پایان نامه ارشد رایگان با موضوع کنوانسیون های بین المللی، حقوق بین الملل، میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان صفحه
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل 7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی 8
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 21
فصل دوم هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی 35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق
ملی کشورهای باستانی 36
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی 52
گفتار سوم : عرف بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموا فرهنگی 82
فصل سوم: ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
در نظام حقوقی بین الملل 87
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل 88
گفتار دوم : استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده 99
نتیجه گیری 109
فهرست منابع 112

فهرست تفصیلی مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل 7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی 8
1.ایران 8
2.ایتالیا 10
3.ترکیه 13
4.فرانسه 15
5.سوریه 17
6.مصر 18
7.یونان 18
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 21
1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور
و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 1970 21
2. کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب 1972 23
3.کنوانسیون یونیدرویت 27
4.کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب 2001 29
5.کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس 32
فصل دوم : 35
هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی 35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
در حقوق ملی کشورهای باستانی 36
1. ایتالیا 36
2. ترکیه 42
3. فرانسه 42
4. سوریه 46
5. مصر 47
6. یونان 48
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی 52
1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و
انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 1970 52
1-1- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون 52
1-1-1- ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگی 52
2-1-1- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی 53
3-1-1- عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص 54
2-1- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی 55
1-2-1- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون 55
3-2-1- وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی 57
2.كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهاني 58
1-2- هدف و ویژگی های کنوانسیون 58
1-1-2- هدف كنوانسيون 58
2-1-2- ويژگي‌هاي كنوانسيون 58
2-2- وظايف و مسئوليت‌هاي اعضا و جامعه جهاني براي حفاظت از ميراث جهاني 59
3 .كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها (1982) 65
1-3- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاكميّت دولت ساحلي 66
2-3-اموال فرهنگی واقع در مناطقي كه دولت ساحلي در آنها حقوق حاكمه خود را
اعمال مي‌كند 67
1-2-3- منطقه مجاور 67
2-2-3- منطقه انحصاري اقتصادي 69
3-2-3- فلات قاره 71
3-3-اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد 72
4.کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و
جلوگیری از تخلفات گمرکی(پیوست شماره11 ) 75
5.کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج
شده مصوب 1995 77
1-5-دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون 77
2-5- دامنه شمول کنوانسیون 81
گفتار سوم : عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی 82
1.تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی 82
2. ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه 83
3. ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح 85
فصل سوم : 87
ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل 88
1.ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی 88
1-1- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی 89
2-1- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد اموال فرهنگی 90
3-1- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی 90
2. مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی 91
1-2- مراحل قاعده مرور زمان93 93
2-2- مواعد حاکم بر مرور زمان 94
3-2- استثناهای ناظر بر مرور زمان 95
1-3-2- مرور زمان و عدم اسقاط حق 95
2-3-2- مجوز وضع قواعد مساعدتر 95
3-3- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی 96
3. پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی 96
1-3- لزوم پرداخت غرامت 96
2-3- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار 97
گفتار دوم :استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده 99
1. مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی 99
اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده 100
1-2- نحوه استرداد 100
2-2- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر 101
3-2- دادخواست استرداد 102
4-2- هزینه استرداد 103
5-2- موارد خاص در امر استرداد 103
1-5-2- استثناهای استرداد 103
2-5-2- امتناع از استرداد 104
3. مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده 104
4. راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی
غیرقانونی خارج شده 105
1-4- راه‌حل‌های جایگزین 105
2-4- سازوکارهای تکمیلی استرداد 106
نتیجه گیری 109
فهرست منابع 112
منابع فارسی 112
الف: کتب 112
ب: مقالات 112
ج: پایان نامه 112

منابع انگلیسی 113
A : Book 113
B : Article 113
C :low , document & international conventions 115

چكيده
اموال فرهنگي تاريخي به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي يكي از شاخص ترين اسناد و اركان تحكيم هويت، فرهنگ و هنر هر كشوري است كه به موجب اين اموال مي توان تمدن، آداب و سنن شيوه هاي تجاري و اقتصادي و سير تكويني و تكامل انسان را در طول تاريخ مورد شناسايي و تحليل قرار داد .
با توجه به اينكه اموال فرهنگي صرف نظر از قدمت طولاني آنها سر شار از ذوق و هنر عميق كشور ها مي باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاري كلكسيونرها و گالري داران با پرداخت هزينه هاي بسيار گزاف در جهت در اختيار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدين سبب است كه قاچاق اموال تاريخي ، فرهنگي را مي توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومين كالاي قابل قاچاق در دنيا محسوب دانست.
با توجه به آگاهي ملتها از اهميت و ارزشهاي ميراث فرهنگي و خواسته هاي موكد آنها از دولتها مبني بر استرداد هويت ملي و فرهنگي خود، كشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگي غير قانوني خارج شده ملت خويش را در جاي جاي دنيا جستجو وبا هماهنگي و همكاري ساير دول و سازمانهاي بين المللي نسبت به استرداد آنها اقدام نمايد .
در اين پژوهش سعي شده تا ضمن بررسي متون كنوانسيونهاي بين المللي موفقيت و عدم موفقيت كشورها در اين مهم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

كليد واژگان: اموال تاريخي و فرهنگي- استرداد ـ ورود و خروج غير قانوني ـ سازمانهاي بين المللي ـ كنوانسيونهاي بين المللي

