پایان نامه ارشد رایگان درمورد داده های تلفیقی، آزمون فرضیه، روش حداقل مربعات

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………..38
2-8-5-عرضه های اولیه جذاب برای بازار سرمایه……………………………………………………………………………….38
2-8-6-مفاهیم مرتبط با عرضه اولیه سهام…………………………………………………………………………………………..38
بخش دوم-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..39
2-9-تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………39
2-10-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………..40
2-11-موارد افتراق و اشتراک تحقیق حاضر با تحقیقات داخلی و خارجی……………………………………………….41
-12-2خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………….42
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1-بخش اول:کلیات روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………44
3-2-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-3-طرح مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………44
3-4-تدوین فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….44
3-5-روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………45
3-6-جامعه و نمونه آماری ، قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق…………………………………………………….45
3-7-روش جمع آوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………….47
3-8-متغیر های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………47
3-8-1-متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-8-2-متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………48
3-8-2-1-اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی……………………………………………………………..48
3-8-2-2-اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از اقلام واقعی………………………………………………………………49
3-8-3-متغیر کنترلی………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-8-3-1-کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………………………………………..50
3-8-3-2-اندازه شرکت…………………………………………………………………………………………………………………..50
3-8-3-3-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر(MB)………………………………………………………………………………50
3-8-3-4-طول عمر LN(1+age)………………………………………………………………………………………………….51
3-8-3-5-نسبت اهرمی (Leverage)………………………………………………………………………………………………51
3-8-3-6-بازده داراییها(ROA)………………………………………………………………………………………………………..51
3-8-3-7-رشد مخارج سرمایه ای (capex growth)……………………………………………………………………….51
3-9-مدل های تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………51
3-10-آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………..53
3-11-بخش دوم:مدل داده های تلفیقی و روش های تخمین…………………………………………………………………54
3-12-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-12-1-مزایای استفاده از داده های تلفیقی………………………………………………………………………………………..54
3-13-انواع مدل های داده های تلفیقی……………………………………………………………………………………………….55
3-13-1-مدل داده های تلفیقی ایستا………………………………………………………………………………………………….55
3-13-1-1-مدل ضرایب ثابت………………………………………………………………………………………………………….56
3-13-1-2-مدل اثرات ثابت……………………………………………………………………………………………………………..56
3-13-1-3-مدل اثرات تصادفی…………………………………………………………………………………………………………56
3-14-تفاوت بین مفاهیم pooled و panel……………………………………………………………………………………..57
3-14-1-آزمون چاو ……………………………………………………………………………………………………………………….57
3-14-2 -آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………..58
3-15-مدل داده های تلفیقی پویا………………………………………………………………………………………………………..58
3-16-تکنیک های تخمین سیستم معاملات…………………………………………………………………………………………59
3-16-1-روش حداقل مربعات معمولی(OLS) …………………………………………………………………………………59
3-16-2-روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)……………………………………………………………………………..59
3-17-مسایل مورد توجه در تخمین مدل…………………………………………………………………………………………….60
3-17-1-نرمال بودن………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-17-2-نا همسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………….60
3-17-3-خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………..61
3-17-4-هم خطی …………………………………………………………………………………………………………………………61
3-17-5 -آزمون مانایی…………………………………………………………………………………………………………………….61
3-18-خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..62
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..64
4-2-آمار توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………64
4-3-آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-3-1-آزمون مانایی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………….66
4-3-2-تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون…………………………………………………………………………67
4-3-3-آزمون فروض کلاسیک رگرسیون ………………………………………………………………………………………….68
4-3-2-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………………..68
4-3-2-2-آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………………………….69
4-3-2-3-آزمون نرمال بودن توزیع خطاها…………………………………………………………………………………………70
4-3-2-4-ناهمسانی واریانس ها……………………………………………………………………………………………………….70
4-3-2-5-آزمون هم خطی متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………71
4-4-نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….72
4-4-1- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………….72
4-4-2-فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………..73
4-5-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………76
فصل پنجم : نتیجه گیری و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره مدیریت بحران، خدمات درمانی، دسترسی مناسب Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عرضه اولیه، مدیریت سود، کیفیت حسابرسی