پایان نامه با کلید واژگان مدیریت شهری، توسعه پایدار، توسعه پاید

دانلود پایان نامه ارشد

((تجارب گذشته در بی اثر بودن مشارکت، مانع بزرگی برای به راه انداختن مشارکت جدید
است.))
دکتر صرافی

چکیده
قرن بیستم با توجه به افزایش جمعیت شهری، تغییر شیوه زندگی، فاصله بین ذینعفان مدیران و برنامهریزان شهری ، توسعه پایدار را به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های مدیریت شهری در سطوح مختلف مطرح کرده است . از ابعاد اصلی توسعه پایدارشهری مدیریت یکپارچه شهری، حکمروایی خوب شهری و مشارکت است.
یکی از عوامل دستیابی به رشد اجتماعی، حضور در عرصههای اجتماعی و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری است. مشارکت اجتماعی زمینههای شکوفایی توانمندیهای فرد و بهبود عملکرد مدیران شهری را به دنبال دارد. امروزه برنامهریزان و سیاستگذاران شهری جذب حداکثری مشارکت مردم را یکی از راهبردهای مدیریت بهینه شهری میدانند.
عليرغم تمام تلاش هاي انجام شده در ايران، تا به حال فرآيند مشاركت به عنوان يك فرهنگ عمومي در انديشه و عمل شهروندان، از جايگاه مناسبي برخوردار نيست يا كمرنگ است. مشاركت به عنوان يك كنش اجتماعي ريشه در باورها، نگرش ها و ارزش هاي اجتماعي افراد جامعه دارد و براي تحقق مشاركت افراد بايستي اعتماد، رضايت و آگاهي آنها را در فضاي مناسب و مطمئن جلب كرد وگرنه مشاركت در شكل مفهومي و جامعه شناختي آن پديد نخواهد آمد .
از جديدترين اسلوب ها و زمينه هاي مشاركتي، مشاركت شهروندان در مديريت شهري در جهت اداره شهرهاست. اين مشاركت يكي از الزامات زندگي اجتماعي مدرن است و هنگامي تحقق مي يابد كه شهرنشينان از شرايط فردگرايي و انزواي اجتماعي خارج و از طريق تحقق حقوق شهروندي، از حالت فرديت به طريق شهروندگرايي و جمعيت تغيير هويت دهد. ما در این تحقیق به بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه 8 تهران پرداختیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی،توسعهای و از نظر شیوه انجام ،توصیفی و تحلیلی بوده و بر اساس مطالعه کتابخانهای و تکمیل پرسشنامه انجام شده است.ابتدا با استفاده از منابع و مدارک علمی از جمله،کتابها،مقالات داخلی و خارجی،سایت اینترنتی و پایاننامههای کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با تحقیق استفاده شده است.در بخش مطالعات میدانی با مراجعه حضوری به منطقه مورد مطالعه ،داده های مورد نیاز به شیوه مختلف مشاهده و تکمیل پرسشنامه تهیه شده است.تجزیه تحلیل دادهها شامل دو بخش توصیفی و تحلیلی از طریق نرمافزار spss انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را ساکنان منطقه 8 تهران تشکیل میدهند. نتایج نشان میدهد که میزان مشارکت شهروندان در شکل گیری مدیریت پایدار شهری در سطح پایین قرار دارد و مهمترین عامل تاثیر گذار بر افزایش مشارکت شهروندان الگوی حکمروایی خوب شهری است و اینکه برنامه ریزی جهت ارتقا میزان مشارکت شهروندان در امور شهری باید در الویت برنامههای توسعه محلهای قرار بگیرد.
فصل اول

