منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودتنظیمی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول
طرح تحقیق

1-1 مقدمه
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها در این نظام درواقع تلاش برای جامعه عمل پوشاندن بدین امر تلقی می شود. به طور اعم کل جامعه و به طور اخص نظام آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل موفقیت آمیز آنان جایگاه آنها در جامعه علاقه مند و نگران است و انتظار دارد دانش آموزان در جوانب گوناگون، اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و تواناییها و نیز در ابعاد عاطفی و شخصیتی، آنچنان که باید پیشرفت و تعالی یابند(پورشافعی، 1370).
بدون شک در دنیای پیشرفته امروزی یکی از علایم موفقیت فرد، پیشرفت تحصیلی می باشد که بدون آن توسعه و ترقی هیچ کشوری امکان پذیر نخواهد بود. ترقی هر کشوری رابطه مستقیم با پیشرفت علوم و دانش و تکنولوژی آن کشور دارد و پیشرفت علمی نیز حاصل نمی شود مگر اینکه افراد خلاق تربیت شده باشند، پیشرفت تحصیلی ضمن اینکه در توسعه و آبادانی کشور مؤثر است در سطوح عالی منجر به یافتن شغل و موقعیت مناسب و در نتیجه درآمد کافی می شود. دانش آموزان و دانشجویان که از موقعیتهای تحصیلی برخوردارند، خانواده و جامعه با دیده ی احترام به آنان می نگرند. در جامعه با روحیه و نشاط بیشتری حضور خواهند یافت و در کنار اینها از هزینه های گزافی که از افت تحصیلی برآموزش و پرورش تحمیل می شود، کاسته خواهند شد. دستیابی به بهره وری و بهبود کیفیت نظام آموزشی را می توان اثر گذار ترین عامل در توسعه کشور ها دانست. تجارب کشورهای پیشرفته ای چون ژاپن در زمینه توسعه همه جانبه نیز حکایت از سرمایه گذاری بر روی منابع آموزشی و انسانی دارد. در راستای دستیابی به این اهداف بهبود کیفیت موقعیت تحصیلی از جمله اهداف اساسی برنامه های آموزشی است.
تئوري و تحقيق علمي در مورد يادگيري خودتنظيم، از اواسط دهه ی 1980 در پاسخ به اين سؤال مطرح شد كه چه طور دانش آموزان به فرايندهاي يادگيري خودشان مسلط م يشوند. در واقع از دهه ی 1980 به بعد، يادگيري خودتنظيم به عنوان راهبردي نو براي كمك به دانش آموزان به منظور تسلط بر فرايندهاي يادگيري و به طور كلي بهبود كيفيت يادگيري، مورد توجه روا نشناسان، مشاوران و متخصصان تعليم و تربيت قرار گرفت. تا قبل از دهه ی 1980 ، مطالعات در حوزه ي يادگيري خودتنظيم، بر زمينه هاي گوناگون فردي، خانوادگي و اجتماعي متمركز بود و پس از آن، اين سازه در زمينه ي يادگيري مطرح شد و مورد توجه نظري ههاي گوناگون روا نشناسي از جمله رفتار گرایی ، شناخت گرایی و ساخت گرایی قرار گرفت( کدیور ، 1380).
يادگيري خودتنظيم بدين معني است كه دانش آموز مهارتهايي براي طراحي، كنترل و هدايت فرايند يادگيري خود كسب مي كند و براي يادگيري تمايل دارد و قادر است كل فرايند يادگيري خود را ارزيابي كند و در مورد آن بينديشد( بری، 1994). اسکراو و بروکس ( 2000) خودتنظيمي در يادگيري را، توانايي دانش آموزان براي درك و كنترل يادگيري شان می دانند كه براي موفقيت در مواد درسي بسيار مهم است و آ نها را به يادگيرندگاني اثربخش و كارامد تبديل مي كند.
استفاده از فن آوري و تکنولوژي هاي نوین یکی از جلوه هاي آشکار دنیاي پیش روست. اینترنت نیز به
عنوان یکی از ابعاد نوپاي این فن آوري هاي جدید جهان معاصر، نقش به سزایی درتغییر و تحول زندگی افراد جامعه دارد. اینترنت توانسته با ورود خود به سرعت به یکی ازابزار لازم زندگی تبدیل شود. تا جایی که حذف آن از امور روزمره زندگی امري اجتناب ناپذیراست.
قرن 21 قرن دانايي و انقلاب اطلاعات است. يعني تبديل جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي و امروزه ثروتمندترين كشورها و جوامع انساني، آنهايي هستند كه بيشترين دانش و آگاهي و اطلاعات را در اختيار دارند و يقيناً راهبري آموزش و پرورش آينده به عهده فناوري اطلاعات و ارتباطات2 ICT خواهد بود. (نوروزي و ديگران،1387).
