منابع پایان نامه ارشد با موضوع ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

2-3-1- نقاشي 31
2-3-2- ارتباط مغز با دست و کودک درون 34
2-3-3- بازي و خلاقيت 35
2-4- ملاقات با کودک درون 36
2-4-1- پذيرش کودک خشمگين درون 40
2-4-2- يافتن والد مهر آميز درون 42
2-5- شفاي زخم هاي کودکي 43
2-5-1- مشاور خود شدن 43
2-5-2- بگذاريد کودک درونتان بازي کند 44
2-5-3- بازي 44
2-5-4- قدرداني از کودک خلاق درون 45
فصل سوم: نگاهي به اکسپرسيونيسم 59
3-1- اکسپرسيونيسم 60
3-1-1- اکسپرسيونيسم در آلمان و پاريس 64
3-2- اکسپرسيونيسم انتزاعي 66
3-2-1- گرايشات اکسپرسيونيسم انتزاعي 74
3-3- نقاشان اکسپرسيونيسم و اکسپرسيونيسم انتزاعي 76
فصل چهارم: تاثير کودک درون در خلق آثار اکسپرسيونيستي 97
4-1- هنر و هنرمند از ديدگاه روانشناسان 98
4-1-1- هنر چيست و هنرمند کيست؟ 98
4-1-2- شخصيت هنرمند 100
4-1-3- روانشناسي هنر 101
4-1-4- هنر و هنرمند از ديدگاه روان تحليل گران و روانشناسان 102
4-2- کودک و انسان باستان 105
4-2-1- الهام در انسان باستاني/ تفکر شهودي کودک 105
4-2-2- غلبه احساس بر تفکر در انسان باستاني / غلبه احساس بر تفکر در کودک 107
4-3- کودک درون و هنر 108
4-3-1- نگاه کودکي بزرگان 108
4-3-2- تخيل دوران کودکي و بازآفريني خلاقيت بزرگسالي 117
4-3-3- هنرمندان و شاعران کودکان خوديافته 124
4-3-4- کودک درون و اکسپرسيونيسم 127
فصل پنجم: نتيجه گيري و گزارش کار 134
5-1 نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………..134
5-2 گزارش کار …………………………………………………………………………………………..136
فهرست منابع 137

فهرست تصاير
عنوان تصوير
تصوير 1-1………………………………………………………………………………………………………………………………..47
تصوير1-2………………………………………………………………………………………………………………………………….48
تصوير1-3………………………………………………………………………………………………………………………………….49
تصوير1-4………………………………………………………………………………………………………………………………….50
تصوير2-1………………………………………………………………………………………………………………………………….51
تصوير2-2………………………………………………………………………………………………………………………………….52
تصوير2-3………………………………………………………………………………………………………………………………….53
تصوير2-4………………………………………………………………………………………………………………………………….54
تصوير2-5………………………………………………………………………………………………………………………………….55
تصوير2-6………………………………………………………………………………………………………………………………….56
تصوير2-7………………………………………………………………………………………………………………………………….57
تصوير2-8………………………………………………………………………………………………………………………………….58
تصوير3-1………………………………………………………………………………………………………………………………….85
تصوير3-2………………………………………………………………………………………………………………………………….86
تصوير3-3………………………………………………………………………………………………………………………………….87
تصوير3-4………………………………………………………………………………………………………………………………….88
تصوير3-5………………………………………………………………………………………………………………………………….89
تصوير3-6………………………………………………………………………………………………………………………………….90
تصوير3-7………………………………………………………………………………………………………………………………….90
تصوير3-8………………………………………………………………………………………………………………………………….91
تصوير3-9………………………………………………………………………………………………………………………………….92
تصوير3-10………………………………………………………………………………………………………………………………….93
تصوير3-11………………………………………………………………………………………………………………………………….94
تصوير3-12………………………………………………………………………………………………………………………………….95
تصوير3-13………………………………………………………………………………………………………………………………….96

