اجاره رحم

دانلود پایان نامه ارشد

4 – خاتمه يافتن ازدواج 29
بند دوم : باروري از طريق مساحقه 29
بند سوم : ناباروري 31
گفتار سوم : حسبي بودن کار اهداي جنين 32
مبحث دوم : مفهوم شناسي نسب و ارث 36
گفتار اول : مفهوم نسب 36
1 – ماهيت نسب در حقوق ايران 37
2 – نسب نامشروع 38
3 – احکام فقهي و حقوقي، کودکان نامشروع. 39
گفتار دوم : مفهوم ارث 53
بند اول : ارث در ايران باستان 53
بند دوم : ارث در شريعت مسيح 55
بند سوم : دين زرتشت 56
بند چهارم : دين يهود 57
بند پنجم : ارث در دين اسلام 58
1 – ارث پسرخوانده‏ 58
2 – ارث هم پيمان‏ 58
3 – ارث مهاجرين (عقد اخوت ) 59
بند ششم : مقارنه ارث در اسلام و مسيحيت 60
بند هفتم : مقايسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان 60
1 – تمدن رم 60
2 – تمدن بابل 61
3 – تمدن ايران باستان 61
4 – تمدن چين و ژاپن 61
5 – تمدن هند 61
فصل دوم: واکاوي جايگاه نسب دراهداي جنين 62
مبحث اول : جايگاه نسب در اهداي جنين 63
گفتار اول : نسب در تلقيح با اسپرم شوهر 63
گفتار دوم : انتقال اسپرم از طريق متعارف 63
مبحث دوم : تبيين روش هاي جديد در درمان ناباروري زوجين 65
گفتار اول : علل ناباروري در مردان 65
گفتار دوم : علل ناباروري در زنان 65
گفتار سوم : IUI 66
گفتارچهارم : IVF 68
بند اول : مرحله تحريک تخمدانها 68
بند دوم : مرحله جمع آوري تخمک 69
بند سوم : مرحله جمع آوري اسپرم 69
بند چهارم : مرحله لقاح و کشت جنين 69
گفتار پنجم : اهداي تخمک 70
گفتار ششم : اجاره رحم 71
گفتار هفتم: ICSI 75
مبحث سوم : بيان نظرات مختلف در باروري هاي پزشکي 75
گفتار اول : جواز مطلق 75
گفتار دوم : ممنوعيت مطلق 75
گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط 76
گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق 76
گفتار پنجم : حرمت مطلق 77
گفتار ششم : نظريه توقف در مسأله 77
مبحث چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنين 77
گفتار اول : نظر موافقان اهداي جنين 77
گفتار دوم: نظر مخالفان اهداي جنين 78
گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهداي جنين 82
گفتار چهارم : هويت جنين انتقالي 83
گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثير آن در وراثت 84
مبحث پنجم : دلايل قائلين به تحقق نسب ميان اهداء کنندگان جنين و طفل متولد شده از اهداي جنين و نقد نظر آنها 86
گفتار اول : بررسي آيات 86
بند اول : نظريه مادر بودن صاحب تخمك 89
بند دوم : نقد نظريه نظريه مادر بودن صاحب تخمك 90
گفتار دوم : بررسي روايات 91
گفتار سوم : بررسي نظر فقها و حقوقدانان 93
بند اول : قائلين به جواز لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي 95
بند دوم : قائلين به حرمت لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي 95
گفتار چهارم : بررسي ساير ادله 96
بند اول : بررسي آيات 96
بند دوم : بررسي نظريه حقوقدانان 99
مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبيقي 100
گفتار اول : اماره فراش 111
گفتار دوم : نظريه اعراض 112
فصل سوم : واکاوي نظرات مختلف در باب نسب ناشي از اهداي جنين 116
مبحث اول : منشأ انتساب فرزند به پدر 117
گفتار اول : ديدگاه قرآن 117
گفتار دوم : در روايات 118
مبحث دوم : منشأ انتساب فرزند به مادر و بيان نظرات 119
گفتار اول : كتاب 121
گفتار دوم : سنت 122
گفتار سوم : نظر علم پزشكي 123
گفتار چهارم : بيان نظريه ها 124
بند اول : بي مادري 126
بند دوم : دو مادري 126
بند سوم : انتساب به صاحب تخمک 131
بند چهارم : بي پدري 132
بند پنجم : نظر برگزيده 137
فصل چهارم : بررسي مسائل مستحدثه در اهداي جنين 139
مبحث اول : ميراث جنين ناشي از اهداي جنين 140
مبحث دوم : وضعيت ارث جنين لقاح يافته بعد از وفات صاحب اسپرم 140
مبحث سوم : وضعيت ارث جنين منجمد شده 145
مبحث چهارم : تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت 149
مبحث پنجم : بررسي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور 150
نتيجه گيري و پيشنهادها 152
نتيجه گيري 152
پيشنهادها 156
ضمائم 158
قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور 158
تصويب نامه هيئت وزيران 159
آئين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور 159
پاسخ استفتائيه از علماء 161
پاسخ حضرت آيت الله علوي گرگاني 161
پاسخ حضرت آيت الله صافي گلپايگاني 162
پاسخ حضرت آيت الله سيد موسي شبيري زنجاني 164
پاسخ حضرت آيت الله يوسف صانعي 165
فهرست منابع 168
قوانين 172
پايان نامه ها 173
منابع نرم افزاري 173
منابع اينترنتي 173
ABSTRACT 174

