دانلود تحقیق در مورد حقوق کودک، عقد ازدواج، فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

1ـ6ـ8 ولی در عقد ازدواج امامیه 22
1ـ6ـ9 ولی در عقد ازدواج اهل سنت 23
1ـ6ـ10 شرایط ازدواج موقت 24
1ـ6ـ11مواردى كه متعه حرام است: 24
1ـ6ـ12 مواردى كه متعه كراهت دارد: 25
1ـ7 احکام زوجه در ازدواج موقت 25
1ـ8 ازدواج صحیح، ازدواج فاسد و ازدواج باطل نزد اهل سنت 26
1ـ8ـ1عقد ازدواج صحیح 26
1ـ8ـ2 عقد ازدواج فاسد 27
حالاتی که ازدواج فاسد می‌شود: 27
1ـ8ـ3 عقد ازدواج باطل 28
حالاتی که ازدواج باطل می‌شود: 28
1ـ9 ازدواج‌های نوظهور 29
1ـ9ـ1منظور از نوظهور 29
1ـ9ـ2 نکاح مسیار 30
1ـ9ـ2ـ1 مفهوم لغوی مسیار 30
1ـ9ـ2ـ2 مفهوم اصطلاحی نکاح مسیار 31
1ـ9ـ2ـ3حکم ازدواج مسیار در فقه معاصراهل سنت 32
1ـ9ـ2ـ3ـ1 اباحه همراه با کراهت احیاناً 32
ازدواج النهاریات و لیلیات 34
1ـ9ـ2ـ3ـ2 تحریم یا عدم قبول ازدواج مسیار شرعاً 34
1ـ9ـ2ـ3ـ3 توقف 34
نظر امامیه در مورد گذشتن زن از حقوق خود 35
1ـ10 ازدواج عرفی 35
1ـ10ـ1عرفی در لغت 35
1ـ10ـ2 عرفی در اصطلاح 36
1ـ10ـ3 مقصود از ازدواج عرفی 36
1ـ10ـ4 خصوصیات ازدواج عرفی و مشخصه‌های آن 38
1ـ11 ازدواج سری 39
1ـ11ـ1 سر در لغت 39
1ـ11ـ2 ازدواج سری در اصطلاح 39
1ـ11ـ3 انواع ازدواج سری و حکم شرعی آن 39
1ـ12 ازدواج مدنی 41
1ـ12ـ1 مدنی در لغت 41
1ـ12ـ2 ازدواج مدنی در اصطلاح 41
1ـ12ـ3 حکم شرعی ازدواج مدنی 42
1ـ13 ازدواج فرندی (دوستی) 43
1ـ13ـ1 مقصود از ازدواج فرندی 43
1ـ13ـ2 ازدواج مِیسَر یا فرندی 43
1ـ13ـ3 میسر در لغت 43
1ـ13ـ4 سبب نامیده شدن این ازدواج به ازدواج فرندی 43
1ـ13ـ5 حکم شرعی ازدواج فرندی 44
1ـ14 ازدواج سیاحی 46
1ـ14ـ1 سیاحی در لغت و اصطلاح 46
1ـ14ـ2 حکم شرعی ازدواج سیاحی 46
1ـ14ـ3 مقصود از ازدواج سیاحی 47
1ـ15 ازدواج معاطاتی 47
1ـ15ـ1 مفهوم معاطات 47
1ـ15ـ2 منظور از نکاح معاطاتی 47
1ـ15ـ3 نظريه صحت نکاح معاطاتي 48
1ـ15ـ4 نظريه بطلان نکاح معاطاتي 49
1ـ16 ازدواج سفید 50
1ـ17 نکاح جهادی 51
1ـ18تعریف مذاهب خمسه 52
1ـ18ـ1 معرفی مذهب إمامیه 52
1ـ18ـ2 معرفی اجمالی مذاهب اربعه 53
1ـ19 نظر علمای امامیه در مورد حکم شرعی ازدواج های نو ظهور 56
1ـ19ـ1 آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله): 56
1ـ19ـ2 آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله): 57
1ـ19ـ3 آیت الله شبیری زنجانی (مد ظله): 57
1ـ19ـ4 آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله): 58
فصل دوم:حقوق کودکان از نگاه علمای امامیه
2ـ1 حق ثبوت نسب کودک 60
2ـ1ـ1 نسب در لغت 60
2ـ1ـ2 نسب در اصطلاح 60
2ـ1ـ3 قاعده الفراش 61
تعریف الفراش 61
2ـ1ـ4 تعریف قاعده الفراش 62
2ـ1ـ5 راه های اثبات نسب 63
2ـ1ـ6 شرایط الحاق طفل به زوج 64
2ـ1ـ7 ولد شبهه 67
2ـ1ـ7 ـ1 تعریف شبهه 67