مقدمه:
کودک درون حضوري قدرتمند دارد. در کانون هستي ما به سر مي برد. با شور و شوق مدام محيطش را کشف مي کند. از احساسهايش با خبر است و آشکارا آنها را نشان مي دهد. وقتي آزار
مي بيند، گريه مي کند. وقتي خشمگين است فرياد مي زند. وقتي خوشحال است لبخند مي زند يا از ته دل مي خندد. اين کودک بسيار حساس و غريزي نيز هست. دوست دارد بازي و کشف کند و هر لحظه اش تازه و سرشار از شگفتي است: چشمه بي انتهاي خلاقيت و سرزندگي؛ وجودش از اين بازيگوشي شادمانه مي جوشد.
با شناخت کودک نظاره گر دنيايي جديدي مي شويم که همه ما بزرگسالان داشته ايم و در آن زيسته ايم و احتمالاً به آن بي اعتنا بوده ايم. اين دنياي جديد همان دنياي قديم دوران کودکي است. دوران جاودانگي و سر مديت، پاکي وصداقت با بي رنگي و صراحت، تازگي و طراوت، شور و حرارت، خيال پروري و خلاقيت، انعطاف پذيري و صميميت و هر آنچه که از جنس يک رنگي، آزادي، بالندگي و شادابي است. دوراني که چشمه هاي هوش شهودي و نيروي کنجکاوي در حد بيشينه خود قرار دارد و اشتهاي دانستن، اشتياق به فهميدن و انگيزه کشف و شهود، ذهن و دل آدمي را سرشار از شگفتي و حيرت مي سازد.
چگونگي بازآفريني اين دوران در بزرگسالي (مخصوص هنرمندان) و هم چنين تاثير اين باز آفريني در آثار هنرمندان مسئله اساسي اين تحقيق است.
براي پرداختن به اين مسئله ابتدا بازخواني روان شناختي دوران کودکي اعم از خلاقيت در دوران کودکي، مراحل هوش شهودي در کودک، وحدت حس ها در تفکر شهودي کودک، ادراک فيزيونومي در کودک مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از آن مسئله کودک درون به طور دقيق و بسيار موشکافانه تعريف مي شود.
در ادامه چون تاثير اين دوران در زندگي هنرمندان اکسپرسيونيست مورد بحث است به تعريفي دقيق از سبک اکسپرسيونيسم در نقاشي همراه با جزئيات و معرفي هنرمندان اين سبک پرداخته شده مي شود. در نهايت در مورد انسان هايي صحبت شده که کودکي خود را در بزرگسالي بازيافته اند و البته اينکه اين بازيافتن براي کدام دسته از انسان ها مشهودتر و صد البته قابل دسترسي تر است و سرانجام تاثير اين بازيافتگي در زندگي آنها.
دليل انتخاب موضوع:
کودک درون کلمه اي بود که ذهن من را از دوران کارشناسي ام به خود مشغول کرد. هم چنين حس و حالي که من در هنگام کشيدن آثارم هر چند آماتور و پيش پا افتاده داشتم کنجکاوي من را دو چندان کرد تا قبل از اينکه روبروي بوم سفيدم بايستم، ذهني مشغول از مسائل مختلف هم مفيد و گاهي هم خيالات واهي داشتم و خلاصه درگيري ذهني که اين روزها همه دچار آن هستند. اما به محض آماده کردن وسايلم براي شروع کار و ايستادن جلوي بوم نقاشي، دنيايم تغيير مي کرد دنيايي که اتفاقات و مسائل به اصطلاح آدم بزرگ ها را نداشت راحت، پر از احساس، بدون کوچکترين مانعي احساسات درونيم بيان مي شد، آن هم در چهره آدم هايي در فضاي زندگي روزمره داخل و خارج خانه.جالب تر از آن اين بود که همه اطرافيانم تمام آن احساسات را حتي در نقاشي هاي نيمه تمامم مي ديدند بهتر است بگويم احساس مي کردند. به اين نکته هم بايد اشاره کنم که من يک دانشجوي نقاشي بداهه کار بودم و اتود زدن و منطق در نقاشي هايم جايي نداشت و هم چنين يک اکسپرسيوکار نيز بودم. در نتيجه عقايد و حال و هواي خودم در هنگام کار نقاشي با وقت هاي عادي من را کنجکاو کرد که در اين باره اطلاعات کسب کنم و مسئله زندگي تخصصي من شد و حال زمان تحقيق و کسب اطلاعات درباره اين موضوع و همچنين به اشتراک گذاشتن اين اطلاعات با ديگر انسانها رسيده است.

فصل اول
کليات تحقيق

1-1- بيان مسئله:
دنياي کودکي و آزاد بودن و راحت بودن در اين دنيا، زندگي به دور از هر گونه دغدغه و فراز و نشيب و اين فاکتورهايي هستند که براي افراد به نوعي نقش آرزو به خود گرفته اند.
اشاره به حساسيت هاي دنياي کودکي و صحبت در مورد اين حساسيت ها و همين طور نوع برخورد با آنها از مسائلي است که در اين تحقيق به آن پرداخته خواهد شد و هم چنين وجود اين چنين دنيايي در لحظه هاي زندگي هنرمندان به خصوص اکسپرسيونيست ها و تاثير آن و رسوخ آن در لحظه و در کار هنرمند اکسپرسيونيست و نتيجه اين تداخل که شايد تماماً بيان احساس هنرمند در لحظه اي باشد که با وجود زندگي در اين دنياي صنعتي و آشفته، ناخودآگاه در دنياي ديگر به آزادي بيان احساساتش به دور از هر گونه ترس و واهمه اي رسيده و مانند کودکي که تمام خطوطش نماد و نشانه اي از اتفاقات بسيار بزرگ است، مي پردازم.
بحث روانشناختي دنياي کودک، بررسي آثار کودکان و هم چنين موضوع کودک درون و وجود اين شخصيت در انسان هاي بالغ نيز از ديگر مسائلي است که در اين تحقيق از آن صحبت خواهد شد.

1-2- هدف هاي تحقيق:
بررسي حالت هاي بياني کودک در هنر به خصوص در نقاشي و پيدا کردن اين حالت هاي بياني در کار نقاشان اکسپرسيونيست.

1-3- اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن:
شناخت کودکان و احساساتشان و آشنا بودن با زبان آنها مسئله ايست که اگر در مسير درست اتفاق بيافتد مي تواند به تحقق روحيه کودکان و درست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مسئولیت مدنی، سقط جنین، مسئولیت کیفری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مفهوم وجود، ناخودآگاه