توزیع فراوانی، آزمون فریدمن، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری35
2-5-1 هنر و اقتصاد 35
2-5-2 اقتصاد جهانی هنر 37
2-5-3 هنر و جهانی شدن 39
2-6 تحلیل بن‌مایه‌های جذاب هنر معاصر ایران 44
2-6-1 خاص گرایی 44
2-6-2 نیوارنیتالیسم در پاسخ به توقع مخاطب غربی 46
2-6-3 خودنمود در نمایش زندگی زیسته 48
2-7 رابطه بازار هنری و اقتصاد بازار 50
2-7-1 ویژگی‌های بازار هنری 50
2-7-2 نظام تجارت مستقل 51
2-7-3 وظایف بازار 51
2-7-4 ضرورت سامان بخشیدن به مدیریت بازار هنری 51
2-7-5 ساختار نظام حقوقی و مدیریت بازار هنری 52
2-8 بسته‌بندی عامل مهم فروش 52
2-8-1 اهمیت بسته‌بندی 55
2-8-2 فواید بسته‌بندی 56
2-8-3 طراحی بسته‌بندی 56

فصل سوم: تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی و تجزیه و تحلیل یافته‌ها 58
3-1 ساختار اثر هنری 59
3-1-1 درک اهمیت شکل اثر هنری 59
3-1-2 نسبت شکل و معنا 59
3-1-3 ساختارگرایی 60
3-2 معنای زیبایی شناسی 60
3-2-1 سه کانون تمرکز زیبایی شناسی 65
3-2-2 پنج مسئله در زیبایی شناسی تحلیلی 68
3-3دسته‌بندی آثار از‌نظر تکنیک و تزئینات، تنوع فرم و‌شکل و طرح و‌تحلیل زیبایی شناسانه‌ آن‌ها 71
3-3-1 تکنیک و تزئینات 71
3-3-2 تنوع فرم و شکل 83
3-3-3 تنوع طرح و نقش 86
3-3-4 موارد مورد استفاده در آثار زیورهای آبگینه معاصر 91
3-3-5 کاربرد زیورها 93
3-4 آمار‌گیری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها 94
3-4-1 روش نمونه گیری 102
3-4-2 بررسي روايي پرسش‌نامه 103
3-4-3 بررسي پايايي پرسش‌نامه 103
3-4-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 104
3-4-5 تجزيه و تحليل توصيفي داده‌هاي نمونه 107
3-4-6 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 113
3-4-7 نتايج استنباطي داده ها 118
3-4-8 نتیجه گیری آمارها 137

فصل چهارم: آزمون فرضیه‌ها و نتیجه‌گیری 140
4-1 آزمون فرضیه‌ها و نتیجه‌گیری 141
4-2 پیشنهادات 145
شرح پروژه عملی 147
منابع 155

فهرست جداول
جدول شماره صفحه

جدول 2-1 اکسید‌ها و رنگ‌ آن‌ها 18
جدول 3-1 مقایسه سبک و ذائقه مدرن‌و پست‌مدرن (گل‌محمدی) 40
جدول4- 1 آمار توصيفي جنسیت افراد پاسخ دهنده 107
جدول4- 2 آمار توصيفي سن افراد پاسخ دهنده 108
جدول4- 3 آمار توصيفي میزان تحصیلات افراد پاسخ دهنده 109
جدول4- 4 آمار توصيفي افراد پاسخ دهنده از منظر گروه گردشگر 110
جدول4- 5 آمار توصيفي سطح فعالیت افراد پاسخ دهنده 111
جدول4- 6 آمار توصيفي پاسخ افراد پاسخ دهنده 112
جدول4- 7 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد پاسخ دهنده در مورد فرضیه اول 114
جدول4- 8 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد پاسخ دهنده در مورد فرضیه دوم 115
جدول4- 9 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد پاسخ دهنده در مورد فرضیه سوم 116
جدول4- 10 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد پاسخ دهنده در مورد فرضیه چهارم 117
جدول4- 11 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه اول تحقیق 119
جدول 4-12 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه اول 120
جدول4- 13 میانگین رتبه ها و شماره اولویت عوامل موردنظر براي بررسي فرضيه اول 121
جدول4-14 نتایج آزمون فریدمن عوامل موردنظر براي بررسي فرضيه اول 122
جدول4- 15 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه دوم تحقیق 124
جدول 4-16 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه اول 125
جدول4- 17 میانگین رتبه ها و شماره اولویت عوامل موردنظر براي بررسي فرضيه اول 126
جدول4- 18 نتایج آزمون فریدمن عوامل موردنظر براي بررسي فرضيه اول 126
جدول4- 19 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه سوم تحقیق 128
جدول 4-20 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه اول 129
جدول4- 21 میانگین رتبه ها و شماره اولویت عوامل موردنظر براي بررسي فرضيه اول 130
جدول4- 22 نتایج آزمون فریدمن عوامل موردنظر براي بررسي فرضيه اول 130
جدول4- 23 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه چهارم تحقیق 131
جدول 4-24 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه چهارم 132
جدول4- 25 میانگین رتبه ها و شماره اولویت عوامل موردنظر براي بررسي فرضيه چهارم 133
جدول4- 26 نتایج آزمون فریدمن عوامل موردنظر براي بررسي فرضيه چهارم 133
جدول4- 27 میانگین رتبه ها و شماره اولویت عوامل موردنظر براي بررسي فرضيه چهارم 135
جدول4- 28 نتایج آزمون فریدمن عوامل موردنظر براي بررسي فرضيه چهارم 135

