پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، آمیخته بازاریابی، روش آنتروپی، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………92
یافته های توصیفی مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « قیمت »………………………………………….93
جمع بندی یافته های مرتبط با عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی……………………………………..94
اولویت بندی شاخص های تشکیل دهنده عنصر محصول از دیدگاه آزمودنی ها………………..95
اولویت بندی شاخص های تشکیل دهنده عنصر مکان از دیدگاه آزمودنی ها…………………….97
اولویت بندی شاخص های تشکیل دهنده عنصر ترویج از دیدگاه آزمودنی ها…………………..99
اولویت بندی شاخص های تشکیل دهنده عنصر قیمت از دیدگاه آزمودنی ها………………….101
t تک گروهی مرتبط با بررسی عنصر آمیخته بازاریابی «محصول»………………………………….103
t تک گروهی مرتبط با بررسی عنصر آمیخته بازاریابی «مکان»………………………………………104
t تک گروهی مرتبط با بررسی عنصر آمیخته بازاریابی «ترویج»…………………………………….105
t تک گروهی مرتبط با بررسی عنصر آمیخته بازاریابی «قیمت»………………………………….107
نتایج وزن دهی شاخص های سنجش عنصر «محصول» با استفاده از روش آنتروپی……..109
نتایج وزن دهی شاخص های سنجش عنصر «مکان» با استفاده از روش آنتروپی………….110
نتایج وزن دهی شاخص های سنجش عنصر «ترویج» با استفاده از روش آنتروپی…………111
نتایج وزن دهی شاخص های سنجش عنصر «قیمت» با استفاده از روش آنتروپی………….112
جمع بندی نتایج بررسی ارزش وزنی عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی با استفاده از روش آنتروپی………………………………………………………………………………………………………………113
نتایج رتبه بندی باشگاه ها از نظر عنصر «محصول» با استفاده از روش پرومیتی……………114
نتایج رتبه بندی باشگاه ها از نظر عنصر «مکان» با استفاده از روش پرومیتی………………..115
نتایج رتبه بندی باشگاه ها از نظر عنصر «ترویج» با استفاده از روش پرومیتی………………116
نتایج رتبه بندی باشگاه ها از نظر عنصر «قیمت» با استفاده از روش پرومیتی……………….117
نتایج رتبه بندی نهایی باشگاه ها بر اساس «4p» با استفاده از روش پرومیتی……………….118

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………121
خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….121
یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………….123
بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………..127
محصول………………………………………………………………………………………………………….127
مکان………………………………………………………………………………………………………………128
ترویج……………………………………………………………………………………………………………..129
قیمت………………………………………………………………………………………………………………………………….130
پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………….132
پيشنهادات برخاسته از نتایج تحقيق……………………………………………………………………….132
پيشنهاداتي براي ساير محققين………………………………………………………………………………133
منابع……………………………………………………………………………………………………………………134
پیوست 1. پرسشنامه آمیخته بازاریابی…………………………………………………………………….142
پیوست2 . معرفی نامه ارسال شده برای باشگاه های حاضر در لیگ برتر فدراسیون بسکتبال142
فهرست جداول
جدول 1 : اطلاعات مربوط به جامعه آماری…………………………………………………………………….89
جدول 2 : توصیف آماری مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « محصول »……………………………..90
جدول 3 : توصیف آماری مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « مکان »……………………………..91
جدول 4 : توصیف آماری مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « ترویج »…………………………………92
جدول 5 : توصیف آماری مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « قیمت »……………………………..93
جدول 6 : بررسی عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی…………………………………………………….94
جدول 7 : شاخص های توصیفی عنصر آميخته بازاريابي «محصول» از دیدگاه آزمودنی ها..95
جدول 8 : شاخص های توصیفی عنصر آميخته بازاريابي «مکان» از دیدگاه آزمودنی ها…….97
جدول 9 : شاخص های توصیفی عنصر آميخته بازاريابي «ترویج» از دیدگاه آزمودنی ها……99
جدول 10 : شاخص های توصیفی عنصر آميخته بازاريابي «قیمت» از دیدگاه آزمودنی ها….101
جدول 11 : t تک گروهی مرتبط با بررسی عنصر آمیخته بازاریابی «محصول»………………………103
جدول 12 : t تک گروهی مرتبط با بررسی عنصر آمیخته بازاریابی «مکان»………………………….104
جدول 13 : t تک گروهی مرتبط با بررسی عنصر آمیخته بازاریابی «ترویج»…………………………105
جدول 14 : t تک گروهی مرتبط با بررسی عنصر آمیخته بازاریابی «قیمت»…………………………107
جدول 15 : بردار وزن شاخص های سنجش عنصر «محصول» با استفاده از روش آنتروپی..109
جدول 16 : بردار وزن شاخص های سنجش عنصر «مکان» با استفاده از روش آنتروپی…….110
جدول 17 : بردار وزن شاخص های سنجش عنصر «ترویج» با استفاده از روش آنتروپی…..111
جدول 18 : بردار وزن شاخص های سنجش عنصر «قیمت» با استفاده از روش آنتروپی……112
جدول 19 : بررسی ارزش وزنی عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی با استفاده از روش آنتروپی..113
جدول 20 : رتبه بندی باشگاه ها از نظر عنصر «محصول» با استفاده از روش پرومیتی…………..114
جدول 21 : رتبه بندی باشگاه ها از نظر عنصر «مکان» با استفاده از روش پرومیتی……………….115
جدول 22 : رتبه بندی باشگاه ها از نظر عنصر «ترویج» با استفاده از روش پرومیتی………………116
جدول 23 : رتبه بندی باشگاه ها از نظر عنصر «قیمت» با استفاده از روش پرومیتی………………117
جدول 24 : رتبه بندی نهایی باشگاه ها بر اساس «4p» با استفاده از روش پرومیتی………………118

