منبع پایان نامه ارشد با موضوع سبک های دلبستگی، باورهای ارتباطی، سبک دلبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به سرانجام برسانم، با امتنان بیکران در اینجا بر خود واجب میدانم از زحمات و راهنماییهای راهگشای اساتید محترم به ویژه استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر عارفی نهایت تقدیر وسپاس خود را ابراز دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1
فصل یکم: مقدمه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3
بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
اهمیت و ضرورت………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7
‌هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7
‌اهداف ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7
فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7
تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8
فصل دوم: پیشینه پژوهش

بخش اول: گستره نظري مربوط به ازدواج ـ خانواده ……………………………………………………………………………………………….
10
ازدواج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10
زوج به عنوان يک سيستم منحصر به فرد……………………………………………………………………………………………………………….
10
دلايل ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12
خانواده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12
شکل های گوناگون خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………
13
بخش دوم : گستره نظري مربوط به صمیمیت زناشویی ……………………………………………………………………………………………
14
مبانی نظری در مورد صمیمیت …………………………………………………………………………………………………………………………….
15
مدل ترکیبی وارینگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15
دیدگاه رشدی فارمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16
نظریه دلبستگی جانسون و ویفن ………………………………………………………………………………………………………………………….
18
رویکرد تعاملی باگازوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………
19
دیدگاه ترکیبی جُسلسُن ………………………………………………………………………………………………………………………………………
20
رویکرد تکاملی شارپ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
23
علل بروز مشکلات ناشی از صمیمیت ………………………………………………………………………………………………………………..
24
نظریه درک برابری والستر ………………………………………………………………………………………………………………………………….
25
عوامل مؤثر در زندگي زناشويي موفق……………………………………………………………………………………………………………………
26
عواملي كه سازگاري زناشويي را دشوار مي‌سازد …………………………………………………………………………………………………….
28
بخش سوم: گستره نظري مربوط به دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………
30
نظریه‌های مختلف در مورد دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………….
34
نظریه روان‌تحلیل‌گری………………………………………………………………………………………………………………………………………..
34
نظریه ماهلر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
35
نظریه وینی کات……………………………………………………………………………………………………………………………………….
36
نظریه بالبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
37
سبک های دلبستگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
37
سبک دلبستگی ایمن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
38
سبک دلبستگی ناایمن( اجتنابی و دوسوگرا)……………………………………………………………………………………………………………
39
سبک های دلبستگی از نظر هازان و شیور ……………………………………………………………………………………………………………..
40
ثبات سبک های دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….
41
بخش چهارم: گستره نظري مربوط به باورهاي ارتباطی غيرمنطقي و انواع آن ها………………………………………………………….
43
باورهاي غيرمنطقي مؤثر در اختلالات زناشویی……………………………………………………………………………………………………….
43
باورهای ارتباطی و تعارضات زناشويی………………………………………………………………………………………………………..
46
مواضع نظريه‌پردازان درباره موضوع مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………..
46
نظريه رفتار درمانی عقلاني ـ هیجانی ………………………………………………………………………………………………………………….
46
ديدگاه اليس در ارتباط با مشكلات زناشويي…………………………………………………………………………………………………………..
50
نظريه شناخت درماني (آرون بك) ………………………………………………………………………………………………………………………
52
ديدگاه آرون بك در ارتباط با مشكلات زناشويي……………………………………………………………………………………………………
53
بررسی باورهای ارتباطی از ديدگاه نظريه عقلانی-عاطفی-رفتاری و نظريه شناخت درمانی ………………………………………..
53
1- باور تخريب کنندگی مخالفت…………………………………………………………………………………………………………………………
53
2- باور وحشتناکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………
54
3- باور تاييد ديگران…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
54
4- باور توقع ذهن خوانی……………………………………………………………………………………………………………………………………
54
5- باور عدم تغيير پذيری همسر …………………………………………………………………………………………………………………………..
54
6- باور کامل گرايی جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….
54
7- باور در مورد تفاوتهای جنسيتی ……………………………………………………………………………………………………………………….
55
بخش چهارم: پيشينه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت سود، عرضه اولیه، مدل رگرسیون Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع باورهای ارتباطی، سبک های دلبستگی، صمیمیت زناشویی