پایان نامه با کلید واژگان هوش هیجانی، توزیع فراوانی، درصد تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-1-6. عوامل مؤثر در ارتکاب خشونت 22
2-2-1-7. انواع خشونت در خانواده طبق مشخصات قربانی 25
2-2-1-7-1. خشونت بین همسران: 25
2-2-1-7-1-1. خشونت شوهر نسبت به زن: 25
2-2-1-7-1-2. خشونت زن نسبت به شوهر: 26
2-2-1-7-2. خشونت نسبت به کودکان(کودک آزاری): 27
2-2-1-7-3.خشونت بین فرزندان: 28
2-2-1-7-4.خشونت نسبت به سالمندان: 28
2-2-1-8. عوارض و تبعات خشونت خانوادگی علیه زنان 29
2-2-1-8-1. عوارض جسمانی خشونت: 29
2-2-1-8-1-1. قتل: 29
2-2-1-8-1-2. صدمات جدی: 30
2-2-1-8-1-3. صدمات دوران بارداری: 30
2-2-1-8-1-4. حاملگی زودهنگام و ناخواسته: 30
2-2-1-8-1-5. بیماری های مقاربتی، شامل HIV/AIDS: 30
2-2-1-8-1-6. استعداد ابتلا به سایر بیماری ها: 30
2-2-1-8-2. عوارض روانی خشونت: 30
2-2-1-9-1. تئوری روان تحلیلی: 31
2-2-1-9-2. تئوری رفتارگرایی: 32
2-2-1-9-3. تئوری انتقال میان نسلی: 33
2-2-1-9-4. تئوری ناکامی پرخاشگری: 33
2-2-1-9-5. تئوری شناختی: 34
2-2-1-9-6. تئوری زیست شناسی اجتماعی: 34
2-2-1-9-7. تئوری منابع: 35
2-2-1-9-8. نظریه کنترل اجتماعی: 36
2-2-1-9-9. تئوری سیتمی خانواده: 36
2-2-1-10. خشونت علیه زنان: 38
2-2-1-11. خشونت علیه زنان و انواع آن (از نظر نوع و زمان وقوع) 38
2-2-1-11-2. خشونت در شیرخواری 39
2-2-1-11-3. خشونت در کودکی: 39
2-2-1-11-4. خشونت در نوجوانی و بزرگی: 40
2-2-1-11-5. خشونت در پیری: 40
2-2-1-12. انواع خشونت علیه زنان: 40
2-2-1-13. خشونت خانگی 43
2-2-2. هوش هیجانی 43
2-2-2-1. مفهوم هوش 43
2-2-2-2. تعریف هوش 44
2-2-2-3. انواع هوش 46
2-2-2-4. هوش هیجانی 47
2-2-2-5. تعاریف هوش هیجانی 48
2-2-2-6. ابعاد هوش هیجانی 50
2-2-2-6-2. آگاهی اجتماعی: 50
2-2-2-6-3. مدیریت روابط: 51
2-2-2-6-4. خودکنترلی: 51
2-2-2-7. دیدگاه هاي هوش هیجانی 51
2-2-2-7-1. دیدگاه توانمندي (پردازش اطلاعات) 52
2-2-2-7-2. دیدگاه مختلط: 52
2-2-2-8. مدل هاي هوش هیجانی 53
2-2-2-8-1. مدل توانایی هوش هیجانی سالووي و مایر 53
2-2-2-8-2. مدل مختلط هوش هیجانی بار– ان 54
2-2-2-8-3. مدل ترکیبی هوش هیجانی 56
2-2-2-9. الگوی هوش هیجانی: 57
2-2-2-9-1. مشهورترین الگوهای هوش هیجانی: 58
2-2-2-9-1-1. الگوی توانایی سالووی و مایر: 58
2-2-2-9-1-2.الگوی غیر شناختی بار- آن: 58
2-2-2-9-1-3. الگوی شایستگی گلمن: 58
2-2-2-10. سیرتاریخی هوش هیجانی: 59
2-2-2-11.سیر تکاملی هوش هیجانی: 60
2-2-2-12.ویژگی های افرادی که هوش هیجانی بالا دارند 60
2-2-2-13.اندازه گیری هوش هیجانی 61
2-2-2-13-1. مقیاس ترجیحی: 61
2-2-2-13-2. مقیاس عملکردی: 61
2-2-2-14. اهمیت هوش هیجانی در زندگی 62
2-3. بررسی پیشینه مطالعاتی 65
2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور: 65
2-3-2. پژوهش های انجام شده در ایران: 69
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1. مقدمه: 73
3-2. نوع پژوهش: 73
3-3 جامعه آماري: 73
3-4. نمونه و روش نمونه گيري 73
3-4-1. تعيين حجم نمونه 73
3-4-2. روش نمونه گيري: 74
3-5 . ابزارهاي پژوهش 74
3-5-1. پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن: 74
3-5-1-1 روایی پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن: 75
3-5-1-2 پایایی پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن: 75
3-5-1-3شیوه نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن: 76
3-5-2. پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان 78
3-5-2-1. روایی و پايايي پرسشنامه: 78
3-5-2-2. نمره‌گذاري پرسشنامه: 81
3-5-3. روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها: 81
فصل چهارم : یافته های پژوهش
4-1. مقدمه: 83
4-2. یافته های توصیفی پژوهش: 83
4-2-1. سطح تحصیلات 83
4-2-2. طول مدت زندگی زناشویی 84
4-2-3. سن شرکت کننده ها 85
4-2-4. مقطع تدریس 86
4-2-5. سابقه تدریس 87
4-3-2. فرضیه پژوهشی دوم: 89
4-3-3. فرضیه پژوهشی سوم: 90
4-3-4. فرضیه پژوهشی چهارم: 92
4-3-5. فرضیه پژوهشی پنجم: 92
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1. مقدمه 95
5-2 یافته های اصلی: 95
5-3. محدودیت های تحقیق: 98
5-4.پیشنهادات 99
5-4-1. پیشنهاد های پژوهشی : 99
5-4-2. پیشنهاد های کاربردی 99
فهرست منابع 102
منابع فارسی 102
پیوست 114