مقدمه
ميراث فرهنگي يكي از ارزشمندترين آثار بشر در طول تاريخ است كه هويت ، فرهنگ ، احساس ، انديشه و روابط و منش هر ملتي را در طول تاريخ از نسلي به نسل ديگر منتقل نموده و به سبب همين امر است كه ملت ها به پيشينه تاريخي و فرهنگي پر افتخار و هويت تاريخي خود مي بالند و هميشه در حفظ و صيانت اين آثار گرانبها چون خاك و ناموس خود متعصب مي باشند و همواره در معرض چشم داشت سوداگران نيز بوده است.
اموال فرهنگي بخشي از ميراث فرهنگي است كه فرهنگ ، هنرو احساس هر ملتي را در خود جاي داده و بيش از ساير آثار ميراث فرهنگي مورد سوء استفاده قرار گرفته و تا كنون لحظه اي از تصاحب غير قانوني آن كم رنگ نشده است .
اموال فرهنگي با توجه به اينكه ذوق ، هنرواحساس يك ملت را به عاريه گرفته است هميشه مورد توجه ثروتمندان و كلكسيونرها بوده است تا به داشتن آنها افتخار ورزند و همواره از داشتن آن هزينه هاي گزافي را متحمل مي شوند. لذا به جهت سود سرشاري كه براي اشخاص دارد و عموماً كشورهاي صاحب فرهنگ و تمدن غني از جمله ايران نيز مانع خروج دائمي ميراث فرهنگي خود از كشور مي شوند ، اين اموال همواره بصورت پنهاني وغير قانوني از كشور خارج شده و كشورها را از داشتن به حق فرهنگ و هنر به ارث رسيده تهي مي نمايند. اين امر در دهه هاي اخير تا حدي افزايش يافته كه مبداً هويتهاي فرهنگي وباورهاي ملي و فرهنگي كشور ها به آساني در خارج از كشورها قابل تغيير و ترديد مي شود. باورهايي كه جامعه اي در طول ساليان دراز به آن خوي گرفته وبا آنها زندگي كرده است به سرعت رنگ مي بازد.
در اين رهگذر هر چقدر كه مطامع اين اشخاص در خروج غير قانوني اين اموال افزون مي يابد كشورها نيز به وظايف ملي خود در جهت حفاظت و حراست و صيانت از ميراث فرهنگي ملت خود اهتمام ورزيده وبا تصويب قوانين سلبي و ايجابي ضن روشنگري و بالا بردن آگاهي مردم از داشتن فرهنگ و هنر انتقال يافته به نسل معاصربه شدت با اشخاصي كه هويت مردم را به غارت مي برند توسط محاكم قضايي بر خورد مي نمايد وبا اتحاد دستگاههاي اجرايي مرتبط از جمله متوليان مبادي ورودي و خروجي و گمركات از ورود و خروج اين آثار ممانعت مي نمايند . همچنين با همكاري و هماهنگي سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان علمي و فرهنگي يونسكو و ساير سازمانهاي فرهنگي بین الملل اقدام به تدوين قوانين و مقرراتي نموده اند كه كشورهاي عضو با تبعيت از مفاد كنوانسيون هاي حفاظت و صيانت از ميراث فرهنگي از ورود و خروج غير قانوني اموال فرهنگي ممانعت به عمل مي آورند و از استرداد اين اموال ، به كشورهاي مبداً همكاري مي نمايند. جمهوري اسلامي ايران نيز در اين امراهتمام جدي داشته و توانسته است بخشي از اموال فرهنگي غير قانوني خارج شده از كشور را در سالهاي اخير مسترد نمايد . نمونه بارزر آن ، استرداد 360 قلم از اموال فرهنگي تاريخي است كه بيش از نيم قرن گذشته به صورت غير قانوني از كشور خارج شده بود نه که پس از 30 سال تلاش حقوقي در هفته هاي گذشته با موفقيت به ميهن عزيز ايران مسترد گردیدند .

1. بیان مسئله پژوهش
ارزش اقتصادی قابل توجه آثار فرهنگی سبب ایجاد وسوسه و طمع در افراد و گروهها برای دستیابی و فروش غیرقانونی آنها شده است و وجود بازار جهانی تقاضای آثار فرهنگی به خصوص آثار شرقی ، ایجاد تجارت بزرگی را موجب شده است که چرخه اقتصادی کشور مقصد را تحرک بیشتری می بخشد.
جامعه بین المللی در جهت جلوگیری از تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که فقر فرهنگی کشورهای دارنده آن را بدنبال دارد تاکنون اسناد و کنوانسیون های بین المللی را در خصوص مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی تصویب نموده است که دولت جمهوری اسلامی نیز به اغلب این کنوانسیون ها ملحق شده است . اما با اینحال متأسفانه پژوهشی که زوایای مختلف این اسناد را مورد مداقه قرار دهد تا کنون انجام نشده است . بنابراین بررسی اجمالی ایناسناد و کنوانسیون ها ضروری می نماید.
2. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
همانگونه که بیان گردید علیرغم این که دولت ایران کنوانسیون بین المللی راجع به ورودو خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را تصویب نموده است ، اما متأسفانه بسیاری از آثار ارزشمند و گرانبهای کشور به طرق مختلف از کشور خارج شده و هم اکنون زینت بخش موزه ها وگالری های بین المللی و گرمی بخش حراجی ها و بازارهای اموال فرهنگی گردیده است . علاوه بر این دعاوی اقامه شده در محاکم خارجی و بین المللی

پایان نامه
Previous Entries حقوق بین‌الملل، مخاصمات مسلحانه، منابع حقوق Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع میراث فرهنگی، جامعه بین المللی، حقوق بین الملل