منابع مقاله درباره زیست محیطی، توسعه گردشگری، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

4-1- تحليل محيط اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي، بيولوژيكي و فيزيكي067
4-2- معياردهي و عدددهي به فعاليتها و محيطهاي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي، بيولوژيكي و فيزيكي 098
4-3- تعداد اثرات مثبت و منفي فعاليتها و محيطهاي سه گانه0115
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات0
5-1- نتيجهگيري0119
5-2- راهكارها و پيشنهادات0120
منابع0121
چكيده انگليسي0122

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 3-1 : وضع جوی شهرستان لاهیجان در سال 1382 024
جدول شماره 3-2 : وضع جوی شهرستان لاهیجان در سال 1386 025
جدول شماره 3-3 : وضع جوی شهرستان لاهیجان بر حسب ماه سال1382027
جدول شماره 3-4 : وضع جوی شهرستان لاهیجان بر حسب ماه سال 1386028
جدول شماره 3-5 : روند تغییرات جمعیت در سال های 1385-1335032
جدول شماره 3-6 : دسته بندی گروههای عمده فعالیت در قالب بخش های سه گانه اقتصادی 038
جدول شماره 3-7 : طول راه های غیر روستایی و روستایی شهرستان لاهیجان به کیلومتر در سال 1387042
جدول شماره 3-8 : معیارهای اثرات در روش آیکولد 083
جدول شماره 4-1 : فروش برق به تفکیک تعرفه های مختلف در استان و شهرستان در سال 1385084
جدول شماره 4-2 : آمار بازدید کنندگان از موزه چای در طی سال های 1391-1388090
جدول شماره 4-3 : ماتریس شناسایی اثرات اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی شهر لاهیجان 099
جدول شماره 4-4 : ماتریس شناسایی اثرات بیولوژیکی شهر لاهیجان 0102
جدول شماره 4-5 : ماتریس شناسایی اثرات فیزیکی شهر لاهیجان 0105
جدول شماره 4-6 : ماتریس عدد دهی شده اثرات اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی شهر لاهیجان 0107
جدول شماره 4-7 : ماتریس عدد دهی شده اثرات بیولوژیکی شهر لاهیجان 0110
جدول شماره 4-8 : ماتریس عدد دهی شده اثرات فیزیکی شهر لاهیجان 0113
جدول شماره 4-9 : بیشترین اثرات مثبت ومنفی فعالیت های محیط اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی 0115
جدول شماره 4-10 : بیشترین اثرات مثبت ومنفی پارامترهای محیطی محیط اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی 0115
جدول شماره 4-11: بیشترین اثرات مثبت و منفی فعالیت های محیط بیولوژیکی 0116
جدول شماره 4-12 : بیشترین اثرات مثبت و منفی پارامترهای محیطی محیط بیولوژیکی 0116
جدول شماره 4-13 : بیشترین اثرات مثبت و منفی فعالیت های محیط فیزیکی 0116
جدول شماره 4 -14 : بیشترین اثرات مثبت و منفی پارامترهای محیطی محیط فیزیکی 0117
جدول شماره 4-15 : مجموع تعداد اثرات مثبت و منفی محیط های سه گانه 0117

فهرست اشكال
عنوان صفحه
شکل شماره 3-1 : نقشه موقعیت شهرستان لاهیجان در استان گیلان 018
شکل شماره 3-2 : نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان لاهیجان 020
شکل شماره 3-3 : نقشه جایگاه فضایی شهرستان لاهیجان نسبت بهم بادی ورودی و دسترسی ها 042

چکیده:
به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان است و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و انسان ساخت می باشد می تواند در گسترش توریست در استان موثر باشد. هدف از این تحقیق این است که پیامدهای زیست محیطی گردشگری در شهر لاهیجان است که با استفاده از مدل ICOLD انجام می شود. روش تحقیق ترکیبی توصیفی-تحلیلی و مدل ماتریس ICOLD است. نتایج نشان می دهد که آموزش گردشگران نقش مثبت و مهمي در كاهش اثرات منفي توسعه گردشگري دارد و نيز تردد خودروهاي گردشگران بيشترين اثر منفي توسعه گردشگري است و نيز توسعه توريسم و درآمدزا بودن و اشتغالزايي و كاهش بيكاري از پارامترهاي مثبت محيطي و هزينه بر بودن و افزايش ترافيك بيشترين اثر منفي توسعه گردشگري است.
واژگان کلیدی: پیامدهای توسعه گردشگری٬ زیست محیطی٬ شهر لاهیجان٬ ماتریس ICOLD

