تحقیق درباره قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، قاعده غرور

دانلود پایان نامه ارشد

1 – مسئوليت و اقسام آن…………………………………………………………………………………26
1-1-تعريف مسئوليت……………………………………………………………………………………………………….26
1-2-اقسام مسئوليت……………………………………………………………………………………………………….26
1-2-1-مسئوليت حقوقي………………………………………………………………………………………………..26
1-2-2-مسئوليت اخلاقي……………………………………………………………………………………………….26
2-تعريف مسئوليت…………………………………………………………………………………………27
3-مفهوم مسئوليت مدني……………………………………………………………………………….27
4- خسارت معنوي………………………………………………………………………………………….28
فصل دوم : مباني مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري و سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان
مبحث اول: مباني فقهي مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري ………31
گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاري 33
1- نظريه شيخ انصاري 34
2- نظريه محقق خراساني 34
3- نظريه مرحوم نراقي 34
4- نظريه مرحوم امام خميني (ره) 34
5- گستره قاعده لاضرر کودک آزاري 36
گفتار دوم: قاعده ضمان يد و گستره آن در کودک آزاري 37
1 – مفهوم استيلا 39
2- مفهوم حق غير 39
3- به نحو عدوان 39
4 – غصب و زنداني كردن كودك 41
5 – بحث فقهي غصب و كودك زنداني 41
6- بررسي حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها 42
6-1- منافع مستوفات 42
6-2-منافع غير مستوفات 43
7- گستره قاعده ضمان يد در کودک آزاري 45
گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاري 48
1- قاعده فقهي اتلاف و منافع 49
2- ادله اعتبار قاعده اتلاف 50
3- قاعده اتلاف و منافع 51
4-گستره قاعده اتلاف در کودک آزاري 51
گفتار چهارم: قاعده تسبيب وگستره آن در کودک آزاري 52
1- مباني فقهي قاعده تسبيب 54
2- اختلافات قاعده اتلاف و تسبيب 54
3- ادله اعتبار قاعده تسبيب 55
3-1- روايات 55
3-2 – اجماع 55
3-2-1- اجتماع سبب و مباشر 55
3-2-1-1- مباشر اقوي از سبب 55
3 -2-1-2- سبب اقوي از مباشر 56
3-2-1-3- تساوي مباشر و سبب 56
4- تعدد اسباب و کودک آزاري 56
5- اركان و مباني نظري مسئوليت مدني 61
5-1- فعل زيانبار 61
5-1-1- لزوم نامشروع بودن فعل 61
5-1-2- تقصير 61
5 -2- وجود ضرر 62
5 -2-1- مفهوم ضرر و اقسام آن 63
5 -2-2- شرايط ضررهاي قابل مطالبه 63
5 -3- رابطه سببيت 64
6- گستره قاعده تسبيب در کودک آزاري 65
گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاري 66
1- قاعده غرور و تدليس 66
2- شرايط غرور 67
3- نقش غرور در اتلاف و تسبيب………………………………………………………………….67
4- گستره قاعده غرور در کودک آزاري 68
گفتار ششم: قاعده استيفاء: و گستره آن در کودک آزاري 69
1- استيفاء از عمل ديگري 69
2- استيفاء از مال ديگري 70
2-1- استيفاي مشروع 70
2-2- استيفاي نامشروع 71
3- بهره‌مندي از كار كودك مميز 71
4- بهره‌مندي از كار كودك و مسئوليت در مقابل كودك و ولي او 72
5- اعمال حقوق صغير مميز و غيرمميز 73
6-گستره قاعده استيفا ءدر کودک آزاري 75
مبحث دوم: مباني حقوقي مسئوليت مدني ناشي از كودك‌آزاري سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان 77
گفتار اول: نظريه تقصير 78
1- مسئوليت ناشي از فعل شخص (قاعده عمومي تقصير) 79
1-1- عنصر مادي تقصير 79
1-2- عنصر معنوي تقصير 80
1-2-1- تقصير عمدي 80
1-2-2- تقصير غيرعمدي (تقصير ناشي از بي احتياطي و غفلت) 81
1-2-3- فوايد عملي تفکيک تقصير عمدي و غير عمدي 81
2- فرض تقصير 82
