موضوعهاي، اهميت، استانداردهاي

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………..9
1-4-2) اهداف اختصاصي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-5) سؤالهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-5-1) سؤال اصلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-5-2) سؤالهاي فرعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-6) محدودهي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-7) محدوديتهاي غيرقابل کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
1-8) تعاريف اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2) مباني نظري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2-1) تحقيق چيست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2-2) اهميت تحقيقات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2-3)ويژگيهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-2-4) انواع پروژههاي تحقيقاتي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-2-5) پژوهش چيست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-2-6) اهميت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
2-2-7) ديدگاه اسلام نسبت به پژوهش و دانش……………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-2-8) ويژگيهاي پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-2-9) پاياننامهها يا رسالههاي تحصيلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-2-10) تدوين پاياننامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-2-11) اهميت پاياننامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-2-12) اهداف پاياننامه و رساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
2-2-13) ويژگي‌هاي يک پايان نامهي خوب……………………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-2-14) برنامهي زمانبندي مراحل مختلف پاياننامه……………………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-15) گزارش نهايي پايان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
2-2-16) آسيب هاي پايان نامه‌هاي رشتهي تربيتبدني…………………………………………………………………………………………………………………..35
2-2-16-1) عدم وجود کلان نگري علمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-2-16-2) تمرکز موضوعها بر ارائهي اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-2-16-3) عدم تناسب ميان طرح پاياننامه (پروپوزال) و پژوهش نهايي…………………………………………………………………………………….. 36
2-2-16-4) نبود روش مشخص و علمي پژوهشي…………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-2-16-5) انتخاب موضوعهاي کلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………37
2-2-16-6) انجام موضوعهاي تکراري………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-2-16-7) گرايش به موضوعهاي غيرعلمي – پژوهشي و کماثر…………………………………………………………………………………………………. 38
2-2-16-8) انتخاب موضوع‌هاي ناقص……………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-2-16-9) سنتگرايي در انتخاب موضوعها و عدم توجه به موضوعهاي جديد…………………………………………………………………………….39
2-2-17) روند ارزيابي تحقيقات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2-18) تعاريف ارزيابي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-2-19) کارکردها و ويژگيهاي ارزيابي……………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-2-20) مراحل ارزيابي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-2-21) معيارهاي ارزيابي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-2-21-1) استاندارهاي سودمندي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-2-21-2) استانداردهاي انجامپذيري………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-2-21-3) استانداردهاي صحت ارزيابي………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
2-2-21-4) استانداردهاي دقت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-2-22) پاياننامههاي کارشناسي ارشد و نحوهي ارزشيابي آنها……………………………………………………………………………………………………48
2-2-23) تحقيق و پژوهش در زمينهي تربيتبدني و ورزش (موانع و راهکارها) …………………………………………………………………………….48
2-3) پيشينهي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50
2-3-1) پژوهش‏هاي داخلي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-3-2) پژوهشهاي خارجي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
2-4) جمعبندي فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سوره بقره Next Entries پایان نامه با موضوع وجوه اعجاز قرآن، وجود خداوند، واجب الوجود