تحقیق درمورد دینامیکی، روشهای ارزیابی، ایالات متحده آمریکا

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه 2
مرور کارهای گذشته 3
روند انجام پایان نامه 6
فصل اول « بررسی لرزه خیزی ایران »
1-1 لرزه خیزی ایران 9
1-2 گزارش برخی از زلزله های چند دهه اخیر 11
1-2-1 زلزله 31 خرداد ماه 1369 رودبار و منجیل 11
1-2-2 گزارش تصویری از زلزله بم 16
1-2-3 اثرات زلزله اول تیر 1381 چنگوره ـ آوج بر ساختمان های بنایی و مختلط 23
1-2-3-1 خسارت وارد به ساختمان ها در اثر زلزله چنگوره ـ آوج 23
1-2-3-2- گونه های ساختمانی منطقه آوج 24
1-2-3-3 ساختمان های بنایی آوج با سقف طاق ضربی 24
1-2-3-4 ساختمان های مختلط منطقه آوج 24
1-2-3-5 بررسی آسیب های وارده به ساختمان های منطقه آوج 25
1-2-3-6 بررسی علل خرابی ساختمان های مختلط و بنایی منطقه آوج 25
1-2-4 رفتار و عملکرد ساختمان ها در زلزله داهوییه (زرند) 26
1-3 گستردگی ساختمان های بنایی 27
فصل دوم « فلسفه بهسازي و تقويت ساختمان‌ها »
2-1 فلسفه بهسازی و تقویت ساختمانها 30
فصل سوم « تئوری حاکم بر رفتار ساختمانهای بنایی »
3-1 خواص سازه‌ای و دینامیکی ساختمانهای بنایی 36
3-2 توزیع نیروی زلزله در ساختمانهای بنایی 36
3-3 حالتهای شکست 37
3-3-1 شکست دیوارهای برشی 37
3-3-2 شکست دیوارهای عرضی 39
3-4 روش‌های ارزیابی کمی آسیب‌پذیری ساختمان‌های بنایی غیر مسلح 39
3-4-1 روش ارزیابی دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود 40
3-4-2 روش ارزیابی فصل هفتم دستورالعمل FEMA273 , FEMA356 41
3-4-3 روشهای ارزیابی لانگ – باخمن 42
3-5 استفاده از روش قاب معادل در ارزیابی ساختمانهای مصالح بنایی 45
3-6 دلیل بنیادی ناپایداری لرزهای ساختمانهای آجری غیر مسلح در برابر زلزله 46
3-7 ماهیت نیروهای زلزله 47
3-8 عملکرد ساختمانهای آجری غیر مسلح در مقابل زلزله 47
3-9 مقاومت جانبی دیوار برشی غیر مسلح 49
3-10 تقویت لرزهای ساختمانهای بنایی 51
3-10-1 روش تسلیح دیوارهای آجری 52
3-10-2 روش کلاف بندی دیوار آجری 53
3-11 خواص سازهای و دینامیکی قابهای مرکب 54
3-11-1 مقدمه 54
3-11-2 اندر کنش قاب و میانقاب 54
3-11-3 تبدیل کنش خمشی به کنش خرپایی 55
3-11-4 حالتهای شکست 57
3-12 مقاومت دیوار کلاف بندی شده (قابمرکب) 58
3-12-1 مقاومت ترک قطری 58
3-12-2 مقاومت شکست کنج 59
3-12-3 مقاومت نهایی 60
3-13 تاثیر بازشوها بر قابهای مرکب 61
3-13-1 نتیجهگیری در مورد بازشوها 61
3-13-2 محاسبه مقاومت و سختی میانقابهای بازشودار 62
3-14 ضریب رفتار قابهای مرکب 63
فصل چهارم « بررسی ضوابط و استانداردهاي فني »
4-1 مقدمه 65
4-2 معرفی آییننامهها 65
4-2-1 آییننامه FEMA-154 ایالات متحده آمریکا 65
4-2-2 دستورالعمل ATC-20 (Applied Technology Council) 71
4-2-2-1 ارزیابی ساختمانها بعد از زلزله 72
4-2-2-2 روشهای ارزیابی ساختمانها 73
4-2-3 مجموعه FEMA (306-307-308) 79
4-2-3-1 ارزیابی ساختمان طبق دستورالعمل FEMA (306-307-308) 79
