پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، بقاع متبرکه، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

21
2-5-6- کارکرد سياسي بقاع متبرکه 23
2-5-7-کارکرد اقتصادي بقاع متبرکه 24
2-5-8- کارکرد اجتماعي بقاع متبرکه 27
2-5-9- کارکرد فرهنگي بقاع متبرکه 28
2-6- تعریف فرهنگ و فرهنگ شیعه 31
2-7- نظریه‌های فرهنگی 33
2-7-1- امیل دوركیم 33
2-7-2- ماكس وبر 34
2-7-3-كارل ماركس 36
2-7-4- جورج زیمل 36
2-7-5- تالكت پارسونز 38
2-8- عناصر فرهنگی 39
2-8-1- ارزش ها 40
2-8-2- هنجارها 41
2-8-3- آداب و رسوم 41
2-8-4- باورها 42
2-8-5- اعتقادات مذهبی 43
2-9- مفهوم دین و مذهب 43
2-10- نظریه های جامعه شناختی مرتبط با مذهب 44
2-10-1- مارکس و دین 44
2-10-2- دورکهایم و دین 45
2-10-3- وبر و دین 46
2-11- تعریف مدیریت 47
2-12- مدیریت کارآمد 48
2-13- مدیریت فرهنگی 49
2-14- اهمیت مدیریت در عملکردهای فرهنگی 49
2-15- تحقیقات داخلی 50
2-16- تحقیقات خارجی 54
2-17- نتیجه گیری 57
2-18- مدل نظری تحقیق 58
فصل سوم 59
3-1- مقدمه 59
3-2- روش تحقیق 59
3-3- جامعه آماری 60
3-4- روش نمونه گیری 60
3-5- ابزار اندازه گیری 60
3-6- تعییین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 61
3-6-1- روایی پرسشنامه 61
3-6-2- یافته های مربوط به تحلیل عامل 62
3-6-3- پایای پرسشنامه 66
3-7- مراحل اجرای تحقیق 67
3-8- روش های تجزیه و تحلیل آماری 67
3-8-1- روش های آماری به کار رفته در تحقیق 68
فصل چهارم 68
4-1- مقدمه 69
4-2-آمار توصیفی 69
4-2-1-داده های جمعیت شناختی پرسشنامه 69
4-2-2- آمار توصیفی مربوط به متغییرهای اصلی تحقیق 73
4-3- داده های توصیفی سئوالات پرسشنامه 74
4-4- یافته های استنباطی تحقیق 83
4-5- یافته های استنباطی مربوط به سوالات اصلی تحقیق 89
فصل پنجم 94
5-1- مقدمه 94
5-2- خلاصه تحقیق 94
5-3- تفسیر نتایج 95
5-4- محدودیت های تحقیق 102
5-5- پیشنهادات کاربردی 102
5-6- پیشنهادات پژوهشی 103
فهرست منابع و مآخذ (فارسي و غيرفارسي ) مورد استفاده در پايان نامه 104
چکیده انگلیسی 110

فهرست جدولها

عنوان صفحه
جدول(3-1) نمره گذاری پرسشنامه 61
جدول (3-2) نحوه توزیع سوالات پرسشنامه 61
جدول (3-3) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به ارزش 62
جدول (3-4) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به هنجار 63
جدول (3-5) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به آداب و رسوم 63
جدول (3-6) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به هنر و میراث فرهنگی 64
جدول (3-7) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به باور 64
جدول (3-8) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به مذهب 65
جدول (3-9) پایایی 66
جدول (4-1)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن 69
جدول (4-2)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس 70
جدول (4-3) توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب تحصیلات 71
جدول (4-4) میانگین و انحراف معیار عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع 73
جدول(4-5)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب ارزش 74
جدول(4-6)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب هنجار 75
جدول (4-7)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب آداب و رسوم 77
جدول (4-8)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب هنر و میراث فرهنگی 78
جدول (4-9)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب باورها 79
جدول (4-10)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب مذهب 81
جدول (4-11): میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با ارزش ها 83
جدول (4-12) : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با هنجار ها 84
جدول (4-13) : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با آداب و رسوم 85
جدول (4-14) : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با هنر و میراث فرهنگی 86
جدول (4-16) : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با باورها 87
جدول (4-16) : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با مذهب 88
جدول(4-17) : مقایسه میانگین ارزش ها در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 89
جدول(4-18) : مقایسه میانگین هنجارها در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 89
جدول(4-19) : مقایسه میانگین آداب و رسوم در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 89
جدول(4-20) : مقایسه میانگین هنر و میراث فرهنگی در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 90
جدول(4-21) : مقایسه میانگین باورها در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 90
جدول(4-22) : مقایسه میانگین مذهب در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 90
جدول(4-23) میانگین رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 91
جدول(4-24)آزمون فریدمن 91
جدول(4-25) تحلیل واریانس نمرات مولفه های فرهنگی موثردر مدیریت کارآمدبقاع متبرکه با توجه به ویژگی دموگرافیک 92
جدول (4-26)آزمون زوجی مقایسه میانگین مولفه های فرهنگی موثردر مدیریت کارآمدبقاع متبرکه برحسب جنس 93
جدول (4-27) آزمون زوجی مقایسه میانگین مولفه های فرهنگی موثر در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه برحسب تحصیلات 93