همزمان با دسترسی گسترده افراد به اینترنت، شاهد نوع جدیدي از اعتیاد یعنی اعتیاد ابه فناوری اطلاعات مخصوصا اعتیاد اینترنتی و اعتیاد به گوشی همراه هستیم . که همانند تمامی انواع دیگر اعتیاد ، اعتیاد به اینترنت نیز با علایمی همراه است . همچون اضطراب، افسردگی، کج خلقی، بی قراري، تفکرهاي وسواسی و یا خیالبافی راجع به اینترنت. از طرفی، در عین حال که روابط این افراد (به ویژه کودکان و نوجوانان) در جهان مجازي افزایش می یابد.
1-2 بيان مسأله
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف رشد جسمی ، روانی و اجتماعی نیازمند دارا بودن نگرش مثبت به رشته تحصیلی و انگیزه های قوی است . نگرش به رشته تحصیلی ظاهراً یک امر فردی محسوب می شود . این تصور وجود دارد که هر دانش آموزی باتوجه به شخصیت خود و تمایلات و علاقه مندی و خصوصیاتش ، دارای برخی نگرش ها می باشد در صورتی که نگرش تحصیلی از دیدگاه علم روان شناسی ، اجتماعی و جامعه شناسی علاوه برفردی بودنش دارای بعد اجتماعی گسترده از جمله محیط ، اطرافیان ، پدر و مادر و معلم سایر افراد گروه هایی که دانش آموز با آن ها به نحوی برخورد دارند که در ایجاد و پرورش و تحکیم نگرش ‎های مثبت یا منفی به رشته تحصیلی وی مؤثرند.
پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعاتی است که از ابعاد تربیتی، روان شناسی،به آن بسیار پرداخته شده است . ﻳﺎﻓﺘـﻪهـﺎی تحقیقات ﻣﺘﻌـﺪد ﻧـﺸﺎن دادﻩ اﺳــﺖ ﭘﻴــﺸﺮﻓﺖ تحصیلی ﻧــﻪ ﺗﻨــﻬﺎ از ﺳــﺎﺧﺘﺎرهای داﻧــﺶ و ﻓﺮاﻳﻨــﺪهای ﭘــﺮدازش اﻃﻼﻋــﺎت ﺗــﺄﺛﲑ ﻣــﻲﭘــﺬﻳﺮد ﺑﻠﻜــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷــﻲ از جمله ﺑﺎورهــﺎ، ﻧﮕــﺮشهــﺎ و ارزشهــﺎ ﻧﻴــﺰ ﻣﺮﺑــﻮط ﻣــﻲﺷــﻮد (ﺑــﺴﺎﻧﺖ3، ١٩٩۵).
سالهای متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روانشناسان اجتماعی، مطالعات فراوانی در مورد عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده اند. پیشرفت موضوعی است که به خصوص در حال حاضر نیز مورد توجه تمامی کشورهای جهان بوده است، و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شود و پژوهشهای زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد، عواملی مانند: خانواده، محیط زندگی، مدرسه و برنامه های آموزشی اختصاص یافته است(به نقل از مجیدیان، 1384).
امروزه يادگيري و پيشرفت تحصيلي يكي از گسترده ترين و متنوع ترين فعاليت هاي بشري است كه اساس برنامه هاي درسي در آموزشگاه هاي مختلف، دانشگاه ها و … را تشكيل مي دهد. موفقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بيانگرنظام آموزشي كارآمد و موفقي است كه توسعه ي پايدار از نتايج منفي چنين نظامي خواهد بود، بنابراين توجه بيشتر به تعليم و تربيت مهمترين عامل پيشرفت تحصيلي است، زيرا يكي از پيچيده ترين مباحث مطرح شده در تعليم و تربيت امروزي، مسأله پيشرفت تحصيلي است. براي پيشرفت تحصيلي بايد از روش هاي نوين استفاده كرد كه يكي از اين روش ها،كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات است. فن آوري اطلاعات و ارتباطات باعث مي شود كه انگيزه يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان افزايش يابد( زمانی و همکار،1385).
پژوهش های زیادی، نشان می دهد که عملکرد تحصیلی دانش آموزان و فعالیتهای مرتبط با آن در دوره ی آموزش مدرسه ای از پیشرفت چندانی برخوردار نیست. دانش آموزان مستعد ازتوانایی های خود به خوبی استفاده نمی کنند، دانش آموزان اکثراً روحیه ی علمی و انگیزه ی کافی ندارند و از امکانات آموزشی، استفاده مطلوب و مناسب صورت نمی گیرد و معمولاً به جای توجه به ارتقای سطح علمی خود به ارتقای سطح تحصیلی (اخد مدارج بالاتر) می اندیشند(نظری کتولی، 1384). همچنین از جمله اهدافي كه در فرايند تعليم و تربيت دانش آموزان حائز اهميت است، تبديل آنها به يادگيرندگان راهبردي و برخوردار از توانايي خودتنظيمي در يادگيري است.
