پایان نامه ارشد رایگان درمورد هخامنشیان، تخت جمشید، شاهنشاهی هخامنشی، نظام اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگذاری :
این پژوهش زیر نظر استادان ارجمندم جناب آقای دکتر میرزا محمد حسنی و جناب آقای دکتر علی محمد طرفداری که زحمت راهنمایی و مشاوره این پژوهش را عهده دار بوده اند شکل گرفته
همچنین از جناب آقایان دکتر دکترمحمدنبی سلیم – محمدعلیزاده که از محضر ایشان مستفیذ بوده تشکر می نمایم.
واز یگانه خالق هستی،سلامتی،موفقیت،شادکامی وطول عمررابرای یکایک آنها ارزومندم.

تقدیم به:
پدرو مادرم
که درهمه مراحل زندگی پشتیبانم بودند .
همسر عزیزم که همیشه همراهم بود
دختر گلم که نبودنم را دید و تحمل کرد و همچنین مسافردر راهم که دراین تحقیق پا به پا همراهیم کرد
و
روح پاک پدرهمسرم که مشوق اصلی من برای ادامه تحصیل بود و در روزهای پایانی این تحقیق به دیار باقی شتافت

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده : 1
فصل اول:کلیات
1-1- مقدمه : 1
1-2- هدف : 1
1-3- سئوال اصلی : 1
1-4- فرضیه و پرسشها : 1
1-5- روش تحقیق : 2
1-6- مشکلات و موانع تحقیق : 2
1-7- پیشینه تحقیق : 2
فصل دوم: قلمرو دولت هخامنشی دردوره نخستین پادشاهان این سلسله
بخش اول 4
2-1-دوره کورش دوم(بزرگ) 4
بخش دوم 14
2-2 دوره پادشاهی کمبوجیه 14
بخش سوم 16
2-3- دوره پادشاهی داریوش اول 16
بخش چهارم 24
2-4- دوره خشایارشاه 24
فصل سوم: هنر معماری تخت جمشید
بخش اول 44
3-1- هنر و صنعت 44
3-1-1 اشیاء فلزی : 45
3-1-2 آثار عهد هخامنشی در دره پازیریک : 45
3-1-3 صنایع ملی عهد هخامنشی : 46
3-1-4 معادن : 47
3-1-5 پارچه بافی در عهد باستان : 47
3-1-6 مجسمه سازی : 48
3-1-7 ظروف : 50
3-1-8 کنده کاری عاج : 54
3-1-9 مهرها : 55
بخش دوم 58
3-2 تخت جمشید و معماری آن 58
3-2-1 کاخ ها و تالارها : 64
3-2-2 بناهای تدفینی : 65
3-2-3 بناهای مذهبی : 66
بخش سوم
3-3 تاثیر هنر و معماری دیگر ملل بر هخامنشیان : 68
3-3-1 تاثیر پذیری از زیور آلات : 68
3-3-2 تاثیر پذیری از مقابر : 69
3-3-3تأثیر پذیری از فلز کاری : 70
3-3-4 تاثیر پذیری در نقوش ابزار جنگی : 74
3-3-5 تاثیر پذیری از نقوش طبیعی ( گل و گیاه ) : 77
3-3-6 تأثیر پذیری از نقوش جانوران : 79
بخش چهارم 83
5-3 بررسی حجاری های باج آورندگان در ملل دیگر تا زمان هخامنشی : 83
3-5-1 رژه های خراجگزاران در خاور باستان : 83
3-5-2 نقش برجسته شاهسوار : 88
فصل چهارم: حجاری پلکان تالار آپادانا در تخت جمشید
بخش اول : 96
1-4 شناخت اقوام هدیه آوردنده درحجاری ها : 96
بخش دوم 100
4-2- اسامی اقوام هدیه آورنده در حجاری : 100
بخش سوم : 138
4-3 انواع البسه و آرایش مو در افراد هدیه آورنده : 112
4-3-1 پوشاک مردان پارسی (هخامنشی ) : 113
4-3-1-1 پیراهن رو ( کندیس ) : 113
4-3-1-2 شنل : 113
4-3-1-3 زیرپوش یا پیراهن زیر : 113
4-3-1-4 پوشش سر : 113
4-3-1-5 پوشش پا 115
4-3-1- 6 کمربند 115
بخش چهارم 117
4-4 مقایسه حجاری پلکان شرقی با پلکان شمالی 117
فصل پنجم: ملل تابعه و نقش آنها در نظام اقتصادی و مالیاتی هخامنشی
بخش اول 126
5-1 ملل تابعه : 126
بخش دوم 128
5-2 نظام مالیاتی و اقتصادی هخامنشی 128
بخش سوم 144
5-3 هیئت ها و جنس هدایا : 144
5-3-1 نظریات مطرح شده در مورد ماهیت چارپا 146
5-3-2 انواع اسب های تخت جمشید : 149
بخش چهارم 153
5-4 تاثیر نمادهای سمبولیک هر قوم در نقش آن نمایندگان : 153
بخش پنجم 159
5-5 : وجود نمادهای اعتقادی هخامنشیان درحجاری 159
بخش ششم 165
5-6 نقوش گیاهی در ایران باستان : 165
5-6-1 درخت زندگی : 165
5-6-2 درخت سرو و خرما : 166
5-6-3 گیاه هومه (هوم) : 167
5-6-4 نخل : 168
5-6-5 گل نیلوفر در نگاره های تخت جمشید : 168
بخش هفتم 169
7-1 ماه: 169
نتیجه گیری 174
فهرست منابع 175

