منبع پایان نامه ارشد با موضوع هنر اسلامی، دال و مدلول، هنر ایران

دانلود پایان نامه ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فهرست مطالب
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات
1-1 تعریف، بیان ضرورت و اهمیت مسئلهی پژوهشی ……………………………………………………………………………. 3
1-2 پرسشهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-3 فرضیههای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-4 اهداف و ارزش نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-5 سابقه، پیشینه و ادبیات نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 6
1-6 روش و فنون اجرایی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 13
1-6-1 روش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
1-6-2 ابزار …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-6-3 شیوه تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………. 13
1-7 معرفی جامعه آماری و نمونهها ………………………………………………………………………………………………………. 14
1-8 محدودیتهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………. 14

فصل دوم: تعریف نشانه و انواع آن
2-1 تعریف واژه نشانه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-2 بازنمایی در نشانه از چشمانداز نشانه شناسی ………………………………………………………………………………… 17
2-3 هویت چیست؟ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
2-4 نشانه در گرافیک ……………………………………………………………………………………………………………………………. 23
2-5 انواع گوناگون نشانه ………………………………………………………………………………………………………………………… 25
2-5-1 نشانه نوشتاری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-5-2 نشانه شمایلی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-5-2-1 دال و مدلول ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-5-2-2 انواع رابطه دال و مدلول در نشانههای شمایلی ……………………………………………………………………. 34
2-5-2-3 نشانهی نمایهای …………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-5-2-4 نشانهی شمایلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-5-2-5 نشانهی نمادین ……………………………………………………………………………………………………………………… 39
2-5-3 نشانه تلفیقی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-5-3-1 رابطهی همجواری …………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-5-3-2 رابطهی تثبیت کننده ……………………………………………………………………………………………………………. 45
2-5-3-3 رابطهی تقویت کننده ……………………………………………………………………………………………………………. 46
2-6 عناصر طراحی نشانه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 47
2-7 زیبایشناختی گرافیکی نشانهها …………………………………………………………………………………………………….. 49
2-7-1 وحدت شکل ………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-7-2 زیبایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
2-7-3 تعادل و توازن …………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-7-4 تناسبات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
2-7-5 ضرب آهنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
فصل سوم: بررسی نقشمایههای ایرانی
3-1 تعریف نقشمایه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 58
3-2 طبقهبندی نقشمایهها ……………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-2-1 مروری بر هنر ایران قبل از اسلام ………………………………………………………………………………………………. 66

3-2-1-1 طبقهبندی نقوش از لحاظ تصویری ………………………………………………………………………………………. 67
3-2-1-1-1 نقشمایههای هندسی ………………………………………………………………………………………………………. 68
3-2-1-1-2 نقشمایههای گیاهی …………………………………………………………………………………………………………. 69
3-2-1-1-3 نقشمایههای حیوانی ……………………………………………………………………………………………………….. 72
3-2-1-1-4 نقشمایههای انسانی …………………………………………………………………………………………………………. 74
3-2-2 مروری بر هنر ایران در دوره اسلامی ………………………………………………………………………………………… 75
3-2-2-1 طبقهبندی نقشمایههای در هنر اسلامی …………………………………………………………………………….. 77
3-2-2-1-1 نقوش گیاهی در هنر اسلامی …………………………………………………………………………………………… 77
3-2-2-1-2 نقوش هندسی در هنر اسلامی …………………………………………………………………………………………. 81
3-2-2-1-3 نقوش حیوانی و انسانی …………………………………………………………………………………………………….. 87
3-3 کاربرد نقوش ایرانی در طراحی گرافیک ………………………………………………………………………………………… 88
3-4 نشانههای متاثر از نقوش قبل از اسلام …………………………………………………………………………………………… 92
3-4-1 نشانههای متاثر از نقشمایههای هندسی قبل از اسلام ……………………………………………………………. 93
3-4-2 نشانههای متاثر از نقشمایههای گیاهی قبل از اسلام ………………………………………………………………. 94

3-4-3 نشانههای متاثر از نقشمایههای حیوانی قبل از اسلام ……………………………………………………………… 95
3-4-4 نشانههای متاثر از نقشمایههای انسانی قبل از اسلام ………………………………………………………………. 96
3-6 نشانههای متاثر از نقوش دوره ی اسلامی ……………………………………………………………………………………… 97
3-6-1 نشانههای متاثر از نقشمایههای گیاهی دوره ی اسلامی …………………………………………………………. 98
3-6-2 نشانههای متاثر از نقشمایههای هندسی دوره ی اسلامی ……………………………………………………….. 99
3-6-3 نشانههای متاثر از نقشمایههای حیوانی- انسانی دوره ی اسلام …………………………………………… 100
فصل چهارم: بررسی نقشمایههای هندسی
4-1 جایگاه نقشهای هندسی در هنرهای سنتی ایران …………………………………………………………………….. 103
4-2 رمز هندسی مثلث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 111
4-3 مثلث …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
4-4 رمز هندسی دایره ………………………………………………………………………………………………………………………… 116
4-5 دايره

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره شهر اردبیل، توسعه شهر، توسعه فیزیکی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، شرکت حمل و نقل، سوانح طبیعی