فهرست نمودار‌ها
نمودار شماره صفحه
نمودار4-1 نمودار میله ای توزیع فراوانی جنسیت افراد پاسخ دهنده 107
نمودار4-2 نمودار مستطیلی توزیع فراوانی سن افراد پاسخ دهنده 108
نمودار4-3 نمودار میله ای توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد پاسخ دهنده 109
نمودار4-4 نمودار میله ای توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از منظر گروه گردشگر 110
نمودار4-5 نمودار میله ای توزیع فراوانی کشور مبدا افراد پاسخ دهنده 111
نمودار4-6 نمودار میله ای توزیع فراوانی پاسخ افراد پاسخ دهنده 112
نمودار4- 7 نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد پاسخ دهنده در مورد فرضيه اول 114
نمودار4- 8 نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد پاسخ دهنده در مورد فرضيه دوم 115
نمودار4- 9 نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد پاسخ دهنده در مورد فرضيه سوم 116
نمودار4- 10 نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد پاسخ دهنده در مورد فرضيه چهارم 117

فهرست تصاویر
شکل شماره صفحه
شکل 1-گردنبند، قلعه کوتی قبر 1-7 27
شکل 2- گردنبند، قلعه کوتی قبر 1-7 27
شکل 3-مهره، استان گیلان، قرن چهارم- دوم ق.م 28
شکل 4-مهره، استان گیلان، قرن اول-سوم میلادی 29
شکل 5-مهره، استان گیلان، قرن اول- سوم میلادی 29
شکل 6-مهره‌های لوله‌ای از خمیر شیشه، استان گیلان، قرن چهارم-سوم ق.م. 30
شکل 7- آویز به شکل سر انسان شیشه‌ای 31
شکل 8- تعویذ شیشه‌ای (نظر قربانی) به شکل سر انسان 31
شکل 9-گردنبند از مهره‌های شیشه‌ای مدور ریز و درشت 32
شکل 10-گردنبند، فشرده در قالب ساخته از طلا و شیشه ضخیم مات 32
شکل 11-گردنبند از مهره‌های شیشه‌ای دوکی شکل مسطح و مدور 33
شکل 12-انگشتر از خمیر شیشه 33
شکل 13-النگو شیشه‌ای ساخته شده از خمیر شیشه مات ضخیم 34
شکل 14- نیم ست ،تکنیک فیوزینگ 73
شکل 15- نیم ست، تکنیک اسلمپینگ 74
شکل 16- انگشتر، تکنیک ساندویچ کردن 76
شکل 17-گوشواره، تکنیک مشعل، طرح انتزاعی 77
شکل 18- گوشواره، تکنیک مشعل، طرح انتزاعی 77
شکل 19-گوشواره، تکنیک مشعل، طرح انتزاعی 78
شکل 20-گردنبند و انگشتر، تکنیک نقاشی روی شیشه، طرح رئال 79
شکل21 – ست کامل ، تکنیک مینا کاری، طرح گل شاه عباسی 80
شکل 22- نیم ست ، تکنیک طلا کاری، طرح اسلیمی 81
شکل 23- انگشتر، تکنیک طلا کاری، طرح دانه برف( انتزاعی) 83
شکل 24 – گردنبند، تکنیک فیوزینگ، طرح اکسپرسیونیسم انتزاعی 84
شکل 25- گردنبند، تکنیک فول فیوزینگ 85
شکل 26-گردنبند، تکنیک فیوزینگ، طرح چشم نظر 87
شکل 27-دستبند، تکنیک فیوزینگ، طرح انتزاعی 87
شکل 28-دستبند، تکنیک ساندویچ کردن 87
شکل 29- ست کامل ، تکنیک مینا کاری 87
شکل 30-ست کامل، تکنیک مینا کاری 89
شکل 31- نیم ست، تکنیک فیوزینگ 90
شکل 32- دستبند، تکنیک ساندویچ کردن 90
شکل33- دستبند و انگشتر، تکنیک فیوزینگ 91
شکل 34- دستبند، تکنیک فیوزینگ 91
شکل 35- مجموعه زیورآلات، تکنیک مینا‌کاری، اثر نگارنده 147
شکل 36- مجموعه زیوآلات، تکنیک مینا‌کاری، اثر نگارنده 148
شکل 37- مجموعه زیورآلات، تکنیک میناکاری، اثر نگارنده 149
شکل 38- مجموعه زیورآلات، تکنیک طلاکاری، اثر نگارنده 150
شکل 39- مجموعه زیورآلات تکنیک طلاکاری، اثر نگارنده 151
شکل 40- آویز ترکیبی فلز و آبگینه، تکنیک طلا کاری، اثر نگارنده 152
شکل 41- آویز ترکیبی فلز و آبگینه، تکنیک طلاکاری، اثر نگارنده 153