2ـ1ـ8 ولد عقد فاسد 69
2ـ1ـ9 عدم ثبوت نسب در زنا 69
2ـ2 حق نفقه کودک 71
2ـ2ـ1 نفقه در لغت 71
2ـ2ـ2 نفقه در اصطلاح 71
2ـ2ـ3 وجوب نفقه بر فرزندان 72
2ـ2ـ4 ادله به وجوب نفقه دادن به فرزندان 72
2ـ2ـ4ـ1 استناد به کتاب: 72
2ـ2ـ4ـ2 استناد به سنت: 73
2ـ2ـ5 استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش 74
2ـ2ـ6 شرایط منفق و منفق علیه 74
2ـ2ـ7 آیا پدر باید برای دادن نفقه فرزندان، کار کند؟ 75
2ـ2ـ8 پایان نفقه دادن به فرزندان 76
2ـ2ـ9 مقدار نفقه 77
2ـ2ـ10 حکم امتناع از دادن نفقه 77
2ـ3 حق رضاع کودک 78
2ـ3ـ1 وجوب رضاع کودک 78
2ـ3ـ2 اجرت رضاع 79
2ـ3ـ3 مدت رضاع 79
2ـ4 حق حضانت کودک 80
2ـ4ـ1 حضانت در لغت 80
2ـ4ـ2 حضانت در اصطلاح 81
2ـ4ـ3 آیا حضانت حق است یا تکلیف؟ 81
2ـ4ـ4 حضانت از دیدگاه فقیهان 82
2ـ4ـ 5 آغاز و پایان حضانت 84
2ـ5 حق ولایت بر کودک 85
2ـ5ـ1 ولایت طفل بر عهده چه کسی است؟ 85
2ـ5ـ2 شرایط اولیا 88
2ـ5ـ3 تصرف ولی 90
2ـ5ـ4 زمان پایان یافتن ولایت بر کودک 90
فصل سوم:حقوق کودکان از نگاه علمای اهل سنت
3ـ1ـ1 حق ثبوت نسب طفل 93
3ـ1ـ2 قواعد ثبوت نسب 94
3ـ1ـ 3شرایط اثبات نسب 95
3ـ1ـ3ـ1 ازدواج صحیح 96
3ـ1ـ3ـ2 ازدواج فاسد 97
3ـ1ـ3ـ3 وطی به شبهه 98
3ـ1ـ4 راه های اثبات نسب 99
بینه 100
3ـ2 حق نفقه کودک 101
3ـ2ـ1 معنای نفقه 101
3ـ2ـ2 قرابت موجب نفقه 101
3ـ2ـ3 شرایط وجوب نفقه 102
3ـ2ـ4 شرط اتحاد دین 103
3ـ2ـ5 شرایط وجوب نفقه بر فرزندان 104
3ـ2ـ5ـ1 شرایط نزد حنفیه 104
3ـ2ـ5ـ2 شرایط نزد مالکیه 105
3ـ2ـ5ـ3 شرایط نزد شافعیه 105
3ـ2ـ5ـ4 شرایط نزد حنابله 106
3ـ2ـ6 استقلال پدر در نفقه دادن بر فرزندان خودش 107
3ـ2ـ7 مقدار نفقه 108
3ـ3 حق حضانت کودک 108
3ـ3ـ1 معنای حضانت 109
3ـ3ـ2 شروط استحقاق حضانت 110
3ـ3ـ2ـ1 شروط عامه در مردان و زنان 110
3ـ3ـ2ـ2 شرایط خاص در زنان 111
3ـ3ـ2ـ3 شروط خاص مردان 111
3ـ3ـ3 مستحق حضانت 112
3ـ3ـ4 اجرت حضانت 113
3ـ3ـ5 اجبار مادر بر حضانت 115
3ـ3ـ6 سقوط حق حضانت 115
3ـ3ـ7 سکوت صاحب حق در حضانت برای طلب آن 116
3ـ3ـ8 مدت حضانت 117
3ـ4 حق رضاع کودک 118
3ـ4ـ1 معنای رضاع 118
3ـ4ـ2 حق کودک در رضاع 118
3ـ4ـ5 اجرت رضاع 120
3ـ5 حق ولایت بر کودک 121
3ـ5ـ1 انواع ولایت 121
3ـ5ـ2 ترتیب ولی بر نفس 122
3ـ5ـ4 انتهای ولایت بر نفس 123
3ـ5ـ5 ولایت بر مال 123
3ـ5ـ6 شروط ولی بر مال 124
3ـ5ـ7 تصرفات ولی بر مال 124
3ـ5ـ8 شروط وصی 124
3ـ5ـ9 انتهای ولایت و وصایت 125
خاتمه و نتیجه گیری 125
منابع 127

مقدمه