فهرست نمودارها

نگاره 1 : فرآیند بازاریابی……………………………………………………………………………………………..20
نگاره 2 : اجزای آمیخته ترویج……………………………………………………………………………………….48
نگاره 3 : تصمیمات قیمت گذاری………………………………………………………………………………….50
نگاره 4 : نمودار مربوط به نرمال بودن داده های مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « محصول » بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف…………………………………………………………………………….90
نگاره 5 : نمودار مربوط به نرمال بودن داده های مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « مکان » بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف………………………………………………………………………………………91
نگاره 6 : نمودار مربوط به نرمال بودن داده های مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « ترویج » بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف………………………………………………………………………………………92
نگاره 7 : نمودار مربوط به نرمال بودن داده های مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « قیمت » بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف…………………………………………………………………………………….93
نگاره 8 : بررسی عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی……………………………………………………………94
نگاره 9 : بررسی ارزش وزنی عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی با استفاده از روش آنتروپی….113
نگاره 10 : رتبه بندی نهایی باشگاه ها بر اساس «4p» با استفاده از روش پرومیتی……………….119

مقدمه
سرعت تحولات به آسانی اصول موفقیت آمیز حرفه ای دیروز را از رواج انداخته و منسوخ می کند. امروزه و با شروع قرن بیست و یکم، چالش هایی که پیش روی سازمان های ورزشی است، کدام اند؟ کشورها و یا سازمان ها با تشدید رقابت های جهانی، شکاف شدید درآمدی، سهل انگاری در خصوص تأسیسات و زیربناها، رکود اقتصادی، فقدان مهارت لازم نیروی انسانی و بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دیگر دست و پنجه نرم می کنند. همه این ها را می توان «چالش» نامید، اما در عین حال می توان از آن ها به عنوان فرصت نیز یاد کرد. رقابت های جهانی در ورزش به معنی بازار بزرگتری برای ارائه کالاها و خدمات ورزشی کشورمان است، که این خبر خوبی است(29).
جامعه بشری اکنون بیش از هر زمان دیگری با کمبود منابع و انواع نیازها مواجه است و تلاش می کند تا با استفاده از منابع محدود موجود، پاسخگوی قسمتی از نیازهای نامحدودش باشد. اگر موضوع علم اقتصاد، بررسی چگونگی رفع نیازهای نامحدود با استفاده از منابع محدود باشد، مدیریت مجموعه ای از مهارت ها و دانسته ها به منظور استفاده بهینه از منابع محدود موجود خواهد بود و بازاریابی هم علم ارزیابی و تشخیص نیازها و رفع آن ها از طریق تبادل منابع است(18).
لذا، بازاریابی با شناسایی نیازهای اجتماعی و انسانی و تأمین این نیازها سرو کار دارد. به طوری که در مدیریت بازاریابی فرآیند تصمیم گیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این فرآیند همان فرآیند مدیریت بازاریابی است و همیشه با آن همراه می باشد. از این رو، مدیران بازاریابی سازمان ها باید تلاش کنند تا با بازارگرایی، بازارشناسی، بازارگردی و بازاریابی سهم بازار مناسبی برای خود بدست آورند(31). سازمان ها باید با تصمیم گیری به هنگام و با شناخت کافی از مصرف کنندگان و نیازهای بازار تلاش کنند، با عرضه محصولی خوب و با قیمتی مناسب، در به کارگیری روش های مطلوب توزیع، استفاده از تبلیغات آگاه کننده و جهت دهنده و شناسایی رقبا، فرصت ها و تهدیدهای محیطی، سهم بازار خود را افزایش داده و با خلاقیت، ابتکار، انعطاف پذیری و تطبیق منابع با نیازها و خواسته های مشتریان داخلی و خارجی علاوه بر افزایش سهم بازار، مشتریان خود را نیز حفظ کنند(18).
در عصر حاضر ورزش به عنوان يک بخش اقتصادي در توليد، و مصرف کالاها و خدمات ورزشي و توسعه اقتصادي جوامع مختلف نقش دارد و هم اکنون يکي از عوامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملي و يکي از صنايع درآمدزا در قرن 21 به شمار مي رود. امروزه صنعت ورزش 152 ميليارد دلاري ورزش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مخزن الاسرار، ابعاد شخصیت Next Entries پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، بازاریابی ورزشی، آمیخته بازاریابی، کشورهای پیشرفته