1-1-طرح مسئله 2
1-2- سوال اصلی تحقیق 3
1-3- فرضیه تحقیق 3
1-4- اهداف تحقیق 3
1-5- روش تحقیق 3
1-6- نمونه گیری 3
1-7- روش تحليل اطلاعات و داده ها 4
1-8- پيشينه تحقیق 4
1-9- تعريف واژگان کلیدی 5
1-10- مشارکت مردمی 6
2-1-مقدمه 9
2-1-1-مفهوم حکمراني 9
2-1-3-حکمراني شهري 9
2-1-4-گذار از حکومت شهري به حکمراني شهري 11
2-1-5-اهداف حکمراني شهري 12
2-2-مدیریت شهری: 13
2-2-1-مدلهاي مديريت شهري 14
2-2-2-تعريف حكومت محلي و سازمان محلي 15
2-2-3-انواع سازمان هاي محلي 15
2-3-جايگاه محوري شهرداريها در نظام مديريت شهري 16
2-3-1-مدیریت مشارکتی: 18
2-4- مشارکت: 20
2-4-1-نظریه وکالتی: 22
2-4-2-نظریه مشارکتی: 22
2-4-3-نظریه پایه برنامه ریزی مشارکتی 23
2-4-4-ویژگی ها و مراتب مشارکت 24
2-4-5-ديدگاه هاي نظري درباره مشاركت: 24
2-4-6-مصاديق مختلف مشاركت: 24
2-4-7-عناصر ( اركان ) اساسي مشاركت: 25
2-4-8-موانع مشاركت: 25
2-4-9-ويژگي هاي مشاركت: 26
2-4-10-انواع مشارکت 27
2-4-11-نظریه های رایج در زمینه مشارکت 28
2-5-شهروند، شهروند مداری و جایگاه آن در حقوق شهری 30
2-5-1-شهروندی و فلسفه وجودی آن 30
2-5-2-ساز و کار رابطه شهروندی-شهرداری: حقوق و وظایف متقابل 32
2-5-3-مفهوم و حقوق شهروندی در ایران 33
2-5-4-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران 35
2-6-1-توسعه پايدار شهری 37
2-6-2-اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پايدار 37
2-6-3-مقیاس محلی توسعه پایدار 38
2-6-4–شاخصهای توسعه پایدار 38
2-6-5-شاخص اقتصادی 38
2-6-6-شاخص کالبدی 38
2-6-7-نظریه توسعه پایدار شهری 39
2-6-8-نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری 40
2-7-پايداري شهري و مديريت شهري پايدار 43
2-8- مفهوم توسعه 45
2-8-1- ديدگاههاي نظري توسعه 45
2-8-2-مولفه‌هاي اصلي براي توسعة پايدار عنوان شده است: 46
2-8-3-سيستم متعامل در توسعة پايدار 46
2-8-4-رويكرد سيستمي و توسعة پايدار 47
2-9-نظريه توسعة پايدار شهري 48
2-11- مجموعه پروژه‌هاي انجام شده در شهرداري تهران در زمينه مشارکت شهروندي 51
2-11-1- پروژه شهر سالم 51
2-11-2- طرح شهردار مدرسه 51
2-11-3-طرح غنچه‌هاي شهر 52
2-11-4- طرح شوراياري محلات 52
2-11-5-طرح برنامه هاي اوقات فراغت شهرداري تهران با الگوي مشارکت مردمي 53
2-12-سرمایه اجتماعی 54
2-13- الگوهاي مشارکت شهروندي مديريت شهري در كشورهاي پيشگام 56
2-14-طراحي الگوي مشارکت شهروندان در امور شهری 56
3-1-مقدمه 67
3-2محدوده مورد مطالعه 67
3-2-1- ويژگي‌هاي منطقه (وضعيت موجود) 67
3-2-2-: تقسيمات (محدوده، وسعت و جمعيت منطقه به تفكيك نواحي و محلات) Error! Bookmark not defined.
3-2-3-: پيشينه كلي تحولات منطقه (محدوده و گسترش كالبدي) 68
3-3-‌ شاخص هاي اجتماعي – اقتصادي و … معرف منطقه 68
3-3-1-: جايگاه منطقه در سازمان فضايي طرح جامع (محورها، مراكز و پهنه 69
3-4-الگوي توسعه و سازمان فضايي منطقه 69
3-5- : مباني و اصول پهنه بندي 70
3-6- كاربري‌ها و پهنه بندي استفاده از اراضي 71
3-7-ساختار سلسله مراتب خدمات (مراكز و محورهاي خدماتي) 72
3-8- طرح‌هاي موضعي 72
3-9-طرح‌هاي موضعي پيشنهادی طرح جامع در منطقه 72
3-10-بررسی محلات نمونه: 73
3-11-محدوده محله تهرانپارس 73
3-11-1-چشم انداز محله تهران پارس 74
3-11-2-مشخصات عمومی و جمعیتی محله 74
3-12-بررسی محله نارمک: 74
3-12-1-چشم انداز محله نارمک 75
3-12-2-مشخصات عمومی و جمعیتی محله 75
3-12-3-مشخصات کالبدی محله 75
3-13-محله مجیدیه 76
3-13-1-چشم انداز محله مجیدیه 76
3-13-2-مشخصات عمومی محله 77
3-13-3-مشخصات کالبدی محله 77
3-13-4-تحلیل وضعیت محله مجیدیه با تکنیک SWOT 78
3-13-5-مسایل و مشکلات اصلی محله مجیدیه 79
3-13-6-مسایل اجتماعی –فرهنگی محله مجیدیه 79
4-1-: توصیف یافته های متغیرهای جمعیتشناختی 82
4-1-1- جنسیت شهروندان مشارکت کننده در تحقیق 82
4-1-2- توزیع سنی شهروندان مشارکت کننده در تحقیق 83
4-1-3- توزیع تحصیلات شهروندان مشارکت کننده در تحقیق 84
4-1-4- توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب مدت اقامت در محله خود 85
4-2-میزان مشارکت شهروندان منطقه 8 تهران در امور شهری چگونه است؟ 86
4-2-1-وضعیت حکمروایی شهری منطقه 8 تهران چگونه است؟ 89
4-2-2- وضعیت مدیریت پایدار شهری در منطقه 8 تهران چگونه است؟ 94
4-3-بین مشارکت و مدیریت پایدار شهری رابطه معناداری وجود دارد. 96
4-3-1-بین حکمروایی خوب شهری و مدیریت پایدار شهری رابطه معناداری وجود دارد. 97
4-3-2-بین حکمروایی خوب شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه معناداری وجود دارد. 99
5-1-مقدمه 103
5-2-آزمون فرضیه: 104
5-3-بحث و نتیجه گیری 107
راهکارها و پیشنهادها 108
منابع 110