موضوع این پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی است در مباحث فقهی و آرای فقها، چه شیعه چه اهل‌سنّت، نیز حقوقی برای کودک به رسمیت شناخته شده که عمدتاً مبتنی بر آیات و احادیث است. در منابع جامع فقهی، بابی مستقل به حقوق کودک اختصاص نیافته بلکه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگونی آمده و احکام هر یک به دقت تحلیل و بیان شده است؛ از جمله در ابواب ارث، حدود، قصاص، دیات، نکاح، طلاق و ولایت. شماری از منابع فقهی شیعی به پیروی از برخی منابع حدیثی، در بابی با عنوان احکام الاولاد، ضمن مباحث نکاح، به بسیاری از حقوق کودک و فرزند پرداخته‌اند؛ هر چند شماری از این مسائل صرفآ آدابی مستحب درباره فرزندان‌اند و در پاره‌ای منابع نیز همه مسائل این باب، این‌گونه است .اما درمورد حقوق نسب و نفقه و حضانت ولایت رضاع کودک بابی مستقل بیان نشده است البته در کتاب های اهل سنت میتوان چنین ابوابی پیداکرد در این پایان نامه سعی شده که یک باب مستقل از این حقوق از نگاه اهل سنت و امامیه در مورد حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور بیان شود.
این پایان‌نامه دارای سه فصل و نتیجه می‌باشد که فصل اول، یعنی مفهوم شناسی، شامل تعاریف مذهب، حق، ازدواج، کودک، همچنین ارکان و شرایط ازدواج دائم و موقت را از نگاه امامیه و اهل سنت بیان شده و پس از آن تعاریف ازدواج‌های نوظهور و حکم شرعی آنها از نگاه اهل سنت و استفتا از برخی از مراجع معظم شیعه آمده است. در فصل دوم به حقوق کودکان از نگاه امامیه و در فصل سوم حقوق کودکان از نگاه اهل سنت نیز پرداخته شده است که هر یک شامل حق نسب، نفقه، حضانت، رضاع و ولایت می‌باشند.
برای تدوین این پایان‌نامه نیز کارهای زیر صورت گرفته است:
مطالعه، بررسی و ترجمه کتاب‌های زبان عربی اهل سنت در خصوص این نکاح‌ها که تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده‌اند، جستجو و بررسی مقالات در اینتر نت در خصوص این نکاح‌ها و حقوق کودکان، بررسی منابع فقه شیعی درباره نکاح‌های نوظهور و متعه و حقوق کودکان، استفتاء از برخی مراجع معظم تقلید شیعه، مصاحبه با آقای نذیر احمد از فقهای حنفی مذهب استان سیستان و بلوچستان و همچنین آقای بابایی از علمای شافعی تهران و مصاحبه اینترنتی با آقای سید صالح سید جعفر موسوی ،از فقهای شیعی کشور کویت، استفاده از نرم افزارهای کتابخانه نور و کتابخانه اهل البیت (علیهم السلام) و مکتبه الشامله و کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب.
1-بیان مسئله
در تمام ادیان و مذاهب، ازدواج دارای اهمیت و آداب و ارکان خاص خود می‌باشد و دین اسلام نیز با تمام مذاهب و انشعابات خود از این قاعده مستثنا نیست و به نکاح و نتایج و ثمرات آن بی‌تفاوت نبوده است و نخواهد بود. در فقه امامیه ازدواج صحیح سه نوع می‌باشد؛ ازدواج دائم، موقت یا متعه و ملک یمین ولی اهل سنت ازدواجی را قبول دارند که به صورت دائم است و از تمام ارکان و شرایط نکاح صحیح برخوردار باشد؛ بنابر این، ایشان با استناد به اینکه ازدواج متعه تمام ارکان و شرایط نکاح صحیح را دارا نمی‌باشد، آن را فاسد یا باطل می‌دانند.