4-2-3-2 ترمیم المانهای آسیب دیده از زلزله طبق دستورالعمل FEMA (306-307-308) 82
4-2-3-4 روشهای ترمیمی ارائه شده در دستورالعمل FEMA 308 82
4-3 جمع بندی 83
4-4 دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود (دفتر تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامهریزی) 84
4-4-1 بررسی کلی دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود 85
4-4-2 بخش ساختمانهای مصالح بنایی دستورالعمل 89
4-4-3 انواع ساختمانهای مصالح بنایی مشمول دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود 90
4-4-4 محدوده کاربرد 90
4-4-5 مراحل روش ساده بهسازی 91
4-5 ساختمانهای مصالح بنایی سنتی 91
4-5-1 نواقص مربوط به مصالح ساختمان 91
4-5-2 نواقص مربوط به سیستم سازهای 93
4-5-3 نواقص مربوط به دیوارهای باربر 95
4-5-4 نواقص مربوط به دالها 97
4-5-5 نواقص مربوط به اتصالات اعضا 97
4-5-6 نواقص مربوط به اجزای غیر سازهای 98
4-5-7 نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی 99
4-6 پیشنویس دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای بنایی (شرکت خدمات مدیریت ایرانیان) 100
4-6-1 مراحل ارزیابی آسیبپذیری 100
4-6-2 راهکارهای بهسازی 101
4-6-2-1 بهسازی کلی 102
4-6-2-2 بهسازی موضعی 102
4-7 دستورالعمل‌تحلیل آسیب‌پذیری و بهسازی‌لرزه‌ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود (وزارت مسکن و شهرسازی) 103
4-7-1 فرآیند تحلیل ارزیابی آسیبپذیری 104
4-7-2 تحلیل آسیبپذیری ساختمان 105
4-7-2-1 ارزیابی اولیه آسیبپذیری 105
4-7-2-2 ارزیابی تفضیلی آسیبپذیری 106
4-7-3 بهسازی ساختمان 107
4-7-4 جزئیات اجرایی طرح 108
4-7-5 بررسی اقتصادی و اجتماعی برای بهسازی لرزهای ساختمان 108
4-8 آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (آییننامه 2800) 110
فصل پنجم «روش‌های تعمیر، بازسازی و تقویت ساختمان‌ها»
5-1 تقویت سقفها و بامها 114
5-1-1 تعبیه دال جدید 114
5-1-2 تقویت سقف چوبی 114
5-1-3-سقفهای طاق ضربی 118
5-1-4- طاقهای قوسی 120
5-2- تقویت دیوارها 121
5-2-1- ترک خوردگی جزئی دیوارها 121
5-2-1-1-آماده سازی 122
5-2-1-2-ساخت 122
5-2-1-3-تجهیزات 123
5-2-1-4- روش تزریق صمغهای چسبناک 124
5-2-2- ترک خوردگی شدید در دیوارها 125
5-4-3- ترک در تکیهگاه قوس 127
5-2-4- برآمدگی موضعی 129
5-2-5- پوششهای بتن آرمه 130
5-2-5-1- پوشش یکطرفه 132
5-2-6- تقویت با استفاده از پشت بند 135
5-2-7- تقویت با استفاده از پیش تنیدگی 138
5-3 آسیب های وارد به اتصالات 139
5-3-1 فروریختگی گوشه 139
5-3-2 انفصال و جدایی دیوارهای متصل به یکدیگر 140
5-2-3-1- وصله کردن سنگها ( داخل و خارج) 142
5-2-3-2- قالب بندی و بتن ریزی ستون 142
5-2-3-3- نصب میلگرد کلاف 142
5-2-3-4- نصب صفحات فولادی 142
5-4- تقویت فونداسیون 145
5-4-1- تزریق بتون در زیر پی های درحال نشست 147
5-4-1-1- روش کار 148
5-4-2- تقویت پی های نواری 149
5-4-2-1- مهار کردن نشست پی نواری در شرایط محدود 152