فهرست جداول

جدول شماره 2-1: مقايسه ويژگيهاي اصلي حکومت و حکمروايی 11
جدول شمار2-2-: برخي از فعاليت‌هاي برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندي و تجارب بين شهرداري‌هاي جهان 54
جدول شماره 3-1- مشخصات عمومی محله 74
جدول 3-2-:مشخصات محله نارمک 75
جدول شماره 3-5-:مشخصات کالبدی محله 75
جدول شماره 3-6:مشخصات عمومی محله مجیدیه 77
جدول شماره 3-7: مشخصات کالبدی محله 77
جدول شماره 3-8: تحلیل وضعیت محله مجیدیه با تکنیک SWOT 78
جدول شماره 3-9: مسایل و مشکلات اصلی محله مجیدیه 79
جدول شماره 4-1: توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب جنسيت 82
جدول شماره 4-2: توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب سن 83
جدول شماره 4-3: توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب تحصیلات 84
جدول شماره 4-4: توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب مدت اقامت در محله خود 85
جدول شماره 4-6: نتايج آزمون T تک گروهی در رابطه با وضعیت حکمرانی شهری منطقه 8 تهران 92
جدول شماره 4-7: نتايج آزمون T تک گروهی در رابطه با وضعیت مدیریت پایدار شهری منطقه 8 تهران 95
جدول 4-8: ضریب همبستگی بین مشارکت شهروندان در امور شهری و مدیریت پایدار شهری 96
جدول 4-9: ضریب همبستگی بین حکمرانی شهری و مدیریت پایدار شهری 97
جدول 4-10: ضریب همبستگی بین حکمرواییی شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری 99