3- مسئوليت مبتني بر تقصير 82
گفتار دوم: نظريه خطر 85
1- نظريه خطر در برابر انتفاع مادي 86
2- نظريه خطر هاي ايجاد شده 86
3- نظريه خطر نامتعارف 86
گفتار سوم: نظريه تضمين حق 87
گفتار چهارم: مباني بين المللي مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري و سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان 89
1- كنوانسيون حقوق کودک 89
2- نظام آموزشي كودكان 91
3- اقدامات ايران طبق کنوانسيون در مبارزه با ممانعت از تحصيل كودكان 92
مبحث سوم : انواع مسئوليت دولت در برابر کودک آزاري در حقوق موضوعه ايران 95
گفتار اول: نظام حقوقي ايران و كودك‌آزاري 95
1- مسئوليت دولت در برابر سلامت جسماني کودک 97
1-1- دوران جنيني 97
1-2- مسئوليت معاون در سقط جنين 98
2- مسئوليت دولت برابر تماميت جسمي کودکان بعد از تولد 98
2-1- مجازات قتل كودك 98
2 -1-1- بچه کشي 99
2-1-2- قتل كودك توسط پدر 99
2-1-3 – خودداري از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حيات 100
2-1-4- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدي كودك 100
3- تنبيه کودک 101
3-1- عدم جواز تنبيه بدني کودکان 102
3-2- عدم جواز تنبيه کودکان غيرمميز 102
3-3- عدم جواز مجازات و تنبيه بدني کودکان 103
گفتار دوم: مسئوليت مدني دولت در قبال کودک آزاري 107
1- مسئوليت مدني دولت در برابر آزار كودكان از راه تكدي‌گري: 107
2- مسئوليت مدني دولت در برابر بهره‌كشي از كودكان در جرايم مواد مخدر 108
3- مسئوليت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار 110
4- مسئوليت مدني دولت در برابر آزار جنسي کودکان 112
5- مسئوليت دولت در برابر حمايت از قاچاق کودکان 113
5-1- قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو……………………………………….115
5-2- تمهيدات موجود در پروتکل الحاقي در برخورد با قاچاق اشخاص……………………………115
6- مسئوليت دولت در قبال ازدواج کودکان 117
فصل سوم: قلمرو مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري و سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان
مبحث اول: ترک انفاق اولاد 124
گفتار اول: تعاريف 124
1- ترك 124
2- انفاق 125
گفتار دوم: مصاديق نفقه 126
1- نفقه اقارب (اولاد) 126
1-1- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترك نفقهي فرزند نامشروع 128
1 -2- مجرمانه بودن ترك نفقهي فرزند نامشروع 128
2- ملاك تعيين مقدار نفقه اولاد 129
3- استطاعت مالي مرتکب ترک انفاق 130
3-1- عجز معيشتي بزهديده 130
4- ضمانت اجراهاي حقوقي ترك انفاق 131
4-1- الزام به پرداخت نفقه 131
4-2- اقدام تأميني قضايي جهت دفع نفقه 131
5- نفقات گذشته و آينده كودك 132
6- اثرات ناشي از ترک نفقه………………………………………………………………………….132
مبحث دوم: خسارات ناشي از کودک آزاري 134
گفتار اول : ديه و ماهيت حقوقي آن 134
1- نظريات ديه 136
2- ديه و مسئوليت مدني 137
3- تطبيق قواعد ديه با قواعد مسئوليت مدني 142
3-1- موارد اختلاف ديه با مسئوليت مدني 142
3-2- موارد اشتراک ديه و مسئوليت مدني 144
گفتار دوم : ضرر و زيان هاي ناشي از آزار عليه تماميت جسماني 144
1- ضرر وزيان ناشي از صدمه بدني…………………………………………………………………..146
2- ضرر و زيان هاي ناشي از صدمه به جسم.. 147
2-1- ضرر وزيان ناشي ازهزينه معالجه 147
2-2- ضرر و زيان ناشي از کار افتادگي 147
2-3- ضرر و زيان ناشي از افزايش مخارج زندگي 148
2-4- ضرر و زيانهاي ناشي از مرگ 149
3- صدمات معنوي وارد بر شخصيت اطفال………………………………………………………149.