فهرست جدول ها
جدول 2-1. مدل چهار شاخه اي مایر و سالووي از هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………… 54
جدول 2-2. مدل هوش هیجانی بار- ان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
جدول2-3. مدل هوش هیجانی گلمن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
جدول 3-1.معرفی سؤالات مربوط به هر یک از مقیاس ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 77
جدول 3-2. همبستگی بین تک تک ماده های پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان(حاج یحیی) با نمره کل پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
جدول شماره 3-3. همبستگی بین عوامل چهارگانه پرسشنامه ی سنجش خشونت نسبت به زنان(حاج یحیی)………………………………… 80
جدول4-1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سطح تحصیلات……………………………. 83
جدول4-2. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب طول مدت زندگی زناشویی………… 84
جدول4-3 .توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن………………………………………………. 85
جدول4-4. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب مقطع تدریس ……………………………….86
جدول4-5. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سابقه تدریس………………………………. 87
جدول4-7.ضرایب همبستگی ساده بین خرده مقیاس های هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه معلمان زن……………………………. 89
جدول 4-8 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی خشونت اعمال شده علیه معلمان زن بر اساس مولفه های هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
جدول 4-9. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر خشونت اعمال شده علیه معلمان زن بر اساس مولفه های هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
جدول 4-10. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر مولفه های هوش هیجانی…………………………………………………………………… 91
جدول4-11. ضرایب همبستگی ساده بین خرده مقیاس های هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه معلمان زن……………………….. 92
جدول4-12. ضرایب همبستگی ساده بین خرده مقیاس های هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه معلمان زن……………………….. 93

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل2-3. الگوی هوش هیجانی گلمن………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
شکل 2-4. نقش هوش هیجانی در زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………. 62
نمودار4-1. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب تحصیلات……………………………………. 84
نمودار4-2. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب طول مدت زندگی زناشویی……….. 85
نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن…………………………………………….. 86
نمودار4-4. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب مقاطع تدریس …………………………….87

1-1 مقدمه :
خانواده طبیعی ترین و مشروع ترین واحد تولید مثل و فراگیرترین واحدهای اجتماعی به شمار می آید. زیرا همه ی اعضای جامعه را در بر می گیرد. خانواده، دارای اهمیت تربیتی و اجتماعی است. افراد از سوی خانواده و در خانواده گام به عرصه هستی می نهند و جامعه نیز از تشکل افراد، هستی قوام می یابد و از آن جا که نهاد خانواده مولد نیروی انسانی و معبر سایر نهادهای اجتماعی است از ارکان و نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود. بهنجاری یا نابهنجاری جامعه در گرو شرایط عمومی خانواده هاست و هیچ یک از آسیب های اجتماعی فارغ از تأثیر خانواده پدید نمی آید. به همین ترتیب نیز هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر آن که از خانواده های سالم برخوردار باشد(حمیدی، 1382).
دست یابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم، مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است. از این رو سالم سازی اعضای خانواده و رابطه شان، بی گمان اثرهای مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت(برنشتاین،1989؛ ترجمه پورعابدی و منشی، 1380).
در کشورهای غربی که زن و مرد تقریباً از حقوق اجتماعی یکسانی برخوردارند و قانون و عرف هیچ امتیاز ویژه ای را برای هیچ یک از زوجین نسبت به دیگری قائل نیست، آمار طلاق و جدایی به بیش از پنجاه درصد می رسد(رایس1، 1996). وجود خشونت در روابط انسان ها و به ویژه در روابط زوجین امری شایع است، به گونه ای که می توان از خشونت به عنوان رایج ترین پدیده های موجود در روابط انسان ها نام برد. رابطه زوجین می تواند به آسانی تبدیل به چالش شود، حتی کوچک ترین فعالیت های روزانه روی دیگری به طور چشم گیری اثر می گذارد و سازگاری با نیازها یا آرزوهای شخص دیگر در تمام جنبه های زندگی مشکل است(شفیعی نیا و همکاران،1381).
بسیاری از مردم با شنیدن نام خشونت اولین چیزی که در ذهنشان نقش می بندد، آزار جسمی شدید می باشد. اما حقیقت آن است که خشونت طیف وسیعی از آزارهای روحی، جسمی، جنسی و کلامی را شامل می شود(مافی، 1381). افزایش سریع آگاهی همگان از خشونت از جمله: کودک آزاری، همسر آزاری و سایر اشکال خشونت در خانواده سبب شده است، افراد متخصص و عادی نتیجه بگیرند که خشونت در خانواده، پدیده جدیدی است. گرچه خشونت در خانواده از دهه 1970 توجه قابل ملاحظه ای را به خود معطوف ساخته، به ویژه در 15 سال اخیر این مسأله مورد توجه متخصصان قرار گرفته، باید توجه داشت که این پدیده در سراسر تاریخچه خانواده مطرح بوده و قدمتی به قدر کهن ترین افسانه ها دارد. به لحاظ تاریخی شاید بتوان نخستین پیشینه خشونت را در اسطوره های دینی، نظیر هابیل و قابیل سراغ گرفت، که البته فرهنگ و تاریخ هر جامعه جلوه ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی خرید مجدد، کیفیت درک شده، ریسک درک شده Next Entries پایان نامه با کلید واژگان خشونت علیه زنان، هوش هیجانی، بهداشت روانی