1-1-طرح مسئله
روند رو به رشد جمعیت و شهرنشینی و بروز مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی از یک سو و ناکارآمد بودن روشهای مدیریت و کنترل توسعه شهری از سوی دیگر شهرهای نابسمان و ناپایداری را خلق نموده است که از اصلیترین علت ایجاد چنین نابسامانی و ناپایداری چالشهای مدیریتی است در این میان نبود مدیریت یکپارچه شهری و بخصوص شکل نگرفتن مدیریت مشارکت عمومی که مبتنی بر کنش متقابل و فعلانه تمامی ذینعفان و بازیگران کلیدی دخیل در مدیریت توسعه شهری است. قرن بیستم با توجه به افزایش جمعیت شهری، تغییر شیوه زندگی، فاصله بین ذینعفان مدیران و برنامه ریزان شهری ، توسعه پایدار را به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های مدیریت شهری در سطوح مختلف مطرح کرده است .هدف از این توسعه، پاسخگویی به نیازهای سطوح مختلف مدیریتی در همان سطح و یکپارچگی مکانی و برنامهریزی است. از ابعاد اصلی توسعه پایدارشهری مدیریت یکپارچه شهری، حکمروایی خوب شهری و مشارکت است. در گذاشته آنچه بر نظام مدیرت شهری ایران حاکم بوده برنامهریزی متمرکز و از بالا به پایین بود که نمی توانست مشکلات شهری را بر طرف کند و نیازها و خواست های ساکنین را برآورده نماید . به همین دلیل در چند دهه اخیر برنامهریزی و مدیریت با مشارکت شهروندان در نظام مدیریت شهری مطرح شده است . علی رغم پیشینه طولانی شهرنشینی و وجود الگوهای سنتی در ایران پیروی از الگوی متمرکز برنامهریزی و مدیریتی امکان دخالت و مشارکت شهروندان رادر اداره امور شهرها نداده است.در چنین شرایطی نظام مدیریت شهری به منظور کاستن از مسائل و مشکلات رو به فزونی شهرنشینی در جستجوی راههای برای تسهیل و بهبود اداره امور شهرها است .این مهم هنگامی تحقق مییابد که ساکنان شهر را در اداره امور شهرها دخالت داد. منطقه8 تهران جزءمناطق22 گانه شهری است که بین دو محور شرقی- غربی در شرق تهران واقع شده است و از سه ناحیه و 20محله تشکیل شده است. براساس بررسیهای انجام شده در منطقه بویژه مقایسه تطبیقی طرحهاو برنامه باید گفت ،معضلات مدیریت شهری در منطقه و ریشه های آن از دیدگاه استراتژیک در قالب زیر مسالههایی چون برنامهریزی بدون توجه به اجرا و عدم مشارکت شهروندان در طرح ها است.بنابرین مطالعه و شناخت راههای جلب مشارکت شهروندان در طرح ها و اداره امور شهری و ارایه راهکارهای مناسب برای ارتقاءمشارکت شهروندان در سیستم مدیریت شهری در منطقه ضروری است .و هدف اصلی تحلیل تاثیرات و تاثرات متقابلی است که بین مشارکت شهروندی و مولفه های کیفیت زندگی شهری در راستای نیل به توسعه پایدار شهری وجود دارد.

1-2- سوال های اصلی تحقیق
آیا شاخص مشارکت در مدیریت شهری از مهمترین علل تحقق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره وجوه نقد، بازده سهام، حداقل مربعات معمولی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت شهری، مشارکت مردم، حکمرانی خوب