مقدمه :
به دلیل اینکه شهر لاهیجان یکی از مهمترین شهرهای گردشگری استان گیلان می باشد و نقش مهمی در توسعه گردشگری استان به شمار می آید، از اینرو آگاهی از اثراتی که وروود و حضور گردشگر بر محیط طبیعی و انسان ساخت شهر می گذارد مهم می باشد. که اگر به اثرات حضور گردشگر و فعالیتهای انجام شده بر محیط های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و محیط بیولوژیکی و محیط فیزیکی همانگونه که در این تحقیق بررسی شده است، در ارتباط با هم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند باعث می گردد که از اثرات مثبت ورود گردشگران به منطقه سود برده شود و از اثرات منفی آن کاسته شود.
پرسش اصلی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت این بوده که ورود و تردد گردشگران به شهر لاهیجان برای جوامع بومی مثبت است یا منفی؟
هدف اصلی از این تحقیق این بود که عوامل اثر گذار روی توسعه گردشگری با توجه به وضع موجود و امکانات در دسترس و فعالیت های انجام شده شناسایی شوند و همچنین پیامدهای زیست محیطی حضور گردشگران ارزیابی شود و نیز بتوان با شناسایی اثرات مثبت و منفی، در جهت کاهش اثرات منفی و تقویت آثار مثبت گردشگری به یک راهبرد عملی مناسب رسید.
آنچنانکه در کتب و مقاله های زیادی افراد زیادی سعی در شناسایی و تحلیل پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در مناطق مختلف پرداخته اند و این شناسایی اثرات زیست محیطی را برای توسعه گردشگری و کاستن از اثرات منفی و تقویت آثار مثبت آن در جهت استفاده از گردشگری به عنوان یکی از راههای توسعه مهم دانسته اند.از جمله مسعود منوری که در کتاب ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های گردشگری و طبیعت گردی خود این اثرات را در دو سطح مرحله احداث تاسیسات و امکانات مورد نیاز گردشگری و در سطح بهره برداری از این امکانات و خدمات نشان داده است. و یا اسماعیل کهرم که در کتاب اکوتوریسم خود به مواردی از پیامدهای مثبت و منفی گردشگری از لحاظ زیست محیطی اشاره کرده است. و یا ابتهال زندی که در مقاله ای با عنوان آثار و پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری به اثرات توسعه گردشگری روی پارامترهای زیست محیطی تحقیق نموده است و … . و به این دلایل است که بررسی اثرات و پیامدهای زیست محیطی گردشگری مهم و مورد نیاز توسعه پایدار توریسم در منطقه می باشد.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1 . بیان مسئله :
به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. بهترین راه حل این است که توسعه گردشگری به صورت پایدار باشد تا هم بتوان از اثرات مثبت آن که برآورده ساختن نیازهای اقتصادی٬ اجتماعی ٬ فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی است بهره برد و هم از محیط زیست منطقه حفظ و حراست نمود .
این پیامدها برای استانی مانند استان گیلان که هم دارای خطوط طولانی ساحلی و هم دارای جنگل های وسیع است ودر شمال رشته کوههای البرز قرار دارد و همچنین دارای آب و هوای مطلوبی برای گردشگری است این پیامدها مهم می نماید٬ در صورتیکه گردشگری پیامدهای منفی داشته باشد و موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد و موجب آلوده کردن خاک٬ آب٬ هوا و غیره شود می تواند مانع توسعه شود یعنی محیط نامطلوب خود می تواند از ورود گردشگر جلوگیری کند و برعکس اگر به محیط زیست توجه شود٬ زمینه های مساعد بهره برداری از منابع و توسعه گردشگری و اقتصادی منطقه در آینده نیز تضمین می گردد .
در استان گیلان به دلیل وجود اکوسیستم های مختلف در کنار هم ٬ چه اکوسیستم های طبیعی و چه انسان ساخت ٬ و به طور خاص در شهر لاهیجان که یکی از مراکز عمده جذب گردشگر در این استان می باشد و همچنین اینکه در بسیاری موارد انسانها در جوار یا این اکوسیستم ها ساکن هستند ٬ بر محیط های جغرافیایی خود تاثیر می گذارند و از آن تاثیر نیز می پذیرند٬ اگر به این محیط ها توجه نشود٬ در موارد زیادی این تاثیرات به صورت منفی در خواهد آمد و به صورت تخریب بروز خواهد نمود در حالیکه اگر این آثار و پیامدها مطالعه و بررسی شوند و برای هر یک راهکاری مناسب ارائه گردد زمینه توسعه پایدار را فراهم می آورد .
طرح های گردشگری و طبیعت گردی دارای اثرات و پیامدهای مستقیم وغیر مستقیم زیست محیطی می باشند . توسعه گردشگری هرچند منافع زیادی را برای نواحی توریستی به دنبال دارد لیکن توسعه بدون برنامه ریزی آن موجب ایجاد پیامدهای منفی و پایدار در منابع اکولوژیک این مناطق شده است. گردشگری در رقابت با دیگر اشکال توسعه و فعالیت های انسانی برای بهره برداری از منابع طبیعی ٬ به ویژه آب و زمین قرار می گیرد. استفاده از منابع طبیعی اکثرا به تغییر زیستگاه های اکولوژیکی و کاهش گیاهان و جانوران منتهی می شود.از مشکلات مصرف منابع ٬ بی توجهی جوامع تحت تاثیر ومردم محلی نسبت به منابع طبیعی که اساس موجودیت آنها بر این عوامل استوار است ٬ می باشد. تبدیل و تغییر زمین برای توسعه گردشگری به طور مستقیم باعث از بین رفتن زیستگاههای اکولوژیکی می شود.(منوری1383٬ ٬ صص41-36 )

