منابع پایان نامه ارشد با موضوع ………………………………………………………………………………………………………………، مژه، وزلف، ……………………………………………………………………………………………………………

دانلود پایان نامه ارشد

………………………….. 21
3-1-10- غزل دوران معاصر از دوران مشروطیت تا عهد حاضر……………………………………………….. 21
3-2- سراپا ………………………………………………………………………………………………………………………… 22
3-2-1- تعریف سراپا …………………………………………………………………………………………………………..22
3-2-2- انواع سراپا ……………………………………………………………………………………………………………. 23
3-2-3- ساختار و قالب سراپا ……………………………………………………………………………………………… 23
3-2-4- مضمون و محتوای سراپا …………………………………………………………………………………………. 23
3-2-5- وجوه ادبی سراپا ……………………………………………………………………………………………………. 24

فصل چهارم: معشوق و انواع آن
4-1- تعریف معشوق ………………………………………………………………………………………………………….. 26
4-2- انواع معشوق ……………………………………………………………………………………………………………… 26
4-3- معشوق مرد است یا زن ………………………………………………………………………………………………. 26
4-4- نقش معشوق در دوره های ادبی …………………………………………………………………………………… 27
فصل پنجم: بررسی گونه ی ادبی سراپا در اشعار ریاضی یزدی
گونه ادبی سراپا در دیوان ریاضی یزدی ………………………………………………………………………. 30
5-1-بخش اول: توصیف اندام ها به صورت مجزا…………………………………………………………………….. 30
5-1-1- زلف …………………………………………………………………………………………………………………….. 30
5-1-2- رخسار ………………………………………………………………………………………………………………….. 42
5-1-3- لب ………………………………………………………………………………………………………………………. 49
5-1-4- چشم ……………………………………………………………………………………………………………………. 52
5-1-5- قد ………………………………………………………………………………………………………………………… 56
5-1-6- پیکر وتن ………………………………………………………………………………………………………………. 58
5-1-7- مژه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 59
5-1-8- خال ……………………………………………………………………………………………………………………… 60
5-1-9- ابرو ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
5-1-10- چانه ……………………………………………………………………………………………………………………..62
5-1-11- دهن …………………………………………………………………………………………………………………… 64
5-1-12- پیشانی ………………………………………………………………………………………………………………….64
5-1-13- خط ……………………………………………………………………………………………………………………..64
5-1-14- اشک …………………………………………………………………………………………………………………….65
5-2-بخش دوم:توصیف اندام هابه صورت تلفیقی(دوتایی) ………………………………………………………….65
5-2-1-زلف و روی ………………………………………………………………………………………………………………65
5-2-2-زلف وپیکر……………………………………………………………………………………………………………….. 68
5-2-3-زلف وخال……………………………………………………………………………………………………………….. 68
5-2-4-زلف ولب……………………………………………. ………………………………………………………………….. 69
5-2-5-زلف و ابرو……………………………………………………………………………………………………………….. 69
5-2-6- زلف و چشم …………………………………………………………………………………………………………… 70
5-2-7-زلف و بناگوش………………………………………………………………………………………………………….. 70
5-2-8- زلف و دل……………………………………………………………………………………………………………….. 70
5-2-9- زلف و مژه ……………………………………………………………………………………………………………… 70
5-2-10- زلف و گونه………………………………………………………………………………………………………….. 71
5-2-11-روی وابرو……………………………………………………………………………………………………………….71
5-2-12-روی وخال.. ……………………………………………………………………………………………………………71
5-2-13-روی وچانه.. ……………………………………………………………………………………………………………72
5-2-14-روی و سینه……………………………………………………………………………………………………………..72
5-2-15- روی و تن……………………………………………………………………………………………………………… 72
5-2-16-روی و دل….. …………………………………………………………………………………………………………..72
5-2-17- روی و قد ……………………………………………………………………………………………………………… 73
5-2-18-لب وغبغب………………………………………………………………………………………………………………. 73
5-2-19- لب وابرو………………………………………………………………………………………………………………… 73
5-2-20- لب و پیکر………………………………………………………………………………………………………………. 74
5-2-21-لب و چشم… …………………………………………………………………………………………………………….74
5-2-22- لب و دندان……………………………………………………………………………………………………………… 74
5-2-23- لب و ساعد……………………………………………………………………………………………………………… 74
5-2-24- چشم ومژه ……………………………………………………………………………………………………………… 74
5-2-25-چشم وخال……………………………………………………………………………………………………………….. 75
5-2-26-مژه و غمزه….. …………………………………………………………………………………………………………… 75
5-2-27-قد وتن……….. …………………………………………………………………………………………………………… 75
5-3-بخش سوم:توصیف اندام ها به صورت تلفبقی(سه تایی)………………………………………………………… 76
5-3-1-بناگوش وزلف و روی…………………………………………………………………………………………………… 76
5-3-2-سینه وخال ولب……………………………………………………………………………………………………………. 76
5-3-3-روی و ساق .و بدن…………………………………………………………………………………………………………76
5-3- 4-خال وروی و چشم ………………………………………………………………………………………………………76
5-3-5-چشم وزلف و خال……….. ……………………………………………………………………………………………. 77
5-3-6- زلف و خال و چانه………………………………………………………………………………………………………. 77
5-3-7-چشم و مژه وابرو…………………………………………………………………………………………………………. 77
5-3-8-لب و خنده وچشم……………………………………………………………………………………………………….. 77
5-4-بخش چهارم:توصیف اندام ها به صورت تلفبقی(چهارتایی) و (پنج تایی)…………………………………. 77
5-4-1-.خال و خط و زلف و لب…………………………………………………………………………………………………78
5-4-2-خال و خط و چشم و زلف…………………………………………………………………………………………….. 78
5-4-3-خال وچشم وزلف و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی هویت فردی، کامپیوترها، عصر دیجیتال، اگزیستانسیال Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ادبیات فارسی، انواع ادبی، سبک عراقی، شرف الدین رامی