مقدمه
کیفیت هر اثر هنری در گرو محتوای ایدئولوژی، ذائقه هنری و میزان علاقمندی مخاطب به آن است. گرچه ظاهر اثر هنری نیز حائز اهمیت است؛ اما در مقایسه با محتوای معنوی آن در درجه دوم اهمیت قرار دارد و به جز هدف مادی، برآورده ساختن نیازهای معنوی یک اثر، چون کسب دانش سازنده و مخاطب و زیباشناسی نیز از ویژگی‌های خاص بازار هنر است.
ایده‌های جدید اگر با حمایت و استقبال روبرو شوند، شانس باقی ماندن و رشد کردن را پیدا می‌کنند، حال اگر حمایت از سوی مخاطبان خاص و هنردوست صورت گیرد، منجر به رشد کیفی اثر هنری می‌شود و اگر مورد توجه مخاطب عام قرار گیرد، علاوه بر رشد کیفی، رشد کمی اثر را نیز در پی خواهد داشت؛ به طوری که مصرف کننده به صورت روزمره با آن سروکار داشته باشد و هنر را بخشی کاربردی از زندگی خود سازد و این خود راهکاری است که منجر به تکامل اثر هنری می‌شود. از این طریق است که می‌توان مفاهیم فرهنگی و هنری را به بیان و شیوه‌ا‌ی جدید برای نسل امروز عرضه داشت و آن را به گونه‌ای منتقل کرد که خوش‌آیند باشد و مورد توجه وی قرار گیرد. این فعالیت را می‌توان حتی در عرصه‌ها‌ای چون بینال‌های (دو سالانه‌ها) داخلی و جهانی با حضوری فعال و درخشان محقق ساخت.
به بیان دیگر این رویکرد با تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه و همراه ساختن صنایع دستی، با مفهوم هنر به معنی خلاقیت و عدم تکرارپذیری اگر چه به سختی امکان‌پذیر است؛ اما می‌توان یک اثر را با ابتکار و ادغام کردن رشته‌های دیگر همانند نقاشی، گرافیک در کنار صنایع دستی، همچنین استفاده از تکنیک‌های جواهرسازی، محصولی تکراری و عاری از خلاقیت را به اثری نو و بدیع و در عین حال جذاب مبدل ساخت. به طور مثال یک تابلویی نقاشی می‌تواند به جای نصب شدن بر روی دیوار در قالبی کاربردی‌تر به عنوان زیورآلات مورد استفاده قرار گیرد. این آثار مبتکرانه می‌توانند با موادی شفاف و در عین حال دارای پیشینه‌ای عمیق به همراه خلاقیت و نوآوری‌های به روز شده خلق شوند و در اختیار هنردوستان و زیبادوستان قرار گیرند. نحوه‌ی ارائه‌ی این آثار باید به گونه‌ای باشد که هنر و فرهنگ ملی دیرینه و معاصر ایران را بازتابانند و آن را به خارج از مرزها انتقال دهند و موجب تثبیت و گسترش این غنای فرهنگی در بازارهای جهانی گردند.
پژوهش حاضر در چهار فصل تدوین گردیده است و در فصل اول به کلیات پژوهش که شامل ادبیات نظری، سئوالات و اهداف و مسئله تحقیق است، پرداخته شده است. فصل دوم تاریخچه‌ای از شیشه‌گری ایران پیش از تاریخ تا دوران اسلامی را شامل می‌شود که جهت ورود به بحث اصلی مورد بررسی قرار گرفته است در اين قسمت به منظور آشنايي با مفاهيم، تعاريف مربوط به پيشينه تحقيق در پيشينه نظري از طريق جستجوي كتابخانه‌اي، جستجوي اينترنتي و رجوع به تحقيقات و پروژه‌هاي انجام شده، مطالعات نسبتا گسترده‌اي صورت گرفت. شرح و ماحصل اين مطالعات در فصل دوم انعكاس يافته است . از اين اطلاعات مبنايي براي محورهاي مصاحبه و سپس پرسشنامه بدست آمده است. در فصل دوم به سازوکار معاصر اقتصاد جهانی هنر و تحلیل مضامین جذاب هنر معاصر ایران و رابطه میان بازار هنری و اقتصاد بازار پرداخته شده که به جهت ورود و عرضه آثار به بازارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران انجام پذیرفته و همچنین در این فصل به ویژگی‌های بسته‌بندی مناسب جهت روبرو شدن با اقبال اقتصادی و فرهنگی و جهانی شدن پرداخته شده است علاوه بر این پرسشنامه‌ها و آمار‌های دقیق بدست آمده از آن‌ها در این فصل مدون گشته است. در اين تحقيق از پرسش نامه بعنوان اصلي ترين ابزار جمع آوري اطلاعات ميداني استفاده شده است. چرا كه جمع آوري اطلاعات با اين حجم و در اين مدت زمان محدود با ساير ابزار هاي ديگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه Next Entries صنایع دستی، زیبایی شناسی، تحلیل ساختاری