چکیده :
دراین پژوهش سعی شده است که شناسایی کامل تری نسبت به هدایای آورده شده توسط ملل مختلف به دربار هخامنشیان که صحنه هایی از آن در حجاری های پلکان آپادانا نشان داده شده صورت بگیرد . نوع و تعداد اجناس بررسی شود و نمادهای سمبولیک و اعتقادی هر قوم و ملیت دراین آثار بطور برجسته نشان داده شود .
از سوی دیگر از نوع پوشش و ظاهر هرفرد قومیت آن مشخص شود و ازاین طریق نوع ارتباط این اقوام با هخامنشیان بیشترروشن شود .
دراین پژوهش تفکیک و تقسیم بندی موضوعی هدایا و نقد و بررسی نظرات مختلف صورت گرفته است و همچنین نوع معماری و اصول هنری رعایت شده در آثار هخامنشی بررسی شده است .
بدین ترتیب می توان به شناسایی جنبه های جدیدی از تاریخ روابط اقتصادی و سیاسی هخامنشیان با ملل تابعه دست یافت.
کلید واژه : هدایا – ملل تابعه – حجاری – نماینده – سمبولیک – هنر

فصل اول
کلیات

1-1- مقدمه :
آنچه تاکنون در بررسی حجاری های تخت جمشید مورد توجه قرار گرفته است بیشتر شناخت اقوام و هدایای آنها از نظر تعداد بوده است و به کیفیت و نوع هدایا و نوع ظاهر افراد کمتر توجه شده است از سوی دیگر عوامل مختلف از جمله سمبلهای اقوام هدیه آوردنده و یا اعتقادات دینی آنها که در نوع هدایا بطور مستقیم اثر گذار بوده اند کمتر شناسایی شده است و تحلیل خاصی صورت نگرفته است .
دراین بررسی و تحلیل پنج فصل در نظر گرفته شده است :
– فصل اول : دراین فصل به کلیاتی از تحقیق پرداخته شده است .
– فصل د وم :که به وسعت قلمرو هخامنشیان در دوره پادشاهان نخستین می پردازد .
-فصل سوم : هنرومعماری تخت جمشید ، صنعت و معادن و پارچه بافی وهنرهای مختلف آن دوران را بررسی می کند . همچنین تاثیر هنر دیگر ملل را بر هنر هخامنشی مورد تفحص قرار می دهد .
– فصل چهارم : حجاری پلکان آپادانا وهمچنین اقوام و تعدادو ظواهر آنان مورد مطالعه قرار می گیرد و حجاری پلکان شرقی با پلکان شمالی مقایسه می گردد .
– فصل پنجم : که دراین فصل نوع هدایا و نظام اقتصادی هخامنشیان و طریقه مالیات گیری آنها و تاثیر نمادهخای سمبولیک و اعتقادی ملل دیگر دراین هدایا مورد بررسی قرار گرفته است که ازاین پژوهش به رابطه ملل مختلف با هخامنشیان بهتر می توان پی برد .
1-2- هدف :
هدف این پژوهش بررسی و شناخت اقوام تصویر شده درحجاری ها و شناخت اجناس و محصولات هر منطقه و تاثیر نمادهای مذهبی و سمبولیک آن نواحی درانواع اجناس می باشد و با بررسی این موارد روابط سیاسی دولت هخامنشی با این دولتها با توجه به نقوش حجاری شده شناخته می شود .