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن 70
نمودار (4-2) توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس 71
نمودار (4-3)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب تحصیلات 72
نمودار (4-4) مقایسه میانگین عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع 74
نمودار (4-5)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب ارزش 75
نمودار (4-6)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب هنجار 77
نمودار (4-7)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب آداب و رسوم 78
نمودار (4-8)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب هنر و میراث فرهنگی 79
نمودار (4-9)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب باورها 80
نمودار (4-10)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب مذهب 82

چکیده
هدف این پژوهش شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان بود. بدین منظور مولفه های ارزش ها ، هنجارها ، اداب و رسوم ، هنر و میراث فرهنگی، باورها و مذهب مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی عوامل فرهنگی در ابعاد ( ارزش ها، هنجار ها، هنر و میراث فرهنگی، باورها، مذهب،) مورد بررسی قرار داد. نمونه آماری پژوهش 150 نفر از مدیران اوقاف ، متولیان بقاع و امامزادگان شهر اصفهان بود. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. در این پژوهش جهت اطمینان از ابزار تحقیق روایی محتوایی با نظر اساتید و متخصصان فرهنگی انجام شد و به منظور بر آورد پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی 85/0 محاسبه گردید. تجزیه  و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.در بخش آمار توصیفی مشخصه های آماری مانند: فراوانی،درصد،میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون tتک متغیره،آزمون فریدمن، تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزش ها با میانگین 49/20، ومذهب با میانگین 53/19 بیشترین تأثیر و هنجارها با میانگین 18/13 و آداب و رسوم با میانگین 98/12 کمترین تاثیر را داشتند و باورها با میانگین 89/16 و هنر و میراث فرهنگی با میانگین 93/17 در حد متوسط تاثیر قرار داشتند. بر حسب عوامل دموگرافیک نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نمرات مولفه های فرهنگی بر حسب سن تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی بر حسب تحصیلات وجنس تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها: عناصر فرهنگی، ارزش ، هنجار،مذهب، آداب و رسوم، هنر، مدیریت کارآمد، بقاع متبرکه

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
يکي از جلوه هاي عبوديت و پايبندي به امر و نهي الهي و پيروي از آيه کريمه مودت، اظهار علاقه به خاندان عصمت و طهارت و اعلام محبت توأم با تبعیت نسبت به ایشان است که البته به فرمودة قرآن کریم فایدة آن به اهل ایمان بازمیگردد. و از نشانه هاي بارز دیگر این مهرورزي مسئولانه، شیفتگی و اکرام و اعزاز وابستگان به شجرة طیبه نبوت و ولایت و به تعبیر روشن و ساده زیارت و گرامی داشتن امامزادگان و وارثان علم و زهد و شهادت این خاندان است. زیارتگاه‌ها و بقاع متبرکه به عنوان مکانی با پایگاه معنوی- اجتماعی، از جنبه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی و اجتماعی همواره مورد توجه محققین بوده است. زیرا اماکن مقدسه در ارتباط مستقیم با فرهنگ یک قوم قرار دارند و فرهنگ نیز زاییده ابعاد مختلف اجتماعی، مذهبی و تاریخی همان قوم است.
مراکز دینی از صدر اسلام مورد توجه رهبران و متدینان این دین بوده است. بعد از شهادت ائمه«ع» و بوجود آمدن اعتاب مقدّسه، این مکان‌ها علاوه بر کارکرد مساجد، به‌عنوان کانون شکل‌گیری جنبش‌های عدالت‌خواه و ضد حاکمیتِ ناصالح مورد توجه قرار گرفت؛ فشارهای گوناگون در ادوار مختلف برای منصرف کردن مردم از روآوری به این اماکن که در قالب منع زیارت صورت می‌گرفت حکایت از نقش پُررنگ این مراکز دینی دارد. قبور امام ‌زادگان – که بسیاری از ایشان خود یک رهبر دینی بوده و در جهاد با حاکمیت‌های جور به شهادت رسیده‌اند- کارکردی مشابه با کارکرد اعتاب مقدّس ائمه«ع» اما در مقیاسی کوچکتر و گاه منطقه‌ای داشته‌اند. در این میان نقش این بقاع متبّرکه در شکل‌گیری فرهنگ‌ دینی درخور توجه است؛ چرا که درس‌‌آموزه‌های فراوان این بزرگان در میدان جهاد علمی، عملی و دفاعی بستر طرح ارزش‌های دینی و به تبعِ آن ارائه‌ی منظومه‌ای از شاخصه‌های فرهنگ‌ساز را فراهم نموده است . بر این اساس در این فصل به بیان مساله ،اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف و سوالات و درانتها به تعاریف نظری و عملیاتی از برخی اصطلاحات و مفاهیم پرداخته شده است.

