پایان نامه با واژه های کلیدی خرید مجدد، قصد خرید مجدد، تصویر برند

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-6) مفهوم کیفیت درک شده 21
2-2-7) مفهوم ریسک درک شده 22
2-2-8 ) مفهوم صرفهجویی در هزینه اطلاعات 25
2-2-9) مفهوم درگیری محصول 25
2-2-9-1) درگیری ذهنی مصرف کننده 26
2-2-10) مفهوم دانش محصول 27
2-2-10-1) خصوصیات دریافت شده محصول 28
2-2-10-2) وي‍‍‍‍‍ژگي محصولات 28
2-2-11) مفهوم قصد خرید مجدد 31
2-2-11-1) تاثیر پنج بعد مختلف تصویر ذهنی قیمت روی قصد خرید 32
2-2-11-2) تاثيرطبقه اجتماعي بر تصميم خريد 35
2-2-11-3) فرایند خرید 36
2-2-11-4) پيش بين رفتار خريداران با استفاده از مدل مازلو 37
2-2-11-5) درك فرايند خريد 39
2-2-11-6) مدلهای مرتبط با قصد خرید 41
2-2-11-6-1) مدل استفان زیلک 41
2-2-11-6-2) مدل لوی و گندل 43
2-3) پیشینه پژوهش 45
2-3-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور 45
2-3-2) مطالعات انجام شده در خارج کشور 52
2-4) توسعه فرضیات 59
2-5) خلاصه و جمع بندی 66
فصل سوم) روششناسی تحقیق
3-1) مقدمه 68
3-2) روش تحقیق 68
3-3) جامعه آماری پژوهش 70
3-4)حجم نمونه و روش نمونه گیری 70
3-5) روش و ابزارگردآوری اطلاعات 71
3-6) روایی و پایایی 72
3-6-1)روایی 72
3-6-2) پایایی 73
3-6-2-1) تحلیل عاملی 74
3-7) روش تجزیه و تحلیل دادهها 75
3-8) نرم افزارهای تجزیه و تحلیل دادهها 75
3-9) خلاصه و جمع بندی 75
فصل چهارم) تجزیه و تحلیل دادهها
4-1) مقدمه 78
4-2) آمار توصیفی 78
4-2) ویژگی های جمعیت شناختی 78
4-3) آمار استنباطی 80
4-3-1) تعیین نرمال و غیر نرمال بودن دادهها 80
4-3-2) بررسی برازش مدل پژوهش 80
4-3 -3) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) 81
4-3-3-1) بار عاملی شاخص ها یا سوال های پرسشنامه 81
4-3-3-2) پایایی مدل بیرونی 82
4-3-3-1-2) ضریب آلفای کرونباخ 82
4-3-3-1-1) پایایی ترکیبی (CR) 83
4-3-3-3) روایی مدل بیرونی 84
4-3-3-2) روایی همگرا 84
4-3-3-3) روایی واگرا 85
4-3-3-3-1) روش بارهای عاملی متقابل 85
4-3-3-3-2) روش فورنل و لاکر 87
4-3-4) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) 89
4-3-4-1) اندازه و معناداری ضرایب مسیر 90
4-3-4-1-1) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value) 90
4-3-4-1-2) ضریب رگرسیونی مسیرها 91
4-3-4-1-3) ضریب تعیین R2 (R Squars) 92
4-3-4-1-4) اندازه اثر f2 92
4-3-4-1-5) کیفیت پیش بینی کنندگی (Q2) 94
4-3-4-1-6) معیارRedundancy 95
4-4-3) بررسی مدل کلی پژوهش 95
4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیهها 96
4-6) اثر تعدیلگری 98
4-7) مدل اصلاح شده پژوهش 100
4-8) مقایسه شاخصهای مدل اولیه و مدل اصلاح شده 101
4-9) خلاصه و جمع بندی 102
فصل پنجم) نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه 104
5-2) خلاصه تحقیق 104
5-3) مدل نهایی پژوهش 105
5-4) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه های پژوهش 106
5-4-1) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه اول 106
5-4-2) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه دوم 106
5-4-3) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه سوم 107
5-4-4) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه چهارم 107
5-4-5) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه پنجم 108
5-4-6) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه ششم 108
5-4-7) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه هفتم 109
5-4-8) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه هشتم 109
5-4-9) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه نهم 110
5-4-10) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه دهم 110
5-4-11) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه یازدهم 111
5-4-12) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه دوازدهم 111
5-4-13) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه سیزدهم 112
5-4-14) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه چهاردهم 112
5-4-15) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه پانزدهم 113
5-5) نتیجهگیری کلی تحقیق 113
5-6) پیشنهادهایکاربردی و مدیریتی 114
5-7) پیشنهادهایی برای تحقیقهای آتی 115
5-8) محدودیت و مشکلات پژوهش 115
5-9) خلاصه و جمع بندی 115
پیوستها 117
منابع 131