1-3- سئوال اصلی :
با بررسی هدایا و نقوش هدیه آورندگان درنگاره های تخت جمشید چه اطلاعاتی درجهت شناسایی هویت و ملیت افراد تاریخ روابط هخامنشیان با سایر دولتها بدست می آید .
1-4- فرضیه و پرسشها :
1- کالاهای به تصویر کشیده شده در حجاری فقط باج و مالیات بوده اند یا شامل هدایا نیز بوده است ؟
– به نظر می رسد بیشتر حالت پیشکش از اجناس و کالاهای بومی هر منطقه بوده است .
2- آیا با توجه به ظاهر و البسه ، حجاری ملیت اقوام شناسایی شود ؟
– به نظر می رسد می توان شناخت اجمالی بدست آورد .
3- آیا نمادهای اعتقادی و سمبولیک اقوام در نوع کالاها و آثار بقای مانده تأثیر داشته اند .
– به نظر می رسد سمبولها ، نمادها و اعتقادات اقوام در نوع پیشکش تأثیر داشته است .
4- آیا از حجاری مورد نظر اقوام زیر نفوذ قابل شناسایی می باشند ؟
به نظر می رسد اقوام از روی حجاری و البسه و آرایش افراد قابل شناسایی می باشد .

1-5- روش تحقیق :
روش گردآوری اطلاعات دراین تحقیق روش کتابخانه ای است و با مطالعه آثار و کتب مختلف و فیش بردار ی از مطالب آن ها ، داده های مورد نیاز برای تحقیق گردآوری خواهد شد ، سپس از طریق روش توصیفی – تحلیلی اطلاعات خواهیم پرداخت .
1-6- مشکلات و موانع تحقیق :
غالبا ً محققان علوم انسانی وتاریخ برای تدوین و نگارش پژوهش خویش مشکلات و موانع متعددی را پیش رو دارند . موضوع حاضر نیز ازاین دشواری ها عاری نبوده است ازجمله فقر منابع و عدم دسترسی به منابع مناسب بر روی انجام این پژوهش تأثیر گذار بوده است . اکثر منابع فقط به تعداد و جنس هدایا اشاره کرده اند و به ملت هدیه آورنده بعنوان ملل زیر نفوذ و نوع ارتباط آنها با دولت هخامنشی توجه ای نداشته اند و از آنجایی که مطالب مربوط به دوره باستان می باشد . منابع قدیمی دارای تغییرات می باشند .
1-7- پیشینه تحقیق :
از موارد انجام پژوهش انجام شده دربارۀ این موضوع می توان به اثر زیرا اشاره کرد :
نقوش اقوام شاهنشاهی هخامنشی ، نوشته : والرز ، گرالد و ترجمه دورا اسمودا خوبنظر که در اثر نام برده فقط در حجاری اقوام و نوع و تعداد کالاهای اهدایی بررسی شده است و توجه ای به علت انتخاب هدایا و معروفیت آنها نشده است .
درتحقیق انجام شده سعی شده است برخی از کاستی های گذشته جبران شود .