3-1- ممانعت از تحصيل کودک……………………………………………………………………………………….150
3-2-بهره بر داري ازکودک…………………………………………………………………………………………….150
3 -3- صدمات وارد بر حيثيت وآبرو…………………………………………..151
4- دلايل مطالبه خسارت مازاد بر ديه در صدمات معنوي و جسمي 152
4 -1- بناي عقلاء 153
4 -2- قاعده لاضرر 153
4- 3- قاعده نفي عسر و حرج 153
4-4- قاعده اتلاف 154
4-5- رد استناد به قاعده تسبيب 154
گفتار سوم: خسارت عدم النفع 155
1- ضرر 155
2- شرايط ضرر 156
3- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع 156
3-1- طبق تبصره 2 ماده ي 515 قانون آيين دادرسي مدني 156
3-2- خسارت ناشي از فوت منفعت عين 156
3-3- نيروي کار صنعت گران و ساير افراد 157
3-4- محروميت از سود قابل وصول 157
3-5- ضرر جسمي 157
3-6- ماده 5 قانون مسئوليت مدني 157
3-7- ضرر احتمالي 157
3-8- فعل زيانبار 158
4- خسارت عدم النفع و کودک آزاري 158
4-1- نوع خوردني هاي موجود در مراکز نگهداري کودک 158
4-1-1- خوردني هاي غيرقابل خوراکي 158
4-1-2- خوردني هاي قابل خوراکي 159
5- عدم درمان بيماري هاي آميزشي طفل 160
6- تقلب در مواد دارويي مخصوص اطفال 160
گفتار چهارم: افضا ء (ازاله بكارت) 162
1- ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه 164
گفتار پنجم : روش هاي جبران خسارت 167
1- بر گرداندن وضع زيان ديده به حالت پيشين خود 167
1-1- بازگرداندن عين مال 167
1-2- از بين بردن منبع ضرر 168
2- جبران خسارت از طريق پرداخت معادل 168
2-1- دادن مثل 169
2-2- دادن قيمت 169
پيشنهادات 171
نتيجه گيري 172
منابع 178
قوانين 183

مقدمه
دوران کودکي يکي از مهمترين دورانهاي زندگي هر انسان بشمار ميرود. چرا که در اين دوران شخصيت فرد شکل ميگيرد. کودک توجه به ديگران و رعايت حقوق آنها، آشنايي با ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي را در کانون گرم خانواده ميآموزد. اما گاهي محيطهاي مختلف، شرايط پر استرس و اضطراب و خطر آفرين و انواع آزار و اذيت را به کودکان تحميل مي کنند. اين همان مفهوم کودک آزاري ميباشد. يکي از آسيبهايي که متأسفانه چندان به آن توجه نشده است.پديده کودک آزاري پديده جديدي نيست و سابقهاي طولاني دارد. در رم قديم کشتن فرزند حق قانوني والدين بود، اعراب نيز قبل از روي آوردن به دين اسلام فرزندان دختر خود را زنده به گور ميکردند، فروش دختران در چين قديم رايج بود و فرعون در شرايط خاصي دستور قتل نوزادان پسر را صادر ميکردند.
هر يک از موارد فوق با ساختار اقتصادي،فرهنگي و حقوق آن جامعه رابطه تنگاتنگي دارد. اما مطالعات نشان دادهاند که پيامدهاي سوءرفتار با کودک نه تنها خود فرد، بلکه خانواده و جامعه را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. لذا پرداختن به اين پديده از ضروريات است. طبق گزارش بهداشت جهاني در 1999، حدود40 ميليون کودک 4 ساله در سراسر جهان در معرض سوء رفتار و غفلت والدين يا مراقبان خود بوده اند، به نحوي که به استفاده از خدمات بهداشتي، درماني و اجتماعي نيازمند شده اند. هر چند تاکنون مطالعات جامع و گسترده اي در خصوص کودک آزاري در کشور ما صورت نگرفته، در مطالعهاي که در سال 1379 بر روي 1309 نفر از مراجعان به سه درمانگاه و مرکز اورژانس بيمارستانهاي تخصصي کودکان شهر تهران انجام گرفت، معاينه فيزيکي پزشکان از مراجعان نشان داد که 2/12 درصد آن ها در طول زندگي توسط والدين و مراقبان خود مورد ضرب و جرح قرار گرفته

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عناصر داستان، عناصر داستانی، نظام سرمایه داری Next Entries تحقیق درباره سوءمصرف مواد، بهداشت روان، سازمان ملل