1-2 . ضرورت انجام تحقیق:
حفظ محیط زیست و توسعه پایدار امر مهمی است که در تمامی محافل علمی و دانشگاهی بر آن تاکید می شود و سازمانهای بین المللی نیز کنفرانس ها و پروتکل های زیادی برگزار کرده اند و یا توصیه های زیای در مورد آن صادر نموده امد.گردشگری گرچه در زمینه های مختلف می تواند مفید باشد مثلا در اشتغالزایی٬ تغییر روحیه افراد و غیره ٬ اما اگر کنترل نشده و بدون برنامه ریزی صورت گیرد آثار منفی زیادی ببار می آورد که یکی از آثار منفی آن در نهایت تخریب محیط زیست می باشد که بنابراین مطالعه در این زمینه ضروری می نماید.

1-3 . سوال تحقیق :
اثرات تردد و ورود گردشگران به شهر لاهیجان از نظر زیست محیطی مثبت است یا منفی؟

1-4 . فرضیه های تحقیق :
1. توسعه گردشگری روی محیط زیست شهر لاهیجان تاثیر منفی دارد .
2 . ترافیک زیاد در سطح شهر منجر به آثار زیست محیطی شدید تری نسبت به دیگر آثار می شود.

1 -5 . اهداف تحقیق:
1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .
2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .
3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

1 -6 . روش تحقیق:
تحلیلی – توصیفی

1-7 . روش گردآوری اطلاعات:
1 . بررسی اسناد٬منابع و مدارک موجود
2 . جمع آوری داده های مورد نیاز در زمینه گردشگری و محیط زیست
3 . بررسی های میدانی
4 . تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده
5 . تهیه گزارش نهایی

1 – 8 . ابزار گردآوری اطلاعات :
مصاحبه ٬ مشاهده ٬ بانکهای اطلاعاتی ٬ شبکه های کامپیوتری٬ نقشه٬ جداول٬ نمودارها

1 – 9 . روش تجزیه و تحلیل داده ها :
پس از جمع آوری و دسته بندی داده ها٬ با استفاد ه از اصول جغرافیایی و مدل ماتریس ICOLD داده ها تجزیه و تحلیل می شوند.

1 – 10 . سوابق تحقیق :
• اسماعیل کهرم در کتاب اکوتوریسم به مواردی از پیامدهای مثبت ومنفی حاصل از گردشگری با جنبه زیست محیطی آن پرداخته است .
• آریان پور در پایان نامه خود با عنوان آسیب شناسی گردشگری ساحلی آسیبهای زیست محیطی آنرا بررسی کرده است.
• حسین پور بازارمجی در سال 1383 در پایان نامه خود با عنوان بررسی و رتبه بندی جاذبه های گردشگری شهرستان لاهیجان از دیدگاه گردشگران به بررسی جاذبه ها و رتبه بندی جاذبه های طبیعی٬ فرهنگی و فن آوری-تجاری شهرستان لاهیجان و نیز رتبه بندی یازده جاذبه انتخابی از جاذبه های این شهرستان پرداخته است و نیز بررسی اینکه آیا سن و سطح تحصیلات و درآمد گردشگر در دیدگاه و جذب او به این منطقه موثر است یا خیر؟ تا بدین وسیله به سلیقه و علاقه گردشگران این منطقه آشنا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع خدمات بهداشتی، احساس امنیت Next Entries منابع مقاله درباره محیط زیست، زیست محیطی، صنعت گردشگری