضعیت موجود و تاثیر اقدامات صورت گرفته در گذشته بر مدیریت حاکم بر نقدینگی بانک رفاه
ارائه راهکارهای بهینه سازی بهرهگیری از سیستمهای الکترونیکی در جهت افزایش کارایی نقدینگی در بانک رفاه
تشخیص روند آینده نگر و پیش بینی مسیر راه آینده با توجه به وضع موجود در بانک رفاه
سؤال هاي تحقيق
سوالات اصلي:
آیا ابزارهای بانکداری الکترونیکی تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است؟
پیشرفت کمی و کیفی ابزارهای بانکداری الکترونیک تا چه حدی در مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک رفاه، کنترل هزینه ها و به تبع آن افزایش سودآوری تاثیر داشته است؟
سوالات فرعي:
روند تغییرات ابزارهای الکترونیک(کارتها، خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب و …) چگونه بوده است.
تراکنش های ریالی صورت گرفته توسط هر یک از این ابزارها چگونه بوده است.
کارمزدهای رد و بدل شده و وامهای دریافتی و پرداختی با بانک مرکزی و سایر بانکها به چه نحو بوده است.
تغییرات بدهکاری و بستانکاری شعب در دوره مورد بررسی چگونه بوده است.
روند تغییرات نقدینگی و حجم دارایی کل شعب در دوره مورد بررسی چگونه بوده است.
متغیرهای تحقیق
متغير مستقل: بانکداری الکترونیک و تاكيداً حجم ريالي تراكنش هاي صورت گرفته و اجزای آن (خودپرداز، پایانه فروش، تلفنبانك، موبايلبانك، SMSبانك، اینترنت و پایانه شعب)
متغير وابسته: تغییرات مدیریت نقدینگی در بانک رفاه کارگران ایران. در اينجا نقدينگي به صورت مبلغ باقيمانده در پايان روز در صندوق بانك مي باشد كه هيچ سودي به آن تعلق نمي گيرد. طبق تعاريف متداول بانكي، حجم دارايي نقد در بانك رفاه در پايان روز عبارت است از مجموع 6 مورد به شرح؛ 1-صندوق، 2- ايران چک بانک مرکزي، 3- سپرده قرض الحسنه جاري نزدبانك مركزي، 4- سپرده قرض الحسنه جاري نزد بانکهاي دولتي/ حساب بانك، 5- سپرده مدتدار نزد بانکهاي داخلي-ريالي و 6- تسهيلات اعطايي به بانكها، مي باشد. بدهي بانك نيز از تجميع 3 مورد؛ 1- سپرده قرض الحسنه جاري بانكها نزد بانك، 2- سپرده دريافتي از بانک مرکزي، و 3- تسهيلات دريافتي از بانکهاي داخلي به دست مي آيد. حاصل اختلاف دارايي نقد منهاي بدهي بانك در هر روز، حجم نقدينگي بانك در پايان همان روز را به ما مي دهد. كه متغير وابسته اين تحقيق را شامل مي شود.
فرضیات تحقیق
گسترش بانکداری الکترونیك، كه در اين تحقيق مبلغ كل تراكنش ريالي صورت گرفته در بازه هاي زماني مورد بررسي توسط هر يك از درگاه هاي الكترونيك (خودپرداز، پایانه فروش، تلفنبانك، موبايلبانك، SMSبانك، اینترنت و پایانه شعب) مي باشد، تاثیر مثبتی بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است. از طرفي مي توان رشد تعدادي هر يك از اين ابزارها، همچنين تعداد تراكنشهاي صورت گرفته در بازه زماني را نيز توسط هر يك از اين ابزارها مورد بررسي قرار داد.
فرضيه اصلي: بين گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای استفاده از این سیستمها (خودپرداز، پایانه فروش، تلفنبانك، موبايلبانك، SMSبانك، اینترنت و پایانه شعب) و مدیریت نقدینگی در بانک رفاه رابطه قوي، مستقيم و معنيداري وجود دارد.
فرضيه هاي پژوهشي: به دليل كلان بودن فرضيه اصلي تحقيق، به منظور تحقيق درستي آن، به ناچار فرضيه اصلي را به 38 فرضيه پژوهشي قابل اندازه گيري تبديل نموديم. در ادامه و در فصل 4 اين تحقيق، اين فرضيات را مورد آزمون قرار خواهيم داد و در فصل 5 نيز با توجه به نتايج به دست آمده از اين آزمون ها به بررسي درستي فرضيه اصلي خواهيم پرداخت. این فرضیات فرعی عبارتند از؛
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیک و مبلغ تراکنش از طریق درگاه های الکترونیکی:
بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POS کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور و تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی درگاه های الکترونیکی و مبلغ تراکنش انجام شده در هر یک از آنها:
بین تغییرات تعدادی دستگاه های ATM کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی دستگاه های POS کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POS کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی پایانه شعب کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی ATM،POS و پایانهشعب کلکشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی درگاه ها و کارت الکترونیکی و نقدینگی شعب کل کشور:
بین تغییرات تعدادی کارتهایالکترونیکی کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بين تغییرات تعدادی دستگاههای ATM کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی دستگاههای POS کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی پایانه شعب کل کشور و نقدینگی شعب کل

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره خدمات بهداشتی، احساس امنیت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیک