پایان نامه درمورد قاعده فقهی، ضمن عقد، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………8
الف) مباني نظري ……………………………………………………………………………………………………..8
ب) چكيده تحقيقات انجام شده …………………………………………………………………………………9
1-7 روش اجراي تحقيق …………………………………………………………………………………………..9
فصل دوم؛ كليّات ومفاهـيم……………………………………………………………………………………….10
2-1 مفهوم قاعده…………………………………………………………………………………………………….11
2-1-1- معنای لغوی قاعده ……………………………………………………………………………………..11
2-1-2- قاعده در اصطلاح و فقه …………………………………………………………………………….12
2-1-3 مجموع قواعد فقهی ……………………………………………………………………………………13
2-2 مقايسه قاعده فقهی با ديگر قواعد ………………………………………………………………………14
2-2-1 تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی ………………………………………………………………..14
2-2-2 تفاوت قاعده فقهی ونظریه فقهی …………………………………………………………………..15
2-2-3 تفاوت قاعده فقهی و مسئله فقهی ………………………………………………………………….15
2-2- 4 تفاوت قاعده فقهی وقاعده حقوقی ……………………………………………………………….17
2-3 مفهوم شرط …………………………………………………………………………………………………….17
2-3-1 معناي اصطلاحي شرط …………………………………………………………………………………18
2-3-1-1 فرق سبب و شرط …………………………………………………………………………………..20
پ2-3-2 معنای شرط از ديدگاه بجنوردی ……………………………………………………………………20
2-4 مفهوم عقد ……………………………………………………………………………………………………..21
2-4-1 معنای لغوی عقد …………………………………………………………………………………………21
2-4-2 معناي اصطلاحي عقد ………………………………………………………………………………….21
2-4-2-1 تعریف اصطلاحی عقد ازمنظر بجنوردی ……………………………………………………22
2-5 ملاک تشخیص عقد ………………………………………………………………………………………..23
2-6 الفاظ مترادف عقد در فقه و حقوق ……………………………………………………………………23
2-7 رابطه شرط با عقد …………………………………………………………………………………………24
2-8 اقسام عقود ……………………………………………………………………………………………………26
2-8-1 دسته بندي عقود به اعتبار داشتن عنوان آنها …………………………………………………..27
الف) عقود معیّنـه …………………………………………………………………………………………………27
ب) عقود غیر معیّنـه …………………………………………………………………………………………….27
2-8-2 اقسام عقود به اعتبار استقلال و عدم استقلال ………………………………………………..27
الف) عقد اصلی ………………………………………………………………………………………………….27
ب) عقد تبعی ……………………………………………………………………………………………………..27
2-8-3 اقسام عقد به اعتبار تملیک یا تعهد ……………………………………………………………..28
الف) عقد تملیکی ……………………………………………………………………………………………….28
ب) عقد عهدی ………………………………………………………………………………………………….28
2-8-4 اقسام عقد به اعتبار لزوم و جواز ………………………………………………………………28
الف) عقد لازم ………………………………………………………………………………………………….28
ب) عقد جایز …………………………………………………………………………………………………..29
ج) عقد خیاری …………………………………………………………………………………………………29
2-8-5 اقسام عقد به اعتبار قطعی بودن و عدم قطعی بودن عقد و آثار آن…………………29
الف) عقد منجّـز ………………………………………………………………………………………………29
ب) عقد معلّق …………………………………………………………………………………………………30
2-8-5-1 صور احتمالی عقد معلّق …………………………………………………………………….30
2-8-5-2 عقد معلّق از منظر علمای امامیه ………………………………………………………….31
2-8-5-3 دلایل مخالفین صحت عقد معلّق ………………………………………………………..31
2-8-6 اقسام عقد به اعتبار تعهد و عدم تعهد طرف مقابل ……………………………………32
الف) عقد معوّض ………………………………………………………………………………………….32
ب) عقد غیر معوّض ………………………………………………………………………………………32
2-8-6-1 تفاوتهاي عقد معوّض با عقد غیر معوّض ………………………………………….32
2-8-7 اقسام عقد به اعتبار قابلیت فسخ ………………………………………………………….33
الف)عقد قابل فسخ ……………………………………………………………………………………….33
ب) عقد غیر قابل فسخ ………………………………………………………………………………….33
2-8-8- اقسام عقد به اعتبار قبول قید یا شرط …………………………………………………33
الف) عقد مطلق ……………………………………………………………………………………………34
ب) عقد مشروط …………………………………………………………………………………………..34
2-9 ارتباط شرط اصلی و عقد ……………………………………………………………………….34
فصل سوم؛ شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………..37
3-1- شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………….38
3-2 شرط ضمن عقدوچگونگي اتصال شرط به عقد …………………………………………38
3-3 شرط ضمن عقد از حيث نحوه اتصال به عقود …………………………………………..39
الف) شرط مصرّح …………………………………………………………………………………………40
شرط تباني(بنـايي) ……………………………………………………………………………………….40
شرط الحاقي وابتدايي ……………………………………………………………………………………41
الف)‌تبـادر …………………………………………………………………………………………………..42
ب)روایـات …………………………………………………………………………………………………43
ج) شمول ادله عقـود ……………………………………………………………………………………43
د) اجمــاع ………………………………………………………………………………………………..44
3-4 شرط صريح وضمني …………………………………………………………………………….45
3-4-1 تفاوت شرط ضمنی و شرط تبانی ………………………………………………………46
3-4-2 وابستگي شرط ضمني به عقد ………………………………………………………….46
الف) عقل و بداهت …………………………………………………………………………………..46
ب) قانـون ……………………………………………………………………………………………….46
ج) عرف وعادات قراردادها ………………………………………………………………………..47
3-5-اقسام شرط ……………………………………………………………………………………….47
3-5-1 تقسيم شرط به اعتبار اثرآن درعقد …………………………………………………….47
3-5-2 تقسيم شرط به اعتبار مبنا ………………………………………………………………..48
الف) تکوینی …………………………………………………………………………………………….48
ب) تشریعی …………………………………………………………………………………………….48
3-5-3 تقسيم شرط به اعتبار نفوذ آن درعقد ……………………………………………………49
3-5-3-1شروط باطل …………………………………………………………………………………..49
3-5-3-1 -1 شروط باطلي كه مفسدعقدنيست ……………………………………………….49
الف)شرطي كه انجام آن غيرمقدورباشد ……………………………………………………………..49
ب)شرطي كه در آن نفع وفايده نباشد…………………………………………………….51
ج)شرطي كه نامشروع باشد …………………………………………………………………53
1) شرط خلاف قانون واحكام شرع…………………………………………………………………….53
2) شرط خلاف نظم عمومي واخلاق حسنه

پایان نامه
Previous Entries سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، سطح معنادار Next Entries پایان نامه درمورد مقتضای عقد، ضمن عقد، شرط نتیجه