اسكراو و بروكس4 ( 2000) خودتنظيمي در يادگيري را، توانايي دانش آموزان براي درك و كنترل يادگير يشان مي دانند كه براي موفقيت در مواد درسي بسيار مهم است و آنها را به يادگيرندگاني اثربخش و كارامد تبديل مي كند. بنابر تعاريف بالا، مي توان نتيجه گرفت كه راهبرد يادگيري خودتنظيم براي آموزش اين موضوع به دانش آموزان است كه رفتارشان آموختني است و مي توانند اثرهاي رفتاري خود را بررسي كنند و محيط يادگيري خود را چنان سازمان دهند كه رفتارها و تلاش هايشان بازدهي بيشتري داشته باشد (زيمرمن، 2003)
راهبردهای یادگیری ، فنون یا روش هایی هستند که يادگيرندگان برای اکتساب اطلاعات از آنها استفاده می کنند (دمبو ، 1994) .زیمرمن ( 2001 ) یادگیری خودتنظیمی را یک فرایند خودهدایتی می داند که از طریق آن یادگیرندگان توانایی های ذهنی شان را به مهارتهای علمی مرتبط به تکلیف تبدیل می کنند ؛ این رویکرد یادگیری را فعالیتی می داند که يادگيرندگان به روشی فعال انجام می دهند.
یکی از مهمترین اصول روانشناسی تربیتی این است که دانش آموزان باید آگاهی را در ذهن خویش بسازند، آموزگار میتواند نردبانی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند که به درك عالیتر منتهی می شود، اما دانش آموزان خودشان باید از این نردبان بالا بروند. اسلاوین، با استناد به پژوهشهایی که درباره اثربخشی آموزش راهبرهاي یادگیري و مطالعه انجام شده، بیان داشته که می توان به دانش آموزان راهبردهاي گوناگون را آموزش داد . واینستاین و هیوم( 1998) هم تعدادي پژوهش با این نتایج ذکر کرده اند که معلمان می توانند از راه آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی به دانش آموزان خود کمک کنند تا یادگیرندگان موفق تري باشند و در سرنوشت تحصیلی خویش نقش فعال تري ایفا کنند( اسلاوین، 2006).
آنچه رابطه ي بين يادگيري خودتنظيم و پيشرفت يادگيري را مشخص مي كند، رابطه ي بين مهارتها و راهبردهاي اين نوع يادگيري، يعني راهبردهاي شناختي و فراشناختي با پيشرفت يادگيري است.
بسياري از پژوهشگران همچون باتلر و واين5 (1995) ساراسون6 (1962 ) و هانسفورد7 ( 1995 ) در پژوهش هاي خود به چنين رابط هاي اشاره كرده اند. براي مثال، پژوهش هاي هانسفورد حاكي از آن است كه بين يادگيري خودتنظيم و مهار تهاي شناختي و فراشناختي، ارتباط و همبستگي معناداري وجود دارد.به طور كلي محققان دريافته اند، دانش آموزاني كه در فرايند مطالعه و يادگيري خود
از مهار تهاي فراشناختي همچون: برنامه ريزي، كنترل و نظارت و ارزشيابي بهره مي برند، به طور قابل توجهي عملكرد بهتري نشان مي دهند.
در همين باره، ساراسون معتقد است، نخستين گام براي دست يابي به يادگيري خودتنظيم و در نهايت پيشرفت در يادگيري، آموزش و ارتقاي يادگيري دانش آموزان در زمينه ي مهارتهاي شناختي و فراشناختي است.
یکی از نظریه هاي مطرح دراین خصوص، نظریه یادگیري خودتنظیمی پینتریچ ودي گروت ( 1990) است. آنها خودکارآمدي، ارزشگذاري درونی و اضطراب امتحان را به عنوان باورهاي انگیزشی8 و راهبردهاي شناختی 9 و فراشناختی10 را تحت عنوان یادگیري خودتنظیمی معرفی کردند( راهب، 1389).
خود تنظیمی به فعالیت مستقل دانش آموزان در آموختن می انجامد، دانش آموزان خودتنظیم کنشهاي شناختی و رفتاري خود رادرجهت دستیابی به هدفهایشان به کار میگیرند (زیمرمن، 1989 ). انگیزه آموزندگان براي دستیابی به هدف برگرفته از قضاوتی است که در مورد عملکرد خودگردانشان دارند، خود تنظیمی منجر به آموختن بهتر و بروز احساس کفایت بیشتر در آموزندگان میشود (راهب، 1389).
پنتریچ ( 2000) بیان میکنند که فراگیران خود تنظیم با یک کار آموزشی،کارشان را شروع میکنند، به ارزیابی کار می پردازند، هدف را تعیین می کنند، راهکارهایی را براي دستیابی به هدف مشخص میکنند و به پیشرفتشان براي دستیابی به هدف نظارت می کنند، راهبردها را ارزیابی میکنند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از بازخوردهاي درونی و بیرونی کار را دوباره بازبینی میکنند (راهب، 1389).
براي توصیف خودتنظیمی تا به حال الگوهاي بسیاري پیشنهاد شده است که یکی از این الگوها الگوي خودتنظیمی پنتریچ است:
پنتریچ و همکاران او سه مقوله عمومی از راهبردها را که مورد استفاده فراگیران خود تنظیم قرار میگیرند شناسایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی زبان فارسی، آموزش زبان فارسی، آموزش زبان Next Entries منابع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی