پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتبار اسنادی، قانون حاکم، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده

ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل

به کوشش

طناز سامی وند

گسترش ارتباطات و توسعه تجارت بین الملل جنبه بارز قرن حاضر است، قرار دادها و معاهدات بین المللی، گرديده اند و در زندگی اقتصادی، روابط تجاری بین المللی و
پروژه های سرمایه گذاری و نظیر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند، اما وقتی قرار دادی منعقد می شود برای طرفین قرار داد همیشه این تردید که طرف مقابل به تعهدات خویش وفا نکند یا که در انجام تعهدات خویش تأخیر روا دارد و همچنین احتمال وجود نقص بعد از اجرای قرار داد داده می شود، خصوصاً در قرار دادهای بین المللی که طرفین از دو یا چند کشور مختلف هستند و تعارض قوانین احقاق حق را دچار پیچیدگی و دشواری های خاص می کند. از این رو باید تدابیری اندیشید تا طرفین با آسودگی خاطر و اطمینان بیشتر مبادرت به انعقاد قرار داد بنمایند. از دیرباز تاکنون برای حصول به این مهم روش های مختلفی در تجارت بین الملل بکار گرفته شده است. از آنجا که اصولاً قانون خاصی بر این قرار دادها حاکم نبود، نیاز به این تضمین ها رو به افزایش رفته و نیاز مذکور در عرصه خارجی و داخلی باعث شد که شاهد استفاده از گونه های متفاوتی از تضمین ها و ضمانت نامه ها باشیم که هر کدام آثار خاص خود را دارند. وجود تضمین به دلایل مختلفی از جمله احتمال عدم اجرای قرار داد، نقض قرار داد، یا …. حائز اهمیت می باشد. در این وادی روش ها و اسناد واوراق زیادی در جریان است که از ضمانت نامه های مستقل می توان به عنوان جدیدترین و مطمئن ترین این روش ها یاد کرد.
واژگان کلیدی: ضمانت نامه مستقل، اعتبارنامه، ضمانت نامه بانکی، قرار منع پرداخت، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی.

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: کلیات 2
گفتار اول: تعریف ضمانت نامه مستقل و مقایسه آن با ضمان مدنی و ضمان
تجاري 3
مبحث اول : تعريف ضمانت نامه مستقل 3
مبحث دوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان مدنی 4
بند الف – آثار عقد ضمان و آثار ضمانتنامه مستقل 6
بند ب – استناد به ايرادات قرارداد اصلي 6
بند ج – استقلال و تبعيت 7
بند د – مديون در ضمانتنامه بانكي و ضمان مدني 7
بند و – جزئيات در ضمان مدني و ضمانتنامه مستقل 8
مبحث سوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان تجاري 8
بند الف – استقلال و تبعت 9
بند ب – نقش ضامن 10
گفتار دوم: تعریف قرارداد و معاهدات بین المللی و وجوه تمایز آنها 11
مبحث اول : تعريف قرارداد بين المللي 11
مبحث دوم: تعريف معاهدات بین المللی 12
بند الف – كنوانسيون يا مقاوله نامه 13
بند ب – عهدنامه 13
بند ج – موافقتنامه 14
بند د – پيمان نامه هاي در خصوص اتحاديه بين الملل 14
مبحث سوم: وجوه تمایز قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی 14
گفتار سوم : ماهيت حقوقي ضمانتنامه هاي صادره از شركت بيمه و بررسي وجوه تمايز آنها با ضمانتنامه هاي بانكي 16
مبحث اول : ماهيت حقوقي ضمانتنامه هاي صادره از شركت بيمه 16
مبحث دوم: وجه تمایز ضمانت نامه های مستقل با ضمانت نامه های صادره در
شرکت بيمه 17
بند الف: تفاوت در ماهیت 17
بند ب: وابستگی به قرار دادهای مبانی صدور 18
گفتار چهارم: وجه تمایز ضمانت نامه های بانکی با سایر اعتبارات اسنادی و اعتبار نامه های تضمینی 19
مبحث اول: انواع اعتبارات اسنادي ومزاياي آن 19
بند الف: مزایای اعتبارات اسنادی: 20
بند ب: انواع اعتبار اسنادی: 21
1. اعتبار اسنادی داخلی ریالی 21
2. اعتبار اسنادی وارداتی 22
3. اعتبار اسنادی صادراتی 22
4. اعتبار اسنادی قابل برگشت 23
5. اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت 23
6. اعتبار اسنادی تایید نشده 24
مبحث دوم: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی و مقایسه آن با ضمانت نامه مستقل 24
بند الف: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی 25
بند ب: مقایسه اعتبار اسنادی ضمانتی با ضمانت نامه مستقل 26
فصل دوم: ماهیت و ارکان ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی 29
گفتار اول: ماهیت ضمانت نامه های مستقل 30
مبحث اول : ماهیت حقوقی ضمانت نامه های مستقل 30
بند الف: نظریه ایقاع بودن ضمانت نامه های مستقل 31
بند ب: تعهد ناشی از قرار داد اجتماعی 31
مبحث دوم : نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران 32
گفتار دوم: عناصر حقوقي ضمانت نامه مستقل 36
مبحث اول: قرارداد مبنای صدور و اصل استقلال 36
بند الف: قرار داد مبنای صدور 37
بند ب: قاعده استقلال 38
مبحث دوم: طرفین ضمانت نامه 40
بند الف:ضمانت خواه یا مضمون عنه 40
بند ب: ذی نفع 41
1: شرایط مستحق شدن ذی نفع 41
2: انتقال ارادي و قهري ضمانت نامه 43
بند ج: بانک صادر کننده ضمانت نامه 45
مبحث دوم: روابط حقوقی افراد ضمانت نامه 47
بند الف: رابطه ضمانت خواه و ذی نفع 47
بند ب: رابطه بانک صادر کننده و ضمانت خواه 48
بند ج: رابطه بانک صادر کننده و ذی نفع 49
فصل سوم: اقسام ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی 50
گفتار اول: تقسیم ضمانت نامه های مستقل به اعتبار شرایط مطالبه 51
مبحث اول: مفهوم ضمانتنامه های مشروط و غير مشروط 52
مبحث دوم: شناخت ضمانت های مشروط از ضمانت نامه های غیر مشروط 53
بند الف: از حیث نحوه پاسخ بانک گشایشگر به مطالبه 53
بند ب: از حیث مکانیزم مطالبه و سیستم اسنادی: 54
مبحث سوم: ماهیت حقوقی تعهد بانک در ضمانتنامه های مشروط 56
بند الف: مفهوم حقوقی تعلیق در ضمان و تعلیق در تادیه در قانون مدنی ایران 57
بند ب: التزام به تادیه در ضمن عقود: 58
بند ج: مسئله تعلیق ضمان و یا التزام به تأدیه در ضمانتنامه های بانکی 59
گفتار دوم: ضمانت نامه بین المللی بانکی به اعتبار قرارداد مبنای صدور 60
مبحث اول: ضمانت نامه اجرای تعهد یا حسن انجام کار 61
مبحث دوم: ضمانت نامه شرکت در مناقصه يا شركت در مزايده 63
مبحث سوم: ضمانت نامه پیش پرداخت و بررسی مقررات مربوط به آن 64
بند الف: تعریف ضمانت نامه پیش پرداخت 64
بند ب – مقررات مربوط به ضمانت نامه های پیش پرداخت 65
مبحث چهارم: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان و بررسی مقررات مربوط به آن 66
بند الف: تعریف ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان 66
بند ب: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان در مقررات متخلف 67
گفتار سوم: ضمانت نامه های مستقل به اعتبار روابط بین المللی بانک ها 67
مبحث اول: ضمانت نامه های متقابل 68
مبحث دوم: استقلال ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه پایه 69
فصل چهارم: شیوه های پرداخت، قانون حاکم و مرجع صالح به رسیدگی دعاوی ضمانت نامه های مستقل در قرار دادهای بین الملل 70
گفتار اول: شیوه های پرداخت ضمانت نامه های مستقل بانکی 71
مبحث اول : ضمانتنامه هاي قابل پرداخت به صرف درخواست 72
مبحث دوم: ضمانت نامه های قابل پرداخت با درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرارداد پایه 73
مبحث سوم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به گواهی شخص ثالث 74
مبحث چهارم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به رای داور یا دادگاه 74
گفتار دوم: انواع دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل 76
مبحث اول: دعاوی منع پرداخت ضمانت نامه هاي مستقل 78
مبحث دوم: سایر دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل 79
بند الف: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق داخلی 80
بند ب: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق سایر کشورها 83
1: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق انگلیس 83
2: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق فرانسه 84
3: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق آلمان 85
گفتار سوم: عوامل موثر در حل و فصل دعاوی ضمانت نامه های مستقل بانکی 86
مبحث اول: منابع حقوقی 87
بند الف: عرفها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) 89
بند ب: یو.سی.پی. الکترونیک (ای.یو.سی.پی.) 92
بند ج: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های قراردادی 93
بند د: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه 94
بند ه: عرفهای و رویه های اعتبار نامه های تضمینی بین المللی (آی. اس. پی.98) 94
بند و: کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی 95
بند ز: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا 96
مبحث دوم: قانون حاکم و بررسی تطبیقی سکوت قانون 97
بند الف: قانون حاکم 97
بند ب – بررسی تطبیقی سکوت درباره قانون حاکم بر دعاوی ضمانت نامه 100
مبحث سوم: مرجع صالح و قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران 102
بند الف: مرجع صالح 102
بند ب: قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران 104
نتيجه 106 منابع 107 چكيده به زبان انگليسي 113

مقـدمـه:

در اين تحقيق ضمانت نامه هاي مستقل را علي رغم گستردگي موضوع و محدود بودن فصول پايان نامه در چهار فصل گنجانده ايم :
در نخستين فصل كليات ،قبل از ورود به ماهيت مورد بحث قرار گرفته است ، تعريف هاي ارائه شده از ضمانت نامه هاي بانكي، بررسي و مقايسه ضمان بانكي با ضمان مدني و ضمان تجاري و مقايسه آثار و جزئيات ضمان مدني و ضمان تجاري با ضمانت نامه هاي بانكي بخشي از مباحث اين فصل است و از آنجا كه قصد تحقيق در خصوص ضمانت نامه هاي بانكي در قرار دادهاي بين المللي را داريم ضروري بود كه تعريفي از قرارداد هاي بين المللي و بررسي وجوه تمايز آن با معاهدات بين المللي داشته باشيم.
در عالم تجارت از اوراق زيادي جهت تضمين از جمله اعتبارات اسنادي ضمانتي و همچنين ضمانت نامه هاي صادره توسط شركت بيمه استفاده مي شود،جهت ورود به ماهيت نياز به داشتن تعريفي مشخص و تشخيص وجوه افتراق ضمانت نامه هاي بانكي با موارد فوق احساس مي شود، به همين جهت در اين فصل به بيان اين مسائل پرداخته ايم.
دومين فصل از اين تحقيق اختصاص داده شده به ماهيت و نظريه هاي كه در خصوص آن وجود دارد و اركان ضمانت نامه هاي مستقل ، به صورت جزء به جزء مورد بررسي قرار گرفته و روابط حقوقي افراد ضمانت نامه به شرح كشيده شده است.
در سومين فصل ،اقسام ضمانت نامه هاي مستقل در قراردادهاي بين المللي به اعتبار شرايط مطالبه مورد مطالعه قرار گرفته و ماهيت حقوقي هر كدام به تفكيك و همچنين مقررات مربوط به آن ها به تفصيل آمده است .آنچه در ضمانت نامه ي بانكي از اهميت بيشتري برخوردار است، شيوه هاي پرداخت است كه در آخرين فصل انواع آن توضيح داده شده است ، مورد ديگري كه در آخرين فصل بيان شده است قانون حاكم و مرجع صالح به رسيدگي دعاوي ضمانت نامه هاي بانكي در
قرارداد ها ست و همچنين قرار هاي منع پرداخت كه صادر مي شوند و بررسي تطبيقي آن ها

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع اهدای عضو، قانون مدنی، کرامت انسان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، ضمانت نامه بانکی، قرارداد پایه