فصل دوم
قلمرو دولت هخامنشی دردوره نخستین پادشاهان این سلسله

بخش اول
2-1-دوره کورش دوم(بزرگ)
بنای عظیم شاهنشاهی هخامنشی بر احساس واحدی متکی بود ، یعنی وفاداری رعایا به خاندان شاهی که بازنمای او را چون خدایی حرمت می گذاشتند و شکوه تشریفات و تکلفات تحمیلی وی را احاطه داشتند . پیروزی های درخشان دو بنیانگذار سلسه هخامنشی موجب شد تا خاطره آنان در هاله ای از شکوه جاودان قرار گیرد. شاه ایران ، سلطان خودکامه ای بود که دورادور بر مملکت خویش فرمانروایی می کرد . اقوام تابع امپراتوری ، سازمان بندی های اجتماعی ، دینی و حتی روسای خود را همچنان حفظ کرده بودند . فنیقیان هنوز پادشاهی از خود داشتند ، مصریان همچنان دارای روسای ولایات بودند و یهودیان تشکیلات حکومت دینی خود را در آرامش ادامه می دادند . تا هنگامی که ولایات فرمانگزار قدرت پادشاه را به رسمیت می شناختند و خراج خود را می پرداختند ، مردم آن ولایات در آرامش بسر می بردند و پادشاه در کار آنان دخالتی نمی کرد ، اما همه زیردستان شاه تا دورترین نقطه امپراتوری حتی گماشتگان دولت و سرداران سپاه بندگان شاهنشاه به شمار می رفتند . این مفهوم زنده را که همه زیر دستان پادشاه رعایای وی محسوب می گردند ، هنوز تا دوره اخیر در امپراتوری عثمانی دیده ایم . این امپراتوری ، پیش از اصلاحات سده نوزدهم میلادی بر اساس همان نمونه که می توان آن را سلطنت قدیم آسیایی نام نهاد سازمان یافته بود . 1
این امپراتوری پهناور را در واقع وسیعترین امپراتوری ای که تا آن زمان جهان به خود دیده بود که از ملیت ها و زبان های گوناگون تشکیل می یافت و ستایش ، شگفتی و وحشت یونانیان استقلال طلب را در شهرهای کوچکشان برانگیخته بود ، حکومتی اداره می کرد که سازمان اداریش را اسلاف کوروش در شاهزاده نشین کوچک عیلام از آشور و بابل میراث برده بودند . دبیران دفاتر اداری هخامنشی الفبای هجایی مناسب با زبان هند و اروپایی را که از ابداعات ایرانیان بود اختراع کردند و خط میخی را که مدتهای دراز نیازهای دولت های حوزه دجله و فرات را برآورده می کرد ساده نمودند . بخش پارسی کتیبه بیستون که داریوش داستان کرده های خود را برای متاخرین اعقاب خویش باقی گذارد ، در کنار ترجمه های بابلی و عیلامی متن کتیبه با این خط نوشته شده است .
امپراتوری هخامنشی به ساتراب نشین هایی تقسیم می شد که هر کدام از آنها تحت فرمانروایی یک شهربان یا خشترپاون 2 بود . این مامور عالی رتبه منشی یا دبیری داشت که وظیفه او چشم گماردن بر کارهای شهربان و گزارش آنها به دربار بوده است. فرماندهی سپاه در دست سپاهسالاری بود که کارانوس 3 لقب داشت . ارگ شهرها حاکمی ویژه داشت که وی را ارگ پت 4 ( دژبان ) می خواندند ، این سه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع رتبه بندی، استان فارس، اقتصاد کشاورزی، سلسله مراتبی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد آسیای صغیر، بین النهرین، داریوش اول، مشرق زمین