5-4-3- نشست پی در اثر بوجود آمدن چاهک 152
5-4-3-1- شمع زنی 150
5-4-3-2- شمع بندی و پل کشی زیر دیوار 153
5-4-3-3- تنگ بستن 154
5-4-3-4- تخلیه پی نشست کرده 155
5-4-3-5- پرسازی حفره با چاهک 155
5-4-3-6- ساختن پی بتنی 155
5-4-3-7- بنایی رجهای فروریخته 156
5-5- زهکشی در اطراف ساختمان 157
فصل ششم « ساختمان های روستایی مقاوم در برابر زلزله »
6-1 ساختمانهای خشتی و گلی 159
6-1-2- کیفیت خشت 160
6-1-3- پی ها 161
6-1-4- آجر کاری در پای دیوارها 161
6-1-5- ساختن دیوارها 162
6-1-5-1- ابعاد دیوارها 162
6-1-6- بازشوها در دیوارها 163
6-1-7- تیرهای چوبی کلاف 164
6-1-8- پشت بندها 165
6-1-9- سقف 166
6-2 ساختمانهای قاب چوبی 170
6-2-1- قاب بندی دیوارهای ستون چه‌ای 171
6-2- 2 مهاربندی قائم در دیوارها 172
6-2-3- مهاربندی افقی در گوشه‌ها 173
6-2-4- اندازه الوارها 173
6-2-5- اتصالات 174
6-2-6- پوشش دیوار 177
6-2-7- حفاظت چوب 177
6-3 نتایج و پیشنهادات 178
منابع 180

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1-1 خسارت وارده به روستاها در زلزله چنگوره- آوج 23
جدول 1-2 زلزلههای با بزرگی بیش از 5/6 ریشتر در فاصلهی 1284 تا 1384 28
جدول 3-1 مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی ساختمان یک مدرسه 45
جدول 3-2 ضرایب مقاومت برشی دیوارهای آجری 50
جدول 4-1 تعاریف نتیجه ارزیابی 71
جدول 4-2 عواملی که سبب ناامنی میشود 75
جدول 4-3 آزمایشات ارزیابی بر اساس آییننامه FEMA 306 81
جدول 4-4 روشهای ترمیم و محدوده کاربرد 83
جدول 4-5 نواقص مربوط به مصالح 91
جدول 4-6 محاسبه برش طبقات طبق دستورالعمل بهسازی 93
جدول 4-7 نواقص مربوط به سیستم سازهای 94
جدول 4-9 نواقص مربوط به دیوارهای باربر 96
جدول 4-10 نواقص مربوط به دالها 97
جدول 4-11 نواقص مربوط به اتصالات اعضا 98
جدول 4-12 نواقص مربوط به اجزای غیر سازهای 98
جدول 4-13 نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی 99

فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه

شکل 1-1 نقشه صفحات زمین ساخت خاورمیانه و حرکات نسبی آن 10
شکل 1-2 گسلهای مهم ایران 11
شکل 1-3 تصاویری از زلزله رودبار و منجیل در سال 1369 15
شكل 1-4 تصاويري از زلزله بم 22
شکل 2-1 شکل شماتیک حاشیه ایمنی، فروپایگی و موارد مختلف بهسازی 31
شکل 2-2 تقلیل ایمنی و اثر بهسازی در افزایش آن 31
شکل 2-3 تقلبل حاشیه ایمنی در طول زمان و پایان یافتن عمر مفید 33
شکل 2-4 تقلیل تدریجی حاشیه ایمنی، مقابله با آن و افزایش عمر مفید فنی از طریق بهسازی 33
شکل 3-1 (الف) شکست خمشی (پایههای باریک) 38
شکل 3-1 (ب) شکست برشی (پایههای پهن) 38
شکل 3-2 ساختار ارزیابی کمی فصل هفتم دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود 41
شکل 3-3 ساختار ارزیابی در فصل هفتم FEMA273 , FEMA356 42
شکل 3-4 درجات آسیبپذیری در روش لانگ باخمن 43
شکل 3-5 ساختار ارزیابی کمی در روش لانگ – باخمن 43
شکل 3-6 منحنی ظرفیت ساختمان در روش لانگ – باخمن 44
