پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش زبان، نقش ارجاعی، آموزش زبان فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

8
1-9. محدودیتهای پژوهش 9
1-10. ساختار پژوهش 10
فصل دوم: پیشینه
2-1. مقدمه 13
2-2. اهمیت واژه 13
2-3. واژههای پایه 14
2-3-1. تعریف واژههای پایه 14
2-3-2. انواع واژههای پایه 15
2-3-3. روشهای تشخیص واژههای پایه 16
2-3-4. معیارهای تشخیص واژههای پایه 18
2-3-4-1. جایگزینی نحوی 18
2-3-4-2. متضاد 18
2-3-4-3. باهمآیی همنشینی 19
2-3-4-4. گستردگی 19
2-3-4-5. شمول معنایی ……………………………………………………………………………………………………………..20
2-3-4-6. عاری بودن از مظاهر فرهنگی …………………………………………………………………………………….20
2-3-4-7. تلخیص ……………………………………………………………………………………………………………………… 21
2-3-4-8. باهمآیی متداعی ……………………………………………………………………………………………………….. 21
2-3-4-9. خنثایی زمینۀ گفتمانی …………………………………………………………………………………………….. 22
2-3-4-10. خنثایی ارتباطی گفتمان ………………………………………………………………………………………… 22
2-4. یادگیری واژه ………………………………………………………………………………………………………………………. 24
2-5. اصول آموزش واژه ………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-6. روشهای آموزش واژه ………………………………………………………………………………………………………… 28
2-6-1. آموزش واژه محور……………………………………………………………………………………………………………. 30
2-6-2. استفاده از تصویر در آموزش زبان…………………………………………………………………………………… 33
2-6-3. فعالیتهای رایانهمبنا ……………………………………………………………………………………………………… 33
2-7. مراحل تحول نثر فارسی در دوران اخیر …………………………………………………………………………….. 35
2-7-1. نادیدهانگاری …………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-7-2. بهت ………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-7-3. خودیافت ………………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-7-4. آگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
2-8. تجربۀ کشورهای دیگر ………………………………………………………………………………………………………… 38
2-8-1. واژهگزینی در ایسلند ……………………………………………………………………………………………………… 39
2-8-2. واژهگزینی در هند ………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-8-3. واژهگزینی در پاکستان …………………………………………………………………………………………………… 42
2-8-4. واژهگزینی در روسیه ……………………………………………………………………………………………………… 42
2-8-5. واژهگزینی در کشورهای عربی ………………………………………………………………………………………. 44
2-8-6. واژهگزینی در ژاپن …………………………………………………………………………………………………………. 45
2-8-7. واژهگزینی در چین ………………………………………………………………………………………………………… 46
2-8-8. واژهشناسی در مالزی و اندونزی ……………………………………………………………………………………. 47
فصل سوم: مبانی نظری
3-1. مقدمه 51
3-2. تعریف زبان علم 52
3-2-1. نقشهای زبانی یاکوبسن 53
3-2-1-1. نقش ارجاعی و گونۀ زبانی 53
3-2-1-2. نقش عاطفی و گونۀ زبانی 53
3-2-1-3. نقش ترغیبی و گونۀ زبانی 54
3- 2-1-4. نقش فرازبانی و گونۀ زبانی 54
3- 2-1-5. نقش همدلی و گونۀ زبانی 55
3- 2-1-6. نقش ادبی و گونۀ زبانی 56
3- 2- 2. مقایسۀ زبان علم و زبان روزمره 57
3- 2- 3. مقایسۀ زبان علم و زبان ادبیات 59
3-2-4. معیارهای تمایز اثر زبانی از اثرادبی 60
3-2-4-1. معیار ساختاری 61
3-2-4-2. معیار نقشی ………………………………………………………………………………………………………………….62
3-2-4-3. معیار نشانهشناختی …………………………………………………………………………………………………… 62
3-2-5. پیوستار زبان علم و زبان ادب ………………………………………………………………………………………….64
3-3. برنامهریزی برای زبان و واژهگزینی …………………………………………………………………………………….. 68
3-4. معضلات و تبعات وامگیری واژگان …………………………………………………………………………………….. 73
3-4-1. رشد در واژههای علمی و فنی ……………………………………………………………………………………….. 74
3-4-2. بیتوجهی گویشوران زبان به زبان فنی …………………………………………………………………………. 75
3-5. ملاحظات تدوین فهرست واژههای دانشگاهی ……………………………………………………………………. 77
3-6. فهرست 570 واژهای کاکسهد ………………………………………………………………………………………….. 81
3-7. جمعبندی …………………………………………………………………………………………………………………………… 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1. مقدمه 85
4-2. فهرست واژههای کاکسهد (2000) و برابرنهادهای آن 85
4-3. روش پژوهش 97
4-4. تحلیل میزان بازنمایی واژههای دانشگاهی در متون خواندن مرکز آموزش زبان فارسی قزوین 98
4-5. جمعبندی 104
فصل پنجم: نتیجهگیری
5-1. مقدمه 109
5-2. مروری بر فصلهای پیشین 110
5-3. ارزیابی سؤالها و فرضیهها 111
5-3-1. ارزیابی سؤال و فرضیۀ اول ……………………………………………………………………………………………111
5-3-2. ارزیابی سؤال و فرضیۀ دوم ……………………………………………………………………………………………112
5-3-3. ارزیابی سؤال و فرضیۀ سوم …………………………………………………………………………………………..113
5-3-4. ارزیابی سؤال و فرضیۀ چهارم ……………………………………………………………………………………….114
5-4. نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………115
5-5. پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی …………………………………………………………………………….. 116
کتابنامه
کتابنامۀ فارسی 119
کتابنامۀ انگلیسی 121
واژهنامه
واژهنامه فارسی به انگلیسی 129
واژهنامه انگلیسی به فارسی 132
پیوست
پیوست شماره 1) فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد ………………………………………………………… 137
چکیدۀ انگلیسی ……………………………………………………………………………….. 163

فهرست جدولها

جدول (4-1) زیرفهرست 1 از فهرست واژههای دانشگاهی …………………………………………………………………….87
جدول (4-2) زیرفهرست 2 از فهرست واژههای دانشگاهی……………………………………………………………………..88
جدول (4-3) زیرفهرست 3 از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………………….89
جدول (4-4) زیرفهرست 4 از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………………….90
جدول (4-5) زیرفهرست 5 از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………………… 91
جدول (4-6) زیرفهرست 6 از فهرست واژههای دانشگاهی……………………………………………………………………. 92
جدول (4-7) زیرفهرست 7 از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………………… 93
جدول (4-8) زیرفهرست 8 از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………………… 94
جدول (4-9) زیرفهرست 9 از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………………… 95
جدول (4-10) زیرفهرست 10 از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………….. 96
جدول (4-11) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن سطح پیشرفته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
جدول (4-12) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن سطح میانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
جدول (4-13) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن علوم پزشکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101
جدول (4-14) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن فنیمهندسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی زبان فارسی، آموزش زبان، آموزش زبان فارسی