پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………….76
3-6. روش تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………76

فصل چهارم: یافتههای پژوهش

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..78
4-2.یافتههای توصیفی………………………………………………………………………………………………78
4-3. بررسی رابطه بین متغیرهای مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی
بین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز……………………………..80

4-4. بررسی رابطه بین مؤلفههای مدیریت دانش و ابعاد کارآفرینی سازمانی
بین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز…………………………….80

4-4-1. بررسی رابطه بین مؤلفه “افراد” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه
کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت،خطرپذیری،
نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، روایی کلامی،تحمل ابهام)………………………………83

4-4-2. بررسی رابطه بین مؤلفه “فرهنگ” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه
کارآفرینی سازمانی ( سختکوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطرپذیری،
نظارت درونی، روایی کلامی، خلاقیت، انعطافپذیری، تحمل ابهام)……………………………..84

4-4-3. بررسی رابطه بین مؤلفه “فرایند” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه
کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطرپذیری،
نظارت درونی،خلاقیت، انعطافپذیری،روایی کلامی،تحمل ابهام)………………………………..86

4-4-4. بررسی رابطه بین مؤلفه “فنآوری” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه
کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطرپذیری،
نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری،روایی کلامی،تحمل ابهام)……………………………….88

4-5. بررسی معنیداری تفاوت بین مهارت مدیریت دانش مردان وزنان…………………….89

4-6. بررسی معنیداری تفاوت بین مهارت کارآفرینی سازمانی
مردان وزنان…………………………………………………………………………………………………………………..90

4-7. بررسی معنیداری تفاوت مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات
با سوابق خدمت متفاوت……………………………………………………………………………………………..90

4-8. بررسی معنیداری تفاوت مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصان
علم اطلاعات با سوابق خدمت متفاوت………………………………………………………………………..91

4-9. بررسی معنیداری تفاوت مهارت مدیریت دانش متخصصان
علم اطلاعات با میزان تحصیلات متفاوت……………………………………………………………………92

4-10. بررسی معنیداری تفاوت مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصان
علم اطلاعات با میزان تحصیلات متفاوت…………………………………………………………………..93

فصل پنجم: بحث، نتایج، نتیجهگیری و پیشنهادها

5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..97
5-2.سؤال اول پژوهش………………………………………………………………………………………………97
5-3. سؤال دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………….99
5-4. سؤال سوم پژوهش………………………………………………………………………………………….101
5-5. سؤال چهارم پژوهش………………………………………………………………………………………103
5-6. سؤال پنجم پژوهش………………………………………………………………………………………..105
5-7. سؤال ششم پژوهش……………………………………………………………………………………….107
5-8. سؤال هفتم پژوهش……………………………………………………………………………………….108
5-9. سؤال هشتم پژوهش………………………………………………………………………………………109
5-10. سؤال نهم پژوهش………………………………………………………………………………………..110
5-11. سؤال دهم پژوهش………………………………………………………………………………………111
5-12. سؤال یازدهم پژوهش…………………………………………………………………………………….112
5-13.نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………..113
5-14. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..114
5-15. پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………….115
5-15-1. پیشنهادهای عملی……………………………………………………………………………………115
5-15-2. پیشنهادهای نظری…………………………………………………………………………………..115
5-16. محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………116
5-17. منابع پژوهش………………………………………………………………………………………………..117
5-17-1. منابع فارسی…………………………………………………………………………………………….117
5-17-2. منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………….123

پیوست

1. پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1380)………………………………………………….129
2. پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390)………………………………………………………………133

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول 2-1- مؤلفههای مدیریت دانش……………………………………………………………………….30
جدول3-1- توزیع آزمودنیها بر حسب جنسیت……………………………………………………….70
جدول3-2- توزیع آزمودنیها بر حسب سابقه خدمت……………………………………………….70
جدول3-3-توزیع آزمودنیها بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………..71
جدول 3- 4- میزان ضریب آلفای کرونباخ مؤلفههای مدیریت دانش……………………….73
جدول 3-5- میزان ضریب آلفای کرونباخ مؤلفههای مدیریت دانش………………………..73
جدول 3- 6- میزان ضریب آلفای کرونباخ ابعاد کارآفرینی سازمانی………………………..74
جدول 3- 7- میزان ضریب آلفای کرونباخ ابعاد کارآفرینی سازمانی……………………….75
جدول 4-1- آمارههای توصیفی مربوط به متغیرها…………………………………………………..79
جدول 4-2- نتایج محاسبه رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی…………..80
جدول 4-3- ماتریس همبستگی بین متغیرها………………………………………………………….81

جدول 4-4- رابطه بین مؤلفه “افراد” در مدیریت دانش
با کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………83

جدول 4- 5- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر افراد در مدیریت دانش
با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………..83

جدول 4- 6- رابطه مؤلفه “فرهنگ ” در مدیریت دانش
با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………84

جدول 4- 7- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر فرهنگ در مدیریت دانش
با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………..85

جدول 4- 8- رابطه مؤلفه ” فرایند ” در مدیریت دانش
با کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………..86

جدول 4- 9- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر فرایند در مدیریت دانش
با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………….87

جدول 4- 10- رابطه مؤلفه ” فنآوری ” در مدیریت دانش
با کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………88

جدول 4- 11- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر فراینددر مدیریت دانش
با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………..88
جدول 4- 12- مقایسه میانگین مدیریت دانش با توجه به جنسیت………………89
جدول 4- 13- مقایسه میانگین کارآفرینی سازمانی با توجه به جنسیت………90

جدول 4- 14- مقایسه میانگین مدیریت دانش در بین متخصصان
علم اطلاعات بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………………91

جدول 4- 15- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه تفاوت
مدیریت دانش بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………………..91
جدول 4- 16- مقایسه میانگین کارآفرینی سازمانیدر بین متخصصان
علم اطلاعات بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………………92

جدول 4- 17- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه برای کارآفرینی سازمانی
بر حسب سابقه خدمت …………………………………………………………………………………..92

جدول 4- 18- مقایسه میانگین مدیریت دانش در بین متخصصان
علم اطلاعات بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………………93

جدول 4- 19- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه برای مدیریت دانش
بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………………93

جدول 4- 20- مقایسه میانگین کارآفرینی سازمانی در بین متخصصان
علم اطلاعات بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………..94

جدول 4- 21- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه برای کارآفرینی سازمانی
بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………………94

جدول 4-22- نتیجه آزمون تعقیبی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد بین النهرین Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کارآفرینی، مدیریت دانش، علم اطلاعات