امروزه در کشورهای اسلامی، ازدواج‌های نوظهور و جدیدی پا به عرصه وجود نهاده‌اند که برخی تابع تمام ارکان و شرایط نکاح صحیح از دیدگاه فقه اسلامی نیستند؛ از جمله این ازدواج‌ها می‌توان به ازدواج مسیار، عرفی، سری، مدنی، نکاح جهادی، سفید و معاطاتی اشاره نمود.
از سوی دیگر، یکی از حقوقی که در تمام کشور‌ها از جایگاه ویژه بحث و بررسی و اهمیت خاص برخوردار است و همچنین زیرمجموعه حقوق بشر نیز می‌باشد، حقوق کودک است. کودکان ثمره ازدواجند و تمام فقها در مذاهب اسلامی نیز با استناد بر رأی و فرمان شارع مقدس، متفق القول بیان می‌دارند که با وقوع نکاح دائم یا صحیح، حقوقی به وجود می‌آید که از جمله آنها، حقوق زوج و زوجه و حقوق کودکان ناشی از نکاح صورت گرفته است که ازجمله آنها حقوق ثبوت نسب، حق حضانت، نفقه، رضاع و ولایت است. همچنین همه فقها در وطی به شبهه و ازدواج فاسد قائل به ثبوت این حقوق برای کودکان هستند و نیز معتقد به عدم ثبوت نسب ولد ناشی از زنا یا خارج از نکاح می‌باشند که بنا بر عقیده فقهای معاصر امامیه، نسب این کودکان از لحاط عرفی بر زانی بار می‌شود و وی در قبال ایشان مسئول است.
اما آنچه اینجا مورد بحث است اینکه، حقوق ولد ناشی از ازدواج‌های نوظهور چیست؟ آیا از حقوقی برخوردار خواهند بود؟ آیا در فقه امامیه و اهل سنت و عرف ایشان، به کودکان ناشی از ازدواج‌های نوظهور مانند کودکان به وجود آمده از ازدواج‌های صحیح یا دائم نگریسته می‌شود و از حقوق شرعیه نامبرده شده برخوردار می‌شوند؟
برای دستیابی به پاسخ، لازم بود در ابتدا تعاریف انواع ازدواج‌ها و احکام شرعی مترتب بر آنها و حقوق کودکان ناشی از انواع ازدواج نزد فقهای اهل سنت و امامیه آورده شود که بنا بر این، از یک سو به کنکاش در بسیاری از کتاب‌های اهل سنت و امامیه و پایگاه‌های اطلاع رسانی و مطالعه پرداخته شد، از سوی دیگر، از برخی مراجع معظم امامیه در این باب درخواست استفتاء گردید.
2- ضرورت و اهمیت تحقیق
دلیل خاص انتخاب موضوع در این است که با آن سرعتی که ازدواج‌های نوظهور در حرکت هستند، حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها از حرکت بازمانده‌اند و یا به کندی حرکت می‌کنند و دیده می‌شود پدید‌آورندگان این ازدواج‌ها آنچنان به دنبال احقاق حقوق کودکان نبوده‌اند و آنچه مشهود می‌باشد اینکه،در این خصوص خیلی کم کار شده است و آن که با مشکل بیشتری مواجه است، کودک ناشی از این ازدواج‌ها می‌باشد و شاهد این سخن، کثرت پرونده‌های تشکیل شده در اکثر دادگاهای خانواده است و این درحالی است که این حقوق لابه‌لای کتاب‌های فقهی پخش شده و در یک جا بیان نشده است و عموم به این منابع آشنایی یا دسترسی ندارند و از سوی دیگر، کنکاش و زیر و رو کردن آنها برای بیشتر افراد مقدور نمی‌باشد.
ما با نوشتن این تحقیق، سعی در بیان حقوق این کودکان، به طور واضح و روشن داریم که از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هوش هیجانی، عزت نفس، انعطاف پذیری Next Entries دانلود تحقیق در مورد حقوق کودک، فقه امامیه، مذاهب اسلامی