چکيده
نسب يکي از موجبات ارث شناخته شده است. مسأله ي ارث کودکاني که از طريق تلقيح مصنوعي متولد مي شوند. تابع ثبوت يا عدم ثبوت نسب ميان طفل و صاحبان اسپرم يا تخمک و يا رحم است. چنانچه رابطه ي نسبي ميان طفل و صاحب اسپرم از يک سو، و صاحب تخمک يا رحم يا هر دو(بنا بر اختلاف مياني در مسأله ي نسب مادري) از سوي ديگر، به رسميت شناخته شود، توراث ميان آن ها نيز برقرار گرديد. و بر عکس هر گاه رابطه نسبي ميان کودک و والدين ژنتيکي او برقرار نشود، مسأله ي توارث ميان آن ها نيز سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود .
در اين پايان نامه درخصوص تعيين هويت و نسب طفل حاصل از جنين اهدايي سه نظريه معارض از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. حقيقت آن است كه هر كدام از اين نظريات، جنبه‌هايي از حقيقت را در بر داشته و داراي مباني حقوقي معقولي بوده كه به راحتي قابل رد نيستند.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه آنچه مثبت رابطه‌ي حقوقي بين صاحب نطفه با جنين و طفل حاصل از آن خواهد شد، عبارت از دو امر قانون و اراده مي‌باشد. و از آنجايي که اراده ي اهداء کنندگان بر اين بوده که جنين را اهداء کنند لذا از آن اعراض نموده و تحت عنوان اهداء، به گيرندگان بخشيدند؛ و از طرفي گيرندگان به درخواست خود و بدون هيچ اجباري متقبل نگهداري از آن جنين در رحم و خارج از رحم (بعد از تولد) شده اند؛ لذا مي توان بخاطر مصلحت گيرندگان و طفل ، با توجه سکوت قانون اهداي جنين پيرامون مساله ي نسب و ارث و نيز واکاوي فقه پوياي اماميه و رويات وارده ، قانوني را به تصويب رساند که بوسيله آن بتوان علاوه بر تعيين نسب ، سهم الارثي را براي اطفال متولد از اهداي جنين محقق کرد.

کلمات کليدي :اهداي جنين ،نسب ، ارث، ناباروري، اهداء کنندگان ، اهداء گيرندگان

مقدمه
همگام با گسترش حوزة دانش بشري و ظهور دستاوردهاي نو در قلمرو علوم تجربي، مسائل و موضوعات پيچيده ي فقهي و حقوقي نيز پديدار آمده، راه حل هاي مناسب خويش را مي طلبند. فقه اماميه با برخورداري از اصل “اجتهاد” توانايي رويارويي با مسائل نوپيدا و اراية بهترين راه حل ها را داراست. “تلقيح مصنوعي” نيز يکي از مسائل نوپيداست که پيشرفت دانش پزشکي آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانين و مقرّرات حقوقي ما ريشه در احکام مذهبي دارد، هيچ حقوقدان و انديشمندي در دانش حقوق، نمي تواند بدون بهره مندي از اين منبع عظيم، در جهت قانوني کردن چنين مسائل جديدي گام بردارد، بلکه نخست بايد فقيهان جواز شرعي آن را تاييد و حکم وضعي آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده يا مواد قانوني درآيد.
ما در اين پايان نامه ابتدا به موضوع نسب پرداخته و سپس ارث بري در اهداي جنين را مورد بحث قرار داديم ، از آنجايي که موضوع نسب و ارث لازم و ملزوم يکديگر مي باشند (تا نسب ثابت نشود ارث بري مشخص نمي شود) لذا در بعضي از موارد در اين پايان نامه تفکيک مساله امکان پذير نبوده و اين دو بحث در کنار يکديگر قرار گرفته اند .