شکل 3-7 پلان سازهای ساختمان مدرسه 44
شکل 3-8 دیاگرام آزاد دیوار 51
شکل 3-9 برخی روشهای اجرایی دیوارهای آجری مسلح 52
شکل 3-10 نحوه عملکرد دیوارهای آجری مسلح 52
شکل 3-11 مقایسه خواص قاب مرکب با مجموع خاصههای قاب و میانقاب 55
شکل 3-12 دیوار تحت بار جانبی خمیده شده، در نقطه A ترک میخورد 56
شکل 3-13 قاب مرکب با کنش خرپایی در قابل نیروهای جانبی مقاومت میکند 56
شکل 3-14 حالتهای شکست قاب مرکب 57
شکل 3-15 نمونهای از رفتار نیرو – جابجایی یک قاب مرکب 58
شکل 3-16 حالتهای شکست کنج در میانقابها 59
شکل 3-17 انواع بازشو 62
شکل 4-1 فرمهای جمعآوری اطلاعات برای سه منطقه با لرزه خیزی کم، متوسط و زیاد 68
شکل 4-2 روند ارزیابی ساختمان پس از زلزله 73
شکل 4-3 نمونهای از چک لیستهای ارزیابی سریع دستورالعمل ATC-20 76
شکل 4-4 نمونهای از چک لیستهای ارزیابی با جزئیات دستورالعمل ATC-20 78
شکل 4-5 مراحل روش ساده بهسازی 91
شكل 4-6 ابعاد پيش آمدگي در پلان 95
شکل 4-7 مراحل مختلف ارزیابی 100
شکل 4-8 روند تحلیل و ارزیابی آسیبپذیری بر اساس دستورالعمل تحلیل آسیبپذیری 104
شکل 5-1 تامین یکپارچگی و تقویت کف موجود 115
شکل 5-2 جزئیات دال تعبیه شده 115
شکل 5-3 تقویت کف چوبی با تخته 116
شکل5-4 تقویت کف چوبی با دال بتن آرمه و اتصال آرماتورهای دال به دیوار 116
شکل5-5 اتصال کف به دیوار 117
شکل5-6 اتصال کف به دیوار 117
شکل5-7 افزایش درجهی یکپارچگی در سقفهای طاق ضربی 118
شکل5-8 افزایش یکپارچگی سقف به کمک کلافهای افقی 119
شکل 5-9 نمونهای از مهار کششی 102
شکل 5-10 نمونهای از مهار برشی 120
شکل 5-11 تقویت قوسهای بالای بازشوها 121
شکل 5-12 123
شکل 5-13 126
شکل 5-14 126
شکل 5-15 127
شکل 5-16 129
شکل5-18 130
شکل 5-17 130
شکل 5-19 130
شکل 5-20 131
شکل 5-21 132
شکل 5-22 133
شکل 5- 23 134
شکل 5-24 135
شکل 5-25 تقویت دیوارهای طویل با افزودن پشت بند آجری 136
شکل 5-26 137
شکل 5-27 137
شکل 5-28 137
شکل 5-29 138
شکل 5-30 تقویت دیوارها با پیش تنیدگی افقی 139
شکل 5-31 140
شکل 5-32 141
شکل 5-33 141
شکل 5-34 141
شکل 5-35 143
شکل 5-36 پیوندهای گوشه با ترک خوردگی تصادفی 143
شکل 5-37 144
شکل 5-38 144
شکل 5-39 144
شکل 5- 40 146
شکل 5-41 147
شکل 5-42 147
شکل 5 -43 149
شکل 5 -44 149
شکل 5- 45 150
شکل 5- 46 150
شکل 5-47 تقویت پیهای موجود با استفاده از دو پی نواری بتنی مسلح در طرفین پی موجود 151
شکل 5-48 تقویت پیهای موجود با استفاده از نوار بتنی مسلح در یکطرف 151
شکل 5- 49 153
شکل 5-50 154
شکل 5-51 154
شکل 5-52 155
شکل 5- 53 156
شکل 5-54 156
شکل 5-55 157
شکل 5- 56 157
شکل 6- 1 163
شکل 6-2 164
شکل 6-3 165
شکل 6-4 165
شکل 6-5 165
شکل 6-6 167
شکل 6-7 168
شکل 6-8 169
شکل 6-9 172
شکل 6-10 174
شکل 6-11 176
شکل 6-12 176
شکل 6-13 176
شکل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ریاست جمهوری Next Entries تحقیق درمورد مقاوم سازی، آسیب پذیری، تاریخ ایران