1-2- بیان مساله
یکی از مؤثّرترین‌ عواملِ ماندگاری یک تمدّن فرهنگ آن است. تمدّن بزرگ اسلامی نیز برای استمرار خود از این عنصر با تمام ظرفیت‌های آن بهره برده است. در این میان بِقاع متبرّکه امام زادگان به مثابه یک پایگاه فرهنگی مستحکم و اطمینان‌بخش همواره بخشی از این ظرفیت‌های فرهنگی اسلام بخصوص اسلام شیعی بوده‌اند. ( حبیبی سی‌سرا ، 1392). مفهوم فرهنگ نخستين بار توسط مردم شناس انگليسي، سرادوارد بارنت تايلور1 در سال 1871 به کار رفت. وي فرهنگ را مجموعه اي پيچيده مي داند شامل: “دانش ها، باورها، هنر، قوانين، اخلاق، آداب و رسوم و ديگر قابليت ها و عادت هايي که انسان به عنوان عضو جامعه آنها را فرا مي گيرد.”( کوزر 2 ،1387 :44)
اساسا یک فرهنگ و شکل پیچیده و پیشرفته‌تر آن یعنی تمدّن دارای چند رکن اصلی‌ است که عبارتند از؛” علم، نظم، امنیّت، وحدت و تعاون. به اعتراف بسیاری از اندیشمندان، انبیاء و ادیان از اصلی‌ترین پایه‌گذاران شکل‌گیری این عواملِ فرهنگ‌ساز بوده‌اند” (حجازی 1349: 25). با این بیان امام زادگان که در راستای کارکرد انبیاء ولو در مقیاسی کوچکتر تعریف می‌شود، عاملی برای ایجاد این ارکان است. علاوه بر این نباید نقش امام زادگان را در شکل‌دهی به شاخصه‌های فرهنگی اسلام را نادیده انگاشت. در سیره عملی امام زادگان می‌توان به این شاخصه‌های فرهنگ‌ساز اشاره کرد؛ مهاجرت برای تبلیغ دین، صبر و ایستادگی در راه تحقق آرمان، ایثار و گذشت از جان و مال در راه تحقق هدف، گرایش به تکلیف محوری با نگاه به نتیجه، ترویج دانشِ دینی و غیره، که هریک از اینها علاوه بر اینکه تأیید و تأکید می‌کنند که فرهنگِ اسلام یک فرهنگِ ارزش محور است، در شکل‌گیری و استمرار فرهنگ‌دینی نیز نقش بسزایی داشته‌اند ( حبیبی سی‌سرا ، 1392).
مدیریت به عنوان یکی ازعمده ترین ارکان توسعه درسالهای اخیر نقش مهم وگسترده ای رادرسرنوشت ملی بسیاری ازکشورهاداشته ونتیجتا درفعالیتهای بشرودرزندگی اجتماعی نیاز داریم. دانش مدیریت،درکشورمابه لحاظ تاریخی،دارای یک سابقه طولانی است وتعالیم اسلام درزمینه رهبری ومدیریت وتجارب ارزشمندی که ازبه کارگیری اصول مدیریتی در قرن گذشته فراهم آمده است، قابلیت استنباط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع محصولات زراعی، امنیت ملی، صید و صیادی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بقاع متبرکه، عوامل فرهنگی، آداب و رسوم