بيان مساله
نياز به تولد ، تناسل و ادامه حيات و بطور کلي حس جاودانگي ،‌موضوعي است که از گذشته تا کنون با انسان بوده تا بدانجا که انگيزه ذوالقرنين (کوروش کبير يا اسکندرمقدوني)، براي کشورگشايي، دست يافتن به اکسير حيات و مايع جاودانگي، عنوان شده است…. اگر چه امروزه آب حيات و اکسير جاودانگي افسانه اي بيش نمي نمايد ولي کماکان حس تنازع بقا با بشر بوده و اين مساله در توليد مثل و داشتن فرزند تجلي يافته است. موهبتي الهي که به يمن پيشرفتهاي علمي و پزشکي، امکان آن براي افراد بيشتري فراهم گرديده است. روشهايي از قبيل اهداء اسپرم ، تخمک ، جنين ،‌اجاره رحم و بطور کلي تلقيح مصنوعي که اگر چه به علت برآوردن آرزوي داشتن فرزند براي تعداد زيادي از افراد و جلوگيري از پاشيده شدن بسياري خانواده ها، درخور ستايش و تحسين است. بر همين اساس، جوامع مختلف ، بسته به ميزان نفوذ مذهب و اخلاق يا مسائل اجتماعي و فرهنگي رويکردهاي گوناگوني را نسبت به اين پديده ، از خود نشان داده و مي دهند. در کشور ما با تصويب قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نا بارور مصوب 29/4/82 و آيين نامه اجرائي آن مصوب 9/12/83 ، يکي از روشهاي ياد شده با شرايطي خاص رسميت يافت. مقرراتي که به لحاظ جامع نبودن آن ، فقط برخي سوالات و ابهامات مطرح در اين حوزه را پاسخ داده و کماکان راجع به حقوق متولدين ناشي از اهداء جنين وتکاليف صاحبان گامت (اسپرم و تخمک) و اهداء گيرندگان گامت نسبت به اين کودکان و همچنين مشروعيت ساير طرق تلقيح مصنوعي و اجاره رحم ، بحثها و مناقشات بسياري وجود دارد که با توجه به نوظهور بودن آن، رويه قضائي نيز مجال پرداختن به آنرا نيافته است. اين نوشتار تنها در مقام بررسي اهداء جنين و حقوق متولدين ناشي از آن از منظر قانون و آيين نامه مصوب و طرح برخي ديدگاه ها و ايده هاي فقهي و حقوقي نسبت به آن مي باشد.
در اين پايان نامه ما به دنبال بيان مباحث کلي در مورد ارث و نسب جنين اهدايي و اهداء جنين و روش هاي انجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعي که در اين مورد حادث مي گردد پاسخ دهيم.
سوالات تحقيق
1 – آيا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟
2- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟
3- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟
فرضيه هاي تحقيق
1 – با تصويب قانون نحوه اهداي جنين ،شکي نيست که اهداي جنين شرعي و قانوني مي باشد .
2 – در فرض اهداي جنين ، بين اهداء گيرندگان و جنين نسب شرعي و قانوني برقرار مي شود.
3 – توارث ميان اهداء گيرندگان و فرزند حاصل از اهداي جنين برقرار مي گردد.
اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقيق)
1- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.
2- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.
3- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.
با توجه به اينکه قانون نحوه ي اهداي جنين جديد التصويب مي باشد و موارد مسکوت و ابهامات زيادي را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقيق فقهي و حقوقي پيرامون مساله نسب و ارث در اين راستا ضروري مي باشد .
روش تحقيق :
اين پايان نامه از نوع پژوهش توصيفي مي باشد و روش گرد آوري آن کتابخانه اي است، با استفاده از کتب معتبر ، مقالات و پايان نامه ها تدوين شده است و با استفاده از نظرات اساتيد محترم چينش و گردآوري شده است .
پيشينه تحقيق
تلقيح مصنوعي براي نخستين بار در سال 1765 به منظور اصلاح نژاد و تکثير نسل حيوانات، توسط يک دانشمند آلماني به نام لدويگ جاكوبي 1بر روي ماهي ها انجام شد، متعاقب آن براي توليد مثل انسان نيز مورد آزمايش قرار گرفت و در برخي کشورها مانند آمريکا معمول گرديد.
با پيشرفت علم و استفاده از تکنيک هاي برتر، نخستين نوزاد آزمايشگاهي به نام”لوئيز براون” در 1987 در لندن با تلاش دکتر استپتو و همکارانش به دنيا آمد.
پس از آن در سال 1988 يعني يک سال پس از اين موفقيت در کشور انگلستان 956 کودک از طريق باروري خارج از رحم(I.V.F)متولد شدند در ايالت متحده آمريکا بيش از 40000 سيکل ART انجام گرفت که منجر به 8741 وضع حمل شد ، 5103 مورد آنها از طريق I.V.F بود2.
تلقيح مصنوعي به شكل علمي پديده‌اي نسبتاً جديد و زاييده دانش امروزي بشر است. اين پديده موانع بارداري را مرتفع كرده، در توليد نسل كمك شايسته‌اي به انسان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، اشخاص ثالث، حق الزحمه Next Entries اتحاد اسلام، اهداکننده