فهرست جداول
جدول(2-1) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور 49
جدول (2-2) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور 55
جدول (3-1) ترکیب سؤالات پرسشنامه 72
جدول (3-2) منابع مقیاسهای سنجش 73
جدول (3-3) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ 74
جدول (4-1) ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری 79
جدول( 4-2 ) نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 80
جدول ( 4-3) بار عاملی سوال های پرسشنامه 81
جدول (4-4) ضریب آلفای کرونباخ 83
جدول (4-5) پایایی ترکیبی 84
جدول( 4-6) روایی همگرا 85
جدول(4-7) بارهای عاملی متقابل 86
جدول (4-8) دادههای اولیه وارد شده در نرم افزار اکسل 88
جدول (4-9) جدول فورنل- لارکر پس از جایگذاری مقادیر ریشه دوم AVE 89
جدول (4-10) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value) 90
جدول (4-11) ضریب رگرسیونی مسیرها 91
جدول(4-12) ضریب تعیین R2 92
جدول (4-13) اندازه اثر F2 93
جدول (4-14) کیفیت پیش بینی کنندگی ( Q2 ) 94
جدول (4-15) معیارRedundancy 95
جدول (4-16) نتایج حاصل از آزمون فرضیهها 96
جدول (4-17) بار عاملی مدل اصلاح شده تحقیق 97
جدول (4-18) مقایسه شاخصهای مدل پیشنهادی اولیه و مدل اصلاح شده پژوهش 101

فهرست شکلها
شکل (1-1) مدل پژوهش 6
شكل (2-1) مراحل فرآيند خريد كالا توسط مشتري 36
شكل (2-2) سلسله مراتب اثرات در فرايند خريد 40
شکل (2-3) مدل استفان زیلک 41
شکل (2-4) مدل لوی و گندل 44
شکل (2- 5) مدل عملیاتی تحقیق 66
شکل (3-1) فرایند تحقیق 69
شکل (4-1) متغیر تعدیلگر درگیری محصول بر کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد 98
شکل (4-2) متغیر تعدیلگر دانش محصول بر ریسک درک شده و قصد خرید مجدد 99
شکل (4-3) مدل اصلاح شده تحقیق در حالت آمارههای t 100
شکل(5-1) مدل نهایی پژوهش 105

1-1) مقدمه
اعتبار و ارزش درک شده نامتجاري اغلب به عنوان دو ويژگي بسيار مهم محسوب ميشوند که بازاريابان براي اتخاذ و ساخت يک نامتجاري قوي به آن نياز دارند (ونرین1، 2005). اعتبار يک نام تجاري، به معناي اعتماد درک شده در مورد توانايي و ميل به ارائهي مداوم چيزي که وعده داده شده است، ميباشد و سود زيادي را براي مشتري و شرکتها فراهم ميکند. در واقع، خريد يک نام تجاري معتبر براي مشتري کيفيتي را تضمين ميکند که ميتوانند آن را به حساب بياورند. براي شرکتها، يک نامتجاري معتبر به اين معني است که تلاشهاي بازاريابي به علت احتمال تشديد پذيرش پيام، مقرون به صرفهتر خواهد بود، بنابراين باعث فروش بيشتر شرکتها در پي مراجعه و تکرار خريد مشتري ميشود. مقالات نشان ميدهدکه تبليغات به تنهايي داراي محدوديتهايي درشکلدهي اعتبار نامهاي تجاري قوي ميباشد، اما ميتواند با اضافه کردن انتظارات اعتبار آن را ارتقاء دهد به طوري که مشتري وقتي محصولراخريداري و استفاده ميکند آنرا تاييد خواهد کرد.
ويژگي مهم ديگر براي ساخت يک نام تجاري قوي وجود يک ارزش درک شده بالا در يک نام تجاري است. با اينکه ابعاد بسيار مختلفي از ارزش درک شده محصول يا نام تجاري در مقالات تعريف شدهاند، برند با کیفیت درکشده توسط مشتری پیوند خورده است، ادراکی که تنها کیفیت کلی را نشان می دهد و ضرورتا بر مبنای دانش مشتریان در خصوص ویژگیهای جزیی آن نیست(رحیمی هلری و دیگران، 1388). همانطور که اعتبار نام تجاري ممکن است يک بخش مطلوبتر و محسوستري از ارزش درک شده را نشان دهد، بررسي بخش رقابتي اما متفاوت ديگري از ارزش درک شده (مثل پرستیژبرند) به همراه اعتباربرند تصوير متوازنتر و بزرگتري از فرايند تصميمهاي مشتري را نشان خواهد داد.
1-2) بیان مسئله
با وجود شناخت رو به افزايش اهميت اعتبار، پرستیژ و تصویر برند به عنوان مشخصههاي برند، مطالعات بسيار کمي به بررسي اينکه چگونه اعتبار، پرستیژ و تصویر برند روي رفتار انتخاب مشتري تاثير ميگذارد، پرداخته اند. درک مکانيزم ترکيبي اعتبار، پرستیژ و تصویر برند در تشکيل تمايل خريد نام تجاري براي تبليغ کنندگان و بازاريابان بسيار مهم و موثر خواهد بود، چون راهنمايي لازم را در توسعه موقعيت نام تجاري، از طريق تبليغات مناسبتر و استراتژيهاي نامتجاري سازي، ارائه ميدهد. علاوه بر اين، دلیل وجود فشارهای رقابتی شدید، یکی از مهمترین راهبردها که شرکتها میتوانند از طریق آن به مزیت رقابتی پایدار دست یابند، بهبود کیفیت محصولات و کاهش ریسک درک شده توسط مصرفکنندگان است. تحقیقات در این زمینه نشان میدهد که بهبود کیفیت محصولات و کاهش ریسکدرکشده توسط مصرفکنندگان نتایج ارزندهای برای شرکتها به همراه داشته و سرانجام منجر به خرید محصولات شرکت و کسب سود برای آنها خواهد شد. در حالی که پژوهشهای کمی این عوامل بر قصد خرید مجدد مصرفکننده در صنعت تلفن همراه بررسی نمودهاند. از طرف دیگر با افزایش سطح انتظار مشتریان کیفیت محصول، به عنوان یک عامل رقابتی در نظرگرفته می شود. به این جهت شرکتهای سازنده تلفن همراه باید به بررسی کیفیت محصولات خود پرداخته و باشناخت نقاط قوت و ضعف محصولات خود، قادر به پاسخگویی به انتظارات مشتریان خود باشند تا بتوانند بقا خود را تضمین نمایند.
حال با توجه به رقابتی شدن صنعت تلفن همراه و همچنین اهمیت بسیار زیاداین محصولات برای سودآوری شرکتهای موجود در این صنعت، مسأله اصلی در اینجا چگونگی تأثیر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصدخرید مجدد و همچنین چگونگی افزایش خرید تلفن همراه توسط مصرفکنندگان با تأثیرگذاری اعتبار برند، پرستیژبرند و تصویر برند بر ریسک و کیفیت درک شده میباشد.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به رشد بازار تلفن همراه در سالهای اخیر و ضرورت برنامهریزی شرکتهای تولید کننده تلفن همراه در جهت فروش محصولات خود با توجه به نیاز و خواسته مشتریان بایستی بازاریابان این شرکتها در پی برنامه ریزی مناسبی برای فروش محصولات خود و حفظ مشتریان خود باشند. از آنجایی که فروش محصولات برای شرکتها مخصوصا شرکتهای سازنده تلفن همراه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین دلیل پژوهش در زمینه قصد خرید مجدد و شناسایی عوامل موثر برآن حائز اهمیت است. از این رو، امروزه پژوهشها در موضوع تاثیرگذاری ابعاد برند بر قصدخرید مصرف کننده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بدین جهت که، ارائه راهکارهای موثر که بتواند تمام معیارهای موثر در خرید مجدد را در نظر آورد، میتواند کمکی بزرگی به شرکتهای سازنده تلفن همراه باشد. لذا این تحقیق در پی بررسی اثر اعتبار برند، پرستیژ برند و تصویر برند بر قصد خرید مجدد است.
1-4) اهداف تحقیق
1-4-1) تعیین عوامل موثر بر قصد خرید مجدد می باشد.
1-4-2) تعیین تاثیر پرستیژ برند بر قصد خرید مجدد می باشد.
1-4-3) تعیین تاثیر اعتبار برند بر قصد خرید مجدد می باشد.
1-4-4) تعیین تاثیر تصویر برند بر قصد خرید مجدد می باشد.

1-5) سوالات تحقیق
1-5-1) اعتبار برند چه تأثیری بر کيفيت درک شده دارد؟
1-5-2) اعتبار برند چه تأثیری برصرفه جويي در هزینه اطلاعات دارد؟
1-5-3) اعتبار برند چه تأثیری بر ریسک درک شده دارد؟
1-5-4) پرستیژ برند چه تأثیری بر کيفيت درک شده دارد؟
1-5-5) پرستیژ برند چه تأثیری بر صرفه جويي در هزينه اطلاعات دارد؟
1-5-6) پرستیژ برند چه تأثیری بر ریسک درک شده دارد؟
1-5-7) تصویر برند چه تأثیری بر کيفيت درک شده دارد؟
1-5-8) تصویر برند چه تأثیری بر صرفه جويي در هزینه اطلاعات دارد؟
1-5-9) تصویر برند چه تأثیری بر ریسک درک شده دارد؟
1-5-10) ریسک درک شده چه تأثیری بر صرفه جویی درهزینه اطلاعات دارد؟
1-5-11) کیفیت درک شده چه تأثیری بر قصد خرید مجدد دارد؟
1-5-12) صرفه جویی در هزینه اطلاعات چه تأثیری بر قصد خرید مجدد دارد؟
1-5-13) ریسک درک شده چه تأثیری بر قصد خرید مجدد دارد؟
1-5-14) ) آیا درگیری محصول قادر است رابطه بین کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد را تعدیل نماید؟
1-5-15) آیا دانش محصول قادر است رابطه ریسک درک شده و قصد خرید را تعدیل نماید؟
1-6) فرضیات تحقیق و ارائه مدل
فرضيه 1) اعتبار برند بر کيفيت درک شده تاثیر مثبت و معناداری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره خرید مجدد، کیفیت درک شده، ریسک درک شده Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اعتبار برند، قصد